Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 13-10-2007.]
Geldend van 24-03-2007 t/m 12-10-2007

Regeling van 29 juli 1998 tot aanwijzing van buitenlandse getuigschriften van de arts, de tandarts, de apotheker, de fysiotherapeut, de verloskundige en de verpleegkundige, die gelden als bewijs van gelijkwaardige vakbekwaamheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 41, eerste lid, onder a, en tweede lid, en 44 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-10-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

 • b. EER-overeenkomst: de Overeenkomst van Oporto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1993, 132);

 • c. lidstaat: een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

 • d. andere overeenkomstsluitende staat: een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Gemeenschap, die partij is bij de EER-overeenkomst of bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen.

Artikel 2

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 18 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de arts mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 1 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 3

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 20 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de tandarts mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 2 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 4

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 22 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de apotheker mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 3 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 6

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 30 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de verloskundige mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 5 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 7

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die uit het voldoen aan de krachtens artikel 32 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de verpleegkundige mag worden afgeleid, gelden de getuigschriften die in bijlage 6 bij deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald na de desbetreffende daarbij vermelde datum.

Artikel 8

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 gelden voorts de in de bijlagen 1, 2, 3, 5 en 6 genoemde getuigschriften die in een lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat zijn behaald vóór de desbetreffende in die artikelen bedoelde data, mits vergezeld van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van zo'n getuigschrift de werkzaamheden van onderscheidenlijk arts, tandarts, apotheker, verloskundige of verpleegkundige gedurende ten minste drie jaren achtereen tijdens de vijf jaren, voorafgaande aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 9

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 geldt tevens een in een lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat behaald getuigschrift dat betrekking heeft op een titel die niet overeenstemt met de benaming die voor die lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat voorkomt op bijlage 1, 2, 3, 5 of 6 bij deze regeling, mits vergezeld van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat het getuigschrift werd afgegeven na afsluiting van een opleiding die in overeenstemming is met de opleiding die leidt tot het desbetreffende in bijlage 1, 2, 3, 5 of 6 bedoelde getuigschrift en dat het getuigschrift door de lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat die het heeft afgegeven wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt op de desbetreffende bijlage.

Artikel 9a

[Vervallen per 13-10-2007]

 • 1 Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger; en

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 9b

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger; en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Artikel 9c

[Vervallen per 13-10-2007]

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in de artikelen 2, 4, 6 en 7 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger die voor 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse titels van arts, apotheker, verloskundige en ziekenverpleger; en

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 9d

[Vervallen per 13-10-2007]

 • 1 Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 en 7 gelden tevens de in bijlage VII vermelde diploma’s, certificaten en andere bewijsstukken van formele beroepsbekwaamheid als verloskundige, respectievelijk algemeen ziekenverpleger die afgegeven zijn door de Poolse autoriteiten vóór 1 mei 2004 of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen.

 • 2 Het eerste lid is slechts van toepassing, als de in het eerste lid bedoelde diploma’s, certificaten en andere bewijsstukken vergezeld gaan van een document waaruit blijkt dat de onderdanen van die lidstaten de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de afgifte van de diploma’s vermeld in bijlage VIIA of tenminste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaar voorafgaand aan de afgifte van de diploma’s vermeld in bijlage VIIB daadwerkelijk en wettelijk in Polen hebben verricht.

Artikel 9e

[Vervallen per 13-10-2007]

In afwijking van de artikelen 8 en 9 geldt voor Roemenië als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 voorts het diploma van ‘asistent medical obstetrică-ginecologie’, indien dat is afgegeven door de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit voor 1 januari 2007 of indien de opleiding daartoe is gestart voor die datum, mits het diploma vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verloskundige tenminste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 9f

[Vervallen per 13-10-2007]

In afwijking van de artikelen 8 en 9 geldt voor Roemenië als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7 voorts het diploma ‘Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist’ met een aan een şcoală postliceală gevolgde post-secundaire opleiding, indien dat is afgegeven door de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit vóór 1 januari 2007 of indien de opleiding daartoe in dat land is gestart voor die datum, mits het diploma vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verpleegkundige tenminste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 9g

[Vervallen per 13-10-2007]

 • 1 Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3 gelden tevens de diploma’s, certificaten en andere titels van arts die zijn afgegeven door de Roemeense bevoegde autoriteit aan personen die vóór 1 oktober 2003 een begin gemaakt hebben met hun universitaire opleiding tot arts en die vergezeld gaan van een door de bevoegde Roemeense autoriteit afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat betrokkene zich gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren gedurende de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring, in Roemenië daadwerkelijk, op regelmatige wijze en als hoofdbezigheid de werkzaamheden van tandarts heeft verricht.

 • 2 Van de in het eerste lid gestelde eis van drie jaar praktijkervaring zijn vrijgesteld personen die met goed gevolg studies van tenminste drie jaar hebben gevolgd welke door de bevoegde autoriteiten zijn erkend als gelijkwaardig aan de opleiding die leidt tot vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3.

Artikel 10

[Vervallen per 13-10-2007]

De artikelen 2 tot en met 6, 8 en 9 zijn niet van toepassing op personen die in het bezit zijn van een in bijlage 1, 2, 3, 4 of 5 bedoeld getuigschrift, indien zij geen onderdaan zijn van een lid-staat of andere overeenkomstsluitende staat.

Artikel 11

[Vervallen per 13-10-2007]

De Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's van verpleegkundige wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Vervallen per 13-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997.

Artikel 13

[Vervallen per 13-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de geneeskunde

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242237.png
Bijlage 242238.png
Bijlage 242239.png
Bijlage 242240.png

Bijlage II. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de tandheelkunde

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242241.png
Bijlage 242242.png
Bijlage 242243.png

Bijlage III. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de farmacie

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242244.png
Bijlage 242245.png
Bijlage 242246.png

Bijlage V. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verloskunde

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242247.png
Bijlage 242248.png
Bijlage 242249.png
Bijlage 242250.png

Bijlage VI. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verpleegkunde

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242251.png
Bijlage 242252.png
Bijlage 242253.png
Bijlage 242254.png
Bijlage 242255.png

Bijlage VII. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verpleegkunde en verloskunde in Polen

[Vervallen per 13-10-2007]

Bijlage 242256.png
Terug naar begin van de pagina