Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2007

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 29-02-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 26 februari 2007, nr. 5470820/07/CBK, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de NS Groep N.V.

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep, bedoeld in artikel 2;

 • b. NSR: NS Reizigers B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.;

 • c. NS Int: NS Internationaal B.V., dochteronderdeel van NS Groep N.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2012]

Maximaal 4500 medewerkers, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij NSR of NS Int zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2012]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor aan hem opsporingsbevoegdheid is toegekend, gebruik te maken van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2012]

De directeur NSR brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij NSR of NS Int aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij NSR en NS Int;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd;

 • d. het aantal klachten dat tegen buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend en de aard van die klachten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 26 februari 2007, nr. 5470820/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2007 en vervalt met ingang van 1 maart 2012.

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

wnd. hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

H.C.L. Vreugdenhil

Terug naar begin van de pagina