Richtlijn voor strafvordering verduistering

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 17-04-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering verduistering

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op verduistering. Primair is de waarde van de (beoogde) goederen van invloed op de zwaarte van de sanctie. Daarnaast zal, in geval de verduistering in dienstbetrekking plaats heeft gevonden, dit strafverzwarend te worden beoordeeld; juist het plegen van de verduistering in een situatie waarin sprake zou moeten zijn van een vertrouwensband wordt als kwalijker gezien.

Basisdelict

[Vervallen per 01-03-2015]

Verduistering

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op verduistering, zowel in dienstbetrekking als daarbuiten. Het schenden van het vertrouwen door het plegen van de verduistering tijdens een dienstbetrekking dient strafverzwarend te worden beoordeeld. Daarnaast dient de waarde van de (beoogde) goederen als strafverzwarende beoordelingsfactor te worden gehanteerd.

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

6 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Categorie economische waarde van de (beoogde) goederen

– Tot en met € 50

0 pt

– Van € 50 tot en met € 120

4 pt

– € 120 of meer

4 pt

Indien de economische waarde van de beoogde goederen relatief laag is, bestaat bij een aantal delicten, zoals de winkeldiefstal, in principe de mogelijkheid om een politietransactie aan te bieden. Voor die delicten is gekozen voor een stapsgewijze invloed volgens een beperkt aantal schijven. Indien het bedrag echter groter is dan € 120 wordt voor het delict geen transactie meer door de politie aangeboden. In dat geval speelt de economische waarde van de beoogde goederen op evenredige wijze mee bij het bepalen van het aantal strafpunten. Ook voor andere delicten waar de economische waarde een rol speelt is gekozen voor deze opbouw.

Economische waarde van de (beoogde) goederen

- Schijf 1: het gedeelte tussen € 120 en € 1200

bedrag gedeeld door 60 pt

- Schijf 2: het gedeelte tussen € 1200 en € 5000

bedrag gedeeld door 250 pt

- Schijf 3: het gedeelte boven € 5000

bedrag gedeeld door 500 pt

Delictspecifieke factoren

Heeft de verduistering in dienstbetrekking plaatsgevonden.

– Nee, de verduistering vond niet in dienstbetrekking plaats:

+ 0 %

– Ja, de verduistering vond in dienstbetrekking plaats:

+ 50 %

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+ 0%

- Er is sprake van medeplegen:

+ 25%

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader:

+ 0%

- Medeplichtige:

-33%

Poging

- Voltooid delict:

+0%

- Poging tot plegen:

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Terug naar begin van de pagina