Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 28-02-2007 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2007, nr. AM/SAM/07/4305, Directie Arbeidsmarkt, tot instelling van een Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’ (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Begeleidingscommissie: de Begeleidingscommissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. de opdrachtgever: de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. de pilots ‘onwillige jongeren’: scholings- en vormingstrajecten waar jongeren voor de duur van twee jaar via verschillende methodieken op het gebied van onderwijs en coaching worden begeleid naar een opleiding of startkwalificatie;

 • e. het onderzoeksbureau: een extern bureau dat vanaf de start van de pilots ‘onwillige jongeren’ tot een jaar na afloop een onderzoek uitvoert naar de effectiviteit van de in de voornoemde pilots gebruikte methodieken.

Artikel 2. Instelling Begeleidingscommissie

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’.

 • 2 De Begeleidingscommissie wordt ingesteld tot en met 31 december 2009 en vangt aan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taak Begeleidingscommissie

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Begeleidingscommissie beoordeelt de binnengekomen offertes van de onderzoeksbureaus en brengt hierover advies uit aan de opdrachtgever.

 • 2 De Begeleidingscommissie heeft tot taak het onderzoek van het onderzoeksbureau naar de effectiviteit van methoden om het gedrag van ‘onwillige jongeren’ positief te beïnvloeden, zoals uitgevoerd in de pilots ‘onwillige jongeren’ te begeleiden door:

  • a. het onderzoeksbureau en de opdrachtgever te adviseren en voorstellen te doen betreffende de opzet, de inhoud en de voortgang van de uitvoering van het onderzoek;

  • b. de rapportages van het onderzoeksbureau aan de opdrachtgever met het onderzoeksbureau te bespreken en met hen over de tussentijdse resultaten overleg te plegen;

  • c. de voortgang in de uitvoering van het onderzoek te volgen en te adviseren over eventuele belemmeringen;

  • d. te beoordelen of het onderzoek adequaat is opgezet en uitgevoerd;

  • e. de kwaliteit van het onderzoek te beoordelen en de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te bevorderen.

 • 3 De Begeleidingscommissie communiceert de kennis opgedaan uit het onderzoek met derden na overleg hierover met de opdrachtgever.

Artikel 4. Samenstelling Begeleidingscommissie onderzoek

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Begeleidingscommissie bestaat uit een voorzitter en maximaal 3 leden.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Begeleidingscommissie.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het secretariaat van de Begeleidingscommissie bestaat uit medewerkers van de Directie Arbeidsmarkt, afdeling Specifiek Arbeidsmarktbeleid, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 17 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek pilots ‘onwillige jongeren’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina