Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 18-03-2007 t/m 30-06-2009

Besluit houdende mandaatverlening aan de Stichting Examenkamer ten aanzien van het vaststellen van de examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs (Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling examen klein vaarbewijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De directeur van de Stichting Examenkamer te Apeldoorn wordt tot en met 29 december 2008 mandaat verleend ten aanzien van het vaststellen van de examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De gemandateerde wordt toegestaan van het hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De gemandateerde voert bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid een ordentelijke en voor de Minister transparante administratie en verschaft de Minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De gemandateerde brengt in elk op grond van dit mandaat genomen besluit tot uitdrukking, dat het is genomen namens de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

De gemandateerde neemt geen beslissing op bezwaar- en beroepschriften, ingediend tegen een krachtens dit mandaat genomen besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat vaststelling examenopgaven voor het examen klein vaarbewijs 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerde.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina