Wijzigingsregeling Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008, enz.

[Regeling vervallen per 21-10-2007.]
Geldend van 01-03-2007 t/m 20-10-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 februari 2007, nr. TRCJZ 2007/502, houdende wijziging van de Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008 in verband met wijzigingen ten aanzien van de doellanden alsmede wijziging van de Regeling diverse subsidieplafonds en aanvraagperioden LNV

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 21-10-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008.]

Artikel II

[Vervallen per 21-10-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling diverse subsidieplafonds en aanvraagperioden LNV.]

Artikel III

[Vervallen per 21-10-2007]

Op projecten en programma’s waarvoor voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling subsidie is verleend, blijft het recht zoals dat gold op het tijdstip van de subsidieverlening van toepassing.

Artikel IV

[Vervallen per 21-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina