Circulaire Vaststelling akten van uitreiking

[Regeling vervallen per 15-02-2015.]
Geldend van 15-02-2007 t/m 14-02-2015

Circulaire Vaststelling akten van uitreiking

Met zijn brief van 1 mei 2002, kenmerk: 5161554/502/DG (Stcrt. 28 mei 2002, nr. 98 / pag. 10) stelde mijn toenmalige ambtsvoorganger u in kennis van het feit dat hij nieuwe modellen had vastgesteld van de akten van uitreiking en van dagvaardingformulieren ten behoeve van de strafvordering. Inmiddels is het nodig de akten van uitreiking aan te passen. Dit vloeit voort uit de ‘Wet wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken’ (Stb. 2005, 293) en het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen van 17 oktober 2005 (Stb. 2005, 497).

Naast de hierboven bedoelde wijzigingen zijn er wijzigingen aangebracht die het gebruiksgemak van de modellen verhogen. De aanpassingen zijn tot stand gekomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, met TNT Post (voorheen TPG-post) en met vertegenwoordigers van het Project GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht, de opvolger van het COMPAS-systeem). Door de toekomstige produktie van de akten met het GPS-systeem hebben deze GPS-modellen een andere verschijningsvorm (lay-out) dan de met COMPAS geproduceerde modellen.

De GPS-modellen zullen op of na 19 maart 2007 in gebruik worden genomen tijdens een pilot met een nieuwe release van GPS. Die pilot loopt bij de arrondissementsparketten te ’s-Hertogenbosch en te Amsterdam en de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). De pilot zal echter ook landelijk effecten hebben, vanwege de verspreiding van de modellen vanuit de voornoemde arrondissementsparketten. Met name burgers, de bezorgers en baliemedewerkers van TNT Post en de medewerkers van parketten en gerechten zullen met die effecten te maken krijgen. Omdat naast deze GPS-pilot ook COMPAS in gebruik blijft, blijven ook de COMPAS-modellen in gebruik. Voor de volledigheid neem ik deze laatste modellen in de hieronder volgende vaststelling mee.

Op grond van artikel 589 van het Wetboek van Strafvordering dienen de modellen waarin de hierboven bedoelde aanpassingen zijn verwerkt door mij te worden vastgesteld. Zowel de COMPAS-modellen als de GPS-modellen stel ik hierbij opnieuw vast. Publicatie in de Staatscourant zal voor 19 maart 2007 plaatsvinden.

Bijgaand treft u exemplaren aan van de vastgestelde modellen. Ik verzoek u binnen uw organisatie voor deze circulaire de nodige aandacht te vragen.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina