Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-04-2009

Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

Beschrijving

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze richtlijn voor strafvordering geeft regels voor het bepalen van de transactie en uitgangspunten die kunnen gelden voor een eis ter terechtzitting in het geval van overbelading c.q. onjuiste belading. Deze feiten zijn, voor zover begaan in het kader van het beroepsgoederenvervoer, als economische overtredingen aangemerkt conform artikel 1 onder 4 van de Wet op de economische delicten.

Met ingang van 15 juli 2005 (Stb. 2005, 355) is het Voertuigreglement gewijzigd. Met ingang van die datum wordt ook strafrechtelijk opgetreden wanneer de som van de aslasten van een vrachtauto, zoals gedefinieerd in de Wet goederenvervoer over de weg, meer bedraagt dan de toegestane maximum massa zowel bij een voertuig als bij een samenstel. Deze wijziging geldt voor motorrijtuigen, autonome aanhangwagens en samenstellen van voertuigen. Niet autonome aanhangwagens zijn uitgezonderd.

Tarieven

[Vervallen per 01-05-2009]

1. Art. 5.18.17 Voertuigreglement:

[Vervallen per 01-05-2009]

1.1. Overschrijding van de toegestane maximum last van enige as of asstel van een motorrijtuig en/of aanhangwagen

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 20%2 tariefmotivering: schade aan wegdek

1e: 10% t/m 14%: 10 punten

2e: 15% t/m 19%: 15 punten

3e: 20% t/m 24%: 22 punten

4e: 25% t/m 29%: 33 punten

5e: 30% t/m 34%: 48 punten

6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten

1.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa van een motorrijtuig en/of aanhangwagen en overschrijding van de som van de aslasten van een motorrijtuig en/of een autonome aanhangwagen

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie

1e: 05% t/m 09%: 10 punten

2e: 10% t/m 14%: 15 punten

3e: 15% t/m 19%: 22 punten

4e: 20% t/m 24%: 33 punten

5e: 25% t/m 29%: 48 punten

6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten

1.3. Overschrijding van de toegestane maximum last onder de koppeling

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 20% tariefmotivering: schade aan wegdek / verkeersveiligheid

1e: 10% t/m 14%: 10 punten

2e: 15% t/m 19%: 15 punten

3e: 20% t/m 24%: 22 punten

4e: 25% t/m 29%: 33 punten

5e: 30% t/m 34%: 48 punten

6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten

2. Art. 5.18.18 Voertuigreglement:

[Vervallen per 01-05-2009]

2.1. De totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens bedraagt meer dan de op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel afhankelijk van omstandigheden; tariefmotivering: oneerlijke concurrentie / verkeersveiligheid

1e: 10% t/m 14%: 10 punten

2e: 15% t/m 19%: 15 punten

3e: 20% t/m 24%: 22 punten

4e: 25% t/m 29%: 33 punten

5e: 30% t/m 34%: 48 punten

6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten

2.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa of de som van de aslasten overschrijdt de toegestane maximum massa van een samenstel van voertuigen

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie

1e: 05% t/m 09%: 10 punten

2e: 10% t/m 14%: 15 punten

3e: 15% t/m 19%: 22 punten

4e: 20% t/m 24%: 33 punten

5e: 25% t/m 29%: 48 punten

6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten

2.3. Totale massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen bedraagt meer dan 50.000 kg (uitgezonderd rijdende werktuigen)

[Vervallen per 01-05-2009]

proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie

1e: 05% t/m 09%: 10 punten

2e: 10% t/m 14%: 15 punten

3e: 15% t/m 19%: 22 punten

4e: 20% t/m 24%: 33 punten

5e: 25% t/m 29%: 48 punten

6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten

Trias- / OM-afdoening

[Vervallen per 01-05-2009]

De eerste drie categorieën van elk benoemde tariefsoort worden door de politie afgehandeld via de zogenaamde Trias-lijn.

De laatste drie categorieën van elk benoemde tariefsoort worden afgehandeld via de zogenaamde Compaslijn van het OM.

Overtreding van meerdere feiten

[Vervallen per 01-05-2009]

Bij het overtreden van meerdere feiten conform deze richtlijn door een vrachtauto of een samenstel van vrachtauto’s (trekkend voertuig met aanhangwagen) geconstateerd op één tijdstip wordt in beginsel vervolgd voor slechts één van de overtredingen en wel die met de grootste normoverschrijding (overschrijding van as[stel]last, maximum massa voertuig of niet voldoen aan de voorwaarde van het kenteken van het trekkend voertuig), waarbij de hoogte van het aantal sanctiepunten bepalend is.

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-05-2009]

De recidivetermijn bedraagt vijf jaar. De onderstaande recidivebepaling is uitsluitend van toepassing op de laatste drie categorieën van de benoemde tariefsoorten die – zoals hiervoor aangegeven – worden afgehandeld via de zgn. OM-lijn.

1e maal: verhoging met 50%

2e maal: verhoging met 100%

3e maal en volgende: dagvaarden

Bijkomende straf van (voorwaardelijke) gehele of gedeeltelijke stillegging van een onderneming

[Vervallen per 01-05-2009]

Er zijn vervoerders waarvan het aannemelijk is dat zij de kans op betrapping van deze economische voorschriften betreffende de onjuiste belading of overbelading als een bedrijfsrisico plegen te aanvaarden. Het bij herhaling plegen van dit soort economische delicten – en vooral wanneer sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de gestelde normen – duidt hierop en geeft aan dat de bedrijfsvoering niet of onvoldoende aangepast is c.q. wordt aan de geldende wet- en regelgeving.

Dit heeft consequenties voor de transportbranche door ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen. Wanneer een vervoerder bij herhaling de in deze richtlijn genoemde overtredingen pleegt, waarbij binnen een periode van een jaar sprake is van meerdere keren recidive voor feiten vallende onder de 4e sanctiecategorie en hoger, kan de officier van justitie overwegen om ter terechtzitting behalve een geldboete, als bijkomende straf de (voorwaardelijke) gehele of gedeeltelijke stillegging van een onderneming te vorderen.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze richtlijn voor strafvordering is uitsluitend geldig ten aanzien van strafbare feiten begaan na inwerkingtreding van het besluit wijziging van het Voertuigreglement in verband met de relatie tussen de aslasten en de totale massa van een voertuig.

  1. De waarde van een sanctiepunt bedraagt op het moment van de inwerkingtreding van de richtlijn € 22,-, gelijk de waardering van de sanctiepunten in de polarisrichtlijnen.

    ^ [1]
  2. De marge dat vanaf 5% en in andere gevallen vanaf 10% overschrijding proces-verbaal wordt opgemaakt, is ingebouwd omdat veel met natte/natgeworden (regen tijdens het vervoer!) lading wordt gereden. Dit is een bestendiging van reeds bestaand verbaliseringsbeleid.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina