Subsidieregeling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

[Regeling vervallen per 05-09-2007.]
Geldend van 04-03-2007 t/m 04-09-2007

Subsidieregeling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Politie Nederland: de publiekrechtelijke rechtspersoon, bedoeld in de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland;

 • c. frictiekosten: kosten die verband houden met het feit dat bij de invoeringsfase van nieuwe producten, diensten, processen of systemen het aantal afnemers onvoldoende is om de kosten van voornoemde nieuwe voorzieningen te bestrijden uit de hiervoor in rekening te brengen tarieven.

Artikel 2

[Vervallen per 05-09-2007]

 • 1 De minister kan aan Politie Nederland voor het uitvoeren van haar taken subsidie verstrekken.

 • 2 Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten en projecten die wezenlijk bijdragen aan standaardisering en uniformering van het beheer, de informatiehuishouding en de werkprocessen bij de Nederlandse politie en in de samenwerking op die gebieden met andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid en die betrekking hebben op onderzoek, (door)ontwikkeling en innovatie van producten, diensten, processen en systemen voor:

  • a. een doelmatig beheer van de Nederlandse politie en de samenwerking op het gebied van beheer van de politie met andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid;

  • b. een samenhangende informatiehuishouding van de Nederlandse politie en van de politie met andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid;

  • c. effectieve, efficiënte en eenduidige werkprocessen bij de Nederlandse politie en bij andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid en waarmee de politiekorpsen samenwerken.

 • 3 Tevens komen voor subsidie in aanmerking eventuele frictiekosten bij de invoering van de producten, diensten, processen en systemen, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 05-09-2007]

In een subsidieaanvraag van Politie Nederland zijn in ieder geval opgenomen:

 • a. een omschrijving van de activiteit of het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b. het doel van de activiteit of project;

 • c. de wijze waarop het doel zal worden gerealiseerd;

 • d. de prioriteit die aan de activiteit of het project wordt toegekend binnen de werkzaamheden die binnen een kalenderjaar worden gerealiseerd;

 • e. de startdatum en verwachte duur van de activiteit of project;

 • f. de te verwachten resultaten;

 • g. een kostenraming voor de activiteit of het project ter onderbouwing van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • h. de financiële inbreng van Politie Nederland of de eerder genoemde partners in veiligheid in de activiteit of het project;

 • i. de wijze van evaluatie.

Artikel 4

[Vervallen per 05-09-2007]

De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. Politie Nederland maakt de met de subsidie opgedane kennis en ervaring openbaar, tenzij de aard van de informatie zich gelet op hoofdstuk V van de Wet openbaarheid van bestuur zich verzet tegen openbaarmaking;

 • b. Openbaarmaking zoals bedoeld in onderdeel a, vindt in ieder geval plaats door plaatsing op de projectenbank van het PolitieKennisNet en indien van toepassing op kennisnetten van andere organisaties met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid en waarmee de politiekorpsen samenwerken;

 • c. Onverminderd onderdeel a, zorgt Politie Nederland ervoor dat de minister de beschikking krijgt over de kennis en ervaring die met de gesubsidieerde activiteit of project is verzameld, respectievelijk is opgedaan.

Artikel 5

[Vervallen per 05-09-2007]

 • 1 Politie Nederland rapporteert aan de minister over de voortgang van de gesubsidieerde activiteit of project in de begroting, de tussentijdse rapportage en de jaarrekening en toelichtende modellen, bedoeld in artikel 6 van het Besluit samenwerkingsvoorzieningen politie. Dit betreft zowel de inhoudelijke als de financiële voortgang van de activiteit of het project.

 • 2 In het besluit tot toekenning van een subsidie kunnen aanvullende eisen worden gesteld over de informatievoorziening aan de minister over de voortgang van de activiteit of het project.

Artikel 6

[Vervallen per 05-09-2007]

 • 1 De subsidie wordt per activiteit of project maximaal 80% bevoorschot.

 • 2 Indien een project zich over een tijdvak van meer dan twaalf maanden uitstrekt kan bij de subsidieverlening worden bepaald dat de bevoorschotting per kalenderjaar of per periode van twaalf maanden plaatsvindt.

 • 3 Op basis van de verantwoording in de jaarrekening of de daaronder begrepen toelichtingen van Politie Nederland stelt de minister de subsidie vast, onder verrekening van het betaalde voorschot.

 • 4 Bij subsidieverlening voor maximaal het tijdvak van een begrotingsjaar kan de minister bepalen het niet bestede deel van een subsidie als voorschot te handhaven, als Politie Nederland voldoende kan onderbouwen waarom de subsidie in het betrokken begrotingsjaar niet geheel tot besteding is gekomen.

 • 5 De minister kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van een subsidie indien na beoordeling van de jaarrekening of toelichtingen blijkt dat de subsidie in het betrokken begrotingsjaar niet tot besteding is gekomen volgens de bepalingen in deze regeling en de aanvullende eisen in het besluit tot toekenning van de subsidie.

Artikel 7

[Vervallen per 05-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 05-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Voorziening tot samenwerking Politie Nederland.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina