Beleidsregel toeslagenmatrix

[Regeling vervallen per 09-09-2015.]
Geldend van 02-03-2007 t/m 08-09-2015

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 februari 2007, nr. TB/2007/00372/Sch, houdende regels omtrent artikel 95, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 103, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Beleidsregel toeslagenmatrix)

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2015]

In deze beleidsregel wordt onder toeslagenmatrix verstaan de matrix opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2015]

Wanneer een pensioenfonds of beroepspensioenfonds bij de informatieverstrekking over de toeslagverlening geen gebruik maakt van de in de toeslagenmatrix opgenomen teksten, zal de Nederlandsche Bank N.V. het pensioenfonds of beroepspensioenfonds vragen aan te tonen dat sprake is van een consistent geheel tussen gewekte verwachtingen, financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen, als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Pensioenwet dan wel artikel 103, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2015]

Van een consistent geheel tussen gewekte verwachtingen, financiering en realiseren van voorwaardelijke toeslagen als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Pensioenwet dan wel artikel 103, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling is in ieder geval sprake wanneer een fonds voor al zijn pensioenregelingen de toeslagenmatrix consistent en consequent toepast en daarbij de informatieteksten uit deze matrix op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 09-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel toeslagenmatrix

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank N.V.,

D.E. Witteveen

Directeur

Terug naar begin van de pagina