Organisatiebesluit VWS 2007

[Regeling vervallen per 28-09-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2008.]
Geldend van 21-02-2007 t/m 31-03-2008

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2007, nr. DP&O 2741803, houdende vaststelling van het Organisatiebesluit VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. bewindspersoon: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Paragraaf 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2008]

Het Ministerie bestaat uit:

 • a. het kernMinisterie;

 • b. de diensten en instellingen;

 • c. de secretariaten van raden en commissies.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het kernMinisterie bestaat uit:

  • a. De algemene leiding:

   Secretaris-Generaal (SG);

   plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG);

   Directeur-Generaal Gezondheidszorg (DGG);

   Directeur-Generaal Maatschappelijke Zorg (DGMZ);

   Directeur-Generaal Volksgezondheid (DGV).

  • b. De beleidsdirecties:

   Curatieve Zorg (CZ);

   Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

   Internationale Zaken (IZ);

   Jeugdbeleid (DJB);

   Langdurige Zorg (DLZ);

   Maatschappelijke Ondersteuning (DMO);

   Markt en Consument (MC);

   Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid (MEVA);

   Publieke Gezondheid (PG);

   Sport (S);

   Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP);

   Zorgverzekeringen (Z).

  • c. De stafdirecties:

   Auditdienst (AD);

   Bestuursondersteuning (DBO);

   Financieel-Economische Zaken (FEZ);

   Informatiehuishouding (DI);

   Personeel en Organisatie (DP&O);

   Voorlichting en Communicatie (DVC);

   Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

  • d. De facilitaire diensten:

   Facilitaire Dienst (FD);

   Dienst Financieel en Personeel Beheer (FPB);

  • e. De eenheden:

   Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW)

   Eenheid Programma’s en Projecten (P&P).

 • 2 De beleidsdirecties, stafdirecties, facilitaire diensten en eenheden staan onder leiding van een directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2008]

Onder het Ministerie ressorteren de volgende diensten en instellingen:

 • a. Agentschap College ter Boordeling van Geneesmiddelen (ACBG);

 • b. Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (ACIBG);

 • c. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);

 • d. Inspectie jeugdzorg (IJZ);

 • e. Agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI);

 • f. Agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

 • g. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Onder het Ministerie ressorteren de volgende secretariaten van raden en commissies:

  • a. het secretariaat van de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO);

  • b. het secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO);

  • c. het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ);

  • d. het secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

 • 2 De secretariaten van raden en commissies staan onder leiding van een algemeen secretaris.

Paragraaf 3. Algemene leiding

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 De SG is belast met de algemene leiding van het Ministerie zoals geregeld in het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling inzake van de functie en verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal (Stb. 1988, 499) .

 • 2 Onder de SG ressorteren de directie Sport en de diensten en instellingen ACBG, IGZ, IJZ en SCP.

 • 3 De pSG vervangt de SG bij diens afwezigheid en is belast met de interne organisatie en het beheer van het Ministerie.

 • 4 Daarnaast ressorteren onder de pSG het NVI, RIVM, ACIBG, de stafdirecties, de beleidsdirecties MEVA, MC en de facilitaire diensten.

 • 5 De beleids- en stafdirecties ressorteren voor hun beheer onder de pSG.

 • 6 De DGV is verantwoordelijk voor het beleidsdomein volksgezondheid en veiligheid.

  Onder de DGV ressorteren de beleidsdirecties VGP en PG.

 • 7 De DGG is verantwoordelijk voor het beleidsdomein gezondheidszorg.

  Onder de DGG ressorteren de beleidsdirecties Z, CZ en GMT.

 • 8 De DGMZ is verantwoordelijk voor het beleidsdomein maatschappelijke zorg.

  Onder de DGMZ ressorteren de beleidsdirecties DJB, DMO, DLZ en de eenheid OHW.

Paragraaf 4. De beleidsdirecties

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Curatieve Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Eerstelijns- en ketenzorg;

 • b. Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg;

 • c. Tweedelijns Somatische Zorg;

 • d. Financieel Beleid en Informatie.

Artikel 8

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. In novatie en Beschikbaarheid van Medische Producten;

 • b. Markttoelating en Veilig Gebruik van Medische Producten;

 • c. Vergoeding en Doelmatig Gebruik van Medische Producten;

 • d. Financiën, Bedrijfsvoering en Beleidsinformatie.

