Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Justitie)

Geldend van 07-03-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007, arc-2006.03456/4);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode 1945–1993’, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2002/1551 d.d. 14 juni 2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 200 d.d.17 oktober 2002) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

projectdirecteur,

Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina