Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke transactie milieudelicten

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 28-12-2005 t/m 31-12-2010

Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke transactie milieudelicten

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de transigeerbare milieudelicten. In de richtlijn zijn naast de limitatieve lijst van wettelijke voorschriften waarbij het bestuur gebruik mag maken van de haar toegekende bevoegdheid per situatie en type overtreder aangegeven welk transactiebedrag mag worden aangeboden. De tarieven voor de bestuurlijke transactie liggen vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor transactie vatbare overtredingen en misdrijven. Indien het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren kan het bestuur afzien van het gebruik maken van de transactiebevoegdheid en een uitgebreid proces-verbaal terzake inzenden ter beoordeling van de officier van justitie. Het maximumbedrag voor een transactie is per strafbaar feit op € 1.125,- gesteld.

Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de transactiebevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Feitnr.

Omschrijving

Artikel

Tarieftekst

Tarief in Euro

 

Bestuurlijke transactie milieu

     
         
 

Nummers M 002 - M 116: Wet milieubeheer (Wm), Plaatselijke verordening (Pl.V) en de Model Afvalstoffenverordening (MAV)

     
         
 

Huishoudelijke afvalstoffen

     

b M 002

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is

Pl.V

 

50

         

b M 003

de voorgeschreven categorieën huishoudelijke afvalstoffen niet afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 004

huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen inzamelmiddel

Pl.V

 

50

         

b M 005

het inzamelmiddel voor andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen gebruiken, dan waarvoor het bestemd is

Pl.V

 

50

         

b M 006

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven plaatsen en wijzen aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 007

afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is

Pl.V

 

50

         

b M 008

via een inzamelvoorziening op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is

Pl.V

 

50

         

b M 009

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 010

via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is

Pl.V

 

50

         

b M 011

huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 012

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijzen ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 013

huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 014

andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden

Pl.V

 

50

         

b M 015

niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden, de door B en W aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen

Pl.V

 

50

         

b M 016

afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden

Pl.V

 

75

         

b M 017

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken

Pl.V

 

75

         

b M 018

afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te houden, te verbranden, te bewaren, over te laden of anderszins te bewerken, te verwerken of te vernietigen

28.1 MAV

 

260

         

b M 019

afvalstoffen op een zodanige plaats opslaan of opgeslagen houden dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn

29.1 MAV

 

50

         

b M 020

afvalstoffen zodanig te vervoeren dat de weg kan worden verontreinigd of het milieu kan worden beïnvloed

30 MAV

 

75

         

b M 097

Als particulier huishoudelijk afval op de bodem werpen/laten vallen/laten lopen/ waardoor verontreiniging van de weg ontstaat

Pl.V

 

50

         
 

als particulier afval, vuilnis of andere stoffen of voorwerpen buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats op of in de bodem plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen, te laten lopen of te houden, hetgeen

Pl.V

   
         

b M 096 a

- verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van een weg tot gevolg heeft

   

130

         

b M 096 b

- aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beinvloeding van het milieu

   

130

         
 

Afvalstoffen

     

b M 100

afvalstoffen -al dan niet in verpakking- buiten een inrichting op of in de bodem te brengen

10.2 Wm

 

260

         
 

in de uitoefening van beroep of bedrijf onvoldoende zorg voor afvalstoffen in acht nemen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan:

10.3 Wm

   
         

b M 101 a

- niet voortdurend en voldoende opruimen van afval rond verkooppunten van dranken en spijzen

10.1 Wm

 

260

         

b M 101 b

- onzorgvuldig aanbieden op straat van horeca-bedrijfsafvalstoffen ter inzameling

   

140

         

b M 101 c

- bij bouw- en sloopafval

   

800

         

b M 101 d

- bij gevelreiniging (eenmanszaak)

   

800

         

b M 101 e

- bij gevelreiniging (rechtspersonen niet zijnde éénmanszaak)

   

1200

         

b M 101 f

- opslag in garagebedrijven (éénmanszaak)

   

800

         

b M 101 g

- opslag in garagebedrijven (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak)

   

1200

         

b M 101 h

- zwerfafval binnen inrichtingen (éénmanszaak)

   

260

         

b M 101 i

- zwerfafval binnen inrichtingen (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak)

   

800

         

b M 102

als particulier anders vanuit een inrichting afvalwater/-stoffen laten weglopen in een rioolpunt

10.30 Wm

 

260

         
 

Verder beheer afvalstoffen

     

b M 110

zich door afgifte aan een ander ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of van ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen; max. 10 m3

10.37 Wm

€ 125 per m3

 
         
 

Beheer gevaarlijke afvalstoffen

     

b M 111

zich als particulier door afgifte aan een ander ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen; max. 5 m3

10.37 Wm

€ 260 per m3

 
         

b M 112

niet melden van ontdoen door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding door rechtspersoon, niet eenmanszaak/klein bedrijf

10.39 Wm

 

420

         
 

bij afgifte van gevaarlijke afvalstoffen niet verstrekken van een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van die afvalstoffen dan wel niet verstrekken van een begeleidingsbrief aan de vervoerder

10.39 Wm

   
         

b M 113 a

- éénmanszaak/ klein bedrijf

   

260

         

b M 113 b

- rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf

   

420

         

b M 114

niet melden van ontvangst gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding

10.40 Wm

 

800

         
 

als vervoerder van gevaarlijke stoffen terwijl hij die afvalstoffen onder zich heeft geen begeleidingsbrief bij die afvalstoffen aanwezig hebben

10.44 Wm

   
         

b M 115 a

- éénmanszaak/klein bedrijf

   

140

         

b M 115 b

- rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf

   

260

         
 

Verdere verwijdering gevaarlijke afvalstoffen

     

b M 116

gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting bewaren, bewerken, verwerken en/of vernietigen; max. 5 m3

10.54Wm

€ 260 per m3

 
         
 

Nummers M 161 – M 176 Vuurwerkbesluit (Vb)

     
 

als particulier vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisen:

1.2.2 Vb

   

b M 161 a

- strijkers 1 t/m 100 stuks

   

100ma

         

b M 161 b

- strijkers 101 t/m 300 stuks

   

150ma

         

b M 162

toegestaan vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de etikettering, gebruiksaanwijzing en/of de aanduiding “voor particulier gebruik” e.d. ; max. 10 kg

1.2.2 Vb

 

80ma

         

b M 166

vuurwerk is niet voorzien van de aanduiding: bestemd voor particulier gebruik (uitgezonderd handel)

2.1.3 Vb

 

80ma

         

b M 167

afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane dagen

2.3.2 Vb

 

400

         

b M 168

bedrijfsmatig afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane ruimte

2.3.4 Vb

 

400

         

b M 169

afleveren van meer dan 10 kg toegestaan vuurwerk aan particulier gebruiker

2.3.3 Vb

 

400

         

b M 171

vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden (31-12 10.00 uur tot 01-01 02.00 uur)

2.3.6 Vb

 

60ma

         
 

als particulier vuurwerk voorhanden hebben anders dan in een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit

1.2.4, lid 1 Vb

   
         

b M 176 a

- t/m 10 kg (buiten de ingevolge 2.3.2 en 2.3.6 Vb toegestane periode)

   

60ma

         

b M 176 b

- 11 kg t/m 50 kg

   

100ma

         

b M 176 c

- 51 kg t/m 100 kg

   

200ma

         

b M 176 d

- meer dan 100 kg

   

400ma

         
 

afleveren van toegestaan vuurwerk aan personen jonger dan 16 jaar

2.3.5 Vb

   
         

b M 170 a

- t/m 11 jaar

   

800

         

b M 170 b

- 12 t/m 15 jaar

   

400

         
 

Nummers M 210 – M 213: Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (BHI.M)

     
         
 

niet voldoen aan voorschriften t.a.v.:

     
         

b M 211 a

- gasflessen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.2. Bijlage BHI

 

550

         

b M 211 b

- afsluiters in vaste gasleidingen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.3. Bijlage BHI

 

550

         

b M 211 c

- brandbestrijding (onvoldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig)

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.8. Bijlage BHI

 

550

         

b M 211 d

- opslag en afvoer van dierlijke afvalstoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.8. Bijlage BHI

 

550

         
 

niet op verzoek van het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen of voorzieningen zijn getroffen of zullen worden getroffen t.a.v.:

     
         

b M 210 a

- energieverbruik

4 lid 1 ivm voorschrift 1.2.1. Bijlage BHI

 

420

         

b M 210 b

- afvalstoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.3.1. onder b Bijlage BHI

 

420

         

b M 210 c

- watergebruik

4 lid 1 ivm voorschrift 1.7.1. Bijlage BHI

 

420

         
 

niet voldoen aan nadere eisen t.a.v.:

     
         

b M 212 a

- geluidsniveau en/of piekniveau

4 lid 1 ivm voorschrift 4.1.1. Bijlage BHI

 

420

         

b M 212 b

- openstelling (gedeelte) van de inrichting en/of de situering van een terras of een parkeerterrein

4 lid 1 ivm voorschrift 4.1.4. onder b en c Bijlage BHI

 

420

         

b M 212 c

- situering van de uitmonding van een afvoerleiding

4 lid 1 ivm voorschrift 4.4.1 onder b Bijlage BHI

 

420

         

b M 212 d

- onderzoek m.b.t. hinder door verlichting

4 lid 1 ivm voorschrift 4.5.1 onder a Bijlage BHI

 

420

         

b M 212 e

- onderzoek m.b.t. stoffen die een bedreiging van de bodemkwaliteit vormen

4 lid 1 ivm voorschrift 4.7.1 Bijlage BHI

 

420

         

b M 213

bij de melding van de oprichting van een inrichting is geen rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd

6 lid 5 BHI

 

550

         
 

Nummers M 220 - M 222: Besluit detailhandel en ambachtsbedrijf en milieubeheer (BDH-M)

     
         
 

niet voldoen aan voorschriften t.a.v.:

     
         

b M 221 a

- gasflessen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.2. Bijlage 2 BDH

 

550

         

b M 221 b

- afsluiters in vast gasleidingen

4 lid 1 ivm voorschrift 1 .6.3. Bijlage 2 BDH

 

550

         

b M 221 c

- brandbestrijding (onvoldoende mobiel brandblusapparaten aanwezig)

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.9.

Bijlage 2 BDH

 

550

         

b M 221 d

- opslag, overslag, bewerking en verwerking van gevaarlijke stoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 2.1.1 .

Bijlage 2 BDH

 

550

         
 

niet voldoen aan nadere eisen t.a.v.:

     
         

b M 222 a

- geluidsniveau en/of piekniveau

4 lid 1 ivm voorschrift 4.1.1.

Bijlage 2 BDH

 

420

         

b M 222 b

- situering van de uitmonding van een afvoerleiding

4 lid 1 ivm

voorschrift 4.4.1 onder b Bijlage 2 BDH

 

420

         

b M 222 c

- onderzoek m.b.t. hinder door verlichting

4 lid 1 ivm

voorschrift 4.5.1 onder a Bijlage 2 BDH

 

420

         

b M 222 d

- onderzoek m.b.t. stoffen die een bedreiging van de bodemkwaliteit vormen

4 lid 1 ivm voorschrift 4.6.1

Bijlage 2 BDH

 

420

         
 

niet op verzoek van het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen of voorzieningen zijn getroffen of zullen worden getroffen t.a.v.:

     
         

b M 220 a

- energieverbruik

4 lid 1 ivm voorschrift 1 .2.1.

Bijlage 2 BDH

 

420

         

b M 220 b

- afvalstoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.3.1. onder b Bijlage 2 BDH

 

420

         
 

Nummers M 230 - M 232: Besluit woon- en verblijfsgebouwen Milieubeheer (BWG,M)

     
         
 

niet voldoen aan voorschriften t.a.v.:

     
         

b M 231 a

- gasflessen, gastanks en/of hoge drukleidingen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.2. Bijlage BGW

 

550

         

b M 231 b

- afsluiten in vaste gasleidingen

4 lid 1 ivm voorschrift 1 .6.3. Bijlage BGW

 

550

         

b M 231 c

- brandbestrijding (onvoldoende mobiele brandblusapparaten aanwezig)

4 lid 1 ivm voorschrift 1.6.10. Bijlage BGW

 

550

         

b M 231 d

- opslag, overslag, bewerking en verwerking van gevaarlijke stoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 2.1.1.. Bijlage BWG

 

550

         
 

niet op verzoek van het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen of voorzieningen zijn getroffen of zullen worden getroffen t.a.v.:

     
         

b M 230 a

- energieverbruik

4 lid 1 ivm voorschrift 1.2.1 . Bijlage BWG

 

420

         

b M 230 b

- afvalstoffen

4 lid 1 ivm voorschrift 1.3.1. onder b Bijlage BWG

 

420

         

b M 230 c

- watergebruik

4 lid 1 ivm voorschrift 1.7.1. Bijlage BGW

 

420

         
 

niet voldoen aan nadere eisen t.a.v.:

     
         

b M 232 a

- geluidsniveau en/of piekniveau

4 lid 1 ivm voorschrift 4.1 .1. Bijlage BGW

 

420

         

b M 232 b

- situering van de uitmonding van een afvoerleiding

4 lid 1 ivm voorschrift 4.4.1 onder b Bijlage BGW

 

420

         

b M 232 c

- onderzoek m.b.t. hinder door verlichting

4 lid 1 ivm voorschrift 4.5.1 onder a Bijlage BGW

 

420

         

b M 232 d

- onderzoek m.b.t. stoffen die een bedreiging van de bodemkwaliteit vormen

4 lid 1 ivm voorschrift 4.7.1. Bijlage BGW

 

420

         
         
 

Nummers M 250 - M 254: Wet bodem bescherming (WBB) en Wet Milieubeheer (WM)

     
         

b M 250

handelingen verrichten, met betrekking tot een hoeveelheid niet gevaarlijk afval, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; max, 3 m3

13 WBB

€ 260 per m3

 
         
 

verbranden van afval binnen een inrichting, waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

13 WBB en 18.18 WM

   
         

b M 251 a

- als particulier

   

260

         

b M 251 b

- bedrijfsmatig

   

800

         

b M 252

handelingen verrichten, met betrekking tot een auto, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

13 WBB 260

   
         

b M 253

bij mestopslag is niet voorzien in een vloeistofdichte plaat, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast

13 WBB en 18.18 WM

 

800

         

b M 254

niet/niet volgens voorschriften meiden van grondverplaatsing ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd en/of verplaatst

28 WBB

 

550

         
 

Nummers M 260 - M 262: Grondwaterwet (GWW)

     
         

b M 260

de inrichting die grondwater onttrekt niet opgeven aan het bevoegde gezag (registratieplicht)

11 lid 1 sub a GWW

 

550

         
 

grondwater onttrekken of water infiltreren zonder vergunning (vergunningplicht)

14 lid 1 GWW

   
         

b M 261 a

- t/m 50 m3/u

   

75

         

b M 261 b

- 51 m3/u t/ 500 m3/u

 

€ 1,50 per m3

 
         

b M 262

handelen in strijd met voorschriften verbonden aan de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water

14 lid 2 GWW

 

550

         
 

Nummers M 270 - M 274: Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO), Lozingen besluit WVO bodemsanering en Proefbronnering (LWVOBP), Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater (LWVOHA), Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (BBO), Lozingenbesluit WVO vaste objecten (LBVO) en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LBOTV)

     
         

b M 270

zonder vergunning met behulp van een werk een geringe omvang van minder schadelijke stoffen brengen in oppervlaktewateren in niet kwetsbare gebieden

1 lid 1 WVO

 

550

         
 

zonder vergunning minder schadelijke stoffen anders dan met behulp van een werk in oppervlaktewateren brengen

1 lid 3 WVO

   
         

b M 271 a

- incidentele lozing van geringe omvang in niet kwetsbare gebieden, particulier (anders dan woning)

   

130

         

b M 271 b

- incidentele lozing van geringe omvang in niet kwetsbare gebieden, kleine rechtspersoon

   

260

         

b M 271 c

- incidentele lozing van geringe omvang in niet kwetsbare gebieden, grote rechtspersoon

   

800

         

b M 271 d

- door particulier weg ooien van klein consumptieafval in kwetsbaar gebied

   

75

         

b M 271 e

- door particulier weg ooien van klein consumptieafval in niet kwetsbaar gebied

   

50

         

b M 271 f

- weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied door particulier

   

130

         

b M 271 g

- weg en van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied door kleine rechtspersoon

   

260

         

b M 271 h

- weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied door grote rechtspersoon

   

800

         

b M 272

niet melden door de vergunninghouder aan wie gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven van elke aan hem verrichte afgifte aan het bevoegde gezag

9a WVO

 

550

         
 

handelen in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift

30a WVO

   
         

b M 273 a

- niet melden van een calamiteit van relatief geringe omvang door kleine rechtspersoon

   

260

         

b M 273 b

- niet melden van een calamiteit van relatief geringe omvang door grote rechtspersoon

   

800

         

b M 273 c

- overtreden van een administratief voorschrift, zoals melden rechtsopvolging, rapportageplicht, kleine rechtspersoon

   

260

         

b M 273 d

- overtreden van een administratief voorschrift, zoals melden rechtsopvolging, rapportageplicht, grote rechtspersoon

   

800

         

b M 273 e

- niet treffen voorgeschreven voorziening, zoals olieafscheider, kleine rechtspersoon

 

+ rep. maatr,

260

         

b M 273 f

- niet treffen voorgeschreven voorziening, zoals olieafscheider, grote recht persoon

 

+ rep. maatr.

800

         

b M 273 g

- overschrijden van vergunningsnormen tot maximaal 50% boven de toegestane norm van uitsluitend laag schadelijke stoffen

 

€ 23 per %

 
         
 

niet voldoen aan de lozingsvoorschriften gesteld bij of krachtens:

     
         

b M 274 a

- Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering

15 LWVOBP

 

800

         

b M 274 b

Besluit Glastuinbouw

Bijlage 3

Voorschrift 1, 2, 9 en 15

 

800

         

b M 274 c

- Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater

4, 6, 7 en 10 LWVOHA

 

800

         

b M 274 d

- Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

18 lid 2, 19 en 21, lid 2, BBO

 

420

         

b M 274 e

- Lozingen luit WVO vaste objecten

14 t/m 24 en 26 LBVO

 

260

         

b M 274 f

- Lozingsbesluit open teelt en veehouderij

4, 5 en 19 LBOTV

 

260

         
 

Nummers M 260 - M 266: Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (EVOA)

     
         
 

Noot:

     
         
 

Feitnummers M 260 a t/m d en M 265 hebben betrekking op afval bestemd voor verwijdering + oranje lijst en rode lijst afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing; als na onderzoek blijkt dat kennisgeving inderdaad is geschied, het bevoegde gezag toestemming/vergunning heeft verleend, het transport is gemeld en er is voldaan aan de financiële zekerheidstelling.

     
         
 

Feitnummer M 260 e en M 263 hebben betrekking op groen lijst afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing (uitvoer EU) afgevoerd naar inrichting die niet bevoegd is afval te ontvangen.

     
 

handelen in strijd met regels gesteld ter uitvoering van de Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

     
         

b M 280 a

- overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo, 5 lid 1 REVOA jo. 5 lid 3 EVOA

 

1200

         

b M 280 b

- overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidend document

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 2 REVOA jo. 8 lid 3 EVOA

 

1200

         

b M 280 c

- uitvoer van voor verwijdering beste de afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 15 lid 8 EVOA

 

1200

         

b M 280 d

- invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel

10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 20 lid 7 EVOA

 

1200

         

b M 280 e

- uitvoervergunning van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen niet onverwijld toezenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 17 lid 2 jo. 26 lid 1 EVOA

 

1200

         

b M 281

minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 5 lid 2 EVOA

 

1200

         

b M 282

minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor nuttige toepassing beste de afvalstof plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 8 lid 2 EVOA

 

1200

         

b M 283

overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van vereiste informatie

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 11 EVOA

 

1200

         

b M 284

minder dan 3 dagen voordat de uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstof plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 15 lid 6 EVOA

 

1200

         

b M 285

minder dan 3 dagen voordat de invoer van voor verwijdering beste de afvalstoffen plaats vindt een afschrift van de vergunning zenden aan he bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 7 EVOA

 

1200

         

b M 286

minder dan 3 dagen voordat de doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag

10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 6 EVOA

 

1200

         

b M 287

doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstof gaat niet vergezeld van het begeleidend document met toestemming

10.60 lid 2 onder e Wm jo. 23 lid 6 EVOA

 

1200

         

b M 288

een voor de overbrenging van afvalstoffen niet daartoe aangewezen douanekantoor van binnenkomst en van uitgang gebruiken

10.44e lid 2 onder c WM jo 39 lid 2 EVOA

 

1200

         
 

Nummers M 290 - M 293: Destructiewet (DW)

     
         

b M 290

destructiemateriaal aan verwerking onttrekken max. 5 dieren

4 lid 1 DW

€ 260 per dier

 
         

b M 291

geen aangifte doen van destructiemateriaal; max. 5 dieren

12 li 1 d jo. 2 regeling

€ 100; € 50 voor elk dier meer

 
         

b M 292

destructiemateriaal op de verkeerde dag aanbieden regeling

12 DW jo. 3

 

260

         

b M 293

niet goed afgedekt aanbieden van destructiemateriaal; max. 5 dieren

12 DW jo, 4 regeling

€ 260 per dier

 
         
 

Nummers M 295 - M 296: Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1996 (BGDM)

     
         
 

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland, braakland, niet beteelde grond of grasland

     
         

b M 296 a

- gedurende de maanden januari, september, oktober, november en december

4 lid 1 ivm bijlage I BGDM

 

800

         

b M 296 b

- niet emissie-arm aangewend

5 lid 1 ivm bijlage I BGDM

 

800

         
 

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van

2 lid 1 BGDM 1998

   
         

b M 295 a

- natuurterrein

   

1100

         

b M 295 b

- overige grond

   

800

         
 

Nummers M 300 - M 312: Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)

     
         
 

Algemeen

     

b M 300

in enig jaar zuiveringsslib of compost, een mengsel van deze stoffen, dan wei een mengsel van deze stoffen met dierlijke mestoffen op of in de bodem brengen

13 lid 1 BOOM

 

800

         
 

Landbouwgrond

     

b M 301

op of in de bodem van landbouwgrond zuiveringsslib brengen zonder voorafgaande bemonstering en analyse van de bodem waarop het zuiveringsslib wordt gebruikt

14 BOOM

 

800

         
 

Overige grond

     

b M 302

op of in de bodem van andere grond dan landbouwgrond zuiveringsslib of een mengsel van zuiveringsslib met compost zwarte grond of dierlijke meststoffen, brengen

23 lid 1 BOOM

 

800

         

b M 303

op of in de bodem van andere grond dan landbouwgrond een grotere hoeveelheid dan 6 ton niet zeer schone en droge compost per hectare per jaar, dan wei 12 ton per hectare per twee jaren, brengen

23 lid 2 BOOM

 

800

         

b M 304

tegelijkertijd of achtereenvolgens een grotere hoeveelheid compost of een mengsel van deze stof met dierlijke of verschillende meststoffen, gemeten in kilogrammen fosfaat per hectare, dan 20 kg fosfaat per jaar op of in de bodem brengen van andere grond dan landbouwgrond

25 BOOM

 

800

         
 

Natuurterrein

     

b M 305

op of in de bodem van natuurterrein zuiveringsslib, compost of zwarte grond, een mengsel van deze stoffen of een mengsel van deze stoffen met dierlijke mest brengen

27 BOOM

 

800

         

b M 306

op of in de bodem van natuurterrein zuiveringsslib, compost of zwarte grond, een mengsel van deze stoffen of een mengsel van deze stoffen met dierlijke meststoffen brengen, indien de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw

28 BOOM

 

800

         

b M 307

zuiveringsslib of een mengsel van dierlijke meststoffen met zuiveringsslib op of in de bodem brengen van weiland gedurende de periode van beweiding

28a sub a BOOM

 

800

         

b M 306

zuiveringsslib of een mengsel van dierlijke meststoffen met zuiveringsslib op of in de bodem brengen van grond voor de teelt van voedergewassen, minder dan drie weken voor de oogst

26a sub b BOOM

 

800

         

b M 309

zuiveringsslib of een mengsel van dierlijke meststoffen met zuiveringsslib op of in de bodem brengen van grond voor groente en fruitaanplant, m.u.v. fruitbomen, gedurende de groeiperiode

28a sub c BOOM

 

800

         

b M 310

zuiveringsslib of een mengsel van dierlijke mest en met zuiveringsslib op of in de bodem brengen van grond voor de teelt van groenten en vruchten, die rechtstreeks in contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, minder dan 10 maanden voor de oogst, tijdens de oogst

28a sub d BOOM

 

800

         

b M 311

gedurende de maanden januari, september, oktober, november en december zuiveringsslib of een mengsel van dierlijke meststoffen met zuiveringsslib, compost of zwarte grond op of in de bodem van bouwland, braakland of niet-beteelde grond of grasland brengen

29 BOOM ivm bijlage I BGDM 1998

 

800

         

b M 312

zuiveringsslib, compost of een mengsel van dierlijke meststoffen met zuiveringsslib, compost of zwarte grond op of in de bodem brengen anders dan door een zo gelijkmatige verspreiding over het perceel

34 BOOM

 

800

         
 

Nummers M 320 - M 324: Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet(BAVM) en Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet (RAVM)

     
         

b M 321

bij aflevering van dierlijke meststoffen wordt door de leverancier en de afnemer geen afleveringsbewijs opgemaakt (maximaal 5 bewijzen)

7 BAV jo. 16 ivm bijlage 7 RAVM

€ 260 per bewijs

 
         

b M 322

niet tijdig indienen van het kwartaaloverzicht afgeleverde geanalyseerde hoeveelheden dierlijke meststoffen bij het Bureau Heffingen (LNV)

12 lid 3 BAVM

 

260

         

b M 323

bij aflevering van overige organische meststoffen wordt door de leverancier en de afnemer geen afleveringsbewijs opgemaakt (maximaal 5 bewijzen)

13 BAVM jo. 16 ivm bijlage 8 RAVM

€ 50 per bewijs

 
         

b M 324

afgeleverde dierlijke of overige organische meststoffen vervoeren zonder (afschrift van) het afleveringsbewijs

14 BAVM

 

260

         
 

als producent van dierlijke meststoffen niet, niet volledig of niet tijdig een administratie bijhouden met betrekking tot de door hem geproduceerde mest. de tot het bedrijf behorende oppervlakte grond en/of de aantallen gehouden dieren van de onderscheiden diersoorten, onderverdeeld in categorieën per soort

     
         

b M 320 a

- veesaldokaart (maximaal 5 bewijzen)

2 en 4 BAVM jo. 2 ivm bijlage 1 RAVM

€ 260 per bewijs

 
         

b M 320 b

- grondkaart (maximaal 5 bewijzen)

2 en 4 BAVM jo. 2 ivm bijlage 2 RAVM

€ 260 per bewijs

 
         

b M 320 c

- diertelkaart (maximaal 5 bewijzen)

2 en 4 BAVM jo. 3 ivm bijlage 3 RAVM

€ 260 per bewijs

 
         

b M 320 d

- verklaring in- en uitscharen (maximaal 5 bewijzen)

2 en 4 BAVM jo. 4 ivm bijlage 4 RAVM

€ 260 per bewijs

 
         
 

Nummers M 330 - M 332: Regeling voorraden Meststoffenwet (RVM)

     
         

b M 330

als heffingplichtige niet een administratie bijhouden per tijdig aangemelde opslag dierlijke meststoffen

11 lid 1 RVM

 

550

         

b M 331

de in de administratie opgenomen hoeveelheden dierlijke meststoffen en hoeveelheden fosfaat komen niet overeen met de hoeveelheden dierlijke mesten en de hoeveelheden fosfaat in de desbetreffende opslag

11 lid 5 RVM

 

800

         

b M 332

de in de administratie opgenomen hoeveelheden stikstof in dierlijke meststoffen zijn hoger dan de hoeveelheden stikstof in de desbetreffende opslag

11 lid 6 RVM

 

800

         
 

Nummers M 340 - M 352: Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (BMW), Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen (URBM) en Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen (BVVBM)

     
         

b M 340

een niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel afleveren

2 lid 1 BMW

 

1100

         
 

een niet toegelaten bestrijdingsmiddel afkomstig uit hef buitenland binnen Nederland

2 lid 1 BMW

   
         

b M 341 a

- gebruiken

   

1100

         

b M 341 b

- in voorraad of voorhanden houden (telers)

   

800

         
 

een niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel gebruiken

2 lid 5 BMW

   
         

b M 342 a

- gebruiker/teler

   

550

         

b M 342 b

- loonspuiter

   

1100

         

b M 343

een niet meer toegelaten bestrijdingsmiddel in voorraad of voorhanden houden (restanten)

2 lid 5 BMW

 

420

         
 

handelen in strijd met de voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in niet-grondwaterbeschermingsgebied bij overige toepassing

10 lid 1 BMW

   
         

b M 345 a

- gebruiker/teler

   

550

         

b M 345 b

- loonspuiter

   

800

         

b M 346

een hoeveelheid bestrijdingsmiddel voorhanden of in voorraad hebben niet bestemd voor een gebruik waarvoor het middel is toegelaten of ter aflevering

10 lid 2 BMW jo. 4 URBM

 

800

         

b M 348

aanbevelen of aanprijzen van een niet toegelaten bestrijdingsmiddel of niet toegestaan gebruik van een bestrijdingsmiddel

11a BMW

 

1200

         

b M 349

aan een persoon jonger dan zestien jaren bestrijdingsmiddelen afleveren waarvan de giftigheid wordt aangeduid door middel van een doodshoofd

12 BMW

 

800

         

b M 350

beroeps- of bedrijfsmatig een gewas beschermingsmiddel voorhanden of in voorraad hebben of gebruiken zonder een vergunning uitvoeren gewasbescherming, een vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming of een vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen

2 en 3 BVVBM

 

550

         

b M 351

als beheerder van een landbouwspuitbedrijf een gewasbeschermingsmiddel voorhanden of in voorraad hebben of gebruiken zonder een vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming of een vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen

4 BVVBM

 

550

         

b M 352

een gewasbeschermingsmiddel afleveren of daartoe in voorraad of voorhanden hebben en de beheerder van een verkooppuntbeschikt niet over een vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen en degene die verkoopt, niet zijnde de beheerder, is niet in het bezit van een vergunning bedrijfsvoeren gewasbeschermingsmiddelen

5 BVVBM

 

550

         
 

handelen in strijd met de voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebied of watergang en/of toepassing in consumptiegewas;

10 lid 1 BMW

   
         

b M 344 a

- gebruiker/teler

   

800

         

b M 344 b

- loonspuiter

   

1100

         
 

voorschriften voor het gebruik niet of niet op de voorgeschreven wijze bij of aan de verpakking van een toegelaten bestrijdingsmiddel vermeld

11 BMW

   
         

b M 347 a

- importeur/toelatinghouder

   

1100

         

b M 347 b

- handelaar

   

800

         
 

Nummers M 360 - M 369: Bestrijdingsmiddelenbesluit (BMB)

     
         

b M 361

onvoldoende zorgvuldigheid betrachten bij het vervoeren van bestrijdingsmiddelen

4 lid 2 BMB

 

260

         

b M 362

bestrijdingsmiddelen, waarvan de verpakking is voorzien van een afbeelding van een doodshoofd, Andreaskruis of inwerkend zuur, gebruiken door middel van personeel jonger dan achttien jaren

5 lid 1 BMB

 

800

         

b M 363

bestrijdingsmiddelen, waarvan de verpakking niet is voorzien van een afbeelding van een doodshoofd, Andreaskruis of inwerkend zuur, gebruiken door middel van personeel jonger dan zestien jaren

5 lid 2 BMB

 

800

         

b M 365

bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad hebben, dan wel resten daarvan of ongereinigde verpakkingen, niet in een daarvoor gebezigde bewaarplaats

6 lid 1 BMB

 

420

         

b M 367

de toegang tot de bewaarplaats is buiten de tijd gedurende welke de beheerder onmiddellijk toezicht uitoefent niet met een deugdelijk slot afgesloten

8 jo. 9 BMB

 

200

         

b M 368

gebruikte verpakkingen zodanig vernietigen, dat die verpakkingen of delen daarvan anders dan als grondstof kunnen worden gebezigd

13 lid 1 BMB

 

1100

         
 

bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad hebben in winkels, op markten of andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaatsen

8 lid 1 BMB

   
         

b M 366 a

- waarvan de verpakking is voorzien van een afbeelding van een doodshoofd

   

800

         

b M 366 b

- die niet zijn bestemd voor gebruik door particulieren

   

800

         

b M 366 c

- die binnen het bereik van kinderen worden bewaard

   

800

         
 

bestrijdingsmiddelen, waarvan de verpakking is voorzien van een afbeelding van een doodshoofd, gebruiken op plaatsen waar dat niet is toegestaan

5a BMW

   
         

b M 364 a

- gebruiker/teler

   

550

         

b M 364 b

- loonspuiter

   

1100

         
 

gebruikte verpakkingen of resten van al dan niet verdunde bestrijdingsmiddelen zodanig verwijderen, dat zij

     
         

b M 369 a

- in enig oppervlaktewater geraken of kunnen geraken

13 lid 2 sub a BMB

 

1100

b M 369 b

- in de bodem van grondwaterbeschermingsgebied geraken of kunnen geraken, uitgezonderd spuitresten van bestrijdingsmiddelen of resten in spoelwater, mits deze over landbouwgrond worden verspreid

13 lid 2 sub b BMB

 

1100

         

b M 369 c

- op of langs de open weg geraken of kunnen geraken

13 lid 2 sub c BMB

 

1100

         
 

bestrijdingsmiddelen in voorraad hebben of afleveren anders dan in de verpakking waarin zij voor de eerste maar hier te lande in het verkeer zijn gebracht

2 lid 1 BMB

   
         

b M 360 a

- gebruiker/teler

   

550

         

b M 360 b

- loonspuiter/handel

   

800

         
 

Nummers M 380 - M 381: Besluit luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen (BLBM)

     
         

b M 381

op het tijdstip waarop de toepassing aanvangt is geen schriftelijke verklaring aanwezig op het gemeen huis van de gemeente op welker grondgebied de toepassing plaatsvindt

6 BLBM

 

800

         
 

bestrijdingsmiddelen gebruiken met behulp van een luchtvaartuig

     
         

b M 380 a

- bij een windsnelheid boven vijf meter per seconde, bij ultra low volumeformulering vier meter per seconde

4 lid 1 sub a BLBM

 

1200

         

b M 360 b

- waarbij hoger wordt gevlogen dan 3 meter boven het gewas, bij ultra low volumeformulering hoger dan 4 meter boven het gewas

4 lid 1 sub f BLBM

 

1200

         
 

Nummers M 390 - M 393: Verordening reiniging verpakking gewasbeschermingsmiddelen 1997 (VRGBM) en Verordening gebruik verdeelapparatuur gewasbeschermingsmiddelen 1997 (VGGB)

     
         
 

niet reinigen van geleegde verpakkingen

2 VRGBM

   
         

b M 391 a

- gebruiker

   

550

         

b M 391 b

- loonspuiter

   

800

         
 

aanwezig hebben van verpakkingen met resten

2 VRGBM

   
         

b M 392 a

- gebruiker

   

550

         

b M 392 b

- loonspuiter

   

800

         

b M 393

niet toegestane verdeelapparatuur gebruiken

2 VGVGB

 

550ma

         
 

niet beschikken over voorgeschreven apparatuur

2 VRGBM

   
         

b M 390 a

- gebruiker

   

550

         

b M 390 b

- loonspuiter

   

800

         
 

Nummers M 400 - M 401: Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen (BRGM)

     
         
 

een grondontsmettingsmiddel afleveren

     
         

b M 401 a

- zonder een gewaarmerkte kopie van de daarbij behorende vergunning in ontvangst te nemen

4 lid 1 BRGM

 

260

         

b M 401 b

- in strijd met de gewaarmerkte kopie van de daarbij behoren vergunning

4 lid 1 BRGM

 

260

         
 

een grondontsmettingsmiddel gebruiken of door middel van derden gebruiken zonder of in strijd met een daarbij behorende vergunning

3 BRGM

   
         

b M 400 a

- gebruiker

   

800

         

b M 400 b

- loonspuiter

   

1200

         
 

Nummers M 410 - M 414: Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS), Besluit verpakking en aanduiding milieu gevaarlijke stoffen en preparaten (BVAMS),

Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (VBWMS) en Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (CBWMS)

     
         

b M 410

niet schriftelijke kennis geven van het voornemen een stof te vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat, in Nederland in te voeren

3 lid 1WMS

 

1200

         

b M 411

een stof vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat, in Nederland invoeren zonder kennisgeving

8 lid 1sub a WMS

 

1200

         

b M 412

een stof vervaardigen en die stof, al dan niet verwerkt in een preparaat, aan een ander ter beschikking stellen zonder kennisgeving

6 lid 2 sub a WMS

 

1200

         

b M 413

niet voldoen aan opdracht nadere gegevens over te leggen met betrekking tot een stof waarvan overeenkomstig artikel 3 Wet milieugevaarlijke stoffen kennis is gegeven

16 lid 1 WMS

 

550

         

b M 414

stof niet of onjuist aangeduid op de verpakking

34 lid 1 WMS

 

550

         
 

Nummer M 420: Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (BVAMS)

     
         

b M 420

niet voldoen aan opdracht nadere gegevens over te leggen of onderzoek te verrichten met betrekking tot preparaten

6 lid 1 BVAMS jo. 34 lid 1 WMS

 

550

         
 

Nummers M 425 -429: Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (VBWMS)

     
         

b M 425

het veiligheidsinformatieblad ontbreekt

2 lid 1 VBWMS jo. 24 WMS

 

550

b M 426

het veiligheidsinformatieblad is niet in de Nederlandse taal opgesteld

2 lid 4 VBWMS jo. 24 WMS

 

260

         
 

Nummer M 430 - 430: Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (CBWMS)

     
         
 

cadmiumhoudende producten (het gaat hier om relatief geringe overtredingen, waarbij de ernst wordt bepaald door de concentratie cadmium, de hoeveelheid product en de aard van het product)

2 lid 1 CBWMS jo. 24 WMS

   
         

b M 430 a

- vervaardigen

   

1200

         

b M 430 b

- in Nederland invoeren

   

1200

         

b M 430 c

- aan een ander ter beschikking stellen

   

800

         

b M 430 d

- voorhanden hebben in handelsvoorraden

   

550

 
       
 

Nummers M 440 - M 446: Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (BSOA) en Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (RLK)

     
         

b M 440

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, niet ten minste een aal per kalenderjaar laten controleren

6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 10 per kg

 
         

b M 441

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, laten controleren door een persoon die niet beschikt over een erkenningsbewijs

6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 13 lid 3 BSOA

 

1200

         

b M 442

beheerder van een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram, beschikt niet over een installatiegebonden logboek

6 ivm voorschrift 6.2.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 4 per kg

 
         

b M 443

onvoldoende zorg voor het bijhouden van het installatiegebonden logboek bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram

6 ivm voorschrift 6.2.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

€ 4 per kg

 
         

b M 444

de gasdetectie-apparatuur ten behoeve van het opsporen van koudemiddellekkage in een machinekamer, niet ten minste eenmaal per half jaar laten controleren

6 ivm voorschrift 6.3.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         

b M 445

een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner dan 125 kilogram, is niet ten minste eenmaal per 12 maanden gecontroleerd op het correct functioneren van de installatie en uit oogpunt van preventie op mogelijke oorzaken van lekkage van koudemiddel.

6 ivm voorschrift 6.4.1 bijlage RLK 1997 jo .15 lid 3 BSOA

€ 10 per kg

 
         

b M 446

op een koelinstallatie is geen kernplaat bevestigd

6 ivm voorschrift 6.5.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         

b M 447

de beheerder heeft bij een koelinstallatie geen instructiekaart op een goed toegankelijke plaats beschikbaar

6 ivm voorschrift 6.5.5 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         

b M 448

bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan driehonderd kg zijn geen bedieningsvoorschriften aanwezig

6 ivm voorschrift 6.6.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         
 

Nummers M 460 -463: Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken en rapen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRE) en Boswet (BW)

     
         

b M 450

beschermde inheemse planten plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van hun groeiplaats verwijderen

8 FFW

 

140ma

         

b M 451

beschermde inheemse dieren doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen

9 FFW

€ 150 per stuk met afstand

 
         
 

als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich te hebben

13 lid 1a en b FFW

   
         

b M 456 ad

- maximaal 2 levende of dode dieren

13 lid 1a en b FFW

 

1200ma

         

b M 456 ap

- maximaal 2 levende of dode planten

13 lid 1a en b FFW

 

800ma

         

b M 456 b

- delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

550ma

         

b M 456 c

- producten van maximaal 2 leven e of dode planten en/of dieren

   

260ma

         

b M 456 d

- kaviaar (250 gr tot 350 gr)

   

260ma

         

b M 456 e

- kaviaar (350 gr tot 500 gr)

   

420ma

         

b M 456 f

- ivoor (0 gr tot 100 gr)

   

260ma

         

b M 456 g

- ivoor (100 gr-200 gr)

   

420ma

         

b M 456 h

- ivoor (200 gr-300 gr)

   

550ma

         

b M 456 i

- ivoor (300 gr-400 gr)

   

650ma

         

b M 456 j

- ivoor (400 gr-500 gr)

   

800ma

         
 

onder zich hebben van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt en bestemd zijn voor het doden of vangen van dieren

15 lid 1 FFW

   
         

b M 459 a

- voor het doden of vangen van een individueel dier

   

50ma

         

b M 459 b

- voor het doden of vangen van een groter aantal dieren

   

550ma

         

b M 460

zich buiten gebouwen bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen

15 lid 2 FFW

 

550ma

         

b M 461

niet voorzien van een jachtakte in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer dragen

16 lid 1 FFW

 

1100ma

         

b M 462

als degene die zich in het veld ophoudt, zich zonder gegronde reden met een fret, een buidel of een kastval bevinden op gronden waarop hij niet is bevoegd van die middelen gebruik te maken voor de uitoefening van de jacht of in verband met beheer en bestrijding van schade

16 lid 2 FFW

 

1100ma

         

b M 446

op een koelinstallatie is geen kernplaat bevestigd

6 ivm voorschrift 6.5.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         

b M 447

de beheerder heeft bij een koelinstallatie geen instructiekaart op een goed toegankelijke plaats beschikbaar

6 ivm voorschrift 6.5.5 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         

b M 448

bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan driehonderd kg zijn geen bedieningsvoorschriften aanwezig

6 ivm voorschrift 6.6.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA

 

260

         
 

Nummers M 460 -463: Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken en rapen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRE) en Boswet (BW)

     
         

b M 450

beschermde inheemse planten plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernieten, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van hun groeiplaats verwijderen

8 FFW

 

140ma

         

b M 451

beschermde inheemse dieren doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen

9 FFW

€ 150 per stuk met afstand

 
         
 

als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich te hebben

13 lid 1a en b FFW

   
         

b M 456 ad

- maximaal 2 leve e of dode dieren

13 lid 1a en b FFW

 

1200ma

         

b M 456 ap

- maximaal 2 levende of dode planten

13 lid 1a en b FFW

 

800ma

         

b M 456 b

- delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

550ma

         

b M 456 c

- producten van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

260ma

         

b M 456 d

- kaviaar (250 gr tot 350 gr)

   

260ma

         

b M 456 e

- kaviaar (350 gr tot 500 gr)

   

420ma

         

b M 456 f

- ivoor (0 gr tot 100 gr)

   

260ma

         

b M 456 g

- ivoor (100 gr-200 gr)

   

420ma

         

b M 456 h

- ivoor (200 gr-300 gr)

   

550ma

         

b M 456 i

- ivoor (300 gr-400 gr)

   

650ma

         

b M 456 j

- ivoor (400 gr-500 gr)

   

800ma

         
 

onder zich hebben van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt en bestemd zijn voor het doden of vangen van dieren

15 lid 1 FFW

   
         

b M 459 a

- voor het doden of vangen van een individueel dier

   

50ma

         

b M 459 b

- voor het doden of vangen van een groter aantal dieren

   

550ma

         

b M 460

zich buiten gebouwen bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen

15 lid 2 FFW

 

550ma

         

b M 461

niet voorzien van een jachtakte in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer dragen

16 lid 1 FFW

 

1100ma

         

b M 462

als degene die zich in het veld ophoudt, zich zonder gegronde reden met een fret, een buidel of een kastval bevinden op gronden waarop hij niet is bevoegd van die middelen gebruik te maken

voor de uitoefening van de jacht of in verband met beheer en bestrijding van schade

16 lid 2 FFW

 

1100ma

         

b M 463

niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt

16 lid 3 FFW

 

550

         
 

eieren van beschermde inheemse dieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen

12 FFW

   
         

b M 454 a

- kievitseieren buiten toegestane periode

jo. 2, 4 en 5 RZRKE

 

100ma

         

b M 454 b

- kievitseieren, in de periode van 1 maart tot en met 6 april, zonder eierzoekkaart

jo. 2, 4 en 5 RZRKE

 

75ma

         

b M 454 d

- niet roofvogeleieren ( max. 10 eieren)

 

€ 50 per ei, m.a.

 
         

b M 454 e

- roofvogeleieren(max. 10 eieren)

 

€ 100 per ei, m.a

 
         
 

ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren gebruiken voor commercieel gewin, buren of verhuren, ruilen of in ruil aan bieden, uitwisselen of tentoonstellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben van beschermde in- of uitheemse vogels

13 lid 1a FFW

   
         

b M 455 a

- particulier, maximaal 10 vogels

 

€ 50 per vogel

 
         

b M 455 b

- tentoonstelling, maximaal 10 vogels

 

€ 75 per vogel

 
         
 

onder zich hebben, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, ten verkoop voorradig of voorhanden hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden of afleveren, gebruiken voor commercieel gewin, huren of verhuren, ruilen of in ruil aanbieden, tentoonstellen voor handelsdoeleinden van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen planten of dieren

14 lid 3 FFW

   
         

b M 458 a

- particulier

   

260ma

         

b M 458 b

- handelaar

   

550ma

         
 

als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich hebben

13 lid 1a en b FFW

   
         

b M 457 a

- maximaal 2 leve de of dode planten en/of dieren

   

550ma

         

b M 457 b

- delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren

   

260ma

         

b M 457 c

- producten van maximaal 2 levende of dode planten en dieren

   

140ma

         

b M 457 d1

- koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir aan te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen

 

tot 3 stuks

 
         

b M 457 d2

- koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen

 

vanaf 3 t/m 10 stuks

 
         

b M 457 e

- kaviaar (250 - 300 gr)

   

260ma

         

b M 457 f

- kaviaar (350 - 500 gr)

   

420ma

         
 

Nummers M 470: Boswet (BOSW)

     
         

b M 470

vellen of doen vellen van houtopstand, anders dan bij wijze van dunning, zonder voorafgaande kennisgeving

2 lid 3 Boswet

 

550

Terug naar begin van de pagina