Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)

[Regeling vervallen per 02-04-2009.]
Geldend van 08-03-2007 t/m 01-04-2009

Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/MOT)

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,

Overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen ter bevordering van de kwaliteit en integriteit van het notariaat, in het bijzonder voor de uitvoering van de Wet identificatie dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Gelet op de artikelen 61, tweede lid, en 89, vijfde lid, Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

Stelt de navolgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 02-04-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 02-04-2009]

De notaris verstrekt desgevraagd aan het bestuur of de namens het bestuur optredende personen inlichtingen over de opzet en werking van zijn administratieve organisatie ter naleving van het bepaalde bij of krachtens de WID en de Wet MOT.

Artikel 3

[Vervallen per 02-04-2009]

Het bestuur is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te geven. Over het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd. De regels worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 02-04-2009]

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de kwaliteit (onderdeel WID/ MOT)’.

Artikel 5

[Vervallen per 02-04-2009]

De verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2007 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91, tweede lid, Wet op het notarisambt.

Vastgesteld door de ledenraad 22 november 2006, getekend door de voorzitter van de ledenraad op 11 december 2006, goedgekeurd door de Minister van Justitie bij brief van 13 februari 2007.

Terug naar begin van de pagina