Circulaire wijzigingen in de Regeling periodieke audit GBA

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 05-01-2014

Circulaire wijzigingen in de Regeling periodieke audit GBA

1. Inleiding

[Vervallen per 06-01-2014]

Op 1 juli 2007 start de derde GBA audit cyclus. De vernieuwing komt voort uit de evaluatie die na de tweede audit cyclus is uitgevoerd. De resultaten van die evaluatie zijn aanleiding geweest de Regeling periodieke audit GBA te wijzigen. De evaluatie wees uit dat de bestaande audit op onderdelen niet effectief genoeg is binnen de huidige GBA. Bovendien zou de audit in zijn huidige vorm minder toegesneden zijn op de ontwikkelingen in de gemoderniseerde GBA.

Een algehele aanpassing van de audit is op dit moment echter nog niet mogelijk omdat de modernisering nog in gang is. Daarom is ervoor gekozen dat de aanpassingen in de derde cyclus een opmaat dienen te zijn voor de toekomstige audit die past binnen de gemoderniseerde GBA. De belangrijkste wijziging die nu heeft plaatsgevonden betreft het procesmatige deel van de audit. Deze houdt in dat de vragenlijst is gewijzigd en dit onderdeel van de audit is omgevormd tot een zelfevaluatieinstrument. Ook het inhoudelijke deel en het privacydeel van de audit zijn gewijzigd, zij het minder vergaand dan het procesmatige deel.

De wijziging van de Regeling periodieke audit GBA is gepubliceerd in Staatscourant 2007, nr. 43 en als bijlage 1 bij deze circulaire gevoegd.

Hier zal kort worden ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het inhoudelijke deel van de audit (waaronder de zogenaamde onherstelbare fouten), het procesmatige deel en het privacydeel.

Deze circulaire besteedt tevens aandacht aan het belang van een goede naleving van de auditverplichtingen.

De nieuwe verdelingslijst waarin wordt aangegeven in welke periode uw gemeente de audit moet (laten) uitvoeren, is als bijlage 2 opgenomen..

2. Het inhoudelijk deel van de audit

[Vervallen per 06-01-2014]

 • De bescheiden die ten behoeve van de audit als brondocument worden aangemerkt, zijn uitgebreid. Toegevoegd zijn nagenoeg alle documenten die worden genoemd in de Regeling bewaring GBA-bescheiden (Stcrt. 2005, 175). Deze Regeling bepaalt hoe lang documenten die zijn gebruikt voor de verwerking van GBA-gegevens dienen te worden bewaard. Deze documenten zijn van belang om te controleren of de gegevens op de persoonlijst correct zijn opgenomen.

 • Verduidelijkt is dat aan de auditor slechts die brondocumenten hoeven te worden overgelegd die bij de gemeente aanwezig dienen te zijn of waarvan alsnog een exemplaar kan worden verkregen. Dat brondocumenten aanwezig dienen te zijn volgt reeds uit de Archiefwet 1995. Sedert 11 september 2005 zijn de bewaartermijnen van deze documenten in het kader van de Wet GBA nader geëxpliciteerd in de Regeling bewaring GBA-bescheiden.

 • In de foutklassen is een aantal wijzigingen aangebracht. Een aantal afwijkingen wordt niet langer als fout beoordeeld dan wel aangemerkt als een minder zware fout.

Onherstelbare fouten

[Vervallen per 06-01-2014]

Bekend is dat bij de controle van de persoonslijsten soms afwijkingen worden geconstateerd die door de gemeente niet meer kunnen worden gecorrigeerd, de zogenaamde onherstelbare fouten. Onder voorwaarden zullen deze afwijkingen niet als een fout worden aangerekend. De fouten die het betreft en de voorwaarden staan beschreven in Kwaliteitsbrochure nr. 40 (art. 8, derde lid, onder b, Regeling periodieke audit GBA).

3. Het procesmatige deel van de audit

[Vervallen per 06-01-2014]

 • De vragenlijst is gewijzigd. Vragen met betrekking tot onderwerpen die niet wezenlijk bijdragen aan de continuïteit, integriteit en exclusiviteit van de GBA zijn niet langer daarin opgenomen.

 • U vult zelf de vragenlijst met betrekking tot het procesdeel in. Vervolgens wordt de ingevulde vragenlijst, samen met recente afschriften van bepaalde documenten, aan de auditor aangeboden. Tot zover is dit gelijk aan de twee voorgaande audit cycli. De verdere uitvoering is wel gewijzigd.

 • De auditor beperkt zich in deze derde cyclus in eerste instantie tot het controleren van de door u zelfgegeven antwoorden op een aantal (hoofd)vragen en eventuele vervolgvragen. Voorbeelden van (hoofd)vragen zijn de vragen 1.1.1, 2.1.1.1 en 2.1.5.1. Voorbeelden van vervolgvragen zijn de vragen 1.2.1.1, 2.1.5.1.1 en 2.1.5.1.1.1. Een dag voordat de auditor de controle gaat uitvoeren informeert hij bij het Agentschap BPR welke vragen hij moet controleren (de door de minister aangewezen vragen). In ieder geval worden 6 willekeurig geselecteerde (hoofd)vragen gecontroleerd. Indien daar aanleiding toe is, kunnen extra, bewust gekozen, vragen ter nadere controle worden aangewezen.

 • De controle bestaat er uit dat, indien bij een (aangewezen) vraag bijvoorbeeld ‘ja’ is geantwoord, de auditor nagaat of het antwoord inderdaad ‘ja’ is. De auditor bepaalt naar eigen inzicht wat het antwoord op de vraag moet zijn.

 • Om te bereiken dat de vragenlijst correct wordt ingevuld, is een uitgebreide handreiking opgesteld.

 • De beantwoording van de aangewezen vragen kan onjuist blijken te zijn. In dat geval wordt aangenomen dat de beantwoording van de niet gecontroleerde vragen (mogelijk) ook fouten bevat. Indien uit de controle blijkt dat één of meer (hoofd)vragen dan wel twee of meer vervolgvragen onjuist zijn beantwoord, moet de beantwoording van alle vragen worden gecontroleerd. Deze controle wordt ook door de auditinstelling uitgevoerd.

 • U dient zelf vast te stellen of voor onderdelen van het procesmatige deel een heraudit nodig is. Dit doet u nadat de aangewezen vragen of, indien van toepassing, de gehele vragenlijst is gecontroleerd. U houdt bij het vaststellen van de noodzaak tot een heraudit rekening met de uitkomsten van de controle.

 • De vragenlijst kan digitaal worden ingevuld via de website van het Agentschap BPR (www.bprbzk.nl). In de digitale vragenlijst is ook de handreiking verwerkt. Daarnaast is er een functie waarmee direct inzichtelijk wordt voor welke onderdelen een heraudit noodzakelijk is. Ook is er de mogelijkheid om de behaalde resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten (benchmarking).

 • De auditinstelling maakt een afzonderlijk verslag van de controle van het procesmatige deel. Bij brief van burgemeester en wethouders dient dit verslag naar het agentschap BPR te worden gestuurd, met daarbij gevoegd een afschrift van de vragenlijst die ter controle aan de auditor is overgelegd. Indien naar aanleiding van de controle de beantwoording is aangepast, dient tevens een juist ingevulde vragenlijst te worden meegestuurd.

 • Burgemeester en wethouders delen in hun brief tevens aan het Agentschap BPR mee voor welke onderdelen van het procesdeel een heraudit moet worden uitgevoerd.

4. Het privacydeel van de audit

[Vervallen per 06-01-2014]

– Een aantal vragen uit de vragenlijst van het privacydeel is overgeheveld naar de vragenlijst bij het procesdeel van de audit, omdat ze daar meer op hun plaats zijn. Voor de rest is de vragenlijst voor het privacydeel van de audit nagenoeg niet gewijzigd.

5. Overige zaken met betrekking tot de uitvoering van de audit

[Vervallen per 06-01-2014]

 • De auditrapportage heeft in het vervolg alleen betrekking op het inhoudelijke deel en het privacydeel van de audit. Van de controle van het procesmatige deel van de audit maakt de auditinstelling, zoals aangeven, een afzonderlijk verslag.

 • De verplichting om de managementsamenvatting van de auditrapportage naar het Agentschap BPR te sturen, blijft ongewijzigd.

 • De vergoeding voor de audit blijft ongewijzigd.

6. Raadpleging regeling

[Vervallen per 06-01-2014]

De gewijzigde Regeling periodieke audit GBA kunt u raadplegen via www.overheid.nl. De bij de regeling horende bijlagen zijn ter inzage gelegd bij het Agentschap BPR. De bijlagen zijn ook te raadplegen op de website van het Agentschap (www.bprbzk.nl).

7. Toezicht College bescherming persoonsgegevens op de uitvoering van de audit

[Vervallen per 06-01-2014]

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft ondermeer als taak toe te zien of de gemeenten hun auditverplichtingen op een juiste wijze uitvoeren. Het Cbp heeft onlangs de gemeenten die hun (her)auditverplichtingen uit de eerste en tweede cyclus niet zijn nagekomen uitgenodigd voor een hoorzitting.

Ook gedurende de derde cyclus zal het Cbp er nauw op toezien dat de auditverplichtingen door de gemeenten worden nagekomen. Tussen het Cbp en het Agentschap BPR zijn hieromtrent afspraken gemaakt. BPR zal gemeenten rappelleren indien (her)audit termijnen dreigen te worden overschreden. Zodra een termijn is overschreden wordt het Cbp geïnformeerd. Het Cbp kan aan een gemeente die deze verplichtingen niet nakomt een dwangsom opleggen.

8. Verdelingslijst van gemeenten

[Vervallen per 06-01-2014]

De concept verdelingslijst is op 16 februari 2007 aan de gemeenten toegestuurd (artikel 53a, derde lid, Besluit GBA). Naar aanleiding van de reacties is de verdeling op een aantal punten aangepast. De definitieve verdelingslijst is als bijlage 2 opgenomen bij deze circulaire.

Indien u nog vragen heeft over de inhoud van deze circulaire kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het Agentschap BPR: telefoonnummer 088-9001000.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage 1. bij Circulaire Wijziging in de Regeling periodieke audit GBA met kenmerk BPR2007/U52239

[Vervallen per 06-01-2014]

(Deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 maart 2007, nr. 43, pag. 9)

Bijlage 2. bij Circulaire Wijziging in de Regeling periodieke audit GBA met kenmerk BPR2007/U52239

[Vervallen per 06-01-2014]

Verdeling van gemeenten ten behoeve van de GBA-audit

‘s-Gravenhage

vierde kwartaal 2009

‘s-Hertogenbosch

tweede kwartaal 2008

Aa en Hunze

derde kwartaal 2008

Aalburg

tweede kwartaal 2009

Aalsmeer

derde kwartaal 2009

Aalten

derde kwartaal 2007

Abcoude

tweede kwartaal 2008

Achtkarspelen

eerste kwartaal 2008

Alblasserdam

eerste kwartaal 2010

Albrandswaard

vierde kwartaal 2008

Alkemade

tweede kwartaal 2010

Alkmaar

derde kwartaal 2009

Almelo

eerste kwartaal 2008

Almere

derde kwartaal 2009

Alphen aan den Rijn

eerste kwartaal 2010

Alphen-Chaam

derde kwartaal 2008

Ameland

eerste kwartaal 2008

Amersfoort

derde kwartaal 2007

Amstelveen

derde kwartaal 2008

Amsterdam

vierde kwartaal 2007

Andijk

derde kwartaal 2009

Anna Paulowna

vierde kwartaal 2008

Apeldoorn

derde kwartaal 2007

Appingedam

vierde kwartaal 2008

Arcen en Velden

eerste kwartaal 2008

Arnhem

vierde kwartaal 2008

Assen

derde kwartaal 2007

Asten

derde kwartaal 2008

Baarle-Nassau

derde kwartaal 2009

Baarn

eerste kwartaal 2008

Barendrecht

eerste kwartaal 2010

Barneveld

derde kwartaal 2008

Bedum

derde kwartaal 2007

Beek

eerste kwartaal 2009

Beemster

vierde kwartaal 2008

Beesel

derde kwartaal 2008

Bellingwedde

eerste kwartaal 2009

Bennebroek

tweede kwartaal 2008

Bergambacht

derde kwartaal 2008

Bergeijk

derde kwartaal 2007

Bergen (L)

eerste kwartaal 2010

Bergen (NH)

derde kwartaal 2007

Bergen op Zoom

tweede kwartaal 2009

Berkelland

tweede kwartaal 2008

Bernheze

derde kwartaal 2008

Bernisse

eerste kwartaal 2010

Best

derde kwartaal 2008

Beuningen

eerste kwartaal 2008

Beverwijk

tweede kwartaal 2008

Binnenmaas

vierde kwartaal 2008

Bladel

derde kwartaal 2009

Blaricum

eerste kwartaal 2010

Bloemendaal

eerste kwartaal 2009

Boarnsterhim

eerste kwartaal 2009

Bodegraven

eerste kwartaal 2010

Boekel

eerste kwartaal 2010

Bolsward

derde kwartaal 2008

Borger-Odoorn

eerste kwartaal 2009

Borne

eerste kwartaal 2009

Borsele

derde kwartaal 2009

Boskoop

derde kwartaal 2009

Boxmeer

vierde kwartaal 2007

Boxtel

eerste kwartaal 2010

Breda

eerste kwartaal 2008

Breukelen

vierde kwartaal 2008

Brielle

eerste kwartaal 2010

Bronckhorst

vierde kwartaal 2007

Brummen

tweede kwartaal 2008

Brunssum

eerste kwartaal 2009

Bunnik

eerste kwartaal 2009

Bunschoten

derde kwartaal 2009

Buren

derde kwartaal 2008

Bussum

derde kwartaal 2007

Capelle aan den IJssel

eerste kwartaal 2009

Castricum

derde kwartaal 2008

Coevorden

eerste kwartaal 2010

Cranendonck

derde kwartaal 2007

Cromstrijen

derde kwartaal 2007

Cuijk

eerste kwartaal 2009

Culemborg

vierde kwartaal 2008

Dalfsen

derde kwartaal 2007

Dantumadeel

eerste kwartaal 2010

De Bilt

derde kwartaal 2007

De Marne

derde kwartaal 2008

De Ronde Venen

derde kwartaal 2007

De Wolden

derde kwartaal 2008

Delft

eerste kwartaal 2009

Delfzijl

derde kwartaal 2009

Den Helder

derde kwartaal 2007

Deurne

derde kwartaal 2007

Deventer

derde kwartaal 2008

Diemen

vierde kwartaal 2007

Dinkelland

eerste kwartaal 2008

Dirksland

vierde kwartaal 2007

Doesburg

derde kwartaal 2007

Doetinchem

derde kwartaal 2007

Dongen

derde kwartaal 2007

Dongeradeel

derde kwartaal 2008

Dordrecht

eerste kwartaal 2010

Drechterland

tweede kwartaal 2008

Drimmelen

eerste kwartaal 2008

Dronten

derde kwartaal 2008

Druten

derde kwartaal 2008

Duiven

eerste kwartaal 2010

Echt-Susteren

vierde kwartaal 2008

Edam-Volendam

derde kwartaal 2007

Ede

vierde kwartaal 2008

Eemnes

derde kwartaal 2008

Eemsmond

eerste kwartaal 2010

Eersel

tweede kwartaal 2008

Eijsden

derde kwartaal 2009

Eindhoven

derde kwartaal 2007

Elburg

derde kwartaal 2008

Emmen

eerste kwartaal 2009

Enkhuizen

eerste kwartaal 2008

Enschede

eerste kwartaal 2010

Epe

eerste kwartaal 2010

Ermelo

eerste kwartaal 2008

Etten-Leur

vierde kwartaal 2008

Ferwerderadiel

vierde kwartaal 2008

Franekeradeel

derde kwartaal 2008

Gaasterlân-Sleat

tweede kwartaal 2008

Geertruidenberg

eerste kwartaal 2009

Geldermalsen

derde kwartaal 2009

Geldrop-Mierlo

vierde kwartaal 2009

Gemert-Bakel

eerste kwartaal 2008

Gennep

derde kwartaal 2008

Giessenlanden

derde kwartaal 2009

Gilze en Rijen

vierde kwartaal 2007

Goedereede

derde kwartaal 2009

Goes

eerste kwartaal 2010

Goirle

eerste kwartaal 2009

Gorinchem

vierde kwartaal 2007

Gouda

derde kwartaal 2009

Graafstroom

derde kwartaal 2009

Graft-De Rijp

eerste kwartaal 2010

Grave

eerste kwartaal 2008

Groesbeek

eerste kwartaal 2010

Groningen

derde kwartaal 2007

Grootegast

derde kwartaal 2007

Gulpen-Wittem

eerste kwartaal 2008

Haaksbergen

eerste kwartaal 2008

Haaren

derde kwartaal 2008

Haarlem

eerste kwartaal 2010

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

vierde kwartaal 2007

Haarlemmermeer

derde kwartaal 2009

Halderberge

derde kwartaal 2009

Hardenberg

eerste kwartaal 2010

Harderwijk

tweede kwartaal 2008

Hardinxveld-Giessendam

eerste kwartaal 2010

Haren

eerste kwartaal 2010

Harenkarspel

eerste kwartaal 2010

Harlingen

tweede kwartaal 2008

Hattem

derde kwartaal 2007

Heemskerk

eerste kwartaal 2010

Heemstede

eerste kwartaal 2009

Heerde

derde kwartaal 2007

Heerenveen

derde kwartaal 2007

Heerhugowaard

tweede kwartaal 2009

Heerlen

eerste kwartaal 2009

Heeze-Leende

eerste kwartaal 2008

Heiloo

eerste kwartaal 2009

Helden

derde kwartaal 2009

Hellendoorn

eerste kwartaal 2010

Hellevoetsluis

eerste kwartaal 2009

Helmond

vierde kwartaal 2008

Hendrik-Ido-Ambacht

derde kwartaal 2009

Hengelo (O)

derde kwartaal 2009

Het Bildt

tweede kwartaal 2008

Heumen

derde kwartaal 2007

Heusden

eerste kwartaal 2010

Hillegom

eerste kwartaal 2008

Hilvarenbeek

tweede kwartaal 2008

Hilversum

derde kwartaal 2009

Hof van Twente

eerste kwartaal 2010

Hoogeveen

derde kwartaal 2008

Hoogezand-Sappemeer

eerste kwartaal 2010

Hoorn

eerste kwartaal 2009

Horst aan de Maas

eerste kwartaal 2010

Houten

eerste kwartaal 2008

Huizen

tweede kwartaal 2009

Hulst

eerste kwartaal 2010

IJsselstein

derde kwartaal 2009

Jacobswoude

tweede kwartaal 2010

Kampen

eerste kwartaal 2010

Kapelle

eerste kwartaal 2008

Katwijk

derde kwartaal 2009

Kerkrade

derde kwartaal 2009

Kessel

derde kwartaal 2007

Koggenland

vierde kwartaal 2009

Kollumerland en Nieuwkruisland

eerste kwartaal 2008

Korendijk

vierde kwartaal 2007

Krimpen aan den IJssel

derde kwartaal 2009

Laarbeek

eerste kwartaal 2009

Landerd

eerste kwartaal 2008

Landgraaf

derde kwartaal 2007

Landsmeer

eerste kwartaal 2009

Langedijk

eerste kwartaal 2009

Lansingerland

vierde kwartaal 2009

Laren

eerste kwartaal 2009

Leek

eerste kwartaal 2009

Leerdam

tweede kwartaal 2009

Leeuwarden

vierde kwartaal 2007

Leeuwarderadeel

eerste kwartaal 2010

Leiden

eerste kwartaal 2009

Leiderdorp

eerste kwartaal 2010

Leidschendam-Voorburg

vierde kwartaal 2008

Lelystad

derde kwartaal 2007

Lemsterland

derde kwartaal 2009

Leudal

vierde kwartaal 2009

Leusden

derde kwartaal 2009

Liesveld

derde kwartaal 2009

Lingewaal

derde kwartaal 2009

Lingewaard

eerste kwartaal 2010

Lisse

eerste kwartaal 2009

Lith

vierde kwartaal 2007

Littenseradiel

vierde kwartaal 2007

Lochem

vierde kwartaal 2007

Loenen

derde kwartaal 2008

Loon op Zand

derde kwartaal 2009

Lopik

derde kwartaal 2008

Loppersum

eerste kwartaal 2010

Losser

derde kwartaal 2007

Maarssen

vierde kwartaal 2008

Maasbree

tweede kwartaal 2010

Maasdonk

derde kwartaal 2009

Maasdriel

vierde kwartaal 2008

Maasgouw

vierde kwartaal 2009

Maassluis

vierde kwartaal 2007

Maastricht

tweede kwartaal 2008

Margraten

derde kwartaal 2007

Marum

tweede kwartaal 2010

Medemblik

tweede kwartaal 2009

Meerlo-Wanssum

vierde kwartaal 2007

Meerssen

vierde kwartaal 2008

Meijel

eerste kwartaal 2008

Menaldumadeel

derde kwartaal 2008

Menterwolde

derde kwartaal 2009

Meppel

derde kwartaal 2009

Middelburg

tweede kwartaal 2008

Middelharnis

derde kwartaal 2009

Midden-Delfland

tweede kwartaal 2010

Midden-Drenthe

tweede kwartaal 2010

Mill en Sint Hubert

derde kwartaal 2009

Millingen aan de Rijn

derde kwartaal 2009

Moerdijk

derde kwartaal 2008

Montferland

tweede kwartaal 2009

Montfoort

vierde kwartaal 2008

Mook en Middelaar

eerste kwartaal 2008

Moordrecht

eerste kwartaal 2009

Muiden

tweede kwartaal 2008

Naarden

vierde kwartaal 2007

Neder-Betuwe

tweede kwartaal 2009

Nederlek

tweede kwartaal 2008

Nederweert

tweede kwartaal 2009

Neerijnen

vierde kwartaal 2007

Niedorp

eerste kwartaal 2009

Nieuwegein

derde kwartaal 2008

Nieuwerkerk aan den IJssel

eerste kwartaal 2008

Nieuwkoop

vierde kwartaal 2009

Nieuw-Lekkerland

derde kwartaal 2009

Nijefurd

tweede kwartaal 2009

Nijkerk

tweede kwartaal 2010

Nijmegen

vierde kwartaal 2008

Noord-Beveland

eerste kwartaal 2008

Noordenveld

vierde kwartaal 2007

Noordoostpolder

vierde kwartaal 2009

Noordwijk

tweede kwartaal 2008

Noordwijkerhout

vierde kwartaal 2009

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

tweede kwartaal 2009

Nunspeet

eerste kwartaal 2008

Nuth

vierde kwartaal 2007

Oegstgeest

tweede kwartaal 2008

Oirschot

eerste kwartaal 2008

Oisterwijk

eerste kwartaal 2009

Oldebroek

eerste kwartaal 2008

Oldenzaal

tweede kwartaal 2009

Olst-Wijhe

tweede kwartaal 2010

Ommen

vierde kwartaal 2007

Onderbanken

tweede kwartaal 2010

Oosterhout

vierde kwartaal 2009

Oostflakkee

vierde kwartaal 2007

Oost-Gerlre

eerste kwartaal 2009

Ooststellingwerf

vierde kwartaal 2009

Oostzaan

vierde kwartaal 2009

Opmeer

tweede kwartaal 2010

Opsterland

vierde kwartaal 2009

Oss

eerste kwartaal 2010

Oud-Beijerland

vierde kwartaal 2009

Oude IJsselstreek

derde kwartaal 2008

Ouder-Amstel

tweede kwartaal 2009

Ouderkerk

vierde kwartaal 2009

Oudewater

derde kwartaal 2008

Overbetuwe

vierde kwartaal 2007

Papendrecht

tweede kwartaal 2008

Pekela

vierde kwartaal 2009

Pijnacker-Nootdorp

tweede kwartaal 2008

Purmerend

eerste kwartaal 2008

Putten

tweede kwartaal 2010

Raalte

tweede kwartaal 2010

Reeuwijk

vierde kwartaal 2007

Reiderland

vierde kwartaal 2007

Reimerswaal

vierde kwartaal 2007

Renkum

vierde kwartaal 2009

Renswoude

vierde kwartaal 2008

Reusel-De Mierden

tweede kwartaal 2009

Rheden

eerste kwartaal 2009

Rhenen

vierde kwartaal 2009

Ridderkerk

eerste kwartaal 2009

Rijnwaarden

tweede kwartaal 2009

Rijnwoude

tweede kwartaal 2008

Rijssen-Holten

tweede kwartaal 2010

Rijswijk

tweede kwartaal 2009

Roerdalen

tweede kwartaal 2009

Roermond

tweede kwartaal 2010

Roosendaal

tweede kwartaal 2010

Rotterdam

vierde kwartaal 2009

Rozenburg

tweede kwartaal 2009

Rozendaal

vierde kwartaal 2008

Rucphen

eerste kwartaal 2009

Schagen

vierde kwartaal 2008

Scheemda

vierde kwartaal 2007

Schermer

vierde kwartaal 2009

Scherpenzeel

tweede kwartaal 2009

Schiedam

tweede kwartaal 2010

Schiermonnikoog

vierde kwartaal 2009

Schijndel

tweede kwartaal 2008

Schinnen

tweede kwartaal 2010

Schoonhoven

tweede kwartaal 2010

Schouwen-Duiveland

tweede kwartaal 2010

Sevenum

vierde kwartaal 2007

Simpelveld

vierde kwartaal 2007

Sint Anthonis

tweede kwartaal 2009

Sint-Michielsgestel

tweede kwartaal 2008

Sint-Oedenrode

vierde kwartaal 2008

Sittard-Geleen

tweede kwartaal 2010

Skarsterlân

vierde kwartaal 2009

Sliedrecht

tweede kwartaal 2010

Slochteren

vierde kwartaal 2009

Sluis

eerste kwartaal 2009

Smallingerland

eerste kwartaal 2008

Sneek

tweede kwartaal 2010

Soest

vierde kwartaal 2008

Someren

eerste kwartaal 2009

Son en Breugel

tweede kwartaal 2010

Spijkenisse

tweede kwartaal 2008

Stadskanaal

tweede kwartaal 2008

Staphorst

eerste kwartaal 2009

Stede Broec

derde kwartaal 2007

Steenbergen

derde kwartaal 2008

Steenwijkerland

tweede kwartaal 2010

Stein

tweede kwartaal 2009

Strijen

tweede kwartaal 2009

Ten Boer

vierde kwartaal 2007

Terneuzen

derde kwartaal 2009

Terschelling

vierde kwartaal 2007

Texel

vierde kwartaal 2009

Teylingen

eerste kwartaal 2008

Tholen

tweede kwartaal 2008

Tiel

vierde kwartaal 2008

Tilburg

tweede kwartaal 2010

Tubbergen

derde kwartaal 2008

Twenterand

tweede kwartaal 2010

Tynaarlo

vierde kwartaal 2007

Tytsjerksteradiel

tweede kwartaal 2010

Ubbergen

tweede kwartaal 2008

Uden

tweede kwartaal 2009

Uitgeest

vierde kwartaal 2008

Uithoorn

tweede kwartaal 2008

Urk

derde kwartaal 2008

Utrecht

eerste kwartaal 2009

Utrechtse Heuvelrug

vierde kwartaal 2007

Vaals

vierde kwartaal 2008

Valkenburg aan de Geul

tweede kwartaal 2009

Valkenswaard

derde kwartaal 2008

Veendam

tweede kwartaal 2009

Veenendaal

vierde kwartaal 2009

Veere

vierde kwartaal 2009

Veghel

tweede kwartaal 2010

Veldhoven

tweede kwartaal 2010

Velsen

vierde kwartaal 2008

Venlo

vierde kwartaal 2008

Venray

tweede kwartaal 2009

Vianen

tweede kwartaal 2009

Vlaardingen

tweede kwartaal 2010

Vlagtwedde

vierde kwartaal 2009

Vlieland

tweede kwartaal 2009

Vlissingen

tweede kwartaal 2010

Vlist

tweede kwartaal 2009

Voerendaal

tweede kwartaal 2010

Voorschoten

tweede kwartaal 2008

Voorst

tweede kwartaal 2008

Vught

vierde kwartaal 2008

Waalre

derde kwartaal 2008

Waalwijk

vierde kwartaal 2009

Waddinxveen

tweede kwartaal 2009

Wageningen

vierde kwartaal 2007

Wassenaar

tweede kwartaal 2009

Waterland

tweede kwartaal 2010

Weert

vierde kwartaal 2007

Weesp

tweede kwartaal 2009

Werkendam

tweede kwartaal 2010

Wervershoof

vierde kwartaal 2008

West Maas en Waal

tweede kwartaal 2010

Westerveld

vierde kwartaal 2007

Westervoort

vierde kwartaal 2008

Westland

derde kwartaal 2009

Weststellingwerf

tweede kwartaal 2010

Westvoorne

derde kwartaal 2008

Wierden

vierde kwartaal 2007

Wieringen

vierde kwartaal 2009

Wieringermeer

tweede kwartaal 2009

Wijchen

tweede kwartaal 2010

Wijdemeren

derde kwartaal 2008

Wijk bij Duurstede

vierde kwartaal 2008

Winschoten

vierde kwartaal 2007

Winsum

vierde kwartaal 2009

Winterswijk

tweede kwartaal 2009

Woensdrecht

vierde kwartaal 2009

Woerden

vierde kwartaal 2009

Wormerland

tweede kwartaal 2010

Woudenberg

tweede kwartaal 2010

Woudrichem

tweede kwartaal 2009

Wûnseradiel

vierde kwartaal 2009

Wymbritseradiel

vierde kwartaal 2008

Zaanstad

tweede kwartaal 2010

Zaltbommel

vierde kwartaal 2009

Zandvoort

tweede kwartaal 2010

Zederik

tweede kwartaal 2009

Zeevang

tweede kwartaal 2008

Zeewolde

derde kwartaal 2007

Zeist

vierde kwartaal 2009

Zevenaar

eerste kwartaal 2008

Zevenhuizen-Moerkapelle

vierde kwartaal 2008

Zijpe

tweede kwartaal 2008

Zoetermeer

tweede kwartaal 2009

Zoeterwoude

tweede kwartaal 2009

Zuidhorn

derde kwartaal 2008

Zundert

vierde kwartaal 2007

Zutphen

vierde kwartaal 2008

Zwartewaterland

tweede kwartaal 2010

Zwijndrecht

eerste kwartaal 2010

Zwolle

tweede kwartaal 2010

Terug naar begin van de pagina