Regeling volmacht SenterNovem Small Bussiness Innovation Research programma

[Regeling vervallen per 01-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2008.]
Geldend van 07-03-2007 t/m 31-10-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 februari 2007, nr. TRCJZ/2007/640, houdende verlening van volmacht aan het Agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken voor het beheer van Small Bussiness Innovation Research programma

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Aan de algemeen directeur en de taakmanagers van SenterNovem wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 450.000 niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Aan de opdrachtmanagers van SenterNovem wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 150.000 niet te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 februari 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina