Instellingsbesluit Inspectieraad

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-03-2007 t/m 31-12-2010

Instellingsbesluit Inspectieraad

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met het besluit van de Ministerraad van 8 september 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Er is een raad van Inspecteurs-Generaal en hoofden van de rijksinspectiediensten, hierna te noemen Inspectieraad.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Inspectieraad is het verband voor samenwerking tussen de rijksinspectiediensten.

 • 2 De Inspectieraad bevordert dat het toezicht door de rijksinspectiediensten wordt uitgeoefend in overeenstemming met de principes van goed toezicht zoals geformuleerd in de Kaderstellende visies op toezicht 2001 en 2005.

 • 3 De Inspectieraad fungeert daarnaast als opdrachtnemer en uitvoerder van besluiten van het kabinet of de eerst verantwoordelijke Minister met betrekking tot coördinatie van en de samenwerking in het toezicht van algemene aard door de rijksinspectiediensten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Inspectieraad heeft ten minste de volgende leden:

  • De inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (EZ)

  • De directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom (EZ)

  • Het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (BZK)

  • Het hoofd van de inspectie voor de Sanctietoepassing (Just)

  • De directeur van de Algemene Inspectiedienst (LNV)

  • De inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs (OCW)

  • De directeur van de Erfgoedinspectie (OCW)

  • De inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen (SZW)

  • De algemeen directeur van de Arbeidsinspectie (SZW)

  • De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (V&W)

  • De inspecteur-generaal van de VROM-inspectie (VROM)

  • De hoofdinspecteur van de Inspectie jeugdzorg (VWS/Justitie)

  • De inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS)

  • De inspecteur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit (LNV)

 • 2 De Inspectieraad heeft de volgende adviserende leden:

  • De directeur-generaal Management Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie.

 • 3 De Inspectieraad heeft de mogelijkheid agendaleden aan te wijzen die het recht hebben vergaderingen bij te wonen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

De Inspectieraad stelt een werkprogramma en een jaarverslag vast. Het werkprogramma en het jaarverslag worden, na instemming van de verantwoordelijke Ministers en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, door de laatste gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Inspectieraad kent een voorzitter en een kerncommissie, verder te noemen: dagelijks bestuur.

 • 2 Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en drie leden. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur worden door de leden van de Inspectieraad voor een periode van 2 jaar gekozen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een secretariaat ondersteunt de Inspectieraad. Eén medewerker is afkomstig van de voorzittende inspectiedienst. Een tweede medewerker is afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak het bieden van secretariële en logistieke ondersteuning voor de Inspectieraad.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Het functioneren van de Inspectieraad zal drie jaar na instelling worden geëvalueerd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Inspectieraad.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina