Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen

[Regeling vervallen per 01-11-2009.]
Geldend van 01-11-2005 t/m 31-10-2009

Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen

Beschrijving

[Vervallen per 01-11-2009]

Alle genoemde bedragen zijn transactiebedragen. Ter zitting kunnen deze bedragen worden verhoogd met 20%. De genoemde bedragen gelden voor first offenders. Uitgangspunt zijn basisbedragen voor misdrijven. Deze bedragen dienen als volgt te worden afgerond:

€ 0 t/m € 100

afronden op

€ 5

€ 101 t/m € 500

afronden op

€ 10

€ 501 t/m € 1.000

afronden op

€ 50

€ 1.001 t/m € 5.000

afronden op

€ 100

€ 5.001 en hoger

afronden op

€ 500

De strafvorderingsrichtlijn geldt niet voor grote zaken, waarbij de delicten zijn te beschouwen als zware milieucriminaliteit. Dergelijke zaken dienen apart te worden beoordeeld. Bij een aantal delicten is reeds in de strafmaat onderscheid gemaakt op basis van bepaalde beoordelingsfactoren, zoals de hoeveelheid vuurwerk, de leeftijd van de koper en het onderscheid tussen toegestaan en verboden consumentenvuurwerk. Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd1. De algemene beoordelingsfactoren zijn:

– Recidive:

De genoemde bedragen hebben betrekking op first offenders. Bij recidive2 wordt een verhogingspercentage toegepast van 50%.

– Economisch gewin:

Als aantoonbaar is dat het delict is gepleegd met het oog op het behalen van economisch voordeel,wordt een verhogingspercentage toegepast van 25%3. Deze verhoging blijft achterwege, indien het verkregen wederrechtelijk voordeel op enigerlei wijze wordt of is ontnomen.

– Gevaarzetting:

Als sprake is van duidelijke gevaarzetting door het plegen van het delict, wordt een verhogingspercentage van 25% toegepast.

– Misdrijf / overtreding:

De genoemde bedragen gelden voor misdrijven (opzet, voorwaardelijke opzet). Voor overtredingen(niet opzettelijk) wordt een verlagingspercentage van 25% toegepast.

Taakstraffen

[Vervallen per 01-11-2009]

Ten aanzien van natuurlijke personen kan in plaats van een geldboete of een vrijheidsstraf een taakstraf als transactie worden aangeboden, of worden geëist ter zitting. Niet alle vuurwerkdelicten komen in aanmerking voor een afdoening middels een taakstraf. Voor een taakstraf komen in beginsel niet in aanmerking:

 • Verdachten die reeds meer dan één keer een taakstraf hebben aangeboden of opgelegd gekregen;

 • Verdachten die weigeren de door hen aangerichte schade te vergoeden of mee te werken aan schadebemiddeling;

 • Verdachten die vanwege een psychische of psychiatrische problematiek niet in staat zijn de taakstraf naar behoren te verrichten;

 • Verdachten die niet instemmen met een taakstraf.

Voorts kan als contra-indicatie gelden dat de verdachte nog andere strafzaken open heeft staan.

Verdachten van het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk komen alleen in aanmerking voor een taakstraf indien het verkregen wederrechtelijk verkregen economisch voordeel op enigerlei wijze wordt of is ontnomen.

Transactievoorstellen vanaf € 440,- kunnen worden omgezet in een taakstraf-voorstel. Elke € 22,- staat gelijk aan twee uren taakstraf4. Voor de eis ter zitting gelden dezelfde bedragen. Voor vrijheidsstraffen geldt dat één dag gevangenisstraf gelijk wordt gesteld met twee uren taakstraf. Feiten waarvoor meer dan vier maanden gevangenisstraf wordt geëist, komen niet in aanmerking voor bestraffing middels een taakstraf.

Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer

[Vervallen per 01-11-2009]

Bij overtredingen met betrekking tot vuurwerk dat aan de gestelde producteisen voldoet, zoals het in te grote hoeveelheden voorhanden of opgeslagen hebben ervan, kan verbeurdverklaring (VV) van inbeslaggenomen vuurwerk worden gevorderd. Gelet op de kosten en administratieve lasten die uit inbeslagneming met het oog op verbeurdverklaring voortvloeien, verdient het echter vaak de voorkeur om, voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is, het niet zo ver te laten komen door op andere wijze een einde te maken aan de overtreding of herhaling te voorkomen. Daarom is hieronder ten aanzien van diverse overtredingen bij de eis aangegeven: eventueel verbeurdverklaring. Hetzelfde geldt ten aanzien van overtreding van aanduidings-, verpakkings- of etiketteringsvoorschriften met betrekking tot overigens toegestaan vuurwerk. Bij overtredingen met betrekking tot vuurwerk dat niet aan de gestelde producteisen voldoet, behoort onttrekking aan het verkeer (OAHV) van het inbeslaggenomen vuurwerk te worden gevorderd. Zie ook Handhavingsdocument Vuurwerk 2005, hoofdstuk 7, onder f.

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

[Vervallen per 01-11-2009]

In gevallen waarin aantoonbaar sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel, behoort dit zoveel mogelijk te worden ontnomen door het treffen van een schikking, dan wel een vordering ter zitting. Bij de eis is dit element niet apart vermeld.

Invoer, uitvoer en doorvoer

Artikel

Delict

Eis

1.2.2 Vwb

Vuurwerk binnen het grondgebied van Nederland brengen dat niet voldoet aan de gestelde eisen en regels:

 
 

- Onjuiste/geen classificatie:

- € 4,- per kg met een minimum van € 2.200,- + OAHV

 

- Onjuiste/geen aanduiding bestemming, productiejaar, of artikelnr (1.3.1 Vwb):

- € 3,- per kg met een minimum van € 1.100,-

 

- Niet voldoen aan producteisen:

OAHV

- zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV

1.3.2 Vwb

Niet (juist) melden van invoer/uitvoer

 
 

- partij minder dan 20.000 kg

- partij 20.000 – 50.000 kg

- partij meer dan 50.000 kg

- € 2.200,-

- € 4.400,-

- € 6.500,-

1.4.2 Vwb

Niet (juist) registreren van ingevoerd vuurwerk

- € 4.400,-

Vervoer

Artikel

Delict

Eis

1.2.5 Vwb

Niet ononderbroken laden/lossen of het laten staan/liggen van een met vuurwerk geladen voertuig

- minimaal € 2.200,-.5

Voorhanden hebben

Artikel

Delict

Eis

1.2.4 Vwb

Voorhanden hebben van vuurwerk buiten een inrichting

 
 

- minder dan 10 kg

- 10-50 kg

- 51-100 kg

- meer dan 100 kg

- € 60,- + VV

- € 250,- + VV

- € 500,- + VV

- € 1000,- + VV

1.2.2 Vwb

Voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen:

 
 

- consumentenvuurwerk

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV

 

- theatervuurwerk

- € 1.100,- + OAHV

 

- professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk

- € 2.200,- + OAHV

1.2.2 Vwb

Voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen t.a.v. classificatie, verpakking, etikettering of aanduiding6:

 
 

- consumentenvuurwerk dat voldoet aan de producteisen

- € 110,- + boven 100 kg: € 4,- per kg + evt. VV

 

- consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV

 

- theatervuurwerk

- € 110,- + boven 100 kg: € 4,- per kg + evt. VV

 

- professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk

- € 1.100,- + boven 100 kg: € 6,- per kg, met een maximum van € 10.000,- + OAHV

Opslag

Artikel

Delict

Eis

2.2.4 Vwb /

8.40 Wm

Inrichting voor de opslag van ten hoogste 1.000 kg consumentenvuurwerk niet melden aan bevoegd gezag

 
 

- uitsluitend toegestaan consumentenvuurwerk:

- consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen:

- € 1.100,- + evt. VV

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV

8.1 Wm /

1.2.2 Vwb

Inrichting voor de opslag van vuurwerk opgericht of in werking zonder vergunning:

 
 

- uitsluitend toegestaan consumentenvuurwerk:

- € 1.400,- + € 220,- per 100 kg boven de 1.000 kg + evt. VV

 

- consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen:

- professioneel vuurwerk:

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk +OAHV€ 1.700,- + 220,- per 50 kg + evt. VV

1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 Vwb, 18.18 Wm, 8.1 Wm,

Inrichting voor de opslag van vuurwerk in werking in strijd met voorschriften uit besluit, nadere eisen of vergunning:

 

8.44 Wm

- opslag van teveel toegestaan consumentenvuurwerk:

- opslag van teveel professioneel vuurwerk:

- overtreding gedragvoorschriften, terwijl vuurwerk aanwezig is

- overtreding constructie-eisen, terwijl vuurwerk aanwezig is

- overtreding constructie-eisen, zonder dat vuurwerk aanwezig is

- overtreding voorschriften m.b.t. brandbeveiligingsinstallatie, terwijl vuurwerk aanwezig is

- overtreding voorschriften m.b.t. brandbeveiligingsinstallatie, zonder dat vuurwerk aanwezig is

- overtreding veiligheidsafstanden

- € 850,- + € 220,- per 100 kg + evt. VV

- € 1.100,- + € 220,- per 50 kg + evt. VV

- Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV

- Ten minste € 1.100,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV

- Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van opslagcapaciteit)

- Ten minste € 2.220,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV

- Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van opslagcapaciteit)

- Ten minste € 1.700,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV

1.3.1,2.1.3, 3.1.1 Vwb

Opslag van vuurwerk dat niet is voorzien van juiste classificatie of juiste aanduiding bestemming of juiste artikelnr of juiste productiejaar

- € 4,- per kg met een minimum van € 1.100,- + OAHV

1.4.2 Vwb

Niet (juist) registreren van voor handelsdoeleinden voorhanden vuurwerk

- € 4.400,-

1.4.3 Vwb

Niet voor B&W en brandweer beschikbaar hebben van gegevens over in de inrichting aanwezig vuurwerk

- € 1.100,-

3.2.3 Vwb

Geen financiële zekerheidstelling bij opslag professioneel vuurwerk

- € 2.200,-

Vervaardigen of bewerken

Artikel

Delict

Eis

1.2.3 Vwb

Buiten een daartoe bestemde inrichting vervaardigen of bewerken van vuurwerk

- € 1.100,- + € 2,20 per kg boven de 100 kg + evt. VV

8.1, 18.18, 3.2.1 Vwb

In een daartoe bestemde inrichting bewerken van professioneel vuurwerk zonder vergunning of in strijd met voorschriften uit besluit, nadere eisen of vergunningvoorschriften

- € 1.100,- + € 2,20 per kg boven de 100 kg + evt. VV

Verkoop, aanprijzen en afleveren

Artikel

Delict

Eis

1.2.2 Vwb, 174, 175 Sr

Ter beschikking stellen van vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet:

 
 

- consumentenvuurwerk dat niet aan de producteisen voldoet:

- vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen mbt classificatie, aanduiding geschiktheid, artikelnr of productiejaar:

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV

- € 6,- per kg met een minimum van € 1.400,- + OAHV

2.1.4, 1.2.6 Vwb

Vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet aanprijzen als consumentenvuurwerk, of het aanprijzen van professioneel vuurwerk, wetende dat het in strijd met de bestemming wordt gebruikt

- € 1.700,- + OAHV / VV

1.4.1 Vwb

Niet (juist) melden van het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk of consumentenvuurwerk aan groothandel:

 
 

- partij minder dan 20.000 kg:

- partij 20.000 – 50.000 kg:

- partij meer dan 50.000 kg:

- € 2.200,-

- € 4.400,-

- € 6.500,-

2.3.1 Vwb

Consumentenvuurwerk voor handelsdoeleinden ter beschikking stellen aan personen aan wie dat niet is toegestaan

- € 1.100,- + VV

3.3.1 Vwb

Professioneel vuurwerk ter beschikking stellen aan anderen dan toegestaan

- Zie lijst I t/m IV voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk +OAHV

2.3.2 Vwb

Consumentenvuurwerk aan particulieren ter beschikking stellen buiten toegestane verkoopdagen

- € 440,- + evt. VV

2.3.5 Vwb

Consumentenvuurwerk ter beschikking stellen aan persoon < 16 jaar:

 
 

- persoon jonger dan 12 jaar

- € 900,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + evt. VV

 

- persoon van 12 tot en met 15 jaar:

- € 440,- + € 55,- evt. VV

2.3.3 Vwb

> 10 kg consumentenvuurwerk ter beschikking stellen aan particulier

- € 440,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + VV

2.3.4 Vwb

Verkoop vuurwerk niet vanuit een daartoe bestemde verkoopruimte

- € 440,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + VV

Afsteken en tot ontbranding brengen

Artikel

Delict

Eis7

2.3.6 Vwb

Afsteken consumentenvuurwerk buiten toegestane tijden

 
 

-

- € 60,-21 + VV

-

1.2.7 Vwb

2 Wms

173a/b Sr

Afsteken vuurwerk op een wijze die gevaar oplevert voor mens / milieu

- Afhankelijk van de omstandigheden + VV

3.3.2 Vwb

Toepassen van professioneel vuurwerk zonder of ism toepassingsvergunning, ontbrandingstoestemming of melding

- € 1.700,- + VV

3.3.3 Vwb

Toepassingsvergunning zonder financiële zekerheidstelling

- € 1.100,-

3.3.6 Vwb

Niet bijhouden van een register met toepassers, evenementen, gebruikt professioneel vuurwerk

- € 2.200,-

Het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk: toelichting

Vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik, moet voldoen aan de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 (Rnev). Hierin staan o.a. eisen aan de lading, geluidsdruk, aard, samenstelling, con-structie en eigenschappen van consumentenvuurwerk. Alle soorten en typen die niet aan die eisen voldoen, worden aangemerkt als verboden consumentenvuurwerk. Voor de meest gangbare soorten of typen (potentieel) verboden consumentenvuurwerk zijn of worden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deskundigenverklaringen opgesteld, die representatief zijn voor de onderzochte soorten of typen (zie Handhavingsdocument Vuurwerk 2005, bijlage I). Aangezien het aanbod van vuurwerk, evenals de regelgeving, nogal aan veranderingen onderhevig is, worden de opgestelde deskundigenverklaringen door het NFI ten minste eenmaal per jaar op hun toereikendheid getoetst en, zo nodig, aangepast. Indien of voorzover een deskundigenverklaring van het NFI geen antwoord biedt op de vraag of aangetroffen vuurwerk voldoet aan de Rnev, zal dat vuurwerk specifiek moeten worden onderzocht door het NFI.

Ten behoeve van de strafvordering zijn de gangbare soorten of typen verboden consumentenvuurwerk naar de mate van gevaarzetting verdeeld over vier lijsten. Op lijst I staan de minst gevaarlijke soorten, op lijst IV de gevaarlijkste soorten. Met nadruk wordt erop gewezen dat op de lijsten I en II enkele soorten vuurwerk staan, waarvan een deel van de hiertoe behorende typen misschien wel voldoet aan de Rnev. Het betreft de volgende soorten:

 • cilindrisch knalvuurwerk met lont met een uitwendige diameter van 12 mm of minder (lijst I)

 • ratelbanden en strengen met 1000 shots of minder (lijst I)

 • bengaals vuur (lijst I)

 • fonteinen met een lengte van 200 mm of minder (lijst I)

 • grondtollen (buzzing bees) (lijst I)

 • vuurpijlen, niet zijnde signaalraketten (lijst II)

 • flowerbeds met een brutogewicht van 5 kg of minder (lijst II).

In alle gevallen waarin niet met zekerheid aan de hand van de desbetreffende deskundigenverkla-ring van het NFI kan worden vastgesteld of aangetroffen vuurwerk behorend tot één van deze soorten, voldoet aan de Rnev, kan niet zonder (nader) onderzoek (door het NFI) worden geconcludeerd dat niet wordt voldaan aan de Rnev.

Hoofdregel voor het gebruik van de lijsten voor het bepalen van de eis is dat het aangetroffen of het afgeleverde vuurwerk per lijst bij elkaar wordt opgeteld en dat voor het totale aantal stuks per lijst de straf wordt bepaald (dus niet voor elke soort vuurwerk afzonderlijk). De uitkomsten per lijst worden bij elkaar opgeteld. Van deze regel wordt afgeweken voor wat betreft het afleveren van vuurwerk dat behoort tot de lijsten III en IV. Voor dit vuurwerk wordt per aflevering de bij de hoeveelheid afgeleverd vuurwerk behorende straf bepaald, waarna bij meerdere afleveringen het totaal bij elkaar wordt opgeteld.

Lijst I:

[Vervallen per 01-11-2009]

 • Strijkers, met inbegrip van hybride strijkers of vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter met 10 mm of minder.

 • Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 15 mm of minder.

 • Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en cilindrische kanonslagen), met een uitwendige diameter van 12 mm of minder.8

 • Bermuda driehoeken (black boys, Bermuda triangles).

 • Niet-cilindrisch knalvuurwerk dat niet met name is genoemd op één van de overige lijsten (o.a. kubische kanonslagen, knalbonbons).

 • Chinese rollen van 10.000 shots of minder.9

 • Hindoerollen van 3000 shots of minder.

 • Ratelbanden, strengen en nitraatbanden van 1000 shots of minder.10

 • Bengaals vuur.11

 • Fonteinen met een lengte van 200 mm of minder.12

 • Grondtollen (buzzing bees).13

 

Voorhanden hebben

Afleveren

Afleveren aan personen

< 16 jaar

1-100 stuks

101-300 stuks

301-15.00 stuks

1.501-2.500 stuks

2.501-5.000 stuks

5.001-10.000 stuks

10.001-25.000 stuks

25.001-50.000 stuks

50.001-100.000 stuks

> 100.000 stuks

€ 100

€ 150

€ 220

10 dagen

2 weken

3 weken

4 weken

5 weken

2 maanden

3 maanden of meer

€ 220

€ 330

10 dagen

2 weken

3 weken

4 weken

5 weken

2 maanden

3 maanden

4 maanden of meer

€ 330

10 dagen

2 weken

3 weken

4 weken

6 weken

2 maanden

3 maanden

4 maanden

5 maanden of meer

Lijst II:

[Vervallen per 01-11-2009]

 • Strijkers, met inbegrip van hybride strijkers en vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter tussen 10 mm en 20 mm).

 • Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter tussen 15 mm en 25 mm.

 • Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en kanonslagen), met een uitwendige diameter tussen 12 mm en 20 mm.

 • Chinese rollen van meer dan 10. 000 shots, maar minder dan 300.000 shots

 • Hindoerollen van meer dan 3000 shots, maar minder dan 250.000 shots.

 • Ratelbanden, strengen en nitraatbanden van meer dan 1000 shots.

 • Gebuisd lont, niet voorzien van knaleffecten, waarbij 1 meter geldt als 1 stuk.

 • Vuurpijlen, niet zijnde signaalraketten (lawinepijlen)14.

 • Fonteinen met een hoogte van meer dan 200 mm.

 • Flowerbeds met een brutogewicht van 5 kg of minder, ongeacht de inwendige diameter van de kokers.15

 • Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van 35 mm of minder.

 • Zonnewielen (sparklingweels) type medium.

 • Mortierbommen met een uitwendige diameter van 40 mm of minder, niet zijnde meerslagsbommen, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).

 • Theatervuurwerk (special-effects), niet zijnde maroons.

 • Noodseinfakkels.

 • Handrookseinen.

 

Voorhanden hebben

Afleveren

Afleveren aan personen

< 16 jaar

1-5 stuks

6-10 stuks

11-20 stuks

21-50 stuks

51-100 stuks

101-500 stuks

501-1.000 stuks

1.001-5.000 stuks

5.001-10.000 stuks

> 10.000 stuks

€ 70 per stuk

€ 470

€ 700

10 dagen

2 weken

3 weken

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden of meer

€ 110 per stuk

€ 700

10 dagen

2 weken

3 weken

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden

5 maanden of meer

€ 220 per stuk

10 dagen

2 weken

3 weken

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden

5 maanden

6 maanden of meer

Lijst III:

[Vervallen per 01-11-2009]

 • trijkers, met inbegrip van hybride strijkers en vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 20 mm of meer.

 • Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 25 mm of meer.

 • Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en kanonslagen), met een uitwendige diameter van 20 mm of meer.

 • Chinese rollen van 300.000 shots of meer.

 • Hindoerollen van 250.000 shots of meer.

 • Flowerbeds met een brutogewicht van meer dan 5 kg en kokers van een inwendige diameter van 35 mm of minder.

 • Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van meer dan 35 mm, maar minder dan 55 mm.

 • Noodseinraketten.

 • Mortierbommen met een uitwendige diameter van meer dan 40 mm, maar minder dan 110 mm, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).

 • Meerslagsmortierbommen met een diameter van minder dan 110 mm, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).

 • Zonnewielen (sparklingweels) type large.

 • Maroons (medium, large, giant).

 • Gebuisd lont met knaleffecten, waarbij 1 meter geldt als 1 stuk.

 • Pyrotechnische patronen voor gas-/alarmpistolen.

 

Voorhanden hebben

Afleveren, per aflevering

Afleveren aan personen

< 16 jaar, per aflevering

1 stuk

2-5 stuks

6-10 stuks

11-20 stuks

21-50 stuks

> 50 stuks

€ 220

10 dagen

2 weken

1 maand

6 weken

2 maanden of meer

10 dagen

2 weken

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden of meer

2 weken

3 weken

6 weken

3 maanden

4 maanden

5 maanden of meer

Lijst IV:

[Vervallen per 01-11-2009]

 • Napolitaanse bommen.

 • Signaalraketten (lawinepijlen).

 • Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van 55 mm of meer.

 • Mortierbommen en meerslagsbommen met een uitwendige diameter van 110 mm of meer, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).

 • Flowerbeds met een brutogewicht van meer dan 5 kg en kokers met een inwendige diameter van meer dan 35 mm.

 

Voorhanden hebben

Afleveren, per aflevering

Afleveren aan personen

< 16 jaar, per aflevering

1 stuk

2-5 stuks

6-10 stuks

11-20 stuks

21-50 stuks

> 50 stuks

€ 440

2 weken

1 maand

2 maanden

3 maanden

4 maanden of meer

2 weken

1 maand

2 maanden

4 maanden

5 maanden

6 maanden of meer

1 maand

6 weken

3 maanden

5 maanden

6 maanden

7 maanden of meer

 1. Deze systematiek is ontleend aan Bos-Polaris. Bos-Polaris Milieu is echter nog niet gebruiksklaar. De richtlijn voor strafvordering vuurwerk zal tzt worden opgenomen in Bos-Polaris Milieu.

  ^ [1]
 2. Recidive geldt niet alleen voor vuurwerkdelicten.

  ^ [2]
 3. Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang bij handel in verboden vuurwerk. De persoon die voor eigen gebruik en voor een enkele vriend of familielid verboden consumentenvuurwerk koopt, verdient een andere straf dan degene die met winstoogmerk verboden vuurwerk verhandelt.

  ^ [3]
 4. Deze niet zo handzame bedragen zijn het gevolg van afspraken omtrent het afronden van bedragen die zijn omgezet van gulden naar euro.

  ^ [4]
 5. Er zijn grote verschillen mogelijk: een detailhandelaar kan tijdens de verkoopdagen een paar honderd kg vuurwerk in een bestelbusje laten liggen vlakbij het verkooppunt, maar een groothandelaar kan een complete trailer met vele tonnen vuurwerk laten staan.

  ^ [5]
 6. De aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’ mag alleen voorkomen op vuurwerk dat voldoet aan de eisen aan consumentenvuurwerk (Rnev).

  ^ [6]
 7. Voor personen jonger dan 16 jaar geldt een eis van 50% van het tarief voor meerderjarigen.

  ^ [7]
 8. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [8]
 9. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [9]
 10. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [10]
 11. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [11]
 12. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [12]
 13. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [13]
 14. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [14]
 15. Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.

  ^ [15]
Terug naar begin van de pagina