Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid

Geldend van 22-02-2007 t/m heden

Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000672, houdende departementale herindeling met betrekking tot het grotestedenbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 22 februari 2007, nr. 3031108;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van het grotestedenbeleid voor zover deze tot 22 februari 2007 was opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

Den Haag, 22 februari 2007

Beatrix

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina