Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

Geldend van 18-02-2007 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende de vaststelling van de nadere omschrijving van diverse bepalingen uit de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006 (Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006;

Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;

Besluit:

Artikel 2

Eenieder, die bloembollen-leverbaar, afkomstig uit eigen kraam, aanwendt ten behoeve van de teelt van hyacinten, lelies, narcissen en/of tulpen, is verplicht aangifte te doen van het aantal gebruikte bloembollen-leverbaar op een vanwege het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

Artikel 3

  • 1 Voor eenieder die bloembollen-leverbaar verkoopt uit eigen teelt afkomstig, wordt in gevallen waarin de verkoopwaarde van ingekochte bloembollen-leverbaar niet aan de hand van administratieve gegevens kan worden vastgesteld, voor de berekening van de door hem verschuldigde heffing c.q. de restitutie, waarop hij recht heeft, de verkoopwaarde gelijkgesteld aan de inkoopwaarde.

  • 2 De heffing wordt in dit als volgt berekend:

    • a. de opbrengst van de doorverkoop wordt gelijkgesteld aan de inkoop;

    • b. de inkoop wordt afgetrokken van de totale omzet: blijft over de waarde van de verkoop eigen teelt binnenland edof export;

    • c. de ‘verkoop eigen teelt’ wordt belast;

    • d. restitutie kan worden verleend over alle verkopen met korting.

Artikel 4

Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als zijnde behandelingskosten aangemerkt:

Soort

Periode waarin behandelkosten worden berekend

Prijs in €

Tulpen

Vanaf december

4,80/1000 stuks

Iris

Gehele jaar

4,80/1000 stuks

Hyacint

Vanaf december

15,80/1000 stuks

Gladiool

April tot en met september

2,90/1000 stuks

Narcis

Vanaf december

0,15 kg

lelie

April tot en met september

14,20/1000 stuks

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 25 april 2006

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina