Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid; intrekkingsbesluit

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 03-03-2007 t/m 31-03-2007

Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid; intrekkingsbesluit

De minister van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit worden vijf besluiten over de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting ingetrokken.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-04-2007]

Bij besluit van 19 december 2006, Stb. 685, is het Besluit fiscale eenheid 2003 aangepast. De aanpassingen houden in de eerste plaats verband met de wijzigingen welke voortvloeien uit de Wet werken aan winst, Stb. 631. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt diverse beleidsbesluiten te codificeren. Als gevolg van deze codificatie kan een aantal besluiten worden ingetrokken. De in te trekken besluiten bevatten gedeeltelijk ook achterhaald beleid.

2. Intrekking besluiten

[Vervallen per 01-04-2007]

De volgende besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Nummer

onderwerp

datum

CPP2004/1113M

Doorlopende fiscale eenheid; verruiming indieningstermijn verzoek

03-10-2004

CPP2004/1114M

Aansluitende fiscale eenheid na juridische fusie of splitsing

03-10-2004

CPP2004/1259M

Fiscale eenheid; samenloop overgangsrecht en nieuw regime

03-10-2004

CPP2004/1801M

Fiscale eenheid; bijzondere aandelen; bezitseis

23-12-2004

CPP2005/542M

Fiscale eenheid; voeging dochtermaatschappij in de loop van oprichtingsjaar

26-09-2005

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007. Het besluit vervalt met ingang van 1 april 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2007

De

minister

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina