Registratieregels UWV

[Regeling vervallen per 09-06-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2016.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-05-2016

Registratieregels UWV

De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,

Gelet op artikelen 21 onder a en b en 25 Wet SUWI;

Besluit:

Artikel 1. Registratie van werkzoekenden

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 Een werkzoekende die dit recht op grond van artikel 30b Wet SUWI toekomt, laat zich registreren als werkzoekende door zich in persoon te melden bij de vestiging, die binnen het werkgebied van diens (toekomstig) woonadres is gelegen.

 • 3 De ingangsdatum van registratie is:

  • a. de datum waarop betrokkene tijdens het bezoek als bedoeld in het eerste lid als werkzoekende is opgenomen in de registraties van UWV;

  • b. de meldingsdatum, zijnde de datum waarop UWV een verzoek van betrokkene om geregistreerd te worden, heeft vastgelegd.

 • 4 Het bewijs van registratie als bedoeld in het tweede lid, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, telefoon- en faxnummer van de vestiging van UWV die het bewijs van registratie heeft verstrekt;

  • b. ingangsdatum van de registratie en datum waarop deze expireert;

  • c. datum melding bij UWV met het oog op een uitkeringsaanspraak;

  • d. persoonsgegevens van de werkzoekende: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats en burgerservicenummer, en bij gebreke daarvan het sofi-nummer;

  • e. beroep van inschrijving van de werkzoekende en diens beschikbaarheid voor werk (in uren per week);

  • f. [Red: vervallen;]

  • g. wijze van verlenging.

Artikel 2. Geldigheidsduur van registratie

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 De geldigheidsduur van de registratie is afhankelijk van de dienstverlening waarop de werkzoekende recht heeft en de partij die de regie daarbinnen voert.

 • 2 De registratie voor werkzoekenden die in het kader van de dienstverlening een vervolgafspraak hebben bij UWV, geldt tot de eerstvolgende afspraak met een maximum van drie maanden.

 • 3 De registratie voor werkzoekenden die in het kader van de dienstverlening een vervolgafspraak hebben een Gemeentelijke Sociale Dienst, is afhankelijk van de lokale afspraken met deze partijen.

Artikel 3. Verlenging van registratie

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 Een verzoek tot verlenging wordt uiterlijk op de expiratiedatum van de registratie ingediend.

 • 2 Een verzoek om verlenging kan worden ingediend op de wijze zoals aangegeven op het bewijs van registratie.

 • 3 Een schriftelijk verzoek om verlenging dat per post wordt verzonden, is tijdig ingediend indien het voor de expiratiedatum ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van deze datum is ontvangen.

Artikel 4. Beëindiging registratie als werkzoekende

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 De registratie van een werkzoekende wordt beëindigd op de datum waarop de registratie zijn geldigheid verliest, zonder dat de werkzoekende op de wijze zoals aangegeven op het bewijs van registratie, een verzoek tot verlenging heeft gedaan.

 • 2 De registratie van een werkzoekende kan worden beëindigd op verzoek van betrokkene tegen een door hem aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door UWV wordt verwerkt.

 • 3 Een verzoek om beëindiging als bedoeld in het tweede lid, is vormvrij.

Artikel 5. Registratie van vacatures door UWV

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 UWV honoreert in beginsel ieder verzoek van een werkgever om een vacature te registreren.

 • 2 Een verzoek om een vacature te registreren, bevat ten minste de volgende gegevens

  • a. naam en adresgegevens van de werkgever;

  • b. vacaturegegevens: functiebenaming, urenomvang, aard van het dienstverband, plaats van werkzaamheden, ingangsdatum vacature;

  • c. contactpersoon en telefoonnummer;

  • d. sollicitatiewijze.

Artikel 6. Verwijdering van registratie van een vacature

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 UWV weigert dan wel verwijdert een vacature indien blijkt dat er een gerede kans is dat vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.

 • 2 Van het bedoelde in het eerste lid is in ieder geval sprake als blijkt dat werkgever:

  • a. vacature-eisen stelt die als discriminatoir zijn aan te merken;

  • b. handelt in strijd met enig wettelijk voorschrift;

  • c. misleidende of onjuiste informatie in of over de vacature heeft verstrekt;

  • d. aanstootgevend taalgebruik hanteert in de vacaturetekst.

Artikel 7. Beëindiging van de registratie van een vacature

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 De registratie van een vacature wordt beëindigd op de datum die met de werkgever is overeengekomen, tenzij de werkgever een verzoek tot verlenging heeft gedaan.

 • 2 De registratie van een vacature kan worden beëindigd op verzoek van de werkgever tegen een door hem aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door UWV wordt verwerkt.

 • 3 Een verzoek om beëindiging als bedoeld in het tweede lid, is vormvrij.

Artikel 8. Bemiddeling door UWV

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 Na registratie brengt UWV geschikte vacatures, voor zover aanwezig, onder de aandacht van de werkzoekende.

 • 2 Afhankelijk van de klantvraag van de werkzoekende stelt UWV, na overleg en mede op basis van de mogelijkheden en belemmeringen van de werkzoekende, de omvang en intensiteit van de dienstverlening vast.

 • 3 Bij registratie van een vacature brengt UWV geschikte werkzoekenden, voor zover aanwezig, onder aandacht van de werkgever.

 • 4 Afhankelijk van de klantvraag van de werkgever stelt UWV, na overleg, vast van welke diensten de werkgever gebruik kan maken en welke distributiekanalen en instrumenten beschikbaar worden gesteld voor de werving en voordracht van werkzoekenden op de betreffende vacature.

Artikel 9. Intrekking, citeertitel en inwerkingtreding

[Vervallen per 09-06-2018]

 • 1 De Regeling registratiegegevens en termijnen van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (Staatscourant 1991,16) wordt ingetrokken.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Registratieregels UWV.

 • 3 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant, met uitzondering van artikel 1, vierde lid, dat in werking treedt op 1 januari 2004.

Amsterdam, 20 augustus 2003

De Centrale organisatie werk en inkomen,

R. de Groot

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina