Regeling LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 17-09-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2007, nr. TRCJZ/2007/388, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling LNV-subsidies)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op:

verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG L 10);

verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 70/2001 (PbEU L 358);

– de artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bancair aansprakelijk vermogen:

  • a. het eigen vermogen van de onderneming van de aanvrager;

  • b. zekerheidsstelling door derden ten behoeve van de onderneming van de aanvrager, en

  • c. vermogensbestanddelen van de aanvrager privé, bestaande uit:

   • 1. bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen: privé-bezittingen;

   • 2. bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschappen: privé-bezittingen voor zover deze door zekerheidsstelling ten behoeve van de bank zijn verbonden;

   • 3. achtergestelde leningen.

 • bank: binnen het grondgebied van de Europese Unie gevestigde bank die is toegelaten het bedrijf van bank uit te oefenen;

 • Europese subsidies: subsidies:

  • a) verstrekt op basis van of in nauwe samenhang met een bindend besluit van de Raad, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Unie;

  • b) verstrekt met het oog op cofinanciering van een door de Raad of de Commissie van de van de Europese Unie goedgekeurd programma, of

  • c) die als staatssteun als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn aan te merken;

 • EG-maatregel: verordening, richtlijn of beschikking als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • lening: door een bank verstrekte geldlening, niet zijnde een rekening-courantkrediet;

 • liquiditeitstoename: som van het bedrijfsresultaat, de afschrijving en de privé-toevoegingen verminderd met de aflossingen, de privé-onttrekkingen en de vervangingsinvesteringen;.

 • landbouwonderneming: onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt;

 • landbouwproducten: producten als bedoeld in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met uitzondering van de producten genoemd in hoofdstuk 3 van die bijlage;

 • landbouwsector: gehele complex van landbouwondernemingen, landbouwproducten verwerkende ondernemingen en aan de landbouw gerelateerde afzet, handel, dienstverlening, logistiek, en toeleverende industrie;

 • Minister: Minister van Economische Zaken;

 • plattelandsontwikkelingsprogramma: plattelandsontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1698/2005, van Nederland;

 • probleemgebied: gebied zoals aangewezen in bijlage 2 bij maatregelfiche 212 van het plattelandsontwikkelingsprogramma;

 • project: geheel van activiteiten gericht op concrete resultaten ter verwezenlijking van de in deze regeling omschreven subsidiedoelstellingen;

 • Richtlijn 2001/80/EG: Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (PbEU L 309);

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken;

 • verordening (EG) nr. 1698/2005: verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

 • verordening (EG) nr. 1857/2006: verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001;

 • de-minimis verordening: verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 337);

 • verordening (EG) nr. 800/2008: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (‘de algemene groepsvrijstellingsverordening’) (PbEU L 214);

 • visserijproducten: producten, genoemd in hoofdstuk 3 van bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • visserijsector: gehele complex van ondernemingen, gericht op de vangst of de primaire productie van visserijproducten, visserijproducten verwerkende ondernemingen en aan de visserij gerelateerde afzet, handel, dienstverlening, logistiek, en toeleverende industrie.

Artikel 1:2. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Op grond van deze regeling kan op aanvraag door de Minister subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van activiteiten in Nederland die bijdragen aan:

  • a. de verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector, bosbouwsector of visserijsector;

  • b. het behoud of de verbetering van de natuur en het landelijk en cultureel erfgoed, de ontwikkeling van landschapskwaliteit dan wel bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie, of

  • c. een duurzame exploitatie van de levende aquatische rijkdommen en een duurzame aquacultuur;

  • d. het landbouwonderwijs en onderzoek op het terrein van de landbouw, de bosbouw, de natuur, het landschap, de visserij en de openluchtrecreatie.

 • 2 Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die zijn aangevangen op of na de subsidieverlening.

Artikel 1:3. Openstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Op grond van deze regeling kan uitsluitend subsidie worden verstrekt indien de Minister de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag tot subsidieverlening, subsidievaststelling of subsidieverstrekking heeft opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en een periode voor indiening van de aanvraag.

 • 2 De Minister kan de openstelling beperken tot bepaalde activiteiten, categorieën van aanvragers of een bepaald aantal aanvragen.

 • 3 De Minister kan verschillende subsidieplafonds vaststellen voor verschillende activiteiten of categorieën van aanvragers.

 • 4 De Minister maakt een besluit als bedoeld in dit artikel bekend in de Staatscourant.

 • 5 De Minister wijst Europese subsidies aan bij de openstelling, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1:4. Toebedeling beschikbaar bedrag naar geschiktheid

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in een zelfde aanvraagperiode zijn ingediend, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate de activiteit waarop deze betrekking heeft naar het oordeel van de Minister een grotere bijdrage levert aan de doelstelling van de subsidie.

 • 2 Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 3 De Minister kan één of meer beoordelingscommissies instellen die tot taak hebben aanvragen overeenkomstig het tweede lid te beoordelen en hierover advies uit te brengen aan de Minister.

 • 4 De beoordelingscommissie, bedoeld in het derde lid, kan de minister adviseren om een aanvraag tot subsidieverlening af te wijzen, indien deze aanvraag naar haar oordeel niet of niet voldoende bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de subsidie.

Artikel 1:5. Toebedeling beschikbaar bedrag door loting

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 1:4 is het onderhavige artikel van toepassing, ingeval dit in deze regeling van toepassing is verklaard.

 • 2 De Minister rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in een zelfde aanvraagperiode zijn ingediend door loting.

 • 3 Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1:6. Toebedeling beschikbaar bedrag in volgorde van ontvangst

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 1:4 is het onderhavige artikel van toepassing, ingeval dit in deze regeling van toepassing is verklaard.

 • 2 De Minister rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in een zelfde aanvraagperiode zijn ingediend in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3 Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 4 Ingeval een aanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag voor de toepassing van het tweede lid geacht te zijn ontvangen op de datum waarop de ontbrekende gegevens en bescheiden zijn ontvangen.

Artikel 1:7. Overige bepalingen over rangschikking

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien per categorie van aanvragers een subsidieplafond is vastgesteld, vindt rangschikking als bedoeld in artikel 1:4, 1:5 of 1:6 per categorie plaats.

 • 2 Bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, kan de Minister:

  • a. besluiten dat rangschikking plaatsvindt op een andere wijze dan bepaald in deze regeling;

  • b. toetsingscriteria vaststellen voor rangschikking als bedoeld in artikel 1:4, tweede lid, in voorkomend geval in aanvulling op toetsingscriteria die in deze regeling zijn gesteld.

Artikel 1:8. Indiening van een aanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening, subsidievaststelling of voorschotverlening wordt ingediend bij de Minister met gebruikmaking van een daartoe door de Minister verstrekt formulier.

 • 2 In aanvulling op de voorschriften, gesteld in deze regeling, kan de Minister bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, nadere voorschriften stellen over de indiening van een aanvraag.

Artikel 1:9. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Bij een aanvraag tot subsidieverlening wordt in voorkomend geval mededeling gedaan van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft wordt of zal worden gefinancierd.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening voor een project gaat vergezeld van een projectplan, waarin ten minste is opgenomen:

  • a. een beschrijving van het project, waaronder:

   • 1°. de doelstellingen;

   • 2°. een probleemanalyse waaruit onder andere de noodzaak van het project en de ter uitvoering daarvan te maken kosten blijkt;

   • 3°. de activiteiten en de wijze van uitvoering;

   • 4°. voor zover van toepassing een overzicht van de aan het samenwerkingsverband deelnemende ondernemingen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële verplichtingen van de deelnemers.

  • b. informatie waaruit blijkt in hoeverre het project bijdraagt aan de doeleinden waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

  • c. een sluitende begroting voor het project, die een meerjarenbegroting is met liquiditeitsplanning per jaar voor zover het project langer dan een jaar duurt, met toelichting daarop;

  • d. criteria voor het toetsen van de resultaten van het project;

  • e. de verwachte realisatietermijn, met een beschrijving van het tijdpad en mijlpalen indien die termijn langer dan een jaar is.

Artikel 1:10. Beslistermijn subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Bij toepassing van de procedure, bedoeld in artikel 1:4, wordt een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven binnen 22 weken na afloop van de periode voor het aanvragen van de subsidie.

 • 2 Bij toepassing van de procedures, bedoeld in de artikelen 1:5 en 1:6, wordt een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven binnen 13 weken na afloop van de periode voor het aanvragen van de subsidie.

Artikel 1:11. Subsidieverlening ten laste van niet vastgestelde begroting

[Vervallen per 01-01-2016]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1:12. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger voert de activiteiten waarvoor subsidie is verleend uit met inachtneming van:

  • a. bij of krachtens deze regeling gestelde vereisten voor of voorwaarden bij subsidieverlening;

  • b. overige wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op die activiteiten.

 • 2 De subsidieontvanger voert een administratie die te allen tijde voldoende gegevens bevat voor een juist inzicht in de realisatie van de te subsidiëren activiteiten en voor een juiste subsidieverstrekking.

 • 3 In de administratie, bedoeld in het tweede lid:

  • a. zijn alle ontvangsten en uitgaven vastgelegd met de onderliggende bewijsstukken;

  • b. zijn bewijsstukken ten name van de subsidieontvanger aanwezig, waaruit de aard van geleverde goederen en diensten duidelijk blijkt.

 • 4 De administratie, bedoeld in het tweede lid, wordt ten minste gedurende vijf jaar na de datum van subsidievaststelling bewaard.

 • 5 De subsidieontvanger verstrekt aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 6:1, desgevraagd de nodige gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de vereisten, voorwaarden of voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

 • 7 De Minister kan de subsidieontvanger bij subsidieverlening ook andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, waaronder een termijn waarbinnen de activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft worden uitgevoerd.

 • 8 Indien de verleende subsidie minder bedraagt dan € 125.000 zijn het tweede tot en met het vierde lid niet van toepassing; in dat geval levert de subsidie-ontvanger tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling desgevraagd die gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat de subsidiabele activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 9 In afwijking van het achtste lid zijn het tweede tot en met het vierde lid van toepassing op verleende Europese subsidies lager dan € 125.000.

Artikel 1:13. Verplichtingen subsidieontvanger bij projecten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ingeval subsidie is verleend voor de uitvoering van een project, voert de subsidieontvanger dat project uit overeenkomstig het projectplan dat onderdeel vormt van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2 Ingeval een project langer dan een jaar duurt, informeert de subsidieontvanger de Minister telkens nadat een jaar is verstreken binnen drie maanden over de voortgang van het project door middel van een verslag, dat ten minste een beschrijving bevat van:

  • a. de activiteiten die tot dan toe in het kader van het project zijn verricht;

  • b. de mate waarin de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelstellingen, omschreven in het projectplan.

 • 3 De Minister kan goedkeuring verlenen aan een tussentijdse wijziging van een projectplan, tenzij de wijziging:

  • a. de doelstellingen, omschreven in het projectplan, betreft;

  • b. verhoging van het bedrag van de subsidie of het bedrag waarop de subsidie overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening ten hoogste kan worden vastgesteld, tot gevolg heeft.

 • 4 Bij een goedkeuring als bedoeld in het derde lid kan de Minister de beschikking tot subsidieverlening alsmede de aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen wijzigen.

 • 5 Verslagen als bedoeld in het tweede lid en aanvragen tot een goedkeuring als bedoeld in het derde lid worden ingediend bij de Minister.

 • 6 Bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, kan de Minister besluiten dat een project moet zijn aangevangen of uitgevoerd binnen een andere termijn dan bepaald in deze regeling.

 • 7 Indien de subsidie minder bedraagt dan € 25.000 is het tweede lid niet van toepassing en worden er geen tussentijdse verslagen opgevraagd.

Artikel 1:14. Indiening aanvraag subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Tenzij de beschikking tot subsidieverlening tevens de subsidievaststelling inhoudt, dient de subsidie-ontvanger zijn aanvraag om subsidievaststelling in, binnen dertien weken na het tijdstip waarop de activiteiten moeten zijn voltooid, tenzij de Minister bij subsidieverlening een andere periode voor het indienen van de aanvraag heeft vastgesteld.

 • 2 Bij een aanvraag tot subsidievaststelling wordt in voorkomend geval mededeling gedaan van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft is gefinancierd.

 • 4 Een aanvraag tot vaststelling van een subsidie voor de uitvoering van een project gaat vergezeld van een eindverslag, dat ten minste bevat:

  • a. een beschrijving van de activiteiten die in het kader van het project zijn verricht;

  • b. een evaluatie van de mate waarin de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelstellingen, omschreven in het projectplan dat onderdeel vormt van de beschikking tot subsidieverlening;

  • c. de kennis en informatie die met het project zijn opgedaan, en

  • d. de wijze waarop de kennis en informatie, bedoeld in onderdeel c, openbaar is of zal worden gemaakt, ingeval in deze regeling is bepaald dat openbaarmaking plaatsvindt.

 • 5 Indien de verleende subsidie minder bedraagt dan € 125.000 is het derde lid niet van toepassing; in dat geval overlegt de subsidie-ontvanger de gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid is het derde lid van toepassing op Europese subsidies die minder bedragen dan € 125.000.

Artikel 1:14a. Beslistermijn subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 1:14b. Subsidievaststelling bij subsidies onder de € 25.000

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien de verleende subsidie minder bedraagt dan € 25.000 wordt de subsidie:

  • a. direct vastgesteld zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening, of

  • b. ambtshalve vastgesteld, uiterlijk op een in een voorafgaande beschikking tot subsidieverlening vermelde datum, doch niet later dan tweeëntwintig weken nadat de activiteiten op grond van de beschikkingen moeten zijn verricht.

 • 2 Indien een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt gegeven, vermeldt de beschikking tot subsidieverlening de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 3 Desgevraagd overlegt de subsidie-ontvanger de gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 4 De artikelen betreffende subsidieverlening in dit hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen tot subsidievaststelling, als bedoeld in onderdeel a van het eerst lid.

 • 5 Indien de subsidie direct wordt vastgesteld, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

Artikel 1:14c. Europese subsidies onder de € 25.000

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14b is niet van toepassing op verleende Europese subsidies die minder bedragen dan € 25.000.

Artikel 1:14d. Meldplicht

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger doet onverwijld een schriftelijke melding zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 1:14e. Controleverklaring accountant

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een controleverklaring van een accountant indien dat in deze regeling of in de beschikking tot subsidieverlening is bepaald.

 • 2 In de beschikking tot subsidieverlening kan uitsluitend worden bepaald dat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld gaat van een controleverklaring, indien het in die beschikking vermelde subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt.

 • 4 De accountant of accountant-administratiefconsulent controleert en stelt de controleverklaring vast met inachtneming de voorschriften, gesteld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 1:15. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a. kosten die uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of gefinancierd van overheidswege;

  • b. kosten die niet aantoonbaar rechtstreeks aan de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft zijn toe te rekenen;

  • c. debetrente;

  • d. kosten voor activiteiten die worden uitgevoerd in strijd met EG-maatregelen of nationale voorschriften die daarop van toepassing zijn.

 • 2 Kosten voor aankoop van grond komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie tot een hoogte van 10% van de subsidiabele kosten van de investering.

 • 3 Verschuldigde BTW komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking ingeval de aanvrager de BTW niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

 • 4 In aanvulling op de voorschriften, gesteld in deze regeling, kan de Minister bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, nadere voorschriften stellen over de voor een subsidie in aanmerking komende kosten.

 • 5 Indien in deze regeling is bepaald dat loonkosten in aanmerking komen voor een subsidie:

  • a. worden de kosten bepaald aan de hand van een uurtarief dat wordt berekend door eerst het bruto jaarloon te verminderen met de volledig winstafhankelijke uitkeringen en te verhogen met de premies voor sociale verzekeringen, VUT en pensioen, en dat bedrag vervolgens te delen door 1600,

  • b. komen de kosten uitsluitend in aanmerking tot ten hoogste het bedrag dat wordt berekend door de salariskosten per mensjaar in Euro, opgenomen in de Handleiding Overheidstarieven van het Ministerie van Financiën, te delen door het in die handleiding opgenomen afgeronde aantal direct productieve uren. Hierbij wordt uitgegaan van ten hoogste de volgende salarisschalen:

   • 1°. schaal 6 voor ondersteunend personeel;

   • 2°. schaal 11 voor uitvoerend personeel;

   • 3°. schaal 13 voor toezichthoudend personeel.

 • 6 Indien in deze regeling is bepaald dat kosten voor eigen arbeid in aanmerking komen voor een subsidie wordt het uurtarief vastgesteld op het in het vijfde lid, onderdeel b, afhankelijk van het type werkzaamheden bedoelde bedrag.

Artikel 1:16. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien in deze regeling is bepaald dat een subsidie ten hoogste een bepaald bedrag of percentage van de subsidiabele kosten bedraagt, wordt het subsidiebedrag bepaald met inachtneming van dat bedrag of percentage, tenzij de Minister bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, een lager subsidiebedrag of lager percentage heeft vastgesteld.

 • 2 Ingeval in deze regeling niet is bepaald welk bedrag of percentage van de subsidiabele kosten een subsidie bedraagt, bedraagt de subsidie ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

 • 3 Ingeval een activiteit gedeeltelijk uit andere hoofde wordt gesubsidieerd, wordt op grond van deze regeling een zodanig subsidiebedrag vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor die activiteit niet hoger is dan het totale subsidiebedrag dat op grond van deze regeling kan worden verstrekt.

 • 4 Indien subsidies worden verstrekt voor investeringen door een landbouwonderneming op grond van artikel 2:42 of artikel 2:47, of voor investeringen als bedoeld in Hoofdstuk 1, 4 of 5 van Bijlage 2, bedraagt het totaal van de subsidies die tijdens een periode van drie fiscale jaren aan de landbouwonderneming voor desbetreffende activiteiten wordt toegekend ingevolge artikel 4 van verordening (EG) nr. 1857/2006 niet meer dan € 400.000 of € 500.000 indien de landbouwonderneming is gevestigd in een probleemgebied.

Artikel 1:17. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister verstrekt voor een subsidie die nog niet is vastgesteld binnen twee weken na de datum van de beschikking tot subsidieverlening ambtshalve een voorschot, tenzij de Minister deze mogelijkheid bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, heeft uitgesloten.

 • 2 Het voorschot bedraagt 80% van het ten hoogste te verstrekken subsidiebedrag.

 • 3 Bevoorschotting vindt plaats aan de hand van het bevoorschottingsregime dat in de beschikking tot subsidieverlening wordt vastgesteld.

 • 4 De Minister kan bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, bepalen dat een aanvraag tot subsidieverlening vergezeld gaat van een overzicht van liquiditeitsbehoefte.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, bedraagt het voorschot 100% van de maximale hoogte van de subsidie indien de verleende subsidie minder bedraagt dan € 25.000.

Artikel 1:18. Wettelijke rente bij terugvordering

[Vervallen per 01-01-2016]

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 van de Kaderwet LNV-subsidies of artikel 1:20, derde of vijfde lid, worden terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente die wordt berekend over de periode die verstrijkt tussen de kennisgeving van de terugvorderingsverplichting aan de subsidieontvanger en de terugbetaling door de subsidieontvanger.

Artikel 1:19. Samenwerkingsverbanden

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien in deze regeling is bepaald dat een subsidie kan worden verstrekt aan een samenwerkingsverband, komen voor de subsidie in aanmerking samenwerkingsverbanden die:

  • a. zijn gericht op het realiseren van een van de doelstellingen waarvoor de subsidie kan worden verstrekt, en

  • b. waarvan de deelnemers natuurlijke personen of rechtspersonen, ieder met een andere eigenaar en niet in eigendom van een deelnemende natuurlijke persoon, zijn.

 • 2 Ingeval een subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband:

  • a. berusten de verplichtingen die daaruit voortvloeien hoofdelijk op iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband;

  • b. kunnen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht hoofdelijk worden teruggevorderd bij iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband.

 • 3 De Minister kan bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, in afwijking van het tweede lid bepalen dat ingeval een subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband, onverschuldigde betaalde subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd bij iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband voor wat betreft het door de deelnemer ontvangen deel van de onverschuldigde betaalde subsidiebedragen.

Artikel 1:20. Subsidies in het kader van verordening (EG) nr. 1698/2005

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op een subsidie die wordt verstrekt ter uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

 • 2 De subsidie wordt verleend onder voorbehoud dat:

  • a. de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedkeuring als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van verordening (EG) nr. 1698/2005 verleent aan een programma als bedoeld in het eerste lid, en

  • b. de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft op grond van het programma, bedoeld in onderdeel a, kan worden gefinancierd.

 • 3 Onverminderd de artikelen 4:35, 4:48 en 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht weigert de Minister subsidieverlening of trekt de Minister een subsidieverlening of subsidievaststelling in, indien:

  • a. in het kader van de aanvraag met opzet onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b. in het voorafgaande of hetzelfde jaar met opzet onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt bij een aanvraag tot subsidieverlening of subsidievaststelling met betrekking tot dezelfde activiteit;

  • c. de aanvrager kunstgrepen heeft uitgevoerd om aan de eisen voor subsidieverstrekking te kunnen voldoen.

 • 4 Indien het bij de aanvraag tot subsidievaststelling of de betalingsaanvraag gevraagde subsidiebedrag meer dan drie procent hoger is dan het bedrag dat op grond van deze regeling kan worden verstrekt, wordt een subsidiebedrag vastgesteld dat is verlaagd met het verschil tussen die twee bedragen, tenzij de aanvrager aantoont dat de aanvraag buiten zijn schuld onjuist is.

 • 5 Indien subsidie wordt verstrekt voor een investering, wordt de beschikking tot subsidievaststelling onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht ingetrokken indien de investering gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van subsidievaststelling een belangrijke wijziging ondergaat die:

  • a. de aard van de investering of de bij of krachtens deze regeling opgelegde uitvoeringsvoorwaarden raakt;

  • b. een onderneming of overheidsinstantie onrechtmatig voordeel oplevert, of

  • c. het gevolg is hetzij van een verandering in de aard van de eigendom van een infrastructuurvoorziening, hetzij van de beëindiging of verplaatsing van productiecapaciteit.

 • 6 Bijlage VI, onderdelen 2.2 en 3.2, van verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 368) is van toepassing.

 • 7 In afwijking van artikel 1:17, eerste lid, kan de Minister op aanvraag uitsluitend voorschot verlenen voor:

  • a. kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt en betaald alsmede kosten van eigen arbeid van de betrokken ondernemer, voor zover die kosten op grond van deze regeling subsidiabel zijn, waarbij het voorschot wordt berekend naar rato van gemaakte en betaalde kosten;

  • b. kosten van activiteiten die kunnen worden gefinancierd op grond van een programma als bedoeld in het eerste lid waarvoor een goedkeuring als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, is verleend.

 • 8 De Minister wijst subsidies als bedoeld in het eerste lid aan bij de openstelling, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid.

 • 9 Van de goedkeuring, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Hoofdstuk 2. Concurrerende landbouw

[Vervallen per 01-01-2016]

Titel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • agro-MKB-onderneming: kleine of middelgrote onderneming die in de landbouwsector werkzaam is, met uitzondering van een landbouwonderneming;

 • bosbouwonderneming: onderneming waarin de primaire productie van bosbouwproducten plaatsvindt;

 • communautaire voedselkwaliteitsregeling: een kwaliteitsschema voor een landbouwproduct dat is erkend in het kader van:

  • a. verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen PbEU L 93);

  • b. verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L 93);

  • c. verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1991 inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PbEG L 198);

  • d. titel VI van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van de Europese Unie van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PbEG L 179);

 • deskundige: persoon die vanuit zijn beroep deskundig is op het terrein waarvoor zijn kennis wordt ingezet en die onafhankelijk is van de subsidieontvanger;

 • dierlijke productieketen: keten van veehouderijbedrijven, ondernemingen die dieren en dierlijke producten verwerken en verhandelen, en ondernemingen die productiegerelateerde producten, zoals grondstoffen, uitgangsmateriaal, installaties en houderijsystemen leveren aan veehouderijbedrijven, met uitzondering van adviseurs en adviesbureaus;

 • groep: groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • innovatieproject: project dat een samenhangend geheel van activiteiten vormt, welke zijn gericht op:

  • a. het creëren van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, technieken, systemen, processen, diensten of organisatievormen tot aan, maar niet met inbegrip van commerciële toepassing op praktijkschaal, en

  • b. het verwerven van kennis ten behoeve van de activiteiten, bedoeld in onderdeel a;

 • jonge landbouwer: natuurlijke persoon die ten hoogste 39 jaar oud is en sinds ten hoogste drie jaar voor het eerst voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming beheert die hij:

  • a. alleen in eigendom, pacht of erfpacht heeft, of

  • b. volledig in eigendom, pacht of erfpacht heeft met een andere natuurlijke persoon die niet eerder een landbouwonderneming volledig in eigendom, pacht of erfpacht heeft gehad;

 • kleine of middelgrote onderneming: kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening (EG) nr. 800/2008;

 • producentengroepering: organisatie, van welke juridische vorm dan ook, bestaande uit personen die actief opereren in een voedselkwaliteitsregeling, met uitzondering van een professionele of interprofessionele organisatie die een of meer sectoren vertegenwoordigt;

 • udv-ambities: doelstellingen, geformuleerd in de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij, die zijn opgenomen in de bijlage 4 bij deze regeling;

 • udv-project: samenhangend geheel van activiteiten, gericht op:

  • a. het uitvoeren van een verbeterplan;

  • b. de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsvoering, een nieuw bedrijfsproces, een nieuw product of een prototype, met het oog op het wegnemen van drempels die de ontwikkeling of toepassing belemmeren van een nieuw product of proces dat bijdraagt aan de verbetering van de duurzaamheid binnen een of meer udv- ambities;

 • udv-verbeterplan: document waarin een beschrijving is opgenomen van samenhangende activiteiten, gericht op het oplossen van een of meer problemen die verduurzaming in ten minste één van de udv-ambities in de weg staan;

 • verordening (EG) nr. 73/2009: Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);

 • vervangingsinvestering: investering voor het eenvoudige vervangen van een bestaand gebouw of een bestaande machine, of delen daarvan, door een nieuw modern gebouw of een nieuwe moderne machine, zonder dat daarbij de productiecapaciteit met meer dan 25% wordt verhoogd of de betrokken productie of technologie fundamenteel wordt gewijzigd;

 • voedselkwaliteitsregeling: een communautaire voedselkwaliteitsregeling of een door de Minister erkende kwaliteitsregeling als bedoeld in artikel 32, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 1698/2005.

Artikel 2:1a. Nadere voorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan een onderneming, landbouwonderneming of agro-MKB-onderneming wordt geen subsidie verstrekt indien:

 • a. de onderneming moet worden aangemerkt als een onderneming als bedoeld in paragraaf 2.1 van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (PbEU C 244);

 • b. overeenkomstig artikel 1, zesde lid, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 800/2008 er ten aanzien van de onderneming een uitstaand bevel tot terugvordering is ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

Artikel 2:1b. Niet-subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan een landbouwonderneming wordt geen subsidie verstrekt indien daardoor zou worden gehandeld in strijd met verordeningen als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, houdende een gemeenschappelijke marktordening.

Artikel 2:2. Niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In aanvulling op artikel 1:15, komen de volgende kosten niet in aanmerking voor subsidie op grond van dit hoofdstuk:

  • a. de aankoop van agrarische productierechten, dieren, planten en de aanplant van planten voor éénjarige gewassen;

  • b. vervangingsinvesteringen;

  • c. legeskosten;

  • d. reguliere investeringen in de onderneming van de subsidieontvanger en kosten van eigen arbeid van de betrokken ondernemer;

  • e. kosten voor de vervaardiging van producten die melk en zuivelproducten imiteren of vervangen.

Titel 2. Beroepsopleiding en voorlichting

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:3. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ter stimulering van de duurzame ontwikkeling van de land- en bosbouwsector kan de Minister aan een landbouwonderneming, agro-MKB-onderneming of bosbouwonderneming subsidie verstrekken voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • a. het inwinnen van een bedrijfsconsult bij een daartoe gespecialiseerde adviseur, instelling of organisatie;

  • b. het volgen van opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten door ondernemers of in de onderneming werkzame personen bij daartoe gespecialiseerde instellingen of organisaties.

 • 2 Een bedrijfsconsult bevat een op de onderneming toegesneden advies omtrent de ontwikkeling of beëindiging van die onderneming en heeft betrekking op:

  • a. het verrichten van bedrijfsdoorlichtingen, met uitzondering van kwaliteits- en productcontroles door deskundigen;

  • b. het laten verrichten van onderzoek, met uitzondering van kwaliteits- en productcontroles door deskundigen, met het oog op de ontwikkeling van landbouwproducten van hoge kwaliteit;

  • c. het opstellen van plannen gericht op de ontwikkeling van de onderneming;

  • d. het opstellen van plannen gericht op de beëindiging van de onderneming;

  • e. het opstellen van plannen gericht op de toepassing van kwaliteitsregelgeving op de onderneming;

  • f. het opstellen van plannen gericht op risicobeheer, of

  • g. het opstellen van plannen gericht op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen landbouwondernemingen onderling, of met agro-MKB-ondernemingen.

 • 3 Een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst heeft betrekking op:

  • a. het voldoen aan wettelijke normen inzake milieu of waterbeheer, aan veterinaire, sanitaire of fytosanitaire regelgeving, aan hygiëne- of dierenwelzijnsregelgeving of aan arbeidsomstandighedenregelgeving;

  • b. het verkrijgen of vergroten van kennis en vaardigheden waarmee nieuwe, betere of hoogwaardigere producten kunnen worden verkregen of deze productiewijzen of productieprocessen kunnen worden verbeterd;

  • c. begeleiding bij het starten of beëindigen van de onderneming of een onderdeel daarvan.

 • 4 De daartoe gespecialiseerde adviseur, instelling of organisatie die activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b uitvoert, staat ingeschreven in het handelsregister als onderneming of rechtspersoon die zich het geven van adviezen of het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden in de vorm van opleiding of training ten doel stelt.

 • 5 Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a. opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten die onderdeel van normale programma’s of van leergangen voor middelbaar of hoger landbouw- en bosbouwonderwijs vormen;

  • b. activiteiten waarvan de subsidiabele kosten in totaal minder bedragen dan € 250.

Artikel 2:4a. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De aanvrager vermeldt op het aanvraagformulier:

  • a. de naam van de daartoe gespecialiseerde adviseur, instelling of organisatie, bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, onderdeel a of b;

  • b. het nummer waaronder de adviseur, de instelling of de organisatie in het handelsregister is ingeschreven;

  • c. een korte omschrijving van het bedrijfsconsult, de opleiding of de training.

Artikel 2:5. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger voert de activiteiten waarvoor subsidie is verleend uit binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening.

Artikel 2:6. Indiening aanvraag subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, wordt de aanvraag tot subsidievaststelling binnen negen maanden na de datum van subsidieverlening ingediend.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van facturen en betaalwijzen die betrekking hebben op het bedrijfsconsult, de opleiding of de training.

 • 3 De Minister kan ter controle een daartoe gespecialiseerde adviseur, instelling of organisatie als bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, onderdeel a of b, verzoeken het adviesrapport, certificaten of deelnemerslijsten over te leggen.

Artikel 2:7. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale kosten van een bedrijfsconsult, opleiding of training.

 • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste € 1.500 per jaar per onderneming.

Titel 3. Bedrijfsadviesdiensten

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:8. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan subsidie aan een landbouwonderneming of bosbouwonderneming verstrekken voor een schriftelijk advies door een bedrijfsadviesdienst omtrent de wijze waarop de onderneming kan worden ontwikkeld of voortgezet overeenkomstig ten minste:

  • a. de beheerseisen, bedoeld in artikel 5 en bijlage II van verordening (EG) nr. 73/2009,

  • b. de minimumeisen inzake goede landbouw- en milieuconditie, bedoeld in artikel 6 en bijlage III van verordening (EG) nr.73/2009, en

  • c. arbeidsveiligheidsstandaards die zijn gebaseerd op EG-maatregelen.

 • 2 De bedrijfsadviesdienst:

  • a. heeft de beschikking over voldoende personeel dat beschikt over de voor het verstrekken van bedrijfsadviezen vereiste kwalificaties op een voor de inhoud van het advies relevant terrein;

  • b. beschikt over de benodigde administratieve en technische faciliteiten;

  • c. is ervaren in het verstrekken van adviezen met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen;

  • d. staat als betrouwbaar te boek;

  • e. staat ingeschreven bij een Kamer van Koophandel als organisatie die zich het geven van adviezen ten doel stelt;

  • f. heeft ten minste één jaar ervaring in het verstrekken van adviezen op ten minste één van de in het eerste lid, onderdelen a tot en met c genoemde aspecten;

  • g. is in het betrokken kalenderjaar ten minste 28 dagen voor de eerste mogelijkheid tot het doen van een aanvraag door de Minister is opengesteld, aangemeld als bedrijfsadviesdienst bij de Minister.

 • 3 Het advies is gebaseerd op een op de betrokken landbouwonderneming of bosbouwonderneming uitgevoerd onderzoek, waarin wordt aangegeven welke eisen als bedoeld in het eerste lid op de onderneming van toepassing zijn en in hoeverre aan die eisen wordt voldaan.

 • 4 De subsidie wordt betaald aan de bedrijfsadviesdienst.

Artikel 2:9

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 1:4 rangschikt de Minister aanvragen tot subsidieverlening die in een zelfde aanvraagperiode zijn ingediend in de navolgende volgorde van categorieën:

  • a. aanvragen, afkomstig van ondernemingen die in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag geen gebruik hebben gemaakt van de subsidie;

  • b. overige aanvragen.

 • 2 Indien het aantal aanvragen hoger is dan het beschikbare budget, worden binnen de categorie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, aanvragen door loting gerangschikt.

 • 3 Indien het aantal aanvragen hoger is dan het beschikbare budget en nadat voor de aanvragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een beschikking omtrent subsidieverlening is afgegeven als bedoeld in artikel 1:10, tweede lid, worden binnen de categorie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aanvragen door loting gerangschikt.

Artikel 2:9a. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger laat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend binnen zes maanden uitvoeren na de datum van subsidieverlening.

Artikel 2:9b. Indiening aanvraag subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, wordt de aanvraag tot subsidievaststelling binnen negen maanden na de datum van subsidieverlening ingediend.

Artikel 2:10. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten van een bedrijfsadvies.

 • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste € 1.500.

 • 3 De subsidie wordt ten hoogste eenmaal per drie jaar verleend.

Titel 4. Kennisverspreiding

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Praktijknetwerken

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:11. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan aan een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen, agro-MKB-ondernemingen, bosbouwondernemingen, kennisinstellingen of verenigingen van agrariërs subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project dat is gericht op de onderlinge uitwisseling van voor elk van de aan het samenwerkingsverband deelnemende ondernemingen relevante kennis en ervaring met betrekking tot werkzaamheden in de landbouwsector of bosbouwsector.

 • 2 Het project heeft een duur van ten hoogste vijf jaar en heeft betrekking op:

  • a. het voldoen aan wettelijke normen inzake milieu of waterbeheer, aan veterinaire, sanitaire regelgeving, aan fytosanitaire, hygiëne- of dierenwelzijnsregelgeving of aan arbeidsomstandighedenregelgeving,

  • b. het verkrijgen of vergroten van kennis en vaardigheden waarmee nieuwe, betere of hoogwaardigere producten kunnen worden verkregen of deze productiewijzen of productieprocessen kunnen worden verbeterd, of

  • c. het verkrijgen of vergroten van kennis op het gebied van klimaatverandering, hernieuwbare energie, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (grond- en oppervlaktewater) dan wel biodiversiteit en innovaties op deze terreinen.

Artikel 2:11a. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger vangt het project aan binnen drie maanden na de datum van de subsidieverlening.

Artikel 2:12. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • a. de kosten van een procesbegeleider of projectuitvoerder;

 • b. de kosten voor de organisatie en facilitering van het samenwerkingsverband, waaronder begrepen zaalhuur, vergaderfaciliteiten en bureaukosten;

 • c. de kosten van het vastleggen en verspreiden van kennis, waaronder begrepen drukwerk en de kosten van de ontwikkeling en het beheer van internetapplicaties;

 • d. de kosten voor het inhuren van kennis van overige landbouwondernemingen, deskundigen, onderzoekers of kennisinstellingen.

Artikel 2:13. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten.

§ 2. Demonstratieprojecten

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:14. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ter bevordering van de concurrentiekracht van de land- en bosbouw en van productiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer kan de Minister subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project waarvan de activiteiten zijn gericht op het in de praktijk uittesten en demonstreren van de resultaten van vernieuwingen bij landbouwondernemingen, bosbouwondernemingen of agro-MKB-ondernemingen, met uitzondering van beroepsopleidingen en aan beroepsopleidingen gerelateerde cursussen.

 • 2 Voor de subsidie komen in aanmerking:

  • a. landbouwondernemingen;

  • b. samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen onderling, of van ten minste één landbouwonderneming en:

   • 1°. agro-MKB-ondernemingen, bosbouwondernemingen of ondernemingen, werkzaam in de voedselindustrie;

   • 2°. verenigingen of stichtingen, werkzaam op het gebied van de landbouwondernemingen of bosbouwondernemingen;

   • 3°. adviesbureaus;

   • 4°. onderwijs- en opleidingsinstellingen;

   • 5°. overheidsinstanties;

  • c. verenigingen van agrariërs.

Artikel 2:15. Nadere voorschriften projecten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een project heeft betrekking op:

  • a. biologische landbouw, geïntegreerde landbouw of gesloten teeltsystemen;

  • b. milieuverantwoorde benutting van meststoffen;

  • c. beperking van de ammoniakemissies in de veehouderij;

  • d. verwijdering en verwerking van organische afvalstoffen voor zover betrekking hebbende op de substraatteelt;

  • e. beperking van milieubelasting door ondernemingen die zich richten op de be- of verwerking van, of handel in producten van de land- of bosbouw;

  • f. terugdringing van het gebruik of de emissie van gewasbeschermingsmiddelen;

  • g. duurzame energie, energiebesparing, energie-efficiency en energiemanagement;

  • h. toepassing van nieuwe marktgerichte productiemethoden of verwerkingstechnieken, waaronder de ontwikkeling van nieuwe landbouwproducten of bijproducten en het openen van nieuwe markten;

  • i. verbetering van logistieke systemen en informatietechnologie;

  • j. verbetering van de kwaliteit van productieprocessen of -systemen, waaronder integrale borgingssystemen;

  • k. verbetering van de horizontale, onderscheidenlijk verticale samenwerking in, onderscheidenlijk tussen opeenvolgende schakels in de productieketen van land- of bosbouwproducten;

  • l. verbetering van arbeidsomstandigheden;

  • m. verbetering van hygiëne;

  • n. verbetering van de gezondheid of het welzijn van dieren;

  • o. benutten en verbeteren van genetische en functionele agro-biodiversiteit om duurzame productie te bevorderen;

  • p. verbetering van de kwaliteit en vergroting van de variatie van het bodemleven door goede bodembewerkingsmethoden, bemestingsmethoden en –technieken waardoor het watervasthoudend vermogen van de bodem toeneemt en uitspoeling van nutriënten vermindert;

  • q. voorkomen van en omgaan met bodemverdichting en bestrijding van erosie;

  • r. behouden en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden in agrarische gebieden;

  • s. nemen van beheersmaatregelen die verdroging van natuurgebieden tegengaan;

  • t. horizontale of verticale samenwerking;

  • u. effectief kwantitatief en kwalitatief waterbeheer;

  • v. reductie van broeikasgassen.

 • 2 Een project komt voor de subsidie in aanmerking indien:

  • a. het kan bijdragen aan de bevordering van de toepassing van nieuwe kennis of technologieën, die verder gaat dan de wettelijke minimumnormen;

  • b. het betrekking heeft op vernieuwingen in de productiekolom van land- en bosbouwproducten die voldoende perspectief bieden voor toepassing op bedrijfsniveau;

  • c. het, gelet op de doelstelling, de inhoud en het geografisch bereik, niet gelijk is aan projecten waarvoor in het kader van deze regeling eerder een subsidie is verleend;

  • d. de uitvoeringstermijn ten hoogste drie jaar bedraagt, en

  • e. de subsidiabele kosten in totaal ten minste € 25.000 bedragen.

Artikel 2:16. Rangschikking naar geschiktheid

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister rangschikt een aanvraag overeenkomstig artikel 1:4 hoger naarmate:

 • a. het project waarop de aanvraag betrekking heeft:

  • 1°. gericht is op vernieuwingen die:

   • meer perspectief bieden voor toepassing op bedrijfsniveau, en

   • zich in een meer vergevorderd stadium van ontwikkeling bevinden;

  • 2°. meer bijdraagt aan het bevorderen van de toepassing van nieuwe kennis of technologieën in de gehele sector, en

  • 3°. een groter draagvlak heeft bij relevante vaktechnische-, dienstverlenende-, branche- of standsorganisaties;

 • b. uit het communicatieplan, bedoeld in artikel 2:17, blijkt dat met het project de relevante doelgroepen beter worden bereikt.

Artikel 2:17. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

De aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van een op het project toegesneden communicatieplan waarin wordt aangegeven wie de doelgroep is.

Artikel 2:18. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger voert het project in Nederland uit, behoudens toestemming van de Minister tot gedeeltelijke uitvoering buiten Nederland.

 • 2 De subsidieontvanger vangt het project aan binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening en voert het project uit binnen een periode van drie jaar.

 • 3 De subsidieontvanger maakt de kennis en informatie die met het project zijn opgedaan onmiddellijk na afloop van het project openbaar in ten minste één vakblad.

 • 4 De Minister kan de subsidieontvanger aanvullende verplichtingen opleggen omtrent de wijze van openbaarmaking van de kennis en informatie die met het project zijn opgedaan.

Artikel 2:20. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • a. kosten gemoeid met het demonstreren van de producten, procedés en technologieën;

  • b. opleidings- en trainingskosten van de met de uitvoering van het project belaste personen;

  • c. kosten van leveringen van materiaal en diensten door derden;

  • d. kosten voor het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit;

  • e. kosten van huur of huurkoop van voor het project noodzakelijke bedrijfsmiddelen, waaronder onroerende zaken;

  • f. loonkosten van het direct bij de uitvoering van het project betrokken personeel van de subsidieontvanger;

  • g. kosten van eigen arbeid van de betrokken ondernemer, in afwijking van artikel 2:2, aanhef in samenhang met onderdeel d;

  • h. uitvoeringskosten, zoals reiskosten en de kosten van de huur van vergaderzalen;

  • i. kosten van de voor de subsidievaststelling benodigde controleverklaring van een accountant.

 • 2 De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de subsidie:

  • a. overheadkosten;

  • b. kosten voor de aankoop van bedrijfsmiddelen, met uitzondering van huurkoop;

  • c. de kosten die betrekking hebben op het kunnen indienen van een voldoende gespecificeerde aanvraag;

  • d. ten behoeve van de financiering van het project te betalen rente en kosten.

 • 3 Ingeval wordt aangetoond dat een bedrijfsmiddel een noodzakelijk onderdeel is van het demonstratieproject en niet op andere wijze kan worden verkregen dan door de subsidie, is het tweede lid, aanhef in samenhang met onderdeel b, niet van toepassing, met dien verstande dat uitsluitend voor de subsidie in aanmerking komt het bij de aanvraag tot subsidievaststelling aangegeven verschil tussen de aankoopprijs en:

  • a. de gerealiseerde verkoopprijs, ingeval deze hoger is dan de getaxeerde verkoopprijs zoals deze is vastgesteld voor de datum waarop de uitvoering van het project is voltooid;

  • b. de getaxeerde verkoopprijs, bedoeld in onderdeel a, in andere gevallen.

Artikel 2:21. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2 Indien het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen, bedraagt de subsidie in afwijking van het eerste lid ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten.

 • 3 Ingeval aan een landbouwonderneming subsidie is verleend voor een project dat gedeeltelijk uit andere hoofde wordt gesubsidieerd, wordt in afwijking van artikel 1:16, derde lid, een zodanig subsidiebedrag vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor dat project niet hoger is dan 90% van de subsidiabele kosten.

 • 4 De subsidie bedraagt voor landbouwondernemingen ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, indien het project wordt uitgevoerd door een landbouwonderneming of een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen en het project strekt tot uitvoering van een activiteit in verband met een prioriteit als bedoeld in artikel 16 bis van Verordening (EG) 1698/2005.

§ 3. Vouchers ten behoeve van kennisoverdracht

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:22. Vouchers

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een landbouwonderneming of agro-MKB-onderneming voor de uitvoering van een activiteit die is gericht op de beantwoording van een toepassingsgerichte kennisvraag met betrekking tot voor de onderneming relevante nieuwe kennis over producten, processen of diensten door een kennisinstelling.

 • 2 Er wordt geen voucher verstrekt aan een onderneming die in de drie jaar, voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag tot verstrekking van een voucher, de minimis-steun als bedoeld in artikel 3 van verordening (EG) nr. 1860/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de minimis-steun in de landbouwsector en de visserijsector (PbEU L 325) heeft ontvangen.

 • 3 Er wordt geen voucher verstrekt aan een onderneming die in het jaar, voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag tot verstrekking van een voucher, van een bestuursorgaan een document heeft ontvangen dat kan worden ingeleverd bij een kennisinstelling ten behoeve van de uitvoering van een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:23. Openstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een voucher kan uitsluitend worden aangevraagd indien de Minister heeft vastgesteld:

  • a. in welke periode de voucher kan worden aangevraagd;

  • b. hoeveel vouchers beschikbaar zijn, en

  • c. welke activiteiten tegen welke kosten in ruil voor de vouchers kunnen worden uitgevoerd.

 • 2 De Minister bepaalt per aanvraagperiode tot welke datum de in die aanvraagperiode verstrekte vouchers kunnen worden ingeleverd bij een kennisinstelling.

 • 3 De Minister maakt een besluit als bedoeld in dit artikel bekend in de Staatscourant.

Artikel 2:24. Rangschikking door loting

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:5 is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag tot verstrekking van een voucher.

Artikel 2:25. Vergoeding kennisinstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een vergoeding aan een kennisinstelling die voor eigen rekening en risico een activiteit als bedoeld in artikel 2:22, eerste lid, heeft uitgevoerd en in verband daarmee een of meer geldige vouchers overlegt.

 • 2 Geen vergoeding wordt verstrekt voor de uitvoering van een activiteit waartoe de onderneming en de kennisinstelling reeds voor de afgiftedatum van de voucher verplichtingen jegens elkaar zijn aangegaan.

 • 3 Voor vergoeding komen de door de kennisinstelling voor de activiteit gemaakte kosten in aanmerking, met dien verstande dat:

  • a. niet meer wordt vergoed dan de waarde van de door de kennisinstelling overgelegde vouchers;

  • b. per activiteit ten hoogste tien vouchers voor vergoeding kunnen worden overgelegd;

  • c. uitsluitend vouchers die op naam staan van de onderneming voor wie de activiteit is uitgevoerd voor vergoeding kunnen worden overgelegd.

Artikel 2:26. Indiening van een aanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

Een aanvraag als bedoeld in artikel 2:22, eerste lid, of 2:25, eerste lid, wordt ingediend bij de Minister met gebruikmaking van een daartoe door de Minister vastgesteld formulier.

Titel 5. Onderzoek en ontwikkeling

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Innovatieprojecten

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:27. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ter stimulering van het innovatieve vermogen in de landbouwsector of de bosbouwsector kan de Minister subsidie verstrekken voor de uitvoering van een innovatieproject aan:

  • a. een landbouwonderneming, agro-MKB-onderneming of bosbouwonderneming, of

  • b. een samenwerkingsverband van ondernemingen als bedoeld in onderdeel a die voor gezamenlijke rekening en risico het project uitvoeren.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvan de subsidiabele kosten in totaal minder bedragen dan € 10.000.

Artikel 2:28. Rangschikking naar geschiktheid

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister rangschikt een aanvraag overeenkomstig artikel 1:4 hoger naarmate het project waarop de subsidie betrekking heeft:

 • a. een meer innovatief karakter heeft;

 • b. meer economisch of technisch perspectief heeft op toepassing op praktijkschaal;

 • c. een groter uitstralingseffect kan hebben voor toepassing door andere ondernemingen, en

 • d. een meer duurzaam karakter heeft.

Artikel 2:28a. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

In aanvulling op artikel 1:9, tweede lid, gaat de aanvraag tot subsidieverlening vergezeld van:

 • a. een op naam van de aanvrager gestelde offerte van de meetinstantie en de betrokken laboratoria, die zodanig gespecificeerd is dat de verschillende onderdelen expliciet herkenbaar zijn;

 • b. een meetplan per bedrijfslocatie;

 • c. een overzicht met daarin alle relevante publicaties van de meetinstantie en de betrokken laboratoria.

Artikel 2:29. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger voert het project uit:

  • a. in Nederland, behoudens toestemming van de Minister tot gedeeltelijke uitvoering buiten Nederland, en

  • b. binnen drie jaar na de datum waarop de beschikking tot subsidieverlening is gegeven.

 • 2 De subsidieontvanger maakt de kennis en informatie die met het project worden opgedaan onmiddellijk na afloop van het project openbaar, tenzij hij in de aanvraag tot subsidieverlening heeft gekozen voor vaststelling van een subsidiebedrag overeenkomstig artikel 2:31, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 2:29a. Indiening aanvraag subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

In aanvulling op artikel 1:14 gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van:

 • a. facturen of andere schriftelijke bewijsstukken, waarop prijzen inclusief en exclusief BTW worden opgevoerd, waarop in ieder geval het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven en waaruit blijkt dat het meetprogramma volgens de offerte is uitgevoerd;

 • b. bankafschriften waaruit de betaling van de facturen blijkt;

 • c. het voor publicatie bestemde rapport van de meetresultaten.

Artikel 2:30. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

 • a. loonkosten van het direct bij de uitvoering van het project betrokken personeel van de subsidieontvanger;

 • b. aan derden verschuldigde kosten ter zake van studies, onderzoeksactiviteiten, proces-en ketenmanagement, de verwerving van kennis en intellectuele eigendomsrechten alsmede ter zake van de bescherming van die rechten, met uitzondering van winstopslagen bij transacties binnen een groep;

 • c. de kosten van aangeschafte machines en apparatuur, gebaseerd op historische aanschafprijzen of de aan het project toe te rekenen leasetermijnen, met uitzondering van financieringskosten en winstopslagen bij transacties binnen een groep, tot ten hoogste 50%.

Artikel 2:31. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste:

  • a. 50% van de subsidiabele kosten tot en met € 900.000 en 25% van de subsidiabele kosten boven € 900.000, of

  • b. 25% van de subsidiabele kosten, ingeval de subsidieontvanger ervoor kiest de kennis en informatie die met het project worden opgedaan niet openbaar te maken.

 • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste € 1.000.000.

 • 3 Ingeval aan een landbouwonderneming subsidie is verleend voor een project dat gedeeltelijk uit andere hoofde wordt gesubsidieerd, wordt in afwijking van artikel 1:16, derde lid, een zodanig subsidiebedrag vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor dat project niet hoger is dan 75% van de subsidiabele kosten.

§ 2. Samenwerking bij innovatieprojecten

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:32. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Ter bevordering van de samenwerking tussen landbouwondernemingen, bosbouwondernemingen en agro-MKB-ondernemingen kan de Minister subsidie verstrekken ter dekking van de voor de samenwerking gemaakte kosten voor de uitvoering van een innovatieproject.

 • 2 Voor de subsidie komt in aanmerking een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen of bosbouwondernemingen onderling, dan wel met agro-MKB-ondernemingen, die voor gezamenlijke rekening en risico het project uitvoeren.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. aan ondernemingen die zijn gericht op onderzoek, scholing, opleiding, voorlichting, advies of begeleiding;

  • b. voor projecten waarvan de subsidiabele kosten in totaal minder bedragen dan € 10.000;

  • c. voor projecten met een duur van meer dan drie jaar.

Artikel 2:33. Rangschikking naar geschiktheid

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister rangschikt een aanvraag overeenkomstig artikel 1:4 hoger naarmate het project waarop de aanvraag betrekking heeft:

 • a. een meer innovatief karakter heeft;

 • b. meer economisch of technisch perspectief heeft op toepassing op praktijkschaal;

 • c. een groter uitstralingseffect kan hebben voor toepassing door andere ondernemingen, en

 • d. een meer duurzaam karakter heeft.

Artikel 2:34. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger vangt het project aan binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening en voert het project uit binnen een periode van drie jaar.

 • 2 De subsidieontvanger maakt de kennis en informatie die met het project worden opgedaan onmiddellijk na afloop van het project openbaar.

Artikel 2:35. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • a. loonkosten van het direct bij de uitvoering van het project betrokken personeel van de subsidieontvanger;

  • b. aan derden verschuldigde kosten ter zake van studies, onderzoeksactiviteiten, proces- en ketenmanagement en ter zake van de verwerving van kennis en intellectuele eigendomsrechten alsmede ter zake van de bescherming van die rechten, met uitzondering van winstopslagen bij transacties binnen een groep;

  • c. kosten voor de aanschaf van machines en apparatuur, nieuw of tweedehands, in geval van huurkoop gebaseerd op de aan het project toe te rekenen leasetermijnen, met uitzondering van financieringskosten en winstopslagen bij transacties binnen een groep;

  • d. kosten voor organisatie en facilitering van het samenwerkingsverband, waaronder begrepen verwerving van onroerende zaken, zaalhuur, vergaderfaciliteiten en bureaukosten;

  • e. kosten voor een procesbegeleider of ketenmanager;

  • f. kosten voor een studie naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedsel- en bosbouwsector;

  • g. kosten gemoeid met het testen van de nieuwe producten, procédés en technologieën;

  • h. kosten voor investeringen in onroerende zaken;

  • i. kosten van eigen arbeid van de betrokken ondernemer, in afwijking van artikel 2:2, aanhef in samenhang met onderdeel d.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde kosten komen uitsluitend in aanmerking voor de subsidie voor zover zij worden gemaakt vóórdat de nieuwe producten, procédés en technologieën, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f en g, voor commerciële doeleinden toegepast worden.

Artikel 2:36. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste € 500.000.

Artikel 2:36aa. Nadere voorschriften onderzoeksactiviteiten integraal duurzame stallen

[Vervallen per 06-07-2013]

§ 3. Onderzoek naar emissiearm veevoeder

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:36a. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

diervoeders:

alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren;

industrieel onderzoek:

industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 30 van de verordening (EG) nr. 800/2008;

onderzoeksproject diervoeders:

industrieel onderzoek naar diervoeders of naar de productiemethode van diervoeders met het oog op persistente reductie van de methaanvorming in de pens of dikke darm van melkvee met minimaal behoud van de melkproductie, met dien verstande dat het onderzoek zich richt op:

 • a. het vaststellen van de potentie van diervoeders of van de productiemethode van diervoeders, middels in vivo experimenten, of

 • b. het vaststellen van het werkingsmechanisme van diervoeders of van de productiemethode van diervoeders, indien de potentie van de diervoeders of van de productiemethode van diervoeders reeds is vastgesteld;

onderneming:

iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent;

onderzoeksorganisatie:

een onderzoeksorganisatie als bedoeld in artikel 30 van de verordening (EG) nr. 800/2008;

productiemethode van diervoeders:

het fysisch, mechanisch of chemisch bewerken van diervoeders gericht op het beïnvloeden van de eigenschappen ervan.

Artikel 2:36b. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor de uitvoering van een onderzoeksproject diervoeders aan een onderneming of een samenwerkingsverband van ondernemingen onderling, dan wel met een onderzoeksorganisatie.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt aan een onderzoeksproject gericht op:

  • a. de ontwikkeling van mathematische modellen die de effectiviteit van diervoeders of van de productiemethode van diervoeders voorspellen onder uiteenlopende omstandigheden;

  • b. het primair verhogen van de melkproductie per eenheid nutriëntenaanbod;

  • c. onderzoek naar de potentie van weidegras, graskuil, snijmais, maiszetmeel, graanzetmeel of zetmeelrijke producten uit de aardappelverwerkende industrie op het vlak van de reductie van methaanemissie in de pens of dikke darm van melkvee.

 • 3 De Minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

Artikel 2:36c. Indiening aanvraag subsidieverlening en subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

Aanvragen tot subsidieverlening en subsidievaststelling voor een onderzoeksproject worden ingediend bij de Minister met gebruikmaking van een daartoe door de Minister verstrekt formulier en gaan vergezeld van een projectplan respectievelijk eindverslag.

Artikel 2:36d. Nadere voorschriften projectplan en eindverslag

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In het projectplan is ten minste opgenomen:

  • a. een onderbouwde hypothese of in vitro onderzoeksgegevens van de potentie van de te onderzoeken diervoeders of productiemethode van diervoeders of een onderbouwde hypothese of in vitro onderzoeksgegevens van het werkingsmechanisme van de te onderzoeken diervoeders of productiemethode van diervoeders;

  • b. verwachte gegevens omtrent de afwenteling naar andere (milieu)effecten, waaronder in ieder geval wordt begrepen: stikstofemissie, de kwaliteit en kwantiteit van de melkproductie, gezondheid van mens of dier, het milieu, en de dierlijke productie;

  • c. verwachte netto-effect op de broeikasgasemissies.

 • 2 In aanvulling op artikel 1:14, vierde lid, moet in het eindverslag worden opgenomen:

  • a. een wetenschappelijke rapportage van de gegevens gegenereerd in het onderzoeksproject;

  • b. gegevens over het werkingsmechanisme of hypotheses over het werkingsmechanisme van het onderzochte diervoeder of productiemethode van diervoeder;

  • c. gegevens over de afwenteling naar andere (milieu) effecten, waaronder in ieder geval wordt begrepen: stikstofemissie, de kwaliteit en kwantiteit van de melkproductie, gezondheid van mens of dier, het milieu, en de dierlijke productie;

  • d. een analyse van het netto-effect op de broeikasgasemissies.

Artikel 2:36e. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In aanvulling, onderscheidenlijk afwijking van artikel 1:15 zijn de subsidiabele kosten van een onderzoeksproject de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het onderzoeksproject toe te rekenen kosten:

  • a. loonkosten van direct bij het project betrokken personeel;

  • b. kosten van aanschaf van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

  • c. afschrijvingskosten van machines en apparatuur op basis van de technische levensduur naar rato van het gebruik voor het project gedurende de projectperiode uitgaande van de historische aanschafwaarde verminderd met de restwaarde, met dien verstande dat in geval van lease wordt uitgegaan van de contante waarde van de gedurende de projectperiode betaalde leasetermijnen naar rato van het gebruik van de machines en apparatuur voor het project onder aftrek van de in de leasetermijnen begrepen vergoedingen voor financiering en afschrijving;

  • d. huurkosten van machines en apparatuur naar rato van het gebruik voor het project gedurende de projectperiode;

  • e. aan derden verschuldigde kosten ter zake van studies en onderzoeksactiviteiten en ter zake van de aanschaf van kennis en intellectuele eigendomsrechten alsmede ter zake van bescherming van die rechten.

 • 2 Voor subsidie komen alleen de kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van de verordening (EG) nr. 800/2008.

Artikel 2:36f. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt per onderzoeksproject 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 • 2 De subsidiabele kosten bedragen ten minste € 250.000 per onderzoeksproject.

Artikel 2:36g. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger voert het onderzoeksproject in Nederland uit, behoudens toestemming van de Minister tot gedeeltelijke uitvoering buiten Nederland.

 • 2 De subsidieontvanger voert het onderzoeksproject uit binnen een periode van twee jaar na datum van subsidieverlening.

 • 3 De Minister kan de subsidieontvanger verplichten de gegevens genoemd in artikel 2:36d, tweede lid, onderdelen a en b te verstrekken aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de Nederlandse emissieregistratie.

Artikel 2:36h. Adviescommissie Onderzoek naar emissiearm veevoeder

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Er is een Adviescommissie Onderzoek naar emissiearm veevoeder die tot taak heeft de Minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van artikel 2:36b, eerste lid.

 • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van één jaar.

Artikel 2:36i. Rangschikking naar geschiktheid

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister rangschikt een aanvraag overeenkomstig artikel 1:4 hoger naarmate het onderzoeksproject waarop de aanvraag betrekking heeft:

  • a. meer bijdraagt aan de doelstelling van deze subsidiemodule;

  • b. van een betere kwaliteit is en de slaagkans van het project groter is;

  • c. wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband dat beter gericht is op het behalen van de doelstelling van deze subsidiemodule;

  • d. een hogere kosteneffectiviteit kent;

  • e. meer internationale uitwisseling van ervaringen, kennis en resultaten genereert.

 • 2 Voor de rangschikking weegt het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde criterium, waarbij maximaal 35 punten te behalen zijn, mee voor 35/100, het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde criterium, waarbij maximaal 30 punten te behalen zijn, mee voor 30/100, het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde criterium, waarbij maximaal 15 punten te behalen zijn, mee voor 15/100, het in het eerste lid, onderdeel d, genoemde criterium, waarbij maximaal 15 punten te behalen zijn, mee voor 15/100, het in het tweede lid, onderdeel e, genoemde criterium, waarbij maximaal 5 punten te behalen zijn, mee voor 5/100. Er geldt een drempel van 60 punten.

 • 3 Aanvragen voor onderzoeksprojecten met minder dan 60 punten komen niet in aanmerking voor subsidie en zullen door de Minister worden afgewezen.

Titel 6. Bedrijfsmodernisering

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:37. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan voor een investering als bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling subsidie verstrekken aan landbouwondernemingen of samenwerkingsverbanden, genoemd bij die investering, voor zover die investering leidt tot:

  • a. een hoger niveau van diergezondheid in Nederland en daardoor tot een beter technisch en economisch perspectief van en continuïteit binnen landbouwondernemingen;

  • b. verlaging van de productiekosten;

  • c. de verbetering en omschakeling van de productie;

  • d. de instandhouding en verbetering van het natuurlijk milieu, de hygiënische omstandigheden, dierenwelzijn, voedselveiligheid of duurzaam gebruik van energiebronnen;

  • e. herstructurering en ontwikkeling;

  • f. verhoging van de kwaliteit en toegevoegde waarde van producten;

  • g. verbetering van de arbeidsomstandigheden in de onderneming;

  • h. behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen;

  • i. verhoging van de doelmatigheid bij inzet en gebruik van middelen, machines en menskracht, of

  • j. het tot waarde brengen van bij-, rest- en afvalproducten;

  • k. verbetering van de leefkwaliteit op het platteland.

 • 2 Een landbouwonderneming komt voor de subsidie in aanmerking indien:

  • a. door de investering de algehele prestatie van de landbouwonderneming wordt verbeterd, en

  • b. de investering voldoet aan de daarvoor geldende EG-maatregelen en nationale voorschriften.

 • 3 Aan een landbouwonderneming wordt geen subsidie verstrekt indien de subsidie betrekking heeft op vervangingsinvesteringen.

Artikel 2:38. Indiening van een aanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

Een aanvraag tot subsidieverlening, subsidievaststelling of voorschotverlening gaat vergezeld van de documenten die in bijlage 2 bij deze regeling zijn genoemd bij de investering waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 2:38a. Toebedeling beschikbaar bedrag door loting

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:5 is van toepassing op aanvragen tot verlening van een subsidie voor een investering als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt A, categorieën 1 tot en met 7.

Artikel 2:38b. Toebedeling beschikbaar bedrag in volgorde van ontvangst

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:6 is van toepassing op aanvragen tot verlening van een subsidie voor een investering als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 8, punt A.

Artikel 2:39. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger voldoet in voorkomend geval aan de verplichtingen die in bijlage 2 bij deze regeling zijn genoemd bij de investering waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 2:40. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • a. kosten voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;

  • b. kosten voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur, waarvan de aanvrager eerste gebruiker is;

  • c. kosten voor de aanschaf van plantmateriaal en de kosten van derden voor het planten van blijvende teelten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van verordening 1120/2009.

 • 2 Bij de kosten voor de verwerving van onroerende zaken zijn inbegrepen de daaraan verbonden kosten van overdrachtsbelasting, notariële kosten en de kosten van inschrijving bij het kadaster.

 • 3 Voor de subsidie komen niet in aanmerking kosten voor de verwerving van onroerende zaken met uitzondering van grond, ten behoeve waarvan subsidie door een bestuursorgaan is verleend in de periode van tien jaar voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 4 In bijlage 2 bij deze regeling kan bij de investering waarop de subsidie betrekking heeft zijn bepaald dat kosten in aanmerking komen voor de subsidie, in aanvulling of in afwijking van het eerste tot en met derde lid.

Artikel 2:41. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidie bedraagt ten hoogste:

 • a. 60% van de subsidiabele kosten voor de investeringen door jonge landbouwers in:

  • 1°. de door Nederland ter uitvoering van artikel 50, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 1698/2005 aangewezen gebieden;

  • 2°. de door Nederland ter uitvoering van artikel 4 van richtlijn nr. 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) op de lijst van beschermde gebieden opgenomen gebieden, of

  • 3°. de door Nederland ter uitvoering van artikel 6 van richtlijn nr. 60/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327) in het register van beschermde gebieden aangewezen gebieden;

 • b. 50% van de subsidiabele kosten voor de investeringen door andere landbouwers dan jonge landbouwers in de gebieden, bedoeld in onderdeel a;

 • c. 50% van de subsidiabele kosten voor de investeringen door jonge landbouwers in andere gebieden dan de gebieden, bedoeld in onderdeel a;

 • d. 40% van de subsidiabele kosten voor de investeringen door andere landbouwers dan jonge landbouwers in andere gebieden dan de gebieden, bedoeld in onderdeel a;

 • e. 60% van de subsidiabele kosten voor investeringen voor zover het de noodzakelijke extra in aanmerking komende kosten betreft van investeringen die verder gaan dan volgens communautaire minimumeisen noodzakelijk is, dan wel 60% van de subsidiabele kosten voor investeringen voor zover het de noodzakelijke extra in aanmerking komende kosten betreft van investeringen die verder gaan dan bij of krachtens wet vastgelegde minimumeisen noodzakelijk is indien deze minimumeisen verder gaan dan communautaire minimumeisen, en voor zover de extra in aanmerking komende kosten niet leiden tot investeringen die een stijging van de productiecapaciteit tot gevolg hebben.

§ 2. Jonge landbouwers

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:42. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In aanvulling op artikel 2:37, eerste lid, kan de Minister voor andere investeringen dan de investeringen, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling, subsidie als bedoeld in dat artikel verstrekken aan een persoon die op het tijdstip van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening een jonge landbouwer is en aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • a. hij beschikt over een getuigschrift van afronding van een erkende landbouwkundige opleiding of een opleiding van gelijkwaardig niveau, of

  • b. hij kan aantonen dat hij ten minste drie jaar op een landbouwonderneming werkzaam is geweest.

 • 2 In aanvulling op artikel 2:37, derde lid, wordt geen subsidie verstrekt indien:

  • a. de subsidie in totaal € 5.000 of minder bedraagt;

  • b. de jonge landbouwer met het oog op de investeringen een geldlening is aangegaan voordat de verlening van de subsidie hem schriftelijk is bevestigd;

  • c. op grond van deze paragraaf of de Subsidieregeling jonge agrariërs, zoals deze gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, eerder aan de jonge landbouwer subsidie is verstrekt of terzake van een eerdere aanvraag op grond van deze paragraaf nog een beslissing tot vaststelling van de subsidie moet worden genomen;

  • d. het eigen vermogen van de jonge landbouwer meer dan 60% van de fiscale balanswaarde van zijn landbouwonderneming bedraagt;

  • e. de jonge landbouwer uitsluitend beschikt over grond, waarvoor hij een pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:396 van het Burgerlijk Wetboek heeft afgesloten.

Artikel 2:44. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

In afwijking van artikel 2:38 gaat de aanvraag tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 2:42, eerste lid, vergezeld van een investeringsplan, waarin de investeringen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zijn opgenomen en waaruit blijkt hoe die investeringen bijdragen aan de doelstellingen, genoemd in artikel 2:37, eerste lid.

Artikel 2:45. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een subsidie als bedoeld in artikel 2:42, eerste lid, wordt verleend onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger met het oog op de investeringen een schriftelijke overeenkomst van geldlening met een looptijd van ten minste drie jaar afsluit met een bank.

 • 2 De overeenkomst tot geldlening, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegaan voor ten minste de hoogte van de subsidiabele kosten.

 • 3 Ingeval de subsidie strekt tot verwerving van onroerende zaken, wordt deze verleend onder de voorwaarde dat:

  • a. de daaraan verbonden kosten, met uitzondering van kosten van overdrachtsbelasting, notariële kosten en de kosten van inschrijving bij het kadaster, niet hoger zijn dan een door een taxateur vastgestelde vrije verkoopwaarde van de onroerende zaken;

  • b. een taxateur heeft vastgesteld dat gebouwen voldoen aan de nationale voorschriften die op gebouwen van toepassing zijn, voor zover de onroerende zaken gebouwen betreffen.

Artikel 2:46. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidiabele kosten bedragen nooit meer dan € 150.000.

 • 2 De subsidie bedraagt ten minste € 5000 en ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten.

Titel 7. Verhoging toegevoegde waarde

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:47. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project dat een samenhangend geheel van activiteiten vormt, welke de algehele prestatie van de onderneming verbeteren en betrekking hebben op:

  • a. de verwerking of de afzet van landbouwproducten of bosbouwproducten, of

  • b. de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën voor de landbouwproducten of bosbouwproducten.

 • 2 De activiteiten zijn gericht op:

  • a. rationalisatie en ontwikkeling van het verkoopklaar maken, de verduurzaming, de behandeling en de verwerking van landbouwproducten, het hergebruik van bijproducten of fabricageresiduen dan wel de verwijdering of zuivering van afval;

  • b. toepassing van nieuwe verwerkingstechnieken, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en bijproducten en het openen van nieuwe markten, alsmede innoverende investeringen met betrekking tot producten, procédés en processen, technologieën, product-marktcombinaties en andere innovaties;

  • c. verbetering van de afzet op de markt, met inbegrip van verbetering van de doorzichtigheid van de prijsvorming, of

  • d. verbetering van de kwaliteit van de producten.

 • 3 Voor de subsidie komen in aanmerking:

  • a. landbouwondernemingen of bosbouwondernemingen;

  • b. samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen of bosbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen.

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. voor projecten die erop zijn gericht om te voldoen aan EG-maatregelen;

  • b. aan ondernemingen als bedoeld in paragraaf 2.1 van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (PbEU C 244).

Artikel 2:48. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

  • a. kosten voor de bouw, verwerving, verbetering of inrichting van onroerende goederen;

  • b. kosten voor de aankoop of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur, inclusief computersoftware tot aan de marktwaarde van het goed;

  • c. kosten voor de ontwikkeling van nieuwe machines of apparatuur;

  • d. kosten voor de ontwikkeling en operationalisering van processen, procédés, technologieën, marketingconcepten, product-marktcombinaties en andere innovaties;

  • e. algemene kosten verbonden aan de kosten, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, zoals kosten voor de architecten en ingenieurs, honoraria van adviseurs tot een hoogte van 15% van het totale subsidiebedrag, haalbaarheidsstudies, controleverklaring van een accountant, verwerven van patenten en vergunningen.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor kosten met betrekking tot een leasecontract, zoals de marge van de leaseorganisatie, herfinancieringskosten, overheadkosten en verzekeringspremies.

Artikel 2:49. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten.

Titel 8. Voedselkwaliteitsregelingen

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:50. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister kan aan een landbouwonderneming subsidie verstrekken voor deelname aan een voedselkwaliteitsregeling.

Artikel 2:52. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de subsidie komen in aanmerking de vaste kosten verbonden aan deelname aan de voedselkwaliteitsregeling met inbegrip van de kosten voor controles die zijn verbonden aan de deelname.

Artikel 2:53. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste € 3.000 per jaar dat een landbouwonderneming deelneemt aan een voedselkwaliteitsregeling.

 • 2 Ingeval een landbouwonderneming voor een deel van een jaar deelneemt aan een voedselkwaliteitsregeling, wordt een subsidiebedrag dat in verhouding staat tot dat deel vastgesteld.

 • 3 De subsidie wordt ten hoogste voor vijf jaar verleend.

 • 4 De subsidie wordt niet verstrekt indien de landbouwonderneming eerder subsidie heeft ontvangen voor deelname aan een voedselkwaliteitsregeling en daarmee in het totaal meer dan 5 jaar subsidie zou ontvangen.

Artikel 2:54. Voorschot

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister verleent jaarlijks ambtshalve voorschot.

§ 2. Nadere voorschriften voor biologische landbouwers

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:55. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Voor de subsidie komt in aanmerking een landbouwonderneming die is aangesloten bij de Stichting Skal, statutair gevestigd te Zwolle.

Artikel 2:56. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

Met de indiening van een aanvraag tot verlening van de subsidie stemt de aanvrager ermee in dat de Stichting Skal aan de Minister alle gegevens overlegt die betrekking hebben op de uitoefening van de biologische productiemethode op zijn landbouwonderneming.

Artikel 2:57. Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Incassokosten, administratiekosten en overige kosten die zijn verbonden aan de inning van de in het eerste lid bedoelde bijdragen komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Titel 9. Voorlichting en afzetbevordering

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:58. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan aan een producentengroepering subsidie verstrekken voor activiteiten die bedoeld zijn om consumenten aan te zetten tot aankoop van landbouwproducten die vallen onder een voedselkwaliteitsregeling, al dan niet via distributeurs of verwerkers van die producten.

 • 2 De activiteiten vestigen de aandacht op specifieke kenmerken van producten die voortvloeien uit voedselkwaliteitsregelingen, waaronder met name de kwaliteit, productiemethode, het niveau van dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten:

  • a. ter promotie van geregistreerde merken;

  • b. waarmee de consument ertoe wordt aangezet om een product te kopen vanwege de specifieke herkomst van het product;

  • c. waarbij de verwijzing naar de oorsprong van een product niet ondergeschikt is aan de hoofdboodschap van de activiteiten;

  • d. waarvoor reeds subsidie is verstrekt ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van de Europese Unie betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt (PbEG L 328);

  • e. die worden uitgevoerd buiten de Europese Unie.

 • 4 Het derde lid, aanhef in samenhang met onderdeel b, is niet van toepassing ingeval het gaat om producten waarvoor een kwaliteitsschema is erkend in het kader van:

  • a. titel VI van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van de Europese Unie van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PbEG L 179);

  • b. verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L 93).

Artikel 2:59. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger:

 • a. zendt het materiaal dat hij voornemens is te gebruiken bij de activiteiten aan de Minister, en

 • b. gebruikt het materiaal uitsluitend binnen de Europese Unie.

Artikel 2:60. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

De volgende kosten komen in aanmerking voor de subsidie:

 • a. kosten voor het verspreiden van technische en wetenschappelijke kennis over producten die het voorwerp zijn van een voedselkwaliteitsregeling;

 • b. kosten voor de organisatie van of deelname aan beurzen, tentoonstellingen of vergelijkbare public relations-evenementen die betrekking hebben op producten die het voorwerp zijn van een voedselkwaliteitsregeling;

 • c. kosten voor het adverteren via diverse media of bij verkooppunten over producten die het voorwerp zijn van een voedselkwaliteitsregeling;

 • d. kosten voor marktverkenning.

Artikel 2:61. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten.

Titel 10. Afbraak van glasopstanden

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:62. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

Ter verbetering van de bedrijfsstructuur van de glastuinbouwsector kan de Minister aan eigenaren van glasopstanden die hun onderneming staken subsidie verstrekken voor de afbraak van verouderde glasopstanden en daarbij behorende bedrijfsgebouwen.

Artikel 2:64. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat binnen een jaar na de datum van subsidieverlening:

  • a. de glasopstanden, de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, overige vaste installaties en ondergrondse voorzieningen worden afgebroken en verwijderd, alsmede nieuwe sloten worden gegraven;

  • b. hij en in voorkomend geval diens echtgenoot, geregistreerde partner of aandeelhouders, de bedrijfsmatige glastuinbouw definitief staakt, onderscheidenlijk staken, en

  • c. de tot uitoefening van de betrokken glastuinbouwonderneming bestemde gronden gebruiksvrij worden overgedragen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een vennootschap waarin de stakende eigenaar aandelen heeft.

 • 2 De overdracht, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, vindt plaats door middel van:

  • a. overdracht van eigendom;

  • b. vestiging van erfpacht;

  • c. vestiging van een recht van opstal, of

  • d. vestiging van een pachtrecht.

Artikel 2:65. Indiening aanvraag subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend binnen vier maanden nadat de overdracht van gronden, bedoeld in artikel 2:64, eerste lid, onderdeel c, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2:66. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste:

  • a. € 3,50 per m2 glasoppervlak dat wordt afgebroken;

  • b. € 25 per m2 bedrijfsgebouw dat wordt afgebroken;

  • c. € 2,50 per m2 betonnen teeltvloer dat wordt afgebroken;

  • d. € 4 per m3 per nieuw gegraven sloot.

 • 2 Subsidies die in de vijf jaar voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag tot subsidieverlening door een bestuursorgaan zijn verstrekt met betrekking tot de bouw of verbouwing van de glasopstanden en bedrijfsgebouwen, worden in mindering gebracht op de subsidie voor de afbraak daarvan.

Artikel 2:67. Voorschot

[Vervallen per 01-01-2016]

Een aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van een overzicht van liquiditeitsbehoefte.

Titel 11. Risico- en crisisbeheer

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Tegemoetkoming ongunstige weersomstandigheden

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:68. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister kan een tegemoetkoming verstrekken voor door weersomstandigheden veroorzaakte schade aan gewassen overeenkomstig Bijlage 3 en 3a bij deze regeling.

§ 2. Tegemoetkoming premie weerschadeverzekering

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:69. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister kan een tegemoetkoming verstrekken voor premies voor weerschadeverzekeringen overeenkomstig Bijlage 4 bij deze regeling.

§ 3. Tegemoetkoming ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van maatregelen ter bestrijding van dierziekten en schadelijke organismen bij planten

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 3.1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:69a. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de toepassing van paragraaf 3 van titel 11 wordt verstaan onder communautaire richtsnoeren: Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 oktober 2004 aangaande communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU C 244).

Artikel 2:69c. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van reddingssteun of herstructureringssteun.

 • 3 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt niet verstrekt:

  • a. aan ondernemingen waar 50 of meer personen werkzaam zijn of waarvan de omzet of het balanstotaal meer bedraagt dan € 10.000.000,– per jaar;

  • b. aan andere ondernemingen dan landbouwondernemingen die niet voldoen aan punt 10 van de communautaire richtsnoeren;

  • c. aan ondernemingen die korter dan drie jaar actief zijn;

  • d. indien er een mogelijkheid bestaat voor de onderneming zich te verzekeren tegen de gevolgen van de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b;

  • e. indien een onderneming deel uitmaakt van een concern of wordt overgenomen door een concern;

  • f. indien een onderneming in staat is met eigen middelen, met middelen van haar eigenaren of aandeelhouders of met op de markt verkregen kapitaal haar herstel te verwezenlijken;

  • g. indien de gevraagde subsidie minder dan € 5.000,– bedraagt;

  • h. aan ondernemingen die actief zijn op een markt waarbij sprake is van een structureel overschot aan productiecapaciteit, of

  • i. aan ondernemingen die in aanmerking kunnen komen voor steun op grond van titel IV, hoofdstuk I, II en III, van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 223).

Artikel 2:69e. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidie, bedoeld in artikel 2:69c, eerste lid, bedraagt per onderneming in moeilijkheden ten hoogste € 100.000,– met inbegrip van subsidie uit eventuele andere bronnen of op grond van andere regelingen.

§ 3.2. Reddingssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:69f. Reddingssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Subsidie zijnde reddingssteun is een subsidie die eenmalig wordt verstrekt in de vorm van een lening of een leninggarantie die afloopt binnen zes maanden na de uitkering van het eerste bedrag.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt niet verstrekt:

  • a. indien de onderneming reeds eerder reddings- of herstructureringssteun heeft ontvangen, of

  • b. indien deze niet wordt gerechtvaardigd door ernstige sociale moeilijkheden of buitengewoon ongunstige spill-overeffecten als bedoeld in de communautaire richtsnoeren heeft naar andere lidstaten.

Artikel 2:69g. Eenmalige verstrekking

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Artikel 2:69f is van toepassing ongeacht wijzigingen in eigendomsstructuur van de onderneming na verstrekking van de subsidie, of eventuele gerechtelijke of administratieve procedures die tot gevolg hebben dat de vermogenspositie van de onderneming wordt gesaneerd, haar passiva worden verminderd of vroegere schulden worden aangezuiverd, zolang het dezelfde onderneming is die de exploitatie voortzet.

 • 2 Indien een onderneming activa van een andere onderneming heeft overgenomen en de overgenomen onderneming heeft reddings- of herstructureringssteun ontvangen, kan overeenkomstig deze regeling eenmalig reddingssteun aan de onderneming worden verstrekt mits:

  • a. de onderneming duidelijk los staat van de overgenomen onderneming;

  • b. de onderneming de activa van de overgenomen onderneming tegen de marktprijs heeft verworven, en

  • c. de liquidatie of het beheer onder gerechtelijk toezicht of overname van de activa niet louter middelen zijn om te ontsnappen aan de toepassing van artikel 2:69f, ingeval de overgenomen onderneming aan een collectieve insolventieprocedure of aan een van de in het eerste lid genoemde procedures is onderworpen.

Artikel 2:69h. Verplichtingen ontvanger reddingssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De ontvanger van subsidie zijnde reddingssteun:

  • a. betaalt de subsidie in de vorm van een lening binnen zes maanden na verstrekking terug, of

  • b. dient binnen twee maanden na verstrekking van de subsidie een herstructureringsplan ter goedkeuring in bij de Minister. Op het herstructureringsplan is artikel 2:69n van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien de ontvanger, bedoeld in het eerste lid, een herstructureringsplan heeft ingediend, zijn de artikelen 2:69m en 2:69o van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Indien een onderneming nadat de subsidie zijnde reddingssteun is ontvangen, binnen de periode, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, haar bedrijfsvoering beëindigt, doet de ontvanger daarvan melding aan de Minister en geeft de ontvanger desgevraagd alle informatie aan de Minister.

Artikel 2:69i. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvrager van subsidie zijnde reddingssteun verstrekt bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens aan de Minister:

  • a. naam van de onderneming;

  • b. de code van de bedrijfstak waartoe zij behoort, overeenkomstig de uit twee cijfers bestaande NACE-code;

  • c. het aantal werknemers van de onderneming;

  • d. een recente balans, de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren en een recent fiscaal rapport;

  • e. een bankverklaring waarin de bank verklaart dat alle gebruikelijke financieringsmogelijkheden zijn benut;

  • f. in voorkomend geval, gegevens over in het verleden verleende herstructureringssteun of daarmee vergelijkbare steun.

 • 2 In zijn aanvraag geeft de aanvrager aan wat de oorzaken zijn van de moeilijkheden en onderbouwt hij de hoogte van de aangevraagde subsidie.

 • 3 De aanvrager geeft desgevraagd aan de Minister alle informatie omtrent zijn financiële situatie.

Artikel 2:69j. Hoogte subsidie reddingssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Onverminderd artikel 2:69e bedraagt de subsidie per onderneming in moeilijkheden niet meer dan het bedrag, berekend volgens de in de bijlage bij de communautaire richtsnoeren beschreven formule.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan het bedrag dat nodig is om de exploitatie van de onderneming voort te zetten gedurende een periode van ten hoogste zes maanden.

 • 3 Het rentepercentage op de verstrekte lening is vergelijkbaar aan het rentepercentage dat van toepassing is op leningen aan gezonde ondernemingen en met name aan de referentiepercentages, bedoeld in punt 25, onderdeel a, van de communautaire richtsnoeren.

§ 3.3. Herstructureringssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:69k. Herstructureringssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Subsidie zijnde herstructureringssteun is een subsidie die eenmalig wordt verstrekt in de vorm van een gekapitaliseerde rentesubsidie voor een lening bij een bank.

 • 2 De lening, bedoeld in het eerste lid, heeft een looptijd van ten hoogste 10 jaar.

 • 3 De subsidie zijnde herstructureringssteun wordt niet verstrekt indien de onderneming eerder reddings- of herstructureringssteun heeft ontvangen, tenzij de subsidie is aangevraagd in vervolg op de verstrekking van reddingssteun als bedoeld in artikel 2:69h, eerste lid.

Artikel 2:69l. Eenmalige verstrekking herstructureringssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Artikel 2:69k is van toepassing ongeacht wijzigingen in de eigendomsstructuur van de onderneming na verstrekking van de subsidie, of eventuele gerechtelijke of administratieve procedures die tot gevolg hebben dat de vermogenspositie van de onderneming wordt gesaneerd, haar passiva worden verminderd of vroegere schulden worden aangezuiverd, zolang het dezelfde onderneming is die de exploitatie voortzet.

 • 2 Indien een onderneming activa van een andere onderneming heeft overgenomen en de overgenomen onderneming heeft reddings- of herstructureringssteun ontvangen, kan overeenkomstig deze regeling eenmalig herstructureringssteun aan de onderneming worden verstrekt mits:

  • a. de onderneming duidelijk los staat van de overgenomen onderneming,

  • b. de onderneming de activa van de overgenomen onderneming tegen de marktprijs heeft verworven, en

  • c. de liquidatie of het beheer onder gerechtelijk toezicht of overname van de activa niet louter middelen zijn om te ontsnappen aan de toepassing van artikel 2:69k, ingeval de overgenomen onderneming aan een collectieve insolventieprocedure of aan een van de in het eerste lid genoemde procedures is onderworpen.

Artikel 2:69m. Verplichtingen ontvanger herstructureringssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De onderneming ten behoeve waarvan subsidie zijnde herstructureringsteun is ontvangen:

  • a. werkt volgens het door de Minister goedgekeurde herstructureringsplan en voert het plan volledig uit;

  • b. neemt, indien het een landbouwonderneming betreft, compenserende maatregelen als bedoeld in punt 38 tot en met 42 van de communautaire richtsnoeren waarbij de levensvatbaarheid van de onderneming niet in gevaar komt.

 • 2 Gedurende de looptijd van het herstructureringsplan is het ondernemingen niet toegestaan om de productiecapaciteit van de desbetreffende onderneming te verhogen.

 • 3 De subsidie wordt niet gebruikt voor de financiering van activiteiten die met het herstructureringsproces geen verband houden of voor nieuwe investeringen die niet noodzakelijk zijn voor herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming.

Artikel 2:69n. Herstructureringsplan

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvrager dient bij zijn aanvraag een herstructureringsplan in dat is gericht op herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn, als bedoeld in punt 34 tot en met 37 van de communautaire richtsnoeren.

 • 2 Het herstructureringsplan houdt rekening met de actuele situatie en de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod aan de hand van best-case, worst-case en neutrale scenario’s, alsmede de specifieke sterke en zwakke punten van de onderneming en stelt de onderneming in staat de overgang te maken naar een nieuwe structuur die uitzicht biedt op levensvatbaarheid op lange termijn.

 • 3 Om voor subsidie in aanmerking te komen bevat het herstructureringsplan, bedoeld in het eerste lid, ten minste de volgende gegevens:

  • a. prijzen van producten en diensten onderbouwd door een onafhankelijke marktstudie;

  • b. een analyse van de oorzaken van de moeilijkheden van de onderneming;

  • c. een uiteenzetting van de toekomststrategie van de onderneming en hoe deze tot levensvatbaarheid zal leiden;

  • d. een overzicht en beschrijving van de voorgenomen herstructureringsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten;

  • e. de termijnen voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen en de tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan;

  • f. informatie over de productiecapaciteit van de onderneming, met name over de bezetting van deze capaciteit en eventuele capaciteitsverminderingen;

  • g. een beschrijving van de financiële regelingen met het oog op de herstructurering, waarbij ingegaan wordt op:

   • gebruik van eventuele beschikbare eigen middelen;

   • verkoop van activa of dochterondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de herstructurering;

   • financiële toezeggingen van aandeelhouders en derden;

   • het gewenste bedrag van de overheidssteun en de motivering van de noodzaak van deze steun;

  • h. de verwachte resultatenrekeningen voor de eerstkomende vijf jaar met een raming van de rentabiliteit van het eigen vermogen en een gevoeligheidsanalyse op basis van de in het tweede lid bedoelde scenario’s, en

  • i. naam van de opsteller van het herstructureringsplan en de datum waarop dit is opgesteld.

 • 4 In zijn aanvraag geeft de aanvrager aan wat de oorzaken zijn van de moeilijkheden en onderbouwt hij de hoogte van de aangevraagde subsidie.

 • 5 Bij zijn aanvraag verstrekt de aanvrager een bankverklaring waarin de bank verklaart dat alle gebruikelijke financieringsmogelijkheden zijn benut.

 • 6 De aanvrager geeft desgevraagd aan de Minister alle informatie omtrent zijn financiële situatie.

Artikel 2:69o. Verplichtingen subsidieontvanger en wijziging herstructureringsplan

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het herstructureringsplan vormt onderdeel van de beschikking tot subsidieverstrekking en wordt door de subsidieontvanger volledig uitgevoerd.

 • 2 De minister kan goedkeuring verlenen aan tussentijdse wijzigingen van het herstructureringsplan.

 • 3 De goedkeuring, bedoeld in het tweede lid, wordt uitsluitend verleend, indien wijziging van het plan, voor zover van toepassing, in overeenstemming is met punt 52 en 53 van de communautaire richtsnoeren.

Artikel 2:69p. Hoogte herstructureringssteun

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Onverminderd artikel 2:69e bedraagt de subsidie niet meer dan het bedrag dat strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de herstructurering van de onderneming, in samenhang met eerder toegekende reddingssteun en de voorhanden zijnde financiële middelen van de onderneming of van haar aandeelhouders.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de onderneming met eigen middelen of door externe financiering een financiële bijdrage aan het herstructureringsplan levert die zo hoog mogelijk is, minstens 25% bedraagt van de kosten die aan het herstructureringsplan verbonden zijn, en reëel en actueel is onder uitsluiting van alle voor de toekomst verwachte winst en kasstromen van de onderneming.

 • 3 In aanvulling op het eerste lid wordt de subsidie op een zodanig bedrag vastgesteld dat daarmee uitgesloten is dat de subsidie mede kan worden gebruikt voor financiering van activiteiten die met het herstructureringsproces geen verband houden of voor nieuwe investeringen die voor het herstel van de levensvatbaarheid van de onderneming niet onmisbaar zijn.

Titel 12. Garantstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. Investeringen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:70. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan subsidie in de vorm van een garantstelling verstrekken voor de terugbetaling van een lening, voor zover deze strekt tot financiering van investeringen in de stichting, overname, instandhouding of verbetering van een kleine of middelgrote landbouwonderneming.

 • 2 Investeringen als bedoeld in het eerste lid zijn gericht op:

  • a. verlaging van de productiekosten van landbouwproducten;

  • b. verbetering en omschakeling van de productie van landbouwproducten;

  • c. verhoging van de kwaliteit van landbouwproducten;

  • d. instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu of de verbetering van de hygiëneomstandigheden of de normen inzake dierenwelzijn.

Artikel 2:71. Uitzonderingen en weigeringsgronden

[Vervallen per 01-01-2016]

Geen garantstelling wordt verstrekt:

 • a. voor de terugbetaling van leningen die zijn gericht op de herfinanciering van schulden, daaronder mede begrepen niet door een bank verstrekte leningen alsmede leningen welke worden aangegaan om kapitaalbehoefte, ontstaan door het uittreden van een commanditaire vennoot uit een commanditaire vennootschap, te dekken, behoudens ingeval van overmacht;

 • b. indien ten aanzien van de investeringen reeds een krediet is verstrekt of onvoorwaardelijk is toegezegd;

 • c. aan andere landbouwondernemingen dan kleine of middelgrote ondernemingen;

 • d. indien de landbouwonderneming een bruto-jaaromzet heeft of zal hebben die voor de helft of minder wordt verkregen uit de primaire productie van landbouwproducten;

 • e. indien aan de aanvrager reeds een garantstelling is verstrekt door de Minister of het bestuur van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw, en:

  • die garantstelling is verleend in het tijdvak van twee jaren voorafgaand aan de datum van ontvangst van de aanvraag, of

  • met garantstelling waarop de aanvraag betrekking heeft het totaal aan garantstellingen, verleend aan de landbouwonderneming € 2.500.000 of hoger wordt;

 • f. voor de terugbetaling van leningen met betrekking tot een landbouwonderneming die wordt uitgeoefend door een commanditaire vennootschap, tenzij uit de betrokken vennootschapsovereenkomst blijkt dat deze ten minste is aangegaan voor een periode, overeenkomende met de looptijd van de lening, waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en in elk geval gedurende deze looptijd niet kan worden opgezegd;

 • g. indien het bancair aansprakelijk vermogen van de aanvrager minder dan 15% bedraagt van het balanstotaal;

 • h. indien de verstrekking van de garantstelling de landbouwonderneming naar het oordeel van de Minister onvoldoende liquiditeitstoename oplevert;

 • i. indien de begroting van de landbouwonderneming naar het oordeel van de Minister onvoldoende middelen bevat om eventuele exploitatietekorten van de landbouwonderneming op te vangen;

 • j. indien de begroting van de landbouwonderneming naar het oordeel van de Minister onvoldoende middelen bevat om in de toekomst noodzakelijke investeringen te kunnen verrichten in de landbouwonderneming;

 • k. ingeval de lening waarvoor de garantstelling wordt verstrekt in totaal minder dan € 50.000 bedraagt.

Artikel 2:72. Eisen aan subsidie-ontvangers

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De garantstelling wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die:

  • a. wegens het ontbreken van de daartoe benodigde zekerheden volgens normaal bankgebruik onvoldoende financiering voor de landbouwonderneming kunnen krijgen;

  • b. voor zover rechtens is toegestaan, op alle hen toebehorende zaken goederenrechtelijke zekerheid verlenen voor alle door de bank te verstrekken financieringen, waaronder de lening waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • c. beschikken over de wettelijk vereiste bescheiden ter zake van de vestiging en uitoefening van de landbouwonderneming waarop de aanvraag tot garantstelling betrekking heeft, en

  • d. de Minister machtigen tot gebruik van de door hen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Landbouwwet verstrekte gegevens voor de controle van de te verlenen garantstelling.

 • 2 Voor de garantstelling komen natuurlijke personen in aanmerking indien:

  • a. zij de landbouwonderneming waarop de aanvraag tot garantstelling betrekking heeft voor eigen rekening en risico beheren;

  • b. zij aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

   • 1°. zij beschikken over een getuigschrift van afronding van een erkende landbouwkundige opleiding of opleiding van gelijkwaardig niveau, of

   • 2°. zij kunnen aantonen dat zij ten minste drie jaar op een landbouwonderneming werkzaam zijn geweest, en

  • c. elk van hen aan de vereisten uit het eerste lid voldoet, en een van hen aan de voorwaarden uit onderdeel b voldoet, ingeval meer dan een persoon voor gezamenlijke rekening en risico de landbouwonderneming beheren.

 • 3 Voor de garantstelling komen rechtspersonen in aanmerking indien:

  • a. zij blijkens de statuten de exploitatie van een of meer landbouwondernemingen ten doel hebben;

  • b. zij de landbouwonderneming waarop de aanvraag tot garantstelling betrekking heeft onder leiding van een bedrijfsleider hebben gesteld die voldoet aan één van de voorwaarden, gesteld in het tweede lid, onderdeel b, en

  • c. de bestuurders zich hoofdelijk verbinden tot de volledige terugbetaling van de lening waarop de aanvraag betrekking heeft, alsmede hun hele vermogen tot zekerheid terzake stellen.

 • 4 De Minister kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het derde lid, onderdeel c.

Artikel 2:73. Nadere voorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De garantstelling wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van een lening die:

  • a. is verstrekt door een bank waarmee de Minister een raamovereenkomst, waarin de rechten en plichten van de Minister en de bank zijn vastgelegd, heeft gesloten;

  • b. een looptijd heeft van ten hoogste twintig jaar, met dien verstande dat de bank de looptijd met ten hoogste twee jaar kan verlengen in geval van betalingsmoeilijkheden, en

  • c. lineair wordt afgelost.

 • 2 Uiterlijk één jaar na de datum van de beschikking tot verlening van de garantstelling neemt de subsidie-ontvanger de lening waarop de garantstelling betrekking heeft volledig op.

 • 3 Bij de bepaling of de landbouwonderneming naar het oordeel van de Minister voldoende liquiditeitstoename oplevert, wordt uitgegaan van een, zo nodig door de Minister gewijzigde, begroting die op de ondernemerscapaciteiten van de aanvrager is afgestemd en waaruit onder meer blijkt dat:

  • a. rente- en aflossingsverplichtingen, overige bedrijfsuitgaven, belastingen, premies en, voor zover geen sprake is van inkomsten uit tegenwoordige of vroegere arbeid van buiten de landbouwonderneming waaruit deze kunnen worden bestreden, gezinsbestedingen kunnen worden betaald;

  • b. de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden gerealiseerd;

  • c. de liquiditeitstoename voldoende ruimte biedt om tegenvallers in de exploitatie op te vangen alsmede om aan toekomstige financieringsverplichtingen, onder andere als gevolg van noodzakelijke diepte- of uitbreidingsinvesteringen, te kunnen voldoen.

Artikel 2:73a. extra verlenging looptijd

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In zoverre in afwijking van artikel 2:73, eerste lid, aanhef en onderdeel b, kan de bank de looptijd van de lening, waarvoor de Minister onder de voorwaarden van deze paragraaf een garantstelling heeft verstrekt, met ten hoogste drie jaar verlengen, mits:

  • a. de totale looptijd van de lening daarmee niet meer dan twee en twintig jaar bedraagt, en

  • b. verlenging noodzakelijk is in verband met betalingsmoeilijkheden van de landbouwonderneming die zijn opgetreden als gevolg van de recente uitbraak van de EHEC-bacterie in Noord-Duitsland.

 • 3 De kredietinstelling kan de verlenging van de looptijd, bedoeld in het eerste lid, onder de in dat lid in de onderdelen a en b gestelde voorwaarden, overeenkomstig toepassen op leningen met een looptijd van maximaal 20 jaar, niet zijnde achtergestelde leningen, waarvoor garantie is verstrekt op grond van het Besluit Borgstellingsfonds of het Besluit BF bijzondere borgstellingen.

Artikel 2:74. Rangschikking

[Vervallen per 01-01-2016]

Aanvragen tot garantstelling worden overeenkomstig artikel 1:6 gerangschikt.

Artikel 2:75. Indiening aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvraag tot garantstelling gaat vergezeld van de volgende documenten:

  • a. een investerings- en financieringsplan;

  • b. een overzicht van de stand van leningen en kredieten voor uitvoering van het investeringsplan;

  • c. een specificatie van de zekerheden voor alle door de bank te verstrekken financieringen aan de landbouwonderneming, vergezeld van een taxatierapport ter zake van de executiewaarde van de roerende en onroerende zaken die tot zekerheid strekken, alsmede een specificatie van de totale financiering inclusief de daaraan verbonden voorwaarden na uitvoering van het investeringsplan;

  • d. een berekening van het eigen en aansprakelijk vermogen;

  • e. een door de bank getoetste, op de ondernemerscapaciteiten van de aanvrager afgestemde begroting, waaruit blijkt dat de landbouwonderneming:

   • 1. een bruto-jaaromzet heeft die voor meer dan de helft wordt verkregen uit de primaire productie van landbouwproducten, en

   • 2. voldoende liquiditeitstoename oplevert;

  • f. de boekhoudverslagen en de aangiften inkomstenbelasting over de voorliggende drie boekjaren, indien beschikbaar;

  • g. een toelichting van de bank op de verstrekte gegevens, en

  • h. de statuten van de landbouwonderneming, indien de aanvraag betrekking heeft op een rechtspersoon.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid verstrekt de aanvrager op verzoek van de Minister:

  • a. een taxatierapport ter zake van de executiewaarde van de roerende en onroerende zaken die tot zekerheid strekken, dat:

   • 1. niet ouder is dan zes maanden rekenend vanaf de dag van indiening van de aanvraag, en

   • 2. is opgesteld door een ter zake deskundig en onafhankelijk taxateur;

  • b. alle bescheiden en informatie die de Minister noodzakelijk acht.

Artikel 2:76. Beschikking

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister verstrekt de bank, bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, een afschrift van de beschikking tot verlening van de garantstelling.

Artikel 2:77. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

In aanvulling op, onderscheidenlijk afwijking van artikel 1:15 komen de volgende kosten in aanmerking voor de garantstelling:

 • a. kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende zaken;

 • b. kosten voor de koop of huurkoop van machines en materieel, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot ten hoogste de marktwaarde van de activa;

 • c. algemene kosten in verband met uitgaven als bedoeld in onderdelen a of b, zoals kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties;

 • d. kosten voor de aankoop van tweedehands materieel, voor zover het gaat om landbouwondernemingen met een zeer beperkte technische startbasis en weinig kapitaal en zij dankzij de lagere kosten van dergelijk materieel met moderniseringswerkzaamheden kunnen beginnen.

Artikel 2:78. Niet-subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2016]

In aanvulling op de artikelen 1:15 en 2:2 komen de volgende kosten niet in aanmerking voor de garantstelling:

 • a. bedrijfskosten die de begunstigde normaal zou moeten dragen;

 • b. kosten voor activiteiten die verband houden met de uitvoer als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 1857/2006;

 • c. kosten voor investeringen waarvoor productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening in het kader van de gemeenschappelijke marktordeningen zijn vastgesteld, zoals toeslagrechten en quota;

 • d. kosten voor investeringen die tot doel hebben de financiële situatie van producenten te verbeteren, maar in geen enkel opzicht bijdragen aan de ontwikkeling van de sector;

 • e. kosten voor landbouwproducten waarvoor geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden;

 • f. kosten voor activiteiten die de landbouwonderneming ook onder marktvoorwaarden alleen zou kunnen uitvoeren;

 • g. kosten voor de aankoop van bouwgrond;

 • h. andere dan de in artikel 2:77, onderdeel b, genoemde kosten in verband met een huurkoopcontract, waaronder belastingen, marge voor de verhuurder, kosten voor de herfinanciering van rente, overheadkosten en verzekeringspremies;

 • i. kosten voor investeringen in verband met de naleving van bestaande nationale maatregelen of EG-maatregelen.

Artikel 2:79. Hoogte garantstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De lening waarvoor de garantstelling wordt verstrekt bedraagt ten hoogste € 600.000.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de lening waarvoor de garantstelling wordt verstrekt ten hoogste € 1.200.000 ingeval een aanvraag tot garantstelling is ingediend door een natuurlijke persoon die op het tijdstip van ontvangst van de aanvraag ten hoogste 39 jaar oud is, en die tot doel heeft voor het eerst voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming te stichten of over te nemen die hij:

  • a. alleen in eigendom, pacht of erfpacht krijgt, of

  • b. volledig in eigendom, pacht of erfpacht krijgt met een andere natuurlijke persoon die op het tijdstip van ontvangst van de aanvraag ten hoogste 39 jaar oud is en die niet eerder een landbouwonderneming volledig in eigendom, pacht of erfpacht heeft gehad.

 • 3 De lening waarvoor de garantstelling wordt verstrekt bedraagt ten hoogste twee derde van de financieringen die benodigd zijn voor de investeringen, opgenomen in het investeringsplan, bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, onderdeel a, verminderd met de eigen beschikbare middelen, rekening houdende met de financieringsmogelijkheden op basis van beschikbare zekerheden en de wijze waarop de beschikbare eigen middelen optimaal kunnen worden aangewend.

 • 4 De hoogte van de garantstelling vermindert naar rato van de aflossingen die worden gedaan op de lening waarop de garantstelling betrekking heeft, volgens het aflossingsschema dat is vastgesteld bij verlening van de garantstelling.

 • 5 Ingeval de bank nakoming vordert van de garantstelling, wordt ten hoogste vier vijfde van de restantschuld van de lening waarop de garantstelling betrekking heeft uitbetaald.

Artikel 2:80. Garantstelling ‘plus’

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 In afwijking van artikel 2:79, eerste lid, bedraagt de lening waarvoor de garantstelling wordt verstrekt ten hoogste € 2.500.000 ingeval aan de bepalingen van dit artikel is voldaan.

 • 2 De aanvraag tot garantstelling is gericht op de terugbetaling van een lening die strekt tot financiering van de volgende investeringen:

  • a. investeringen in een duurzame melkveestal, varkensstal of pluimveestal die:

   • 1. voldoet aan de eisen van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij, hetgeen blijkt uit een voorlopig certificaat dat is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarvoor geldt dat:

    • binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel

    • binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij, en

   • 2. bestaat uit ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en mestopslag;

  • b. investeringen in een Groen Label Kas, die is bestemd voor het bedrijfsmatig telen van gewassen, en is aangewezen op grond van de artikelen 3.31, eerste lid, of 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • c. aankoop van grond voor de uitoefening van de glastuinbouw, mits de betrokken kavel ten minste 80 meter breed is met een lengte-breedte-verhouding van ten hoogste 2:1.

 • 3 De garantstelling wordt verstrekt ter zake van een investeringsplan, waarbij ten minste de helft van de investeringen betrekking heeft op investeringen als bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Een garantstelling als bedoeld in dit artikel kan tevens worden verstrekt voor de terugbetaling van leningen die zijn achtergesteld ten opzichte van andere vorderingen van de bank, waarbij geldt dat:

  • a. slechts garantstelling wordt verstrekt voor zover de omvang van de achtergestelde lening kleiner is dan het eigen vermogen van de landbouwonderneming waarop de aanvraag tot garantstelling betrekking heeft;

  • b. artikel 2:72, eerste lid, onderdeel b, niet van toepassing is, en

  • c. achtergestelde leningen een looptijd hebben van ten hoogste tien jaar en niet lineair hoeven te worden afgelost, in afwijking van artikel 2:73, eerste lid, onderdelen b en c.

§ 2. Werkkapitaal

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:81. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. werkkapitaal: kapitaal ter dekking van uitgaven die moeten worden gemaakt om de lopende bedrijfsvoering van de landbouwonderneming doorgang te doen vinden, niet zijnde kosten als bedoeld in artikel 2:77;

 • b. Verordening (EG) nr. 1535/2007: Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 337);

 • c. de-minimissteun: de-minimissteun als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1535/2007;

 • d. Commissie: Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 • e. Tijdelijke communautaire kaderregeling: Mededeling van de Commissie – Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (PbEU C 16);

 • f. Tijdelijke communautaire kaderregeling 2011: mededeling van de Commissie – Tijdelijke kaderregeling van de Unie inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (PbEU 2011 C 6);

 • g. subsidie-equivalent: subsidie-equivalent als bedoeld in punt 4.4. van de Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (PbEU C 155).

Artikel 2:82. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister kan tot en met 31 december 2011 subsidie in de vorm van een garantstelling verstrekken aan een landbouwonderneming