Richtlijn voor strafvordering jeugd

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 01-04-2006 t/m 31-07-2009

Richtlijn voor strafvordering jeugd

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2009]

Préambule (algemeen geldende noties)

[Vervallen per 01-08-2009]

De essentie van een effectief jeugdstrafrecht is dat strafbaar gedrag van jeugdigen wordt tegengegaan door passende interventies. Sancties en maatregelen, die in dat kader worden toegepast, zijn er in hoofdzaak en primair op gericht, een aanmerkelijke recidivereductie te bereiken.1

Interventies worden wel onderscheiden in drie ‘lijnen’: (i) snel ingrijpen bij vroege signalen, (ii) stevig ingrijpen bij risicojeugd, en (iii) repressie bij jeugdigen die volharden in het plegen van strafbare feiten. Staan bij (i) (overigens) de ‘seinen op groen’, dan volgt een zakelijke, standaard afdoening (Halt, geldboete, werkstraf volgens het officiersmodel). Bij ‘seinen op rood’ (in gezin, school, vriendenkring) wordt nader onderzocht ‘wat er aan de hand is’ (voorzover relevant), en wordt een beroep gedaan op corrigerende mechanismen, als de opvoedingsrol van de ouders, opvoedingsondersteuning, kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak schoolverzuim, alles eventueel aan te vullen met een werkstraf voor normbevestiging.

Bij (ii), risicojeugd: bij gevaar voor verder afglijden naar een delinquent levenspatroon zal worden gekozen voor een zogenoemde persoonsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft twee componenten, een toeleidingscomponent en een toezichtscomponent. De eerste concentreert zich in hoofdzaak op versterking van persoonlijke en sociale omstandigheden die conformisme bevorderen (schoolbezoek, vrijetijdsbesteding, aanpak deelname aan een delinquente vriendenkring, gezinsrol). De toezichtscomponent gaat over een patroon van verplichtingen die moeten worden nagekomen; op die nakoming wordt intensief toegezien door de Jeugdreclassering.

Bij (iii), volhardende jeugdigen, staan repressie en/of gedwongen behandeling voorop. Er kan aandacht worden besteed aan ‘mechanismen van ‘afwending’: het verkrijgen van vast werk, relatie- en gezinsvorming (met externe vormen van beïnvloeding en beheersing die een rem zetten op gedrag dat verworvenheden in de waagschaal stelt).

Uniforme strafmaten voor de Haltafdoening (bijlage 1)

[Vervallen per 01-08-2009]

In overleg met het openbaar ministerie heeft Halt-Nederland een overzicht samengesteld van landelijk uniform te hanteren aantallen werkuren, al naar gelang (Halt-waardig) delict en persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Bij de vermelding van leerplichtverzuim (beginnend verzuim) wordt geanticipeerd op de verheffing van beginnend schoolverzuim tot Haltwaardig feit.

Zie bijlage 1.

Taakstraf, tenzij

[Vervallen per 01-08-2009]

Het leidende beginsel taakstraf, tenzij is afhankelijk van de waardering van taakstraf als sanctiemodaliteit, ofwel van het ‘sanctieprestige’ van taakstraf, de mate waarin de straf als zodanig door de verdachten serieus wordt genomen. Taakstraf is bij uitstek een standaard-straf waarvan effect wordt verwacht in termen van recidive-reductie.

Op het beginsel ‘taakstraf, tenzij’ worden inmiddels enkele beperkingen aangebracht.

Allereerst wordt een categorie feiten onderscheiden die onder omstandigheden bij voorkeur worden afgedaan met een geldboete (zie bijlage 2).

Voorts is er een categorie daders, die (blijkens hun voorgeschiedenis) aan taakstraf onvoldoende prestige toekennen, waardoor het beoogde effect van deze straf niet wordt bereikt.

Zowel de officier van justitie als de rechter zullen zich derhalve consequent de vraag moeten stellen of er in elk individueel geval een redelijk perspectief bestaat op uitvoering van een op te leggen taakstraf.

Taakstraf volgens het officiersmodel kan weliswaar worden toegepast voor zowel de categorie eerstplegers als voor de categorie recidivisten, maar toepassing van het officiersmodel ingeval van recidive is niet vanzelfsprekend. Waar recidive impliceert dat de eerste taakstraf kennelijk niet het beoogde effect heeft gehad, moet bij een herhaald voorstellen van een taakstraf volgens het officiersmodel steeds opnieuw worden overwogen of van een taakstraf effect kan worden verwacht.

Geldboete of geldtransactie in plaats van taakstraf (bijlage 2)

[Vervallen per 01-08-2009]

Geldboetetransactie voor de afhandeling van jeugdzaken wordt in zijn algemeenheid niet langer afgewezen als bruikbaar instrument. In bijlage 2 is een aantal delicten op een rij gesteld, en zijn voorwaarden geformuleerd waaronder in plaats van taakstraf een geldboete of een geldtransactie kan worden aangeboden. Als omrekeningsfactor taakstraf-geldboete is vastgesteld voor elke 4 uur taakstraf € 25 boete.

Halt-afdoeningen (zoals in tabel 4 aangegeven) worden niet geconverteerd in geldboetes.

Persoonsgerichte aanpak (bijlage 3)

[Vervallen per 01-08-2009]

Zoekend naar de effectiviteit van interventies moet worden bepaald wat de inhoud van die interventies moet zijn. Aan de hand van een aantal criteria moet kunnen worden vastgesteld op grond waarvan die effectiviteit per persoon kan worden gemeten (aantoonbaar minder recidive, realiseren van schoolbezoek of werktoeleidingstrajecten).

In het bijzonder wanneer sprake is van een evident perspectief op recidive (veelal af te leiden van zogenoemde risicofactoren, waaronder historische recidive, veelplegerschap), dan is maatwerk geboden om te voorkómen dat die ontwikkeling zich voortzet. Het zoeken is dan naar een passend interventiescenario, bijvoorbeeld door schorsing van voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden.

Persoonsgerichte aanpak staat voor de keuze van een (intensief) traject, een ingrijpen of begeleiden van langere duur. Het gaat dan om een gerichte interventie in een in gang zijnde ontwikkeling, of ter voorkoming van zo’n ontwikkeling, en niet zozeer om de sanctie op een individueel feit. Het proportionaliteitsvereiste kan daardoor meer naar de achtergrond worden gedrongen.

Tot die trajectkeuze voor (soms) ‘aanstormend talent’ wordt besloten in het Justitieel Casus Overleg (JCO); de vormgeving van het traject kan goed plaatsvinden in het JCO, óók in die gevallen dat er wordt voorgeleid, en dus een eventuele vervolgingsbeslissing niet in het JCO wordt genomen. De ketenpartners stellen een gezamenlijke diagnose op basis van de voorhanden informatie. Ieder van hen is zonodig bij de uitvoering betrokken. Strafrecht en zorg (verwijzing naar Bureau Jeugdzorg) sluiten op elkaar aan. De aanpak wordt in samenhang met de ketenpartners uitgevoerd, tot en met de nazorg, de resocialisatie-inspanningen. De in ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden Wet gedragsbeïnvloedende maatregel biedt het instrumentarium voor de toezichthoudende taak van de Jeugdreclassering, evenals de mogelijkheid van een specifieke combinatie van sancties voor bepaalde doelgroepen. Het indringende karakter van maatregelen en straffen duurt dan voort zolang dat toezicht wordt uitgevoerd.

Een nadere uitwerking van de persoonsgerichte aanpak, en de gevallen waarin die kan worden toegepast is opgenomen in bijlage 3.

Uniformiteit in strafmaten (bijlage 4)

[Vervallen per 01-08-2009]

Elementen uit de, in het volwassenenstrafrecht wel toegepaste systematiek van BOS-Polarisrichtlijnen kunnen in het jeugdstrafrecht worden gebruikt ter bevordering van een consistente strafvordering.

De basispunten die in BP de relatieve ernst van het misdrijf weerspiegelen, zijn in de tabel onder bijlage 4 verwerkt in de onderlinge verhouding tussen de basisbedragen of aantallen

uren voor de genoemde misdrijven. De beoordelingsfactoren zijn zichtbaar gemaakt in afzonderlijke kolommen.

De strafverzwarende factor die bestaat in de kwaliteit van degene die als benadeelde van het feit is aan te merken, is overgenomen voorzover het een ambtenaar is, in het bijzonder waar het gaat om een politieman of -vrouw. De willekeur die de keuze van slachtoffers van met name geweldsdelicten veelal kenmerkt, is in de basisbestraffing verwerkt en niet als afzonderlijke factor aangemerkt. In het jeugdstrafrecht wordt qua strafmaat geen onderscheid gemaakt naar aard van daderschap noch naar de mate van uitvoering van het delict.

Art 77ggSr schrijft voor dat de straffen voor poging, voorbereiding, deelneming en medeplichtigheid dezelfde zijn als die voor het voltooide misdrijf. Dat zal er in het algemeen toe leiden dat aan een kwalificatie als bijvoorbeeld ‘medepleger’ geen strafverzwarende invloed wordt toegekend.

Basisfactoren als waarde van de goederen, wapengebruik en de mate van letsel bij een benadeelde zijn in voorkomende gevallen in de tabel ondergebracht als afzonderlijke categorieën.

De recidive als enige beoordelingsfactor die de persoon van de verdachte aangaat, is in de tabel opgenomen in de vorm van een verhoging met in het algemeen 50% van het basisgetal na verwerking van de beoordelingsfactoren.

Taakstraf voor (een deel van de) jeugddetentie

[Vervallen per 01-08-2009]

Waar in tabel 4 jeugddetentie van een bepaalde omvang is aangegeven, wordt daaronder mede verstaan het op enig moment, aan de hand van persoonlijke factoren, vervangen van (een deel van) de jeugddetentie door taakstraf.

Volgorde Halt, geldboete, taakstraf

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor sommige, in beginsel Halt-waardige, delicten is in de basiskolom de vermelding ‘Halt’ opgenomen, terwijl in de geldende kolom ernaast geldboete of een aantal uren taakstraf is vermeld. Waar Halt, zoals gezegd, niet wordt geconverteerd in een geldboete, is de aan te houden keuzevolgorde (i) Halt, (ii) geldboete en (iii) uren taakstraf.

Recidiveregeling bij Halt

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor Halt-waardige delicten geldt een recidiveregeling, inhoudend dat geen herhaalde verwijzing mag plaatsvinden voor een delict dat wordt gepleegd binnen 12 maanden na een eerdere Halt-afdoening. Voor vuurwerk-Halt is in zoverre een uitzondering gemaakt, dat die afdoening wèl in twee achtereenvolgende jaren is toegestaan, maar niet vaker dan twee keer.

Voorgeleiden

[Vervallen per 01-08-2009]

De aanduiding ‘voorgeleiden’ spreekt voor zich; bij voorgeleiding is het uitgangspunt dat voor het gepleegde feit voorlopige hechtenis zal worden gevorderd. Voorwaarde is uiteraard dat een of meer gronden van artikel 67a Sv kunnen worden aangevoerd.

Bijzondere omstandigheden

[Vervallen per 01-08-2009]

Bij het bepalen van de strafmaat kan overigens rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden als heel jeugdige leeftijd, een aanbod tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en de mate van professionaliteit bij de uitvoering van het delict. Voor de categorie 12-minners wordt verwezen naar de Aanwijzing 12-minners (incl. STOP-reactie).

Bijlage 1. Uniforme strafmaten Halt-afdoening

[Vervallen per 01-08-2009]

factor/ delict

omschrijving

uren

verzwarende omstandigheden

+ uren

leeftijd

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

+0

+2

+4

recidive binnen 2 jaar

na 2 jaar

+8

+4

vermogen

310 (winkel)diefstal

     
 

311 (winkel)diefstal in vereniging

+4

   
   

+5

   
     

meerdere diefstallen in 1 winkel

+2

 

321 verduistering

326 oplichting

416 opzetheling

417bis schuldheling

+4

+5

meerdere diefstallen in ten hoogste 2 winkels

+4

   

+4

   
   

+3

   

vandalisme

141 openlijk geweld

+6

   
 

350 vernieling

     
 

424 straatschenderij

+4

   
 

461 verboden toegang

     
   

+2

   
 

brandstichting

+2

   
     

risico voor omgeving

+2

   

+5

   

wet personen-

vervoer

72 verstoren

73 niet opvolgen

+2

+2

   

leerplicht-

verzuim

tot een dagdeel

+2

   

vuurwerk

1.2.2 illegaal/ondeug-

delijk

+4

   
 

1.2.4 >10kg voorhanden

+4

   
     

recidive binnen 2 jaar

na 2 jaar

+4

+2

 

2.3.6 afsteken

     
   

+2

   
         

waarde gestolene

€ 0-10

€11-25

€26-75

€76-150

+0

+2

+3

+4

   

hoogte schadebedrag

€0-50

€51-150

€151-500

€501-900

+0

+2

+3

+4

   

Uitgangspunten

[Vervallen per 01-08-2009]

 • de strafmaat bedraagt ten hoogste 20 uur, exclusief de duur van de gesprekken

 • de inhoud van het landelijk overdrachtsformulier (LOF) is bepalend voor de strafmaat; het LOF bepaalt het delict

 • schadebemiddeling vindt plaats ingeval van schade; schadevergoeding is een voorwaarde voor sepot bij 14 jaar en ouder

 • de psychologische ontwikkeling van de dader is weerspiegeld in de strafmaat (leeftijd/cognitief niveau)

 • ingeval van Halt-recidive volgt een zwaardere straftoemeting

 • rechtsgelijkheid: gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld; afwijking is alleen toegestaan in overleg met de officier van justitie.

Bijlage 2. Geldboete in plaats van taakstraf

[Vervallen per 01-08-2009]

Overzicht van de feiten waarin een geldboete passend wordt geoordeeld, en de voorwaarden waaronder een geldtransactie kan worden aangeboden en tegen welk ‘tarief’.

Voorwaarden:

[Vervallen per 01-08-2009]

 • Halt-feiten worden niet geconverteerd (waar in de Requireerrichtlijn is vermeld ‘Halt of 20 uur’ wordt Halt-afdoening de voorkeur gegeven boven een geldboete)

 • alleen voor 16- en 17-jarigen (voor 12- tot en met 15-jarigen blijft gelden ‘taakstraf, tenzij’

 • verdachte beschikt over enig inkomen (zakgeld, verdiensten), niet persé afkomstig uit werk

 • alleen indien sprake is van één strafbaar feit

 • alleen eerstplegers

 • geen sprake van signaalgedrag of (vermoede) achterliggende problematiek

 • alleen feiten die onder het officiersmodel kunnen worden afgedaan (geen geweld tegen personen, geen zedendelict, geen brandstichting)

 • er loopt geen schadevergoedingsregeling.

Omrekenfactor

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor de thans onder ‘taakstraf’ geboekte feiten die in aanmerking komen voor geldboete wordt de omrekeningsfactor gehanteerd:

voor elke 4 uur taakstraf als equivalent € 25 (maximum taakstraf volgens officiersmodel dus 40 uur = € 250);

Voor geldboete in aanmerking komende delicten

art (Sr)

misdrijf

i.p.v.(taakstraf)

transactie

eis ttrz

141

openlijk geweld (goederen) schade tot € 900

20u

€125

€150

180

wederspannigheid

32u

€200

€240

184

niet voldoen aan bevel

24u

€150

€180

188

valse aangifte (zonder ernstige gevolgen)

32u

€200

€240

225

valsheid in geschrift

28u

€175

€210

266

belediging

20u

€125

€150

267

belediging ambtenaar in f.

28u

€175

€210

285

bedreiging verbaal

24u

€150

€180

310

diefstal (i.v.) schade > € 150

20u

€125

€150

321

verduistering schade > € 150

32u

€200

€240

326

oplichting schade tot € 150

oplichting schade > € 150

28u

40u

€175

€250

€210

€300

350

vernieling schade tot € 900

id. schade >€ 900

20u

40u

€125

€250

€150

€300

416/

(schuld)heling schade € 150

30u

€225

€270

417bis

tot € 900

id., schade >€ 900

40u

€250

€300

424

baldadigheid/vandalisme

schade >€ 900

20u

€125

€150

7WVW

doorrijden na aanrijding

40u

€250

€300

11WVW

joyriding (geen schade)

40u

€250

€300

         

Bijlage 3. Persoonsgerichte aanpak

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor het requireerbeleid is van belang of een delict op zichzelf staat, dan wel onderdeel uitmaakt van een inmiddels door een jeugdige opgebouwd patroon aan strafbare feiten. Een persoonsgerichte aanpak is het meest nodig voor de meest risicovolle jongeren, veelal aangeduid als ‘veelplegers’ of ‘harde kern-jongeren’. Het doel van een speciaal daarop gerichte aanpak is

 • voorkomen dat risicojongeren uitgroeien tot veelpleger; en

 • door middel van effectieve sancties tot staan brengen van veelplegerschap.

De variëteit aan definities die in het land worden gehanteerd hebben met elkaar gemeen dat zij uitgaan van het aantal over een bepaalde periode door de jongere gepleegde (geverbaliseerde) misdrijven.

Het jeugdige veelplegersbeleid wordt in hoofdzaak gekenmerkt door interventies met als directe aanleiding het ‘zoveelste’ strafbare feit, gericht op een omschreven categorie jongeren, die zoveel mogelijk letterlijk de jongere van de straat houden, althans fysiek beletten het veelplegerschap voort te zetten. Dan kan door in voorkomende gevallen voorlopige hechtenis te vorderen, en in andere gevallen door tussenkomst van het Justitieel Casus Overleg (JCO) op zeer korte termijn een stringente begeleiding of streng toezicht te bewerkstelligen (ITB, ITB-Criem).

Een landelijk te hanteren definitie voor ‘jeugdige veelpleger’ luidt:

jeugdige veelpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar tegen wie meer dan 5 processen-verbaal zijn opgemaakt waarvan de laatste in het peiljaar.2

Voor de veelplegende jongeren geldt dat zij zo vroeg mogelijk als zodanig moeten worden onderkend, dat zij in een voorlopige hechteniscircuit worden opgenomen, hetzij hen in het casusoverleg een snelle en consequente sanctie wordt opgelegd, en dat er wordt gezorgd voor een goede aansluiting tussen justitiële en (anderszins) maatschappelijke voorzieningen.

Ten aanzien van de jeugdige veelpleger wordt niet langer zaaksgericht gewerkt, maar persoonsgericht; dat betekent dat het relevante criminele verleden in beeld wordt gebracht en dat op grond daarvan door het OM een passende straf en/of maatregel wordt gevorderd. Daarbij wordt ook bekeken of de jeugdige in het recente verleden meerdere delicten heeft gepleegd. Om te voorkomen dat een jeugdige zich ontwikkelt tot veelpleger wordt de persoonsgerichte aanpak in ieder geval reeds gehanteerd bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar tegen wie in de laatste 3 jaar ten minste 2 processen-verbaal zijn opgemaakt waarop een inhoudelijke justitiële afdoening is gevolgd, en die opnieuw een (actueel) strafbaar feit (misdrijf) pleegt.

Niet het strafbare feit – geïsoleerd – maar de persoon van de jeugdige dader staat bij de aanpak van jeugdcriminaliteit centraal. In het verleden werd met het strafrechtelijk verleden rekening gehouden bij het bepalen van de strafhoogte; de persoonsgerichte aanpak biedt ruimte voor het zwaarder (of anders) bestraffen van de telastegelegde feiten, op de enkele grond dat ‘het de zoveelste keer is’.

Waar hiervoor gesproken wordt over maatregelen en gedwongen behandeling, zal in het algemeen moeten worden gedacht aan de maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ), als bedoeld in artikel 77s Sr, of aan een Intensieve trajectbegeleiding (ITB). De in ontwerp zijnde gedragsbeïnvloedende maatregel (artikel 77w ontwerp Sr) past qua doelgroep tussen de bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling en in het kader van de taakstraf, en de PIJ. De maatregel Hulp en Steun ex art. 77f, lid 1, sub a Sr behelst door de Jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg) uit te voeren reclasseringsactiviteiten onder regie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Bijlage 4. Strafvorderingstabel jeugdzaken

[Vervallen per 01-08-2009]

OM-commissie Jeugd / Landelijk platform jeugdOM

factor/ delict

omschrijving

uren

verzwarende omstandigheden

+ uren

leeftijd

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

+0

+2

+4

recidive binnen 2 jaar

na 2 jaar

+8

+4

vermogen

310 (winkel)diefstal

311 (winkel)diefstal

in vereniging

+4

   
   

+5

   
     

meerdere diefstallen in 1 winkel

+2

 

321 verduistering

326 oplichting

 

meerdere diefstallen in ten hoogste 2 winkels

+4

 

416 opzetheling

417bis schuldheling

+4

+5

+4

   
         
   

+3

   

vandalisme

141 openlijk geweld

350 vernieling

+6

   
 

424 straatschenderij

461 verboden toegang

+4

   
   

+2

   
 

brandstichting

+2

   
     

risico voor omgeving

+2

   

+5

   

wet personen-

vervoer

72 verstoren

73 niet opvolgen

+2

+2

   

leerplicht-

verzuim

tot een dagdeel

+2

   

vuurwerk

1.2.2 illegaal/ondeug-

delijk

+4

   
 

1.2.4 >10kg voorhanden

+4

   
     

recidive binnen 2 jaar

na 2 jaar

+4

+2

 

2.3.6 afsteken

     
   

+2

   
         

waarde gestolene

€ 0-10

€11-25

€26-75

€76-150

+0

+2

+3

+4

   

hoogte schadebedrag

€0-50

€51-150

€151-500

€501-900

+0

+2

+3

+4

   

art

omschrijving

basis

         

uitkomst

recidive

opmerkingen

137

(aanzetten tot)

discriminatie

40u

         

40u

60u

 
   

basis

schade

<€900

schade >€900

     

uitkomst

recidive

 

141

openlijk gew goederen

                 
                     
 

schade <€900

Halt

€125/

20u

       

Halt/

€125/

20u

Halt*/

28u

* igv recidive >12 maanden

 

schade >€900

   

40u

     

40u

60u

 
   

basis

letsel

zwaar letsel

slagwapen

steekwapen

vuurwapen

uitkomst

recidive

 

141

openlijk gew

personen

                 
 

geen letsel

letsel

zwaar letsel

40u

60u

100u

     

40u

60u

100u

60u

90u

150u

voorgeleiden

 

slag- of stootwapen

     

+10u

   

+10u

+20u

 
 

steekwapen

vuurwapen

       

+30u

+80u

+30u

+80u

 

voorgeleiden

voorgeleiden

   

basis

schade

<€900

schade

>€900

     

uitkomst

recidive

 

157

brandstichting

                 
 

schade <€900

Halt

20u

       

Halt of

Halt* of

* igv recidive

               

20u

28u

<12 maanden

 

schade >€900

   

40u

     

40u

60u

igv gevaar voor personen voorgeleiden

180

wederspannig-heid

€200 of 32u

         

€200 of 32u

48u

 

184

niet voldoen aan ambtelijk bevel

€150 of 24u

         

€150 of 24u

36u

 
   

basis

   

zonder ernstig gevolg

met ernstig gevolg

 

uitkomst

recidive

 

188

valse aangifte

zonder ernstig gevolg voor anderen

     

€200 of 32u

   

€200 of 32u

48u

 
                     
 

met ernstig gevolg voor anderen

       

80u

 

80u

120u

 

225

valsheid in geschrift

€175 of 28u

         

€175 of 28u

42u

 

art

omschrijving

basis

         

uitkomst

recidive

opmerkingen

239

schennis

40u

         

40u

60u

 

242

verkrachting

                 
 

binnendringen

met geslachtsdeel

8 mnd

jeugd-detentie**

         

8 mnd jeugd-

detentie**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

 

binnendringen met vingers

6 mnd jd

         

6 mnd jd

 

voorgeleiden

 

tongzoen

60u

         

60u

90u

niet voorgeleiden

243

sexueel binnendringen onmachtige

8 mnd jeugddetentie

**

         

8 mnd jeugddetentie

**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

244

sexueel binnendringen kind <12 jaar

8 mnd jeugddetentie

**

         

8 mnd jeugddetentie

**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

245

sexueel binnendringen kind 12<16 jaar

6 mnd jeugddetentie

**

         

6 mnd jeugddetentie

**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

246

aanranding

120u

         

120u

180u

 

247

ontucht met kind <16 jaar

120u

         

120u

180u

 
                     

266

belediging

€125 of 20u

         

€125 of 20u

30u

 

267 jo 266

belediging ambtenaar in functie

€175 of 28u

         

€175 of 28u

42u

 

art

omschrijving

basis

   

mondeling

tonen

mes

tonen vuurwapen

uitkomst

recidive

opmerkingen

282

wederrechtelijke vrijheidsberoving

180u

         

180u

 

voorgeleiden

285

bedreiging

                 
 

alleen mondeling

€150 of 24u

   

€150 of 24u

   

€150 of 24u

36u

 
                     
 

met tonen mes

       

60u

 

60u

90u

 
                     
 

tonen vuurwapen

         

150u

150u

 

voorgeleiden

287

(poging) doodslag

6 mnd jeugddetentie of >

**

         

6 mnd jeugddetentie of >

**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

art

omschrijving

basis

geen letsel

letsel

zwaar letsel

   

uitkomst

recidive

opmerkingen

300

mishandeling

                 
                     
 

geen letsel

 

40u

       

40u

60u

 
                     
 

letsel

   

60u

     

60u

90u

 
                     
 

zwaar letsel

     

100u

   

100u

 

voorgeleiden

302

zware mishandeling

4 mnd jeugddetentie

**

         

4 mnd jeugddetentie

**

 

voorgeleiden

** evt gedeeltelijk in taakstraf

art

omschrijving

basis

schade <€150

schade

>€150

(brom)

fiets

zakkenrollerij,

bagage

van of uit auto

uitkomst

recidive

opmerkingen

310/

311

diefstal (in vereniging)

                 
 

(winkel)diefstal

met schade <€150

Halt

€125 of 20u

       

Halt of €125 of 20u

Halt* of 28u

* igv recidive > 12 maanden

                     
 

(winkel)diefstal met schade >€150

   

32u

     

32u

48u`

 
                     
 

fietsdiefstal

diefstal bromf.

     

40u

60u

   

40u

60u

60u

90u

 
                     
 

zakkenrollerij of bagagediefstal

       

60u

 

60u

90u

voorgeleiden

                     
 

diefstal uit auto

- van auto

         

60u

80u

60u

80u

90u

120u

voorgeleiden

   

basis

bedrijfspand

of

school

woning

automaat

oid

   

uitkomst

recidive

 

311

diefstal met braak of verbreking (in vereniging)

                 
 

bedrijfspand of

school

 

80u

       

80u

120u

voorgeleiden

                     
 

woning

   

120u

     

120u

180u

voorgeleiden

                     
 

automaat oid (verbreking)

     

40u

   

40u

60u

 
   

basis

   

geen bijzon-

derhed.

straatroof m. wapen

overval in besl. pand

uitkomst

recidive

 

312/

317

diefstal met geweld/ afpersing op openbare weg

               

in alle gevallen voorgeleiden

                     
 

geen bijzonderheden

     

150u

   

150u

   
                     
 

straatroof met wapen

       

4 mnd jeugddetentie

 

4 mnd jeugddetentie

   
 

overval in besloten pand

         

6 mnd jeugddetentie

6 mnd jeugddetentie

   

art

omschrijving

basis

schade

<€150

schade >€150

     

uitkomst

recidive

opmerkingen

321

verduistering

                 
                     
 

schade <€150

Halt

€125 of 20u

       

Halt, €125 of 20u

Halt*, 32u

* igv recidive >12 maanden

 

schade >€150

   

32u

     

32u

   
                 

48u

 

322

verduistering in dienstbetrekking

                 
                     
 

schade <€150

Halt

€200 of 32u

       

Halt, €200 of 32u

Halt*, 48u

* igv recidive > 12 maanden

 

schade >€150

   

40u

     

40u

   
                 

60u

 

326

oplichting

                 
                     
 

schade <€150

Halt

€175 of 28u

       

€175 of 28u

40u

 
                     
 

schade >€150

   

€250 of 40u

     

€250 of 40u

60u

 

art

omschrijving

basis

schade <€900

schade >€900

     

uitkomst

recidive

opmerkingen

350

vernieling

(waaronder graffiti)

                 
                     
 

schade <€900

Halt

€125 of 20u

       

Halt, €125 of 20u

Halt*, of 28u

* igv recidive >12 maanden

                     
 

schade >€900

   

40u

     

40u

60u

 

art

omschrijving

basis

schade

<€150

schade >€150 <€900

schade >€900

   

uitkomst

recidive

opmerkingen

416/

417bis

opzetheling/

schuldheling

                 
                     
 

schade <€150

Halt

€125 of 20u

       

Halt, €125 of 20u

Halt*, 30u

* igv recidive >12 maanden

                     
 

schade >€150

<€900

   

€225 of 30u

     

€225 of 30u

45u

 
                     
 

schade >€900

     

€250 of 40u

   

€250 of 40u

60u

 

417

gewoonteheling

80u

         

80u

120u

 

art

omschrijving

basis

schade <€900

schade >€900

     

uitkomst

recidive

opmerkingen

424

baldadigheid/

vandalisme/

APV-overtred

                 
                     
 

schade <€900

Halt

€75 of 12u

       

Halt, €75 of 12u

Halt*, 18u

* igv recidive >12 maanden

                     
 

schade >€900

   

€125 of 20u

     

€125 of 20u

30u

 

461

verboden toegang

Halt of 10u

         

Halt of 10u

Halt* of 15u

* igv recidive >12 maanden

art

omschrijving

basis

AAG

235-435

AAG

436-650

AAG

651-870

AAG

>875

 

uitkomst

recidive

 

7WVW 1994

doorrijden na aanrijding

€250 of 40u

         

€250 of 40u

60u

 
                     

8 WVW 1994

rijden onder invloed

                 
 

(bromfiets)

                 
 

AAG 235-435

 

20u

       

20u

30u

 
 

AAG 436-650

   

30u

     

30u

45u

 
 

AAG 651-870

     

40u

   

40u

60u

 
 

AAG >875

       

50u>

 

50u>

75u>

 
                     

11 WVW 1994

joyriding

€250 of 40u

         

€250 of 40u

60u

 

Vuurwerkbesluit

vuurwerk

(niet toegestaan voorhanden hebben)

Halt of 20u

         

Halt of 20u

Halt** of 30u

** ten hoogste 2 achtereenvol-

gende jaren

art

omschrijving

basis

>0<5g/

1-10 pillen

5 <25g/

10-50

pillen

>25g of >50 pilen

   

uitkomst

recidive

opmerkingen

10 OW

Opiumwet

Lijst I

                 
                     
 

aanwezig hebben >0-<5g of 1-10 pillen

 

20-40u

       

20-40u

30-60u

 
                     
 

aanwezig hebben 5<25g of 10-50 pillen

   

60-120u

     

60-120u

90-180u

dealer-indicatie

                     
 

aanwezig hebben 25g of >50 pillen

     

vanaf 100u

   

vanaf

100u

vanaf 150u

dealer-indicatie

                     
 

dealen

200u

         

200u

 

voorgeleiden

                     
 

runnen

vanaf 100u

         

vanaf 100u

vanaf

150u

 
 

omschrijving

basis

>0 t/m 5g (overtr)

>5 t/m 30g (overtr)

>30g

   

uitkomst

recidive

opmerkingen

11,1 OW

Opiumwet

Lijst II

                 
                     
 

aanwezig hebben >0-<5g

 

10u

       

10u

15u

 
                     
 

aanwezig hebben 5-<30g

   

20-30u

     

20-30u

30-45u

 
                     
 

aanwezig hebben 30g of >

     

vanaf 40u

   

vanaf 40u

vanaf 60u

 
                     
 

dealen

vanaf 80u

         

vanaf 80u

vanaf 120u

voorgeleiden

                     
 

runnen

vanaf 40u

         

vanaf 40u

vanaf 60u

 

art

omschrijving

basis

steek-

wapen

nep-

vuurwapen

echt vuurwa-

pen

CS-gas

 

uitkomst

recidive

opmerkingen

55 WWM

voorhanden hebben

                 
 

steekwapen of

nep-vuurwapen

 

30u

30u

     

30u

45u

 
                     
 

vuurwapen

     

60u

   

60u

90u

 
                     
 

busje CS-gas

       

20u

 

20u

30u

 
 1. Aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen, College van procureurs-generaal, in werking getreden 1 mei 2005.

  ^ [1]
 2. Voorzover voorlopige hechtenis wordt toegepast, wordt wel voorzien in speciaal daarvoor gereserveerde detentieplaatsen waarin bij voorrang jeugdige veelplegers worden geplaatst, zo mogelijk in de eigen regio. Daarnaast zijn zogenoemde tenderplaatsen ingericht voor jeugdige veelplegers uit de G30; dat zijn detentieplaatsen met een kort durend behandelprogramma (ten hoogste 6 maanden).

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina