Regeling instemming destructietarieven 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 28-03-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 maart 2007, nr. TRCJZ/2007/709, houdende instemming met de destructietarieven (Regeling instemming destructietarieven 2007)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002: Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor het ophalen en verwerken van categorie 1-materiaal of categorie 2- materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt ingestemd met de volgende tarieven:

  • a. voor bij de veehouder gestorven dieren de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b. voor bloed: € 54,76 exclusief BTW per ton aangevoerd bloed;

  • c. voor ander categorie 1-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a en b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

  • d. voor ander categorie 2-materiaal dan als bedoeld in de onderdelen a en b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven 2007.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 maart 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Vervallen per 01-01-2008]

Bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ophaaltarief:

Per stop: € 10,11 (excl. BTW)

Per stop voor categorie ‘overig per dier’: € 17,87 (excl. BTW)

Verwerkingstarieven (in € excl. BTW)

Diersoort

Eenheid

Tarief

Slachtvarken

Per dier

0,94

Big

Per vat max. 200 l.

2,94

Zeug

Per dier

3,53

Rund > 1 jaar

Per dier

11,76

Kalf

Per dier

1,65

Nuka

Per dier

0,94

Schaap

Per dier

0,94

Geit

Per dier

0,49

Lam

Per vat max. 200 l.

2,94

Paard

Per dier

8,23

Veulen

Per dier

1,65

Pony

Per dier

3,76

Pluimvee

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig

Per dier

7,61

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c

[Vervallen per 01-01-2008]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingstarieven (in € excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

38,00

3,43

41,43

Klasse 2

101–200

38,00

8,01

46,01

Klasse 3

201–300

38,00

12,59

50,59

Klasse 4

301–400

38,00

17,17

55,17

Klasse 5

401–500

38,00

21,75

59,75

Grote leveranciers:

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

37,00

45,79

82,79

Klasse 7

> 5.000

28,00

45,79

73,79

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d

[Vervallen per 01-01-2008]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Transport- en verwerkingstarieven (in € excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

38,00

3,34

41,34

Klasse 2

101–200

38,00

7,79

45,79

Klasse 3

201–300

38,00

12,25

50,25

Klasse 4

301–400

38,00

16,70

54,70

Klasse 5

401–500

38,00

21,15

59,15

Grote leveranciers:

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

37,00

44,53

81,53

Klasse 7

> 5.000

28,00

44,53

72,53

Terug naar begin van de pagina