Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-02-2008.]
Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2007 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2007)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

Artikel 1

Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

ondernemer

degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

b.

runderen

runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;

c.

kalveren

runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;

d.

varkens

varken, huisdier, ongeacht leeftijd of geslacht, met een levend gewicht van meer dan 30 kg of met een geslacht gewicht van meer dan 20 kg;

e.

big

varken, huisdier, met een levend gewicht van 30 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 20 kg of minder;

f.

schapen

schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;

g.

geiten

geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;

h.

dieren

runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten;

i.

vee-eenheid

rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die in het jaar 2007 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  runderen

  :

  € 2,59 per rund;

  kalveren

  :

  € 1,06 per kalf;

  varkens

  :

  € 0,49 per varken;

  big

  :

  € 0,25 per big;

  schapen

  :

  € 0,90 per schaap;

  geiten

  :

  € 0,90 per geit.

 • 2 De ondernemer is de heffing als bedoeld in het eerste lid, niet verschuldigd voor zover de af te dragen heffing het bedrag van € 4.000,– niet overschrijdt.

 • 3 De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2007.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.

Zoetermeer, 1 november 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 februari 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 februari 2007, nr. TRCJZ/2006/3537.

Terug naar begin van de pagina