Instellingsbesluit besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor Tamils afkomstig uit Sri Lanka

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 10-03-2007 t/m 30-06-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 2007, nr. 5468251/07/DVB, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor Tamils afkomstig uit Sri Lanka

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van Tamils uit Sri Lanka en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van Tamils uit Sri Lanka wordt ingesteld tot 1 juli 2007;

– dat in deze situatie voor Tamil asielzoekers afkomstig uit Sri Lanka tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens tot 1 juli 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor Tamils afkomstig uit Sri Lanka, die een aanvraag hebben ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor de vreemdelingen als bedoeld in artikel 1 niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2007]

Overeenkomstig artikel 3 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (RVA 2005) geeft de indiening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd door de vreemdelingen als bedoeld in artikel 1 recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op Tamils afkomstig uit Sri Lanka op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C22/6 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en vervalt op 1 juli 2007.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina