Financieel Reglement Eieren (op basis van de Landbouwkwaliteitswet) van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 28-02-2007 t/m 30-06-2012

Financieel Reglement Eieren (op basis van de Landbouwkwaliteitswet) van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten

Het bestuur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten,

Gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet en in artikel 25, eerste lid van de Statuten van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

Heeft in zijn vergadering van 28 november 2006 vastgesteld het navolgende reglement:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

In dit reglement wordt overgenomen en ingelast beschouwd de terminologie van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990, betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren, en per 1 juli 2007 van de EG Raadsverordening 1028/2006 van 19 juni 2006, eveneens betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren en wordt verder verstaan onder:

a.

‘Stichting’:

de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

b.

‘bestuur’:

het bestuur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

c.

‘directeur’:

de directeur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

d.

‘scharreleieren’:

eieren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de verordening (EEG) Nr. 2295/2003 van de Commissie;

e.

‘eieren van hennen met vrije uitloop’:

eieren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de verordening (EEG) Nr. 2295/2003 van de Commissie;

f.

‘kooieieren’:

eieren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de verordening (EEG) Nr. 2295/2003 van de Commissie;

g.

‘voedingswijze’:

wijze van voedering zoals bedoeld in artikel 14 van de verordening (EEG) Nr. 2295/2003 van de Commissie;

h.

‘periode’:

maandelijkse of vastgestelde vierwekelijkse periode per kalenderjaar;

i.

‘tarievenblad’:

een door het bestuur opgesteld document waarin de geldende tarieven op basis van de Landbouwkwaliteitswet worden vermeld.

j.

‘Landbouwkwaliteitsbesluit’:

Landbouwkwaliteitsbesluit eieren (Staatsblad 530, 2002);

k.

‘aangesloten verzamelaar’:

de verzamelaar die zich heeft onderworpen aan het gehele regime van het bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit bepaalde, door zich vrijwillig aan te sluiten bij de Stichting;

l.

‘zelfsorterende pluimveehouder’:

een pluimveehouder, die uitsluitend eieren sorteert afkomstig van eigen bedrijf en die niet meer dan één houderijsysteem heeft.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, zijnde producent met legkippen, dient zich aan te sluiten bij de Stichting.

 • 2 De natuurlijke- of rechtspersonen die zich als aangeslotenen bij de Stichting aanmelden, dienen alvorens als zodanig door de Stichting te worden aanvaard, ter zake van de aansluiting een eenmalige bijdrage aan de Stichting te voldoen.

 • 3 De eenmalige bijdrage, als bedoeld in lid 2, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde eenmalige bijdrage wordt in één keer geïnd. De directeur is belast met de inning van de eenmalige bijdrage

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Pakstations dienen zich aan te sluiten bij de Stichting.

 • 2 Pakstations die zich als aangeslotenen bij de Stichting aanmelden, dienen alvorens als zodanig door de Stichting te worden aanvaard, ter zake van de aansluiting een eenmalige bijdrage aan de Stichting te voldoen.

 • 3 De éénmalige bijdrage, als bedoeld in lid 2, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde eenmalige bijdrage wordt in één keer geïnd.

  De directeur is belast met de inning van de eenmalige bijdrage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Aangesloten producenten dienen jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit, een vaste bijdrage aan de Stichting te betalen, welke bijdrage in één keer dient te worden voldaan na afloop van het eerste kwartaal van elk kalenderjaar. De directeur is belast met de inning van de vaste bijdrage en zendt de aangeslotenen een nota.

 • 2 Naast de in het vorige lid bedoelde vaste bijdrage dienen de aangesloten producenten jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit een wisselende bijdrage aan de Stichting te betalen.

 • 3 De bijdrage in de kosten van toezicht, als bedoeld in de leden 1 en 2, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 De wisselende bijdrage, als bedoeld in lid 2, wordt vier keer per jaar aan de hand van het aantal leghennen dat overeenkomstig de inrichtingseisen van het legkippenbesluit 2003 mag worden gehouden, vastgesteld door de directeur.

 • 5 De inning van de wisselende bijdrage geschiedt vier keer per jaar. De directeur is belast met de inning van de wisselende bijdrage en zendt daartoe elke aangesloten producent na afloop van elk kalenderkwartaal een nota.

 • 6 Het bestuur kan tussentijds een wijzing van de wisselende bijdrage, als bedoeld in het tweede lid, vaststellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Aangesloten pakstations en verzamelaars dienen jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit, al naar gelang van de op hen van toepassing zijnde categorie-indeling, weergegeven in het tarievenblad, een vaste bijdrage aan de Stichting te betalen, welke bijdrage in één keer dient te worden voldaan in de loop van de maand januari van elk kalenderjaar.

  De directeur is belast met de inning van de vaste bijdrage en zendt daartoe de aangeslotenen een nota.

 • 2 Naast de in het vorige lid bedoelde vaste bijdrage, dienen aangesloten pakstations en vrijwillig aangesloten verzamelaars jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit een wisselende bijdrage aan de Stichting te betalen.

 • 3 De bijdrage in de kosten van toezicht, als bedoeld in de leden 1 en 2, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 4 Voor de wisselende bijdrage, als bedoeld in lid 2, gelden de navolgende bepalingen:

  • a. Aan de hand van de per periode van 4 weken verstrekte gegevens, wordt het te betalen bedrag vastgesteld door de directeur.

  • b. De directeur verstrekt elke bijdrageplichtige voor elke 4-wekelijkse periode een opgaveformulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement, waarop de aangeslotene de gevraagde gegevens invult.

  • c. Het origineel wordt door de aangeslotene volledig ingevuld binnen 20 dagen na afloop van de betreffende periode toegezonden aan de Stichting.

  • d. De onder a,b en c bedoelde informatie kan binnen de onder c bedoelde termijn, ook op andere wijze dan bij opgaveformulier door een bijdrageplichtige worden verstrekt, mits een en ander ten genoegen van de directeur plaatsvindt en die informatie ten minste die gegevens verschaft, die op basis van het opgaveformulier dienen te worden opgegeven.

  • e. De verschuldigde wisselende bijdrage is eerst verschuldigd indien en zodra het totaal verschuldigde aan wisselende bijdragen het bedrag van de van toepassing zijnde vaste bijdrage overschrijdt. De directeur is belast met de inning van de bijdragen en zendt daartoe na het verstrijken van een periode een nota.

 • 5 Het bestuur kan tussentijds een wijziging van de wisselende bijdrage, als bedoeld in het tweede lid, vaststellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Iedere aangeslotene bij de Stichting die scharreleieren en/of eieren van hennen met vrije uitloop aflevert aan een niet aangeslotene bij de Stichting is ter zake van het door de Stichting af te geven geleidebiljet per geleidebiljet een bedrag verschuldigd. De vaststelling van het even bedoelde bedrag geschiedt door het bestuur en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt vastgelegd in het tarievenblad.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde geleidebiljet is uitsluitend vereist voor eieren die als klasse A worden aangewend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Producenten en pakstations die de voedingswijze van de leghennen vermelden, dienen naast de in de voorgaande artikelen bedoelde bijdragen, terzake per controle, uitgevoerd door de Stichting, te betalen.

 • 2 De bijdrage in de controlekosten, als bedoeld in het eerste lid , wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

De aangeslotene is verplicht de wisselende bijdragen te voldoen binnen twee weken nadat deze aan hem schriftelijk opgelegd zijn.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2012]

De wisselende bijdragen zijn verschuldigd vanaf de dag waarop de betrokken aangeslotene als zodanig door de Stichting is aanvaard en eindigen op de laatste dag van de maand waarin hij is uitgetreden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur is bevoegd, op voordracht van de directeur, een aangeslotene geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van betaling van de bijdragen.

 • 2 De aangeslotene die gehele of gedeeltelijke ontheffing verlangt richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2012]

Elke aangeslotene is verplicht om ter controle van de door hem verstrekte gegevens op verzoek inzage te verschaffen in de boeken en bescheiden aan de directeur, door deze aangewezen personeelsleden van de Stichting, alsmede aan (personeelsleden van) de door het bestuur met de controle van de financiële rekening en verantwoording van de Stichting belaste registeraccountant.

 • 1. De directeur is bevoegd de door hem benodigde gegevens voor het vaststellen van de door een aangeslotene verschuldigde wisselende bijdrage bij de aangeslotene op te vragen.

 • 2. De aangeslotene is verplicht de in het eerste lid bedoelde gegevens op eerste verzoek zo spoedig mogelijk en naar waarheid te verstrekken.

 • 3. Indien ondanks herhaald verzoek van de directeur de in het eerste lid bedoelde gegevens niet binnen 14 dagen worden verstrekt, wordt, onverminderd een eventuele tuchtrechtelijke vervolging, het aantal aangeleverde ongesorteerde scharreleieren, eieren van hennen met vrije uitloop en/of kooi-eieren dan wel het aantal leghennen dat overeenkomstig de inrichtingseisen van het Legkippenbesluit 2003 mag worden gehouden, door de directeur ambtshalve geschat. In dat geval geldt de geschatte aanvoer dan wel het geschatte aantal leghennen als gegeven bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Elke aangeslotene is verplicht om ter controle van de bepaalde categorie-indeling, als bedoeld in artikel 5, aan de directeur en de door deze aangewezen personen inzage te verschaffen in de boeken en bescheiden van de aangeslotene.

 • 2 De aangeslotene is verplicht de in het eerste lid bedoelde gegevens op eerste verzoek, zo spoedig mogelijk en naar waarheid te verstrekken.

 • 3 Als na herhaald verzoek de in het eerste lid bedoelde gegevens niet binnen 14 dagen worden verkregen, worden onverminderd een eventuele tuchtrechtelijke vervolging, de aantallen aangeleverde eieren, ter bepaling van de categorie-indeling, naar schatting door de directeur vastgesteld.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2012]

Het in artikel 5 lid 4 onder b, bedoelde opgaveformulier, alsmede het in dit reglement genoemde tarievenblad zijn respectievelijk als bijlage I en II aan dit reglement gehecht en worden geacht integraal van dit reglement deel uit te maken.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 2 Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Financieel Reglement Eieren (op basis van de Landbouwkwaliteitswet) van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten’.

 • 3 Het reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

Voorzitter

,

Chr.J.M. Meekers

Secretaris

,

P. Smakman

Bijlage II. Tarievenblad

[Vervallen per 01-07-2012]

Tarievenblad van het CPE voor 2007
 

Tarief 2007

in euro

Eenheid

Voorrijgeld

AANSLUITING BIJ HET CPE

Aansluitbijdrage zonder machtiging

60

eenmalig

n.v.t.

Aansluitbijdrage met machtiging

55

eenmalig

n.v.t.

       

BIJDRAGE VOOR PRODUCENTEN:

Vaste bijdrage

105

per controlelocatie

 

Wisselende bijdrage, max. te belasten tot 50.000 kippen per kipnummer

0,018

per kip

 
       

BIJDRAGE VOOR EXPLOITANTEN VAN PAKSTATIONS/VERZAMELAARS:

Vaste bijdrage per categorie:

     

Categorie I (> 50.000.000 eieren)

3000

   

Categorie II (< 50.000.000 - > 20.000.000 eieren)

1800

   

Categorie III (< 20.000.000 eieren)

680

   

Categorie IV (< 5.000.000 eieren en tevens zelfsorterende pluimveehouder)

340

   

Wisselende bijdrage , max. te belasten tot 200.000.000 eieren per reg.nr.

0,08

per 1000 ongesorteerde aangevoerde eieren

 
       

INSPECTIETARIEVEN

Controle voederwijze bij producent/pakstation/overige betrokkenen

65

per uur

40

Producenten:

     

Afgifte geleidebiljet via fax/telefoon

8

per biljet

n.v.t.

Afgifte geleidebiljet via website

7

per biljet

n.v.t.

Pakstations:

     

Afgifte geleidebiljet via fax/telefoon

11

per biljet

n.v.t.

Afgifte geleidebiljet via website

10

per biljet

n.v.t.

Terug naar begin van de pagina