Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2007–2008

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 31-03-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 maart 2007, nr. SFB/2007/5335, houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2007–2008

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 01-08-2008]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, derde lid van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’, zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft ondergaan in het jaar 2006 ten opzichte van het jaar 2005.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2008]

De cursusgeldtarieven, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, worden voor het cursusjaar 2007–2008 als volgt vastgesteld:

  • a. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: € 202 per cursusjaar;

  • b. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 491 per cursusjaar;

  • c. voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,63 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden;

  • d. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal I: € 273 per cursusjaar;

  • e. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal II: € 491 per cursusjaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2007. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2007–2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina