Regeling IS-internationaal tender 2007-1 en ISOM tender 2007-2

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-03-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 maart 2007, nr. WJZ 7025873, tot vaststelling van enkele tenderperiodes en subsidieplafonds en tot wijziging van de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten (Regeling IS-internationaal tender 2007-1 en ISOM tender 2007-2)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten.]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 8.000.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 2.000.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten van toepassing, zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 maart 2007.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling IS-internationaal tender 2007-1 en ISOM tender 2007-2.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 maart 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina