Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007

[Regeling vervallen per 12-09-2010.]
Geldend van 24-02-2007 t/m 11-09-2010

Verordening d.d. 6 november 2006 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden; Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007.

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

Gelet op: artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikelen 11, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Besluit:

Vast te stellen een Verordening houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken volgens artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden (Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007).

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-09-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 12-09-2010]

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • 2 In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  a.

  het Bestuur:

  het bestuur van het Productschap;

  b.

  de Voorzitter:

  de voorzitter van het Productschap;

  c.

  de Commissie:

  de Commissie voor gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 sub c van het Instellingsbesluit;

  d.

  secretaris:

  de secretaris van de Commissie voor gedistilleerd in het bijzonder belast met de aangelegenheden van de ondernemingen bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit;

  e.

  gedistilleerde dranken:

  alcoholhoudend product, zoals omschreven in artikel 1 lid 2 van de Verordening (EG) nr 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (Publicatieblad L 160, 12 juni 1989) behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd;

  f.

  zwak gedistilleerde drank:

  alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van minder dan 15% vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;

  g.

  bereiden:

  iedere bewerking- met uitzondering van bottelen waardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;

  h.

  alcoholgehalte:

  het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;

  i.

  ethylalcohol:

  ethylalcohol uit landbouwproducten, zoals omschreven in artikel 1 lid 3 onder h van de Verordening (EG) nr. 1576/89;

  j.

  distillaat:

  distillaat uit landbouwproducten, zoals omschreven in artikel 1 lid 3 onder i van de Verordening (EG) nr. 1576/89;

  k.

  import:

  het rechtstreeks voor eigen rekening uit een EU lidstaat of derde land ethylalcohol, distillaat, gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken in het economisch verkeer in Nederland (doen) brengen, inklaren en/of verhandelen.

  l.

  exporthandel:

  het bedrijfsmatig buiten Nederland in het economisch verkeer brengen van gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken;

  m.

  groothandel:

  het voor eigen rekening of risico verkopen van gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken, welke niet zelf door de ondernemer zijn bereid, aan wederverkopers waaronder begrepen hotels, café-, restaurant- en aanverwante bedrijven, alsmede het niet voor eigen rekening of risico verkopen van gedistilleerde en of zwak gedistilleerde dranken welke niet zelf door de ondernemer zijn bereid aan wederverkopers, indien het bedrijf tevens van zijn opdrachtgever gedistilleerd in voorraad heeft;

  n.

  bottelen:

  het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;

  o.

  bottelarij:

  de onderneming waarin voor rekening van een ander gebotteld wordt;

§ 2. Registratie

[Vervallen per 12-09-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 12-09-2010]

 • 1 Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is ingesteld en valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht jaarlijks uiterlijk op 31 januari aan de secretaris mede te delen onder welke van de hieronder genoemde categorieën zijn onderneming valt:

  • a. ondernemingen waar ethylalcohol en distillaat worden bereid;

  • b. ondernemingen waar gedistilleerde dranken worden bereid;

  • c. ondernemingen waar zwak gedistilleerde dranken worden bereid;

  • d. ondernemingen waar de importhandel wordt uitgeoefend;

  • e. ondernemingen waar de exporthandel wordt uitgeoefend;

  • f. ondernemingen waar de groothandel wordt uitgeoefend;

  • g. ondernemingen waar de bottelarij wordt uitgeoefend.

 • 2 Indien ondanks herhaald verzoek van de secretaris, gegevens als bedoeld in het eerste lid niet worden verstrekt, wordt de onderneming ambtshalve door de secretaris ingedeeld.

Artikel 3

[Vervallen per 12-09-2010]

 • 1 Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:

  • a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben de secretaris en de overige leden van het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is,

  • c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2 Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.

 • 3 De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op de Wet op de Persoonsregistratie verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbende.

§ 3. Gegevensverstrekking

[Vervallen per 12-09-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 12-09-2010]

 • 1 Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is ingesteld en valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht, telkens wanneer het bestuur dit bepaalt, aan de secretaris binnen twee weken alle gegevens te verstrekken omtrent door het bestuur te bepalen onderwerpen, welke voor de vervulling van de taak van het Productschap nodig zijn.

 • 2 Gegevens, als bedoeld in het voorgaande lid, zullen slechts worden gevraagd, indien uit hoofde van door de secretaris ingewonnen informaties redelijkerwijze moet worden aangenomen, dat bedoelde gegevens niet reeds elders aanwezig en binnen een voor het Productschap aanvaardbare termijn voor het Productschap beschikbaar zijn.

 • 4 Voorzover de in dit artikel bedoelde gegevens betrekking hebben op de opgave van de bereide of geïmporteerde gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken, dienen deze gegevens eenmaal per jaar vergezeld te gaan van een gewaarmerkte verklaring betreffende de juistheid van de opgaven van het betrokken jaar, onder verantwoordelijkheid van een accountant aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

Artikel 5

[Vervallen per 12-09-2010]

 • 1 De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het Productschap, voor zover nodig in verband met de voorbereiding of het toezicht op de naleving van de verordeningen van het Productschap, inzage wordt genomen van de boeken en bescheiden van een door hem gedreven onderneming. De ondernemer is hiertoe slechts verplicht, indien hij de gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, dan wel van verstrekte gegevens de juistheid niet heeft doen staven door een verklaring van een accountant, aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

 • 2 De inzage vindt slechts plaats door de secretaris of personen, die daartoe aan de ondernemer een schriftelijke opdracht van de secretaris kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.

 • 3 De secretaris geeft een opdracht als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan leden van het personeel van het secretariaat en aan de leden van het personeel van door het bestuur aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-09-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 12-09-2010]

 • 1 De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 De Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 12-09-2010]

De Verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007’.

Maarn, 6 november 2006

P.M. Blauw

voorzitter

J.J. Schat

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2006 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 december 2006, kenmerk EP/MW 6103916.

Terug naar begin van de pagina