Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003

Geldend van 10-03-2007 t/m heden

Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;

Op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende verordening

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  onderneming:

  slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 641433lEEG d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees;

  ondernemer:

  een natuurlijke of rechtspersoon welke een onderneming in stand houdt;

  werknemer:

  een ieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met een ondernemer, alsmede diegene werkzaam in de onderneming, als zelfstandige zonder personeel, als uitzendkracht of als inleenkracht en die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 1 b sub la van de CAO Vleessector;

  f.t.e.:

  fulltime-equivalent van de werknemer;

  o & o fonds vleesindustrie:

  het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is voor het kalenderjaar 2003 op basis van het aantal werknemers dat op 1 juni 2003 werkzaam is in de onderneming, ten behoeve van het o & o fonds vleesindustrie een heffing verschuldigd van € 11,– per f.t.e..

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid van een overeenkomstig het tweede lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op de in artikel 2 bedoelde heffing. Deze aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de betrokkene als contributie aan de betreffende vereniging over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij is verschuldigd aan heffing, op grond van artikel 2 over datzelfde betrokken kalenderjaar.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening heffing o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003’.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 februari 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 december 2006, nr. TRCJZ/2003/6569.

Terug naar begin van de pagina