Artikel 9

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Internationale Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Europese Unie;

 • b. Mondiaal;

 • c. Attachés;

 • d. Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Informatie.

Artikel 10

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Jeugdbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen en Preventief Jeugdbeleid;

 • b. Jeugdzorg.

Artikel 11

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Langdurige Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Zorgaanspraken en indicatiestelling;

 • b. Kwaliteitsbeleid zorginstellingen;

 • c. Sturing, financiering en informatie.

Artikel 12

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Sociale samenhang en opvang;

 • b. Participatie en ondersteuning;

 • c. Sturing, financiering en informatie.

Artikel 13

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Algemeen Economisch Beleid;

 • c. Beroepen en opleidingen;

 • d. Programmabureau ICT in de zorg.

Artikel 14

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Markt en Consument bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Marktordening;

 • b. Patiënten/Consumenten;

 • c. Toezicht en Bestuur;

 • d. Informatie en Kennisbeleid.

Artikel 15

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Publieke Gezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Ziektepreventie;

 • b. Openbare Gezondheidszorg;

 • c. Eenheid Crisisbeheersing/GHOR;

 • d. Ethiek;

 • e. Financieel Beleid en Beleidsinformatie.

Artikel 16

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Sport bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Topsport;

 • b. Breedtesport.

Artikel 17

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Alcohol, Drugs en Tabak;

 • b. Productveiligheid, Stoffen en Letselpreventie;

 • c. Voeding en Voedselveiligheid;

 • d. Leefstijl en Cöordinatie Preventie.

Artikel 18

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Zorgverzekeringen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Financiering en bedrijfsvoering;

 • b. Marktregulering en toezicht verzekeraars;

 • c. Verzekeringsaanspraken en Uitvoeringsorganisaties;

 • d. Verzekeringen en Verdragen.

Paragraaf 5. De stafdirecties

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 20

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Bestuursondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Advies;

 • b. Informatiestromen;

 • c. Raadsadviseurs ;

 • d. Politieke Adviseurs.

Artikel 21

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Ontwikkeling Financieel beleid en Beheer.

Artikel 22

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Personeel en Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Personele zaken;

 • b. Organisatie en ontwikkeling;

 • c. Personeelsbeleid.

Artikel 23

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Persvoorlichting en Externe Presentatie;

 • b. Communicatie;

 • c. Digitale Media.

Artikel 24

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bovensectorale Wetgeving en Juridische Procedures;

 • b. Sectorale Wetgeving en Wetstoepassing;

 • c. Stafbureau Bedrijfsvoering.

Paragraaf 6. De facilitaire eenheden

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 25

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 De Facilitaire Dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Frontoffice;

  • b. Backoffice;

  • c. Stafbureau Beveiliging;

  • d. Stafbureau Facilitaire Dienst.

 • 2 Het hoofd van het Stafbureau Beveiliging is tevens de beveiligingsambtenaar (BVA). De functionaris gegevensbescherming maakt deel uit van het Stafbureau beveiliging.

Artikel 26

[Vervallen per 28-09-2008]

De directie Informatiehuishouding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beheer Informatie en Archief;

 • b. Semi-statisch archief;

 • c. Informatie Ontsluiting;

 • d. I en ICT beleid.

Artikel 27

[Vervallen per 28-09-2008]

De dienst Financieel en Personeel Beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Personeel;

 • b. Subsidies;

 • c. Financiën;

 • d. Inkoop;

 • e. Bedrijfsvoering;

 • f. Informatie, organisatie en systemen.

Paragraaf 7. De projectorganisaties en eenheden

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 28

[Vervallen per 28-09-2008]

De eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII bestaat uit één onderdeel.

Artikel 29

[Vervallen per 28-09-2008]

De eenheid Programma’s en Projecten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. P&P Interim;

 • b. Maatwerk.

Paragraaf 8. De diensten en instellingen

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 30

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het Agentschap College ter Boordeling van Geneesmiddelen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Informatieprocessing;

  • b. Farmaco Therapeutische-groep I;

  • c. Farmaco Therapeutische-groep II;

  • d. Farmaco Therapeutische-groep III;

  • e. Farmaco Therapeutische-groep IV;

  • f. Botonicals en nieuwe voedingsmiddelen;

  • g. Geneesmiddelenbewaking;

  • h. Bureau Diergeneesmiddelen;

  Stafafdelingen:

  • i. Cluster Europa;

  • j. Cluster bestuurlijk Juridische Zaken;

  • k. Programmamanagement;

  • l. Voorlichting en communicatie;

  • m. Financiën, kwaliteit en coördinatie;

  • n. HRM en opleidingen;

  • o. Facilitaire dienst;

  • p. Managementondersteuning.

Artikel 31

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Unit Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg;

  • b. Unit Donorregister;

  • c. Unit Farmatec;

  • d. Unit Secretariaten Toetsingscommissies levensbeeidinging, Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Donorgegegens kunstmatige bevruchting;

  • e. Unit Sectorale Berichten Voorzieningen in de zorg;

  • f. Unit Toelating Zorginstellingen;

  • g. Unit ICT;

  • h. Unit UZI-register;

  • i. Afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 32

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal (IG).

 • 2 De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. een IG die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de inspectie;

  • b. een plaatsvervangend IG die hem vervangt bij afwezigheid en voor het overige is belast met de interne organisatie en het beheer van de inspectie, de eindverantwoordelijkheid van de IG onverlet latend;

  • c. vier hoofdinspecteurs die belast zijn met bepaalde gebieden van de zorg, te weten de Verpleging en Chronische zorg, Curatieve gezondheidszorg, Volksgezondheid en Productveiligheid en verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van onder hen vallende inspectieprogramma’s;

  • d. overige hoofdinspecteurs welke verantwoordelijk zijn voor nader te bepalen werkzaamheden;

  • e. vestigingshoofden die verantwoordelijk zijn voor het interne beheer van de vestigingen Utrecht, Amsterdam, Zwolle, Rijswijk en Den Bosch, alsmede de specifieke vestiging voor Productveiligheid.

Artikel 33

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 De Inspectie jeugdzorg staat onder leiding van een Hoofdinspecteur en een plv. Hoofdinspecteur jeugdzorg.

Artikel 34

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het agentschap Nederlands Vaccin Instituut staat onder leiding van een algemeen directeur en een wetenschappelijk directeur.

 • 2 Onder de algemeen directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Directiesecretariaat;

  • b. Staf Communicatiebeleid;

  • c. Staf Procesmanagement;

  • d. Staf Marketing & Business Development;

  • e. Staf Personeelsbeleid;

  • f. Unit Farmaceutische Technische Services;

  • g. Unit Operationele Kwaliteit;

  • h. Unit Productie en Productieondersteuning;

  • i. Unit Bedrijfsvoering en Bedrijfsvoeringsondersteuning.

 • 3 Onder de wetenschappelijke directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • j. Unit Product en Accountmanagement;

  • k. Unit Onderzoek en Ontwikkeling;

  • l. Registratie en Medische Unit;

  • m. Staf Strategie & Beleid.

Artikel 35

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal.

 • 2 Het instituut bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Sector Volksgezondheid en Zorg;

  • b. Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid;

  • c. Sector Milieu en Veiligheid;

  • d. Centrum Infectieziektebestrijding;

  • e. Directie Strategie, Bestuursondersteuning en Communicatie;

  • f. Directie Human Resources Management;

  • g. Directie Financiën;

  • h. Facilitair Bedrijf.

Artikel 36

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en een adjunct-directeur.

 • 2 Het planbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid;

  • b. Onderzoeksgroep Zorg;

  • c. Onderzoeksgroep Educatie en Minderheden;

  • d. Onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur;

  • e. Onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin;

  • f. Onderzoeksgroep Participatie en Bestuur;

  • g. Onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid;

  • h. Onderzoeksgroep Quartaire sector;

  • i. Commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs

  • j. Bedrijfsvoering;

  • k. Informatievoorziening & Automatisering.

Paragraaf 9. De secretariaten van de raden en commissies

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 37

[Vervallen per 28-09-2008]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad en de raad voor Gezondheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Informatievoorziening en Ondersteuning;

 • c. Eenheid bedrijfsvoering.

Artikel 38

[Vervallen per 28-09-2008]

Het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bestaat uit de onderdelen:

 • a. Team projectleiders;

 • b. Team projectmedewerkers;

 • c. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Artikel 39

[Vervallen per 28-09-2008]

Het secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit de onderdelen:

 • a. Beleidsteam;

 • b. Facilitair team.

Artikel 40

[Vervallen per 28-09-2008]

Het secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek bestaat uit de onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Logistieke staf.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-09-2008]

Artikel 41

[Vervallen per 28-09-2008]

De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 42

[Vervallen per 28-09-2008]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006 .

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina