Besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden

[Regeling vervallen per 06-05-2007.]
Geldend van 11-03-2007 t/m 05-05-2007

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 6 maart 2007, nr. DJZ2007023477, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot het beleid ten aanzien van integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden (besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

Gelezen de schriftelijke instemming van de directeur Inburgering en Integratie;

Gelet op het Koninklijk Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden, en op de artikelen 10:3 en 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • b. directeur Inburgering en Integratie: directeur van de directie Inburgering en Integratie van het directoraal-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie, als bedoeld in artikel 21 van de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007;

  • c. directeur-generaal Wonen: directeur-generaal van het directoraat-generaal Wonen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, als bedoeld in artikel 3.25 van het Organisatiebesluit VROM 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2007]

  • 1 Aan de directeur Inburgering en Integratie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aan de Minister toekomende bevoegdheden in het kader van de aangelegenheden op de terreinen van integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden.

  • 2 De directeur Inburgering en Integratie is bevoegd zijn machtiging door te verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover deze de bevoegdheid betreft de Minister te vertegenwoordigen in het kader van bestuursrechtelijke geschillen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2007]

Aan de directeur-generaal Wonen wordt mandaat en machtiging verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, genomen op grond van artikel 2, en het vaststellen en ondertekenen van alle op die beslissingen betrekking hebbende stukken.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2007]

Indien op grond van de artikelen 2 en 3 van dit besluit stukken worden afgedaan, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

functieaanduiding, gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris

dan wel, voortvloeiend uit de taakverdeling tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

voor deze:

functieaanduiding, gevolgd door handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 06-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 maart 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina