Omzetbelasting, vrijstelling; commerciële dagverblijven voor gehandicapten

[Regeling vervallen per 13-02-2010.]
Geldend van 14-03-2007 t/m 12-02-2010

Omzetbelasting, vrijstelling; commerciële dagverblijven voor gehandicapten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor de toepassing van de vrijstelling van omzetbelasting voor bepaalde commerciële dagverblijven voor gehandicapten.

Voor niet-winstbeogende dagverblijven voor gehandicapten bestaat een vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968, juncto bijlage B, onderdeel b, punt 12, behorende bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Commerciële dagverblijven voor gehandicapten, zoals de zogenoemde Impresario Dagopvanghuizen, beogen winst en vallen daarom niet onder deze vrijstelling. Ik heb het voornemen om commerciële dagverblijven, die dagactiviteiten verzorgen voor gehandicapten met een AWBZ-indicatiebesluit, ook vrij te stellen van omzetbelasting door deze te vermelden in de hiervoor genoemde bijlage B.

Goedkeuring

Ik keur goed dat commerciële dagverblijven, die dagactiviteiten verzorgen voor gehandicapten met een AWBZ-indicatiebesluit, vooruitlopend op de wijziging van bijlage B, gebruik maken van de vrijstelling van omzetbelasting. Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat deze dagverblijven alle omzetbelastinggevolgen van een vrijstelling voor deze dagactiviteiten aanvaarden (bijvoorbeeld dat geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat voor de vrijgestelde dagactiviteiten).

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 maart 2007

De

staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina