Regeling uitgifte innovatievouchers 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 21-02-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 februari 2007, nr. WJZ 7016837, met betrekking tot de uitgifte van innovatievouchers in 2007

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling innovatievouchers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor het jaar 2007

  • a. wordt als periode, waarbinnen grote innovatievouchers en kleine innovatievouchers krachtens de Subsidieregeling innovatievouchers kunnen worden aangevraagd, vastgesteld: de periode vanaf de dag dat deze regeling in werking treedt tot en met 14 december 2007;

  • b. bedraagt het aantal grote innovatievouchers, dat voor binnen die periode ingediende aanvragen beschikbaar is, 3000 en het aantal kleine innovatievouchers 3000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Met betrekking tot innovatievouchers, die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze regeling, en met betrekking tot subsidies krachtens artikel 7 van de Subsidieregeling innovatievouchers, die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt, blijft de Subsidieregeling innovatievouchers van toepassing, zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina