Regeling houdende openstelling tender op grond van het Besluit innovatiesubsidie [...] voor projecten in het kader van Euro Trans Bio

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-03-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2007, nr. WJZ 7031052, houdende de openstelling van een tender op grond van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten voor projecten in het kader van Euro Trans Bio

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

 • b. uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

 • c. life sciences en gezondheid:

  • 1°. geneesmiddelenontwikkeling;

  • 2°. ontwikkeling van medische technologie welke leidt tot specifieke behandelmethodes of diagnostiek; of

  • 3°. ontwikkeling van biomedische materialen of producten gebaseerd op deze materialen;

 • d. ETB-project: een internationaal onderzoeks- of ontwikkelingsproject, dat voldoet aan bijlage 1 bij deze regeling;

 • e. ETB IS-project: een project bestaande uit het deel van een ETB-project waarin in Nederland gevestigde deelnemers activiteiten verrichten op het gebied van preconcurrentiële ontwikkeling met betrekking tot life sciences en gezondheid;

 • f. MKB-ondernemer: een ondernemer die een onderneming in stand houdt in de zin van verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 2004 (Pb EU L 63) tot wijziging van de verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen om een subsidie voor een ETB IS-project worden behandeld, vangt aan op de dag dat deze regeling in werking treedt en eindigt op 7 mei 2007 om 18.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 4.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 4 In aanvulling op artikel 10, aanhef en onder c, van de uitvoeringsregeling, geldt als criterium voor het ETB IS-project de kwaliteit van de samenwerking met de niet in Nederland gevestigde persoon of personen, waaronder mede wordt begrepen ondersteuning voor deze personen vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in deze samenwerking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 2, die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 15 maart 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Een ETB-project is een onderzoeks- of ontwikkelingsproject:

 • waarvoor een pre-proposal is ingediend in het kader van de tweede call van het European Research Area network Euro Trans Bio bij het ETB-office;

 • waarvan het internationale samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee MKB-ondernemers uit twee verschillende landen, die elk voor eigen rekening en risico participeren in het gezamenlijke ETB-project;

 • waarvan de inbreng van de MKB-ondernemers gezamenlijk minimaal 50% van de totale projectkosten van het ETB-project bedraagt;

 • waarvan de inbreng van één land of samenwerkingspartner niet hoger is dan 70% van de projectkosten van het ETB-project; en

 • waarvan de projectcoördinator een MKB-ondernemer is, en de aanvraag door deze MKB-ondernemer bij het ETB-office wordt ingediend. Delen van het projectmanagement mogen ook bij de andere deelnemers liggen, maar de projectcoördinatie mag niet liggen bij een uitbestedingspartij.

Terug naar begin van de pagina