Assurantiebelasting, belastingplicht; aanwijzing assurantiebemiddelaar

[Regeling vervallen per 16-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 06-03-2008.]
Geldend van 02-03-2007 t/m 05-03-2008

Assurantiebelasting, belastingplicht; aanwijzing assurantiebemiddelaar

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit betreft een wijziging van het besluit van 25 oktober 2006, nr. CPP2006/2213M. Het betreft de mandatering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van de assurantiebemiddelaar als belastingplichtige.

1. Inleiding

[Vervallen per 16-03-2008]

Op grond van artikel 25, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer ben ik bevoegd om een assurantiebemiddelaar als belastingplichtige voor de assurantiebelasting aan te wijzen. Het moet daarbij gaan om een assurantiebemiddelaar, aan wie een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financiële toezicht. Het is gewenst om de aanwijzing van de assurantiebemiddelaar als belastingplichtige voor de assurantiebelasting te vereenvoudigen. Dit overeenkomstig mijn toezegging in bijlage 2 van mijn brief van 15 september 2006, nr. IPAL 2006 267 M aan de Tweede Kamer.

2. Mandaatverlening aanwijzing assurantiebemiddelaar

[Vervallen per 16-03-2008]

Gelet op artikel 10:3, eerste lid en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Amsterdam gemandateerd tot het aanwijzen van assurantiebemiddelaars als belastingplichtigen en tot het intrekken of wijzigen van zodanige aanwijzingen. De verzoeken kunnen rechtstreeks aan hem worden gericht. De Belastingdienst/Amsterdam houdt van de door hem aangewezen assurantiebemiddelaars een lijst aan. Deze lijst ligt ter inzage bij het genoemde kantoor van de Belastingdienst. Ook is de lijst raadpleegbaar op www.belastingdienst.nl

3. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat

[Vervallen per 16-03-2008]

Tevens is de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Amsterdam gemandateerd om voor het aanwijzen van assurantiebemiddelaars als belastingplichtigen en voor het intrekken of wijzigen van zodanige aanwijzingen, ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2007

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina