Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen t.a.v. vervoer over de weg

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-11-2005 t/m 31-12-2007

Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen t.a.v. vervoer over de weg

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2008]

Om te komen tot de gewenste eenheid in het strafvorderingbeleid zijn ten aanzien van overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) bij het vervoer over de weg, tarieven vastgesteld. Deze tarieven gelden landelijk als richtlijn voor de bepaling van de bedragen die als transactie (bijvoorbeeld in het kader van lik op stuk) dan wel als eis ter terechtzitting moeten worden gehanteerd.

Tevens wordt aangegeven wanneer een zodanige inbreuk wordt gepleegd op het doel van de wet, ‘de bevordering van de openbare veiligheid, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen’, dat dagvaarden in de rede ligt. Dit laat onverlet andere voorwaarden die kunnen worden gesteld aan een transactie op basis van de artikelen 74 WvSr en 36 WED.

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze richtlijn bevat de te hanteren tarieven bij vervoer over de weg ten aanzien van de meest voorkomende overtredingen van de regels bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Tarieflijst

[Vervallen per 01-01-2008]

De overtredingen waarop de tarieflijst betrekking heeft, zijn kort aangeduid en voorzien van het overtreden voorschrift. De aanduiding van het overtreden voorschrift is, hetzij het randnummer als genoemd in de ‘Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg’ (ADR), hetzij een verwijzing naar andere wet of regelgeving. De gehanteerde afkortingen die op de diverse regelingen betrekking hebben zijn onder ‘Wetsbepalingen’ op pagina 1 vermeld.

Tevens is in de laatste kolom de zogenoemde risicocategorie van een inbreuk vermeld in lijn met de systematiek1 van richtlijn 2004/112/EG bijlage II. Het doel van de categorieën is het harmoniseren van de te nemen acties bij het constateren van een inbreuk, onverlet andere eventueel toe te passen sancties. Waar de systematiek niet goed is toe te passen is een * ingevuld.

Categorie I: hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van milieu. Onmiddellijke actie is noodzakelijk. Zoals bijvoorbeeld bij een lekkage van gevaarlijke stoffen.

Categorie II: risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu. Reparatie op controle plaats indien mogelijk, anders uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject. Bijvoorbeeld onjuiste etikettering.

Categorie III: gering risico op letsel voor personen of aantasting milieu. Maatregelen hoeven niet op de controleplaats te worden genomen, maar kunnen later bij de onderneming worden genomen. Bijvoorbeeld de chauffeur is opgeleid voor vervoeren gevaarlijke stoffen, maar heeft zijn certificaat niet bij zich.

Uit het oogpunt van de ketenaansprakelijkheid kunnen meerdere betrokkenen (tegelijkertijd) via de WVGS strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor hun betrokkenheid bij het onwettig uitvoeren van de handelingen zoals beschreven in art. 2 lid 1 WVGS. In het ADR worden de volgende belangrijke betrokkenen genoemd: afzender, de vervoerder, geadresseerde (belangrijke betrokkenen 1.4.2 ADR).Tevens worden er voorbeelden gegeven van mogelijk andere betrokkenen en hun plichten: belader, vuller, verpakker en exploitant (1.4.3 ADR). NB: iedereen die betrokken is bij de handelingen zoals gesteld onder art. 2 lid 1 WVGS heeft een algemene zorg voor de veiligheid.

De feiten zijn onderverdeeld in vier groepen:

 • ‘Vervoersdocument’

 • ‘Uitrusting, kenmerking en etikettering’

 • ‘Vervoermethoden’

 • ‘Overige overtredingen’

Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd. De algemene beoordelingsfactoren zijn:

• Gevaarzetting: Doel van de wetgeving is de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen op het niveau van normaal transport te krijgen. Risico is kans maal effect. Dit betekent dat meerdere overtredingen vanuit het risicodenken vaak meer zijn dan de som der delen. Als dit wordt aangegeven in het procesverbaal dient het puntenaantal met 20% te worden verhoogd.

• Recidive: De genoemde punten hebben betrekking op first offenders.

Bij recidive door natuurlijke personen binnen een termijn van twee jaren:

1 maal: + 10%

2 maal: + 20%

Meer dan 2 keer recidive: dagvaarden

Bij recidive door rechtspersonen (ook de ‘eenmanszaak’):

1 maal: + 50%

2 maal: + 100%

Meer dan 2 keer recidive: dagvaarden

• Misdrijf: Wanneer sprake is van opzet dient de transactie met 20% verhoogd te worden. Waar mogelijk zal in het proces-verbaal gemotiveerd het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden aangegeven. Dit bedrag kan dan in daarvoor in aanmerking komende gevallen aan de verdachte worden ontnomen. (Zie: Aanwijzing ontneming)

Randnummer/overtreding

Onderwerp

P.- punten

Cat.

 

VERVOERSDOCUMENT

   

8.1.2.1.a

Vervoerdocument niet aanwezig

45

I

 

Aanduidingen vervoersdocument

   

5.4.1.1.1 a tm d

Geen of onjuiste stofnaam, en/of identificatienummer, klasse, verpakkingsgroep

45

I

5.4.1.1.2

De vereiste informatie op een vervoersdocument is niet leesbaar

45

I

5.4.1.1.1 onder e en f

Geen of onjuiste aantal en omschrijving colli of IBC’s, bruto massa, of netto massa voor ontplofbare stoffen en voorwerpen

22

III

5.4.1.1.6

Ontbreken omschrijving omtrent lege ongereinigde middelen van omsluiting

22

III

5.4.1.1.1 onder g

Ontbreken van naam en het adres van de afzender

22

III

5.4.1.1.1 onder h.

Ontbreken van naam en adres van de geadresseerde

22

III

5.4.1.4.1

Niet gesteld in de juiste taal/talen

22

III

5.4.1.1.10.1 jo 1.1.3.6

Ontbreken formulering ivm vrijstellingsgrenzen

22

III

5.4.1.1.7 jo 1.1.4.2.1

Ontbreken verklaring “onderdeel zijn van een transportketen voor vervoer door lucht of zee” in vervoersdocument

22

III

5.4.1.1.3 tm 5.1.1.17

Ontbreken aanvullende informatie bijzondere bepalingen (bijvoorbeeld berging of afval)

22

III

5.4.1

Vervoersdocument bevat niet de juiste informatie (anders dan hierboven genoemd)

22

III

8.1.2.1.c

Ontbreken afschrift van de hoofdtekst van de bijzondere regeling

22

III

 

Certificaat van goedkeuring:

   

8.1.2.2 a jo 9.1.2

Geen certificaat van goedkeuring afgegeven

115

I

8.1.2.2 a jo 9.1.2

Geen geldig certificaat van goedkeuring aanwezig

22

I

 

Schriftelijke instructies:

   

8.1.2.1.b jo 5.4.3.1

Niet aanwezig

22

II

5.4.3.4

Niet aanwezig in bestuurderscabine

10

III

5.4.3.3

Niet gesteld in de juiste taal door de afzender (NB: 5.4.3.6, vervoerder staat er voor in dat betrokken bestuurder de instructies begrijpt en uit kan voeren)

22

III

5.4.3.8

Niet opgesteld overeenkomstig het daarvoor vastgestelde model

22

II

 

Vakbekwaamheidcertificaat:

   

8.1.2.2 b

Vakbekwaamheidcertificaat wel in bezit, niet bij zich c.q. niet tonen

6

III

8.2.1.5

Geen vakbekwaamheidcertificaat of verlopen

45

I

 

Container-/voertuigbeladingscertificaat:

   

5.4.2

Niet bij het vervoerdocument gevoegd

32

II

5.4.2

Niet overeenkomstig sectie 5.4.2. van de IMDG-code

22

II

 

UITRUSTING, KENMERKING EN ETIKETTERING

 

Brandblusmiddelen:

   

8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3

Geen/onvoldoende brandblusmiddelen (per brandblusapparaat)

22

II

8.1.4.4

Draagbare brandblusapparaten zijn niet voorzien van een merkteken (per brandblusapparaat)

22

II

8.1.4.4

Draagbare brandblusapparaten zijn niet voorzien van een verzegeling (per brandblusapparaat)

22

III

 

Uitrusting algemeen:

   

8.1.5.a

Geen/onvoldoende/onjuiste afmeting stopblok

22

II

8.1.5.a

Geen/onvoldoende zelfstandige waarschuwingssignalen

22

II

8.1.5.b

Geen handlamp(en)

12

II

8.1.5.b

geen veiligheidsvest/kleding

12

II

8.1.5

Alle voorkomende combinaties eendaadse samenloop

45

II

 

Uitrusting specifiek:

   

8.1.5.b jo 3.2 (tabel)

Geen/ongeschikt ademhalingsbeschermingsmiddel bij toxisch gas

22

II

8.1.5.c jo 5.4.3

Geen voorgeschreven uitrusting (in klasse, gevarenkaart of secundaire gevarenkaart)

22

II

 

Oranje borden (voertuig/tankwagens/transporteenheden):

   

8.1.3 jo 5.3.2.1.

Kenmerking ontbreekt geheel of gedeeltelijk, is niet duidelijk zichtbaar of niet juist aangebracht

45

I

5.3.2.1.2 / 5.3.2.1.4

Geen/onjuiste gevaarsidentificatienummers en/of UN-nummer

45

I

8.1.3 jo 5.3.2.2.

Borden niet conform de specificaties

22

III

 

Etikettering (voertuig/tank):

   

8.1.3 jo 5.3.1

Geen groot etiket overeenkomstig hoofdstuk 5.3

45

I

5.3.1.1 jo 3.2 (tabel A)

Onjuiste klasse op grote etiketten

45

I

5.3.1.7

Specificaties voor grote etiketten niet conform de daaraan gestelde eisen

22

III

 

Etiketten (verpakking):

 

I

5.2.2.1.1 / 5.2.2.1.2

Geen of onjuist etiket/ onuitwisbaar merkteken voor elk voorwerp of stof (zoals opgenomen in tabel A hoofdstuk 3.2 kolom 5, tenzij anders kolom 6)

45

I

5.2.1.1 t/m 5.2.1.7

Geen, onjuiste of onleesbare identificatienummer en opschriften

45

I

 

Beproeving/constructie markering

   

6.1.3.1 / 6.5.2.1

Kenmerk niet duurzaam/zichtbaar

22

III

6.1.3 / 6.5.2

Geen/onjuist kenmerk

34

I

6.1.3.1 e

Kunststof verpakking niet voorzien van aanduiding maand fabricage (klok)

22

II

4.1.4., p200 8 en 9 jo 6.2.1.6.1

Periodieke onderzoeken drukhouders zijn niet uitgevoerd

22

II

4.1.1.15

Gebruiksduur overschreden van: kunststofvaten, jerrycans, IBC’s van stijve kunststof en combinatie-IBC’s met binnenhouder van kunststof

22

II

 

VERVOERMETHODEN

   
 

Vervoer in tanks/batterijwagens en MEGC’s

   

4.3.2.1.5 jo 7.4.1 jo 3.2 (tabel A)

Vervoer gevaarlijke goederen niet in tanks toegestaan

68

I

4.3.2.3.3 / 4.3.2.4.2

Niet goed gesloten, waardoor de inhoud ongecontroleerd naar buiten kan treden

115

II

4.3.2.3.5 / 4.3.2.4.1

Gevaarlijke resten vervoerde stof aan de buitenzijde

45

I

4.3.2.2.1

Overschrijding van de vullingsgraad

45

I

4.3.2.2.4

Niet tot ten minste 80% en ten hoogste 20% van de inhoud gevuld. Bij tanks > 7500 l

45

I

6.8.2.5.2 / 6.8.3.5.11

Aanduiding op tanks ontbreekt/onvolledig

34

II

6.8.2.5.1 / 6.8.3.5.10

Geen/onjuiste gegevens stempelplaat

34

II

6.8.2.4.1

Reservoirs en uitrustingsdelen niet voor gebruik gekeurd

45

I

6.8.2.4.2

Reservoirs en uitrustingsdelen niet periodiek gekeurd

34

II

 

Losgestort goed

   

7.3.1.1

Goederen losgestort invoertuigen of containers niet toegestaan

68

I

7.3.3.

Bijzondere bepalingen VV1 t/m VV14 niet in acht genomen

34

II

 

Colli

   

5.2 (niet 5.2.1.1 t/m 5.2.1.7 en 5.2.2.1.1 / 5.2.2.1.2 )

Specificaties kenmerking niet conform hoofdstuk 5.2

22

III

7.2.4 jo 3.2 (tabel A, kolom 16)

Bijzondere bepalingen VV1 t/m VV13 niet in acht genomen

34

II

 

Verpakkingsvoorschriften (ook IBC's)

   

4.1.1.1

Niet verpakt overeenkomstig gestelde voorwaarden

34

I

4.1.1.3

Niet met succes beproefd

34

I

4.1.1.4

Onvoldoende ledige ruimte bij vervoer vloeistof

45

I

4.1.1.5

Niet op juiste wijze verpakte en vastgezette binnenverpakking

34

I

4.1.1.6

Gezamenlijke verpakking onverenigbare stoffen (zie ook 7.5.2/7.5.4 samenladingverbod)

68

I

4.1.1.8

Binnenverpakkingen onvoldoende weerstand tegen inwendige druk of onjuiste ontluchtingsinrichting

45

I

4.1 jo 3.2 (tabel A)

Verpakking niet toegelaten voor de stof

45

I

4.1.1.15 /

Gebruik verpakking buiten toegestane gebruiksduur

22

II

4.1.1.1

Gevaarlijke resten buitenzijde verpakkingen

34

I

4.1.1.11

Lege verpakkingen niet conform voorschriften

22

II

 

Drukhouders

   

4.1.6.8

Niet of op onjuist wijze voldoen aan de eisen gesteld aan afsluiters

45

I

7.5.11 CV 36

Ontbrekende tekst “waarschuwing geen ventilatie voorzichtig openen”

22

II

 

OVERIGE OVERTREDINGEN

   
 

Roken/brandgevaarlijke handelingen

   

8.1.1

Transporteenheid geladen met gevaarlijke goederen omvat meer dan één aanhangwagen of oplegger

34

II

8.3.1

Passagiers vervoeren (per passagier)

11

II

7.5.11 CV1(1) jo 3.2 tabel A

Zonder bijzondere toestemming binnen de bebouwde kom of zonder inlichting buiten de bebouwde kom laden of lossen voor een voor het publiek toegankelijke plaats

45

I

7.5.9 jo 8.3.5

Tijdens behandeling roken in of in de nabijheid van voertuigen of containers

17

I

 

Voorschriften laden, lossen en behandeling

   

7.5.7.1

Lading niet behoorlijk gestuwd/ vastgezet

(geldt ook voor containers 7.5.7.2)

minimaal 52

I

7.5.2 / 7.5.4

Voorschriften betreffende samenlading of scheiding niet in acht genomen (zie ook verpakking onverenigbare stoffen 4.1.1.6)

68

I

7.5.5.2

Beperking hoeveelheden te vervoeren ontplofbare stoffen en voorwerpen in een voertuig niet in acht genomen < 10%

34

I

7.5.5.2

Beperking hoeveelheden te vervoeren ontplofbare stoffen en voorwerpen in een voertuig niet in acht genomen > 10%

dagvaarden

I

7.5.7.3 jo 8.3.3

Openen colli door bestuurder of voertuigbemanning

22

I

7.5.8

Niet reinigen van voertuig na het lossen bij verontreiniging met gevaarlijke stof

34

I

 

Veiligheidsmaatregelen/inrichtingseisen

   

Art. 47 en 48 tweede lid WVGS

Incident niet melden aan Minister van V&W en/ of niet de juiste inlichtingen geven aan de Minister van V&W 3 (per overtreding)

6

*

Art. 3 WVGS

Stof niet toegelaten voor vervoer

dagvaarden

I

1.10.1.3

Voorschriften betreffende toezicht op voertuigen niet in acht genomen (algemene voorschriften)

22

*

1.10.1.4

Niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs met foto4

22

*

1.10.3.2.1/ 1.10.3.2.2

Beveiligingsplan onvoldoende, per ontbrekend element

5

*

1.10.3.2.1

Beveiligingsplan niet aanwezig

45

*

1.10.3.3

Geen operationeel en effectief apparaat, uitrustingsdeel of procedure tegen diefstal van voertuig of lading. (de maatregel mag ook de noodhulpverlening niet in gevaar brengen)

11

*

8.4 jo 8.5 S1 (6) en S14 tm S21

Voertuigen niet onder toezicht gesteld, of zonder toezicht op beveiligd depot of beveiligd fabrieksterrein geparkeerd. (bijzondere voorschriften)

45

*

8.3.6

Niet afzetten van de motor tijdens laden en lossen.

17

II

8.3.4

Voertuig binnengaan met verlichtingslamp met vlam of met metalen oppervlak

17

I

9.2.2.3

Hoofdschakelaar voor de accu ontbreekt of is defect

22

II

9.2.2 tm 9.2.2.6

Overige constructievoorschriften voor de elektrische uitrusting van basisvoertuigen niet in acht genomen

22

II

7.5.10 / 8.5 S2 onder 3 (FL voertuigen) / 4.1.2.1 (IBC’s)

Niet aarden voertuig, transporttank, tankcontainer of IBC’s waarin vloeistoffen met een vlampunt van 61C° of lager worden vervoerd met poedervormige stoffen.

34

I

 

Vrijstellingen

   

3.4

Stof valt niet onder de vrijstelling inzake gevaarlijke goederen, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden

45

II

1.1.3.6.

Stof valt niet onder de vrijstelling in samenhang met vervoerde hoeveelheden per transporteenheid (moet wel mogelijk zijn) 1.1.3.6

45

II

1.1.4.2

Stof valt niet onder de vrijstelling (moet wel mogelijk zijn)

22

II

 

Nationale bepalingen

   

art.11 WVGS

Bebouwde kom niet zoveel mogelijk vermeden

17

I

art.21 WVGS

Routeplichtige gevaarlijke stoffen vervoeren over andere dan door gemeenten aangewezen en aangeduide wegen of weggedeelten.

17

I

art. 3 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet houden aan het tunnelregime

22

I

art. 6 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet nakomen regeling m.b.t. weersomstandigheden

17

I

6.8.3.2 N bijlage 2 Hoofdstuk 1 VLG

Wegrij-alarmering ontbreekt en/of noodstop ontbreekt

17

*

 

Gebruik zout veer

   

Art. 7 sub 7 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet de benodigde informatie verstrekken omtrent aard/ hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen

22

I

Art. 7 sub 2 jo tabel 5 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet toegelaten stoffen en hoeveelheden vervoeren

45

I

Art. 7 sub 6 Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet bij voertuig blijven tijdens de vaart

17

II

 

Gebruik “pont”

   

Art. 8 sub d Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Niet de benodigde informatie verstrekken omtrent aard/ hoeveelheid van de vervoerde gevaarlijke stoffen

22

I

Art. 8 sub b Bijlage 2 Hoofdstuk 2 VLG

Transport met stoffen van klasse I met andere voertuigen of personen overgevaren

45

I

 1. De systematiek is indicatief. De bijlage van richtlijn 2004/112/EG bevat een niet-volledige lijst die als leidraad dient te worden beschouwd. Tevens dient de controlerende instantie/functionaris ter plaatse rekening te houden met de specifieke omstandigheden.

  ^ [1]
 2. Verder volgens stramien van ‘afvallende lading’ tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen 2006 in samenhang met het extra risico dat gevaarlijke stoffen lading met zich meebrengt.

  ^ [2]
 3. Niet voldoen aan art. 47 en/of art. 48 is altijd alleen een overtreding (WED art 1a onder 3°).

  ^ [3]
 4. NB: Er is al snel sprake van samenloop, zie aanwijzing uitbreiding identificatieplicht (2004A016).

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina