Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2007

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2007]

In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1996 vastgelegd.

• Leerplicht

Absoluut verzuim.

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1996. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim.

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger. Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 3 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

• Partiële leerplicht

Absoluut verzuim.

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een instelling overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1996. (art. 4a jo art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim.

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 4a, Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger Een jongere die als leerling van een instelling is ingeschreven bezoekt na inschrijving school niet geregeld gedurende twee, dan wel één dag(en) per week. (art. 4c, lid 1 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere.

Transactiebedragen/Eis ter zitting

[Vervallen per 01-08-2007]

1. Uitgangspunt

[Vervallen per 01-08-2007]

Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd

2. Transactiebedragen/Eis ter zitting

[Vervallen per 01-08-2007]

Afwijken van de richtlijn is mogelijk, maar zal dan gemotiveerd moeten worden.

3. Absoluut verzuim (art. 2, lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-08-2007]

Eerstpleger:

Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 250

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50%, één week hechtenis voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100%, één week hechtenis onvoorwaardelijk + tenuitvoerlegging van een evt eerder opgelegde voorwaardelijke hechtenis

4. Relatief verzuim ( art. 2 lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969)

[Vervallen per 01-08-2007]

4.1. Luxe verzuim (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-08-2007]

Eerstpleger:

Transactie € 50 per kind per dag

maximum eerste week € 375 (per gezin)

maximum bij twee weken € 500 (per gezin)

Dagvaarden

– indien transactie niet is betaald, Eis ter zitting 20% boven het transactiebedrag

– indien langer is verzuimd dan twee weken.

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50% per kind per dag

maximum eerste week € 500 (per gezin)

maximum bij twee weken € 750 (per gezin)

in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100% per kind per dag

maximum eerste week € 1000 (per gezin)

maximum bij twee weken € 1500 (per gezin)

in ernstige gevallen onvoorwaardelijke hechtenis

4.2. Signaalverzuim

[Vervallen per 01-08-2007]

A. Beginnend verzuim

Beginnend verzuim

t.a.v. minderjarige/leerplichtige

> 12 jaar: Halt-afdoening

B. Signaalverzuim

1e proces-verbaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 125

Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de kantonrechter te verzoeken de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden

Indien ouders opvoedenden kwaliteiten tekort komen kan een leerstraf zoals ‘Ouders Present’ worden opgelegd

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 50% en voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar:

taakstraf OvJ, begeleiding door de jeugdreclassering,

indien niet mogelijk, geldboete (transactie)

meermalen:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 100% en onvoorwaardelijke hechtenis

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar:

Dagvaarden. Eis ter zitting taakstraf + bijzondere voorwaarde (jeugdreclassering), taakstraf speciaal gericht op schoolverzuim, indien niet mogelijk, geldboete

5. Schoolhoofden (art. 13a, lid 2, artikel 14, lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969)

[Vervallen per 01-08-2007]

Eerstpleger:

Dagvaarden

Eis ter zitting € 1000

afhankelijk van persoonlijke omstandigheden deels voorwaardelijk

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50% evt. TUL

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100%

Terug naar begin van de pagina