Regeling vaststelling afwijkende uitverkooptermijn inzake cosmetische producten (implementatie richtlijn 2007/1/EG)

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 03-03-2007 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 februari 2007, nr. VGP/PSL 2749646, houdende de vaststelling van een afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2007/1/EG tot aanpassing van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2007/1/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 januari 2007 (PbEU L 25) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan bijlage II bij richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten, zoals die luidde voordat zij werd gewijzigd door richtlijn 2007/1/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 januari 2007 (PbEU L 25) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang, met ingang van 21 februari 2008 niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina