Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling betreffende de aanwijzing van rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 8 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PbEG L319) en op artikel 8, vijfde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

Het register, bedoeld in artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES bevat ten minste de volgende gegevens:

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina