Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen

[Regeling vervallen per 26-02-2013.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 25-02-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2007, nr. WJZ/7037065, houdende bepalingen met betrekking tot het vaststellen van het eenmalig bedrag voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor openbare mobiele telecommunicatie GSM voor de periode van 1 april 2010 tot en met 25 februari 2013 (Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3.3a, eerste en derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-02-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. wet: Telecommunicatiewet

  • b. Minister: Minister van Economische Zaken;

  • c. vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de wet;

  • d. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap (PbEG L 196) en zoals omschreven in de ERC Decision nr. ERC/DEC/ (97) 02 van 21 maart 1997.

Artikel 2

[Vervallen per 26-02-2013]

  • 1 De verkrijger of houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte bestemd voor openbare mobiele telecommunicatie door middel van het technische systeem GSM, niet zijnde frequentieruimte die behoort tot de E-GSM frequentiebanden, is voor het gebruik van die frequentieruimte voor de periode van 1 april 2010 tot en met 25 februari 2013 een eenmalig bedrag verschuldigd als bedoeld in artikel 3.3a, tweede lid, onder a, van de wet.

  • 2 De hoogte van het eenmalig bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor genoemde periode 3.208.901 Euro per 2 × 1 Mhz frequentieruimte die aan de verkrijger of houder van een vergunning is toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 26-02-2013]

Het eenmalig bedrag is verdeeld in drie delen waarvan de verkrijger of de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 2, het eerste deel betaalt in het jaar 2010 en het tweede en derde deel in de daar op volgende jaren.

Artikel 5

[Vervallen per 26-02-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 26 februari 2013.

Artikel 6

[Vervallen per 26-02-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eenmalig bedrag GSM-vergunningen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina