Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

[Regeling vervallen per 30-11-2007.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 29-11-2007

Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

Beschrijving

[Vervallen per 30-11-2007]

Deze richtlijn ziet op delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet (misdrijven en/of overtredingen). In de richtlijn wordt een groot aantal basisdelicten genoemd. Hieronder vallen de meeste strafbare feiten ingevolge de Telecommunicatiewet.

Voorzover het basisdelict een misdrijf – (doleus) en een overtredingsvariant (culpoos) kent, is bij het betreffende basisdelict een basispuntenaantal opgenomen dat betrekking heeft op de misdrijfvariant. In geval sprake is van een overtreding kan hiervan worden afgeweken door het puntenaantal naar beneden aan te passen. Indien het basisdelict alleen ziet op een overtreding speelt dit punt uiteraard geen rol.

Puntensysteem

[Vervallen per 30-11-2007]

De systematiek van het Bos Polarissysteem voor commune delicten volgend is in deze richtlijn gekozen voor een puntensysteem waarbij elk punt staat voor een bedrag van 22 Euro

Basisdelicten (overzicht)

[Vervallen per 30-11-2007]

Basisdelict (1)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat zonder vergunning ex art. 3.3, lid 1 TW (strafbaarstelling: art. 10.16, eerste lid TW jo art. 1,1° WED)

Beschrijving

Dit delict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat zonder vergunning ex art. 3.3, eerste lid TW en heeft in hoofdzaak betrekking op illegale omroepzenders. Onderscheid wordt gemaakt tussen professionele en niet-professionele omroepzenders. Deze richtlijn dient voor de strafvordering van de niet-professionele omroepzenders. De strafvordering van professionele omroepzenders valt hierbuiten en vergt maatwerk.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

50 punten (naast beslag)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeninginstrument: strafrechtelijke handhaving

 • in geval van transactie dient ‘afstand’ altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld;

 • in geval van dagvaarden dient altijd onttrekking aan het verkeer gevorderd te worden.

Basisdelict (2)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radiozendapparaten die op een verkeerde frequentie werken en/of een onjuist vermogen hebben (strafbaarstelling: art. 10.16, eerste lid TW jo art. 1,1° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radiozendapparaten die op een verkeerde frequentie werken en/of een onjuist vermogen hebben. Het betreft hier apparaten waarvoor geen vergunning voor frequentieruimte is vereist die vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 3.4 TW (Deze apparaten zijn opgenomen in artikel 8 van de Regeling aanvraag en toelating vergunningen op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang). Indien een radiozendapparaat niet (meer) voldoet aan het bepaalde in genoemde regeling is de uitzonderingsbepaling artikel 3.4 TW niet meer van toepassing en geldt voor het apparaat het vergunningvereiste als bedoeld in artikel 10.16, eerste lid TW. Onder deze categorie vallen onder meer koordloze of mobiele telefoons, draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, gemodificeerde 27 MHz-apparatuur.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

15 punten (naast beslag)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningsinstrument: strafrechtelijke handhaving

 • in geval van transactie dient ‘afstand’ altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld;

 • in geval van dagvaarden dient altijd onttrekking aan het verkeer gevorderd te worden.

Basisdelict (3)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radiozendapparaten waarvoor een vergunning is vereist (strafbaarstelling: art. 10.16, eerste lid TW jo art. 1,1° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radiozendapparaten – niet zijnde omroepzenders – waarvoor een vergunning is vereist en die overigens wel op de goede frequentie werken. Het betreft hier bijvoorbeeld marifoons, mobilofoons of portofoons zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.3, eerste lid TW.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

10 punten

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

 • in geval van transactie dient ‘afstand’ altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld;

 • in geval van dagvaarden dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Basisdelict (4)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het in de handel brengen van apparaten die niet voldoen aan de eisen ex artt. 10.1 of 10.2 TW (strafbaarstelling: art. 10.5, eerste lid TW jo art. 1,1° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het in de handel brengen van apparaten die niet voldoen aan de eisen ex. art. 10.1 of 10.2 TW. Dit verbod is gericht tot fabrikanten en importeurs. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

100 punten minimaal (gerelateerd aan de omvang van de handel)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: –33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal wor-den toegepast daar waar bestuurs-rechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen nood-zakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

– dagvaarden en onttrekking aan het verkeer vorderen.

Basisdelict (5)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het verhandelen van apparaten waarbij geen documenten of markering ex art. 10.2 onder b TW aanwezig zijn (strafbaarstelling: art. 10.5, tweede lid TW jo art. 1,1° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het verhandelen in apparaten waarbij geen documenten aanwezig zijn en/of geen markeringen zijn aangebracht ex art. 10.2 onder b TW.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

80 punten minimaal (gerelateerd aan de omvang van de handel)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: –33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

– dagvaarden en verbeurd verklaring of onttrekking aan het verkeer vorderen afhankelijk van de mogelijkheid tot herstel van de overtreding.

Basisdelict (6)

[Vervallen per 30-11-2007]

Overtreding van het verbod om handelsreclame te maken voor apparaten waarvan het in de handel brengen of het verhandelen op grond van art. 10.5 TW is verboden (strafbaarstelling: art. 10.6 TW jo art. 22 Besluit randapparaten en radioapparaten jo art. 1,4° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van het verbod om handelsreclame te maken voor apparaten die niet voldoen aan het gestelde in art. 10.1 en 10.2 TW.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

30

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Dit delict betreft een overtreding.

Basisdelict (7)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het verhandelen van een apparaat dat niet aan de in artikel 3, eerste lid, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit vermelde beschermingseisen voldoet ondanks de aanwezigheid van de door hoofdstuk III van dat besluit vereiste certificatiemiddelen en waarvoor een verhandelverbod is afgekondigd (strafbaarstelling: art. 10.4 TW jo art. 15, derde lid, Besluit elektromagnetische comptabiliteit 2001 jo art. 1,4° WED)

Beschrijving

Apparaten kunnen niet aan de beschermingseisen voldoen ondanks de aanwezigheid van de vereiste certificatiemiddelen. Hiervoor kan een verhandelverbod worden afgekondigd. Dit delict heeft betrekking op het verhandelen van die apparaten nadat zo’n verbod is afgekondigd.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

100 punten minimaal (gerelateerd aan de omvang van de handel)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: n.v.t.

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +50%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

– dagvaarden en onttrekking aan het verkeer vorderen.

Dit delict betreft een overtreding.

Basisdelict (8)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het niet aangeven of randapparatuur al dan niet bestemd is voor aansluiting op een openbaar telecommunicatienet-werk (strafbaarstelling: art. 10.10 TW jo art. 1,4° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het niet aangeven, door degene die de apparatuur in de handel brengt, of randapparatuur al dan niet bestemd is voor aansluiting op een openbaar telecommunicatienetwerk (art. 10.10 TW)

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

50 punten minimaal (gerelateerd aan de omvang van de handel)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

 • in geval van transactie dient ‘afstand’ altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld;

 • in geval van dagvaarden dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Dit delict betreft een overtreding.

Basisdelict (9)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het overdragen van een vergunning ex art. 3.3, eerste lid TW, zonder toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat (strafbaarstelling: art. 3.8, eerste lid TW jo art. 1,2° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op het overdragen van een vergunning ex artikel 3.3, eerste lid TW, zonder toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat. Het betreft zeer uiteenlopende vergunningen, een vergunning kan gelden voor een frequentie voor groot telecommunicatienetwerk, maar ook voor een frequentievoor een taxicentrale. Bij het opleggen van een sanctie dient rekening te worden gehouden met het economisch belang van de vergunning.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

20

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: +0%

 • Poging tot plegen: –33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is.

Basisdelict (10)

[Vervallen per 30-11-2007]

Het aansluiten of aangesloten houden van randapparaten op een openbaar telecommunicatienetwerk die niet voldoen aan de krachtens artikel 10.2 TW gestelde regels met betrekking tot het aanbrengen van markeringen (strafbaarstelling: art. 10.12 TW jo 1,4° WED)

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het aansluiten of aangesloten houden van randapparaten op een openbaar telecommunicatienetwerk terwijl zij niet voldoen aan de markeringseisen van artikel 10.2 TW.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

5 punten (+ beslag)

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen: +0%

 • Er is sprake van medeplegen: +25%

Wettelijke factoren

• Medeplichtigheid

 • Dader: +0%

 • Medeplichtige: –33%

• Poging

 • Voltooid delict: n.v.t.

 • Poging tot plegen: n.v.t.

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive: +0%

 • 1 maal: +50%

 • Meermalen: +100%

  +dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Afdoeningstraject:

 • primair bestuursrechtelijke handhaving;

 • strafrechtelijke handhaving zal worden toegepast daar waar bestuursrechtelijke middelen minder effectief blijken (b.v. bij recidive en indien het in beslag nemen van goederen noodzakelijk is), dan wel, indien de mate van overtreding zodanig ernstig is dat een bestuursrechtelijke reactie niet gepast is (b.v. bij gevaarzetting).

Bij strafrechtelijke handhaving:

 • in geval van transactie dient ‘afstand’ altijd als aanvullende voorwaarde te worden gesteld;

 • in geval van dagvaarden dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Dit delict betreft een overtreding.

Terug naar begin van de pagina