Accijns, achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 30-03-2007 t/m 20-03-2008

Accijns, achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit is vastgesteld dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.

1. Inleiding

[Vervallen per 12-04-2008]

In artikel 78, lid 2 van de Wet op de accijns (hierna : de Wet) en artikel 41, lid 1 en lid 3 van de Uitvoeringsregeling accijns is onder andere bepaald dat op het accijnszegel de hoeveelheid van het tabaksproduct wordt vermeld. Voor rooktabak is dat de nettomassa en voor sigaren en sigaretten is dat het aantal stuks.

Deze bepaling is in de Wet opgenomen omdat bij sigaretten en rooktabak het bedrag van de accijns mede afhankelijk is van de hoeveelheid tabaksproducten. Bij sigaren is de accijns enkel een percentage van de kleinhandelsprijs. Tot 1992 was er nog wel een relatie met de hoeveelheid.

2. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren

[Vervallen per 12-04-2008]

Momenteel worden de hoeveelheden op de accijnszegels voor sigaren vermeld. Het niet vermelden van de hoeveelheid op die accijnszegels levert een administratieve lastenverlichting op voor het drukken, de bestelling en de distributie van de zegels. Ook uit het oogpunt van controle is vermelding van de hoeveelheid op de accijnszegels voor sigaren niet noodzakelijk.

Om die redenen keur ik, vooruitlopend op de wijziging van de Wet en de Uitvoeringsregeling accijns, goed dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 maart 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina