Regeling Raadsman SZW 2007

[Regeling vervallen per 29-12-2012.]
Geldend van 24-02-2007 t/m 28-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2007, nr. PO&I/2007/5905

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Algemene bepalingen

[Vervallen per 29-12-2012]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-12-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. SZW: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c. medewerker van SZW: de ambtenaar in dienst van SZW alsmede de bij SZW werkzame personen die daarmee gelijk gesteld kunnen worden;

 • d. de Raadsman SZW: de persoon die belast is met de behandeling van klachten zoals bedoeld in artikel 9:14 van de Awb, voorzover die worden ingediend

 • e. door medewerkers van SZW tegen de Minister van SZW of onder diens verantwoordelijkheid werkzamen;

 • f. bevoegd gezag: de autoriteit onder wiens verantwoordelijkheid degene werkzaam is tegen wie de klacht zich richt. Indien onduidelijk is onder wiens verantwoordelijkheid degene tegen wie de klacht zich richt werkzaam is, wordt de Secretaris-Generaal als bevoegd gezag aangemerkt.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 29-12-2012]

Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten van medewerkers van SZW ter uitwerking van de regeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.

Artikel 3. Werkingssfeer

[Vervallen per 29-12-2012]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:1 van de Awb van medewerkers van SZW.

De behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Awb

[Vervallen per 29-12-2012]

Artikel 4. Indienen en behandelen van klachten

[Vervallen per 29-12-2012]

 • 1 Iedere medewerker van SZW kan bij de Raadsman SZW een klacht indienen als bedoeld in artikel 9:1 Awb over aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden waaronder begrepen de wijze waarop SZW, of een medewerker van SZW, hem of een ander heeft bejegend.

 • 4 De Raadsman SZW adviseert het bevoegd gezag over het al dan niet in behandeling nemen van de klacht op grond van artikel 9:8 Awb.

 • 6 Indien de klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag dan zendt het bevoegd gezag de klacht ter behandeling door aan de Raadsman SZW. Het bevoegd gezag stelt de indiener van de klacht schriftelijk in kennis van de doorzending naar de Raadsman SZW.

Artikel 5. Termijnen

[Vervallen per 29-12-2012]

 • 1 De Raadsman SZW brengt over elke in behandeling genomen klacht binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan het bevoegd gezag. De Raadsman SZW stelt klager er schriftelijk van in kennis dat hij zijn advies heeft uitgebracht en wijst klager op het bepaalde in artikel 10, lid 2 tot en met 5, van deze regeling.

 • 2 De Raadsman wijst in zijn advies het bevoegd gezag erop dat het indienen van de klacht als zodanig niet mag leiden tot benadeling van klager in zijn positie als ambtenaar zoals bedoeld in artikel 10, lid 2, van deze regeling.

 • 3 Het bevoegd gezag handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Raadsman SZW, in ieder geval binnen tien weken nadat de klacht is ingediend. Klager wordt door het bevoegd gezag schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht. Hierbij wijst het bevoegd gezag klager erop dat deze zich kan wenden tot de Nationale ombudsman.

 • 4 Het bevoegd gezag kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

 • 5 Het bevoegd gezag informeert de Raadsman SZW over de afhandeling van de klacht door toezending van afschriften van de stukken genoemd in dit artikel.

Bemiddelingverzoeken

[Vervallen per 29-12-2012]

Artikel 6. Bemiddeling

[Vervallen per 29-12-2012]

 • 1 Medewerkers van SZW kunnen de Raadsman SZW verzoeken om bemiddeling in kwesties waarvoor Hoofdstuk 9 van de Awb toegepast zou kunnen worden; in dat geval zijn de artikelen 4 en 5 van de Regeling Raadsman SZW 2007 niet van toepassing.

 • 2 De Raadsman SZW is niet verplicht aan een bemiddelingsverzoek gevolg te geven.

Aanvullende bepalingen Raadsman SZW

[Vervallen per 29-12-2012]

Artikel 7. De Raadsman SZW

[Vervallen per 29-12-2012]

De Raadsman SZW wordt, na overleg met de Departementale Ondernemingsraad, door de Secretaris-Generaal benoemd. De benoeming geldt voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Artikel 8. Klachtregistratie en verslag

[Vervallen per 29-12-2012]

De Raadsman SZW draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten en brengt jaarlijks verslag uit aan de Secretaris-Generaal over het aantal behandelde klachten, de aard van de klachten en zijn adviezen terzake. Het verslag wordt ter informatie gezonden aan de Departementale Ondernemingsraad. Het verslag wordt door de Secretaris-Generaal besproken met de Raadsman SZW. In dit gesprek komen tevens de meldingen als bedoeld in artikel 10, vierde lid, aan de orde.

Artikel 9. Faciliteiten

[Vervallen per 29-12-2012]

Voorzover de Raadsman SZW in dienst is bij SZW wordt hij in de gelegenheid gesteld de uit deze taak voortvloeiende werkzaamheden naast zijn normale werkzaamheden en binnen zijn normale werktijden te verrichten. Aan de Raadsman SZW wordt administratieve ondersteuning geboden.

Artikel 10. Victimisatiebepaling

[Vervallen per 29-12-2012]

 • 1 Een (gewezen) Raadsman SZW, voorzover deze in dienst is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mag niet uit hoofde van zijn activiteiten als zodanig worden benadeeld in zijn positie als ambtenaar.

 • 2 Het indienen van een klacht als zodanig bij de Raadsman SZW mag niet leiden tot benadeling van de indiener in zijn positie als ambtenaar.

 • 3 De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde benadeling niet plaatsvindt.

 • 4 Indien klager van mening is dat het indienen van een klacht als zodanig heeft geleid tot benadeling in zijn positie als ambtenaar dan kan hij dit schriftelijk melden aan de Raadsman SZW.

 • 5 De Raadsman SZW brengt een melding als bedoeld in het vierde lid direct ter kennis van de Secretaris-Generaal.

 • 6 De Secretaris-Generaal onderzoekt de melding. Hiertoe vraagt hij in ieder geval per ommegaande aan klager en het bevoegd gezag om binnen zes weken hun schriftelijke zienswijze bij hem in te dienen.

 • 7 De Secretaris-Generaal stelt klager en het bevoegd gezag binnen zes weken na ontvangst van de zienswijzen, als bedoeld in het zesde lid, schriftelijk in kennis van zijn bevindingen.

Artikel 11. Evaluatie

[Vervallen per 29-12-2012]

De Raadsman SZW brengt periodiek, om de drie jaar, verslag uit aan de Secretaris-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk. Het (evaluatie-)verslag wordt ter informatie gezonden aan de Departementale Ondernemingsraad.

Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 29-12-2012]

Artikel 12. Intrekking

[Vervallen per 29-12-2012]

De Regeling Raadsman SZW, laatstelijk gewijzigd d.d. 14 december 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 29-12-2012]

Deze regeling zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 29-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Raadsman SZW 2007.

Den Haag, 14 februari 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

secretaris-generaal

,

M.A. Ruys

Terug naar begin van de pagina