Richtlijn voor strafvordering bedreiging

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 01-05-2011 t/m 31-05-2011

Richtlijn voor strafvordering bedreiging

Beschrijving

[Vervallen per 01-06-2011]

Deze richtlijn ziet op bedreiging. In zijn eenvoudigste vorm wordt deze mondeling en/of schriftelijk en/of door middel van gebaren geuit. Door de daarvan uitgaande dreigende werking dient het gebruik van een wapen bij de bedreiging een verzwarende rol te spelen. In geval de bedreiging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eveneens dient in geval de bedreiging discriminatoire aspecten bevat een zwaardere sanctie gehanteerd te worden. Andere verzwarende factoren zijn te vinden in de relatie van de verdachte met het slachtoffer, zoals het treffen van een willekeurig slachtoffer of het feit dat het slachtoffer zich in een afhankelijke situatie ten opzichte van de verdachte bevindt. Ook indien het slachtoffer van de bedreiging een ambtenaar betreft, dient dit zwaarder gesanctioneerd te worden. Een factor die leidt tot vermindering van de sanctie is het mede veroorzaken van het delict door het slachtoffer door de verdachte te tergen.

Basisdelict

[Vervallen per 01-06-2011]

Bedreiging, mondeling en/of schriftelijk en/of door middel van gebaren

[Vervallen per 01-06-2011]

Beschrijving

In zijn eenvoudigste vorm betreft dit delict bedreiging sec, mondeling en/of schriftelijk en/of door middel van gebaren.

Toepasselijk kader:

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Gebruik van een wapen

– Geen wapen

0 pt

– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen.

7 pt

– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

17 pt

– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen

52 pt

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

– Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25%

Afhankelijke situatie

– Geen sprake van een afhankelijke situatie

+0 %

– Sprake van een afhankelijke situatie

+25%

Is het slachtoffer een ambtenaar of een ander, herkenbaar belast met bewaking, handhaving van de orde en/of toezicht.

– Geen ambtenaar, bewaker, ordehandhaver of toezichthouder

+0 %

– Het betreft een ambtenaar, bewaker, ordehandhaver of toezichthouder

+25%

Willekeurig gekozen slachtoffer

– Geen willekeurig gekozen slachtoffer

+0 %

– Willekeurig gekozen slachtoffer

+25%

Discriminatoire aspecten

– Geen sprake van discriminatoire aspecten

+0 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit

+50 %

– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit

+ 100%

+ dagvaarden

In samenhang met een sportevenement

– Geen sprake van samenhang met een sportevenement

+0 %

– is sprake van samenhang met een sportevenement

+25%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.

Agressie in het verkeer

– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+0 %

– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie

+25%

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Aanleiding

– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

+0 %

– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde

-25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

– Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

 

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Schaderegeling

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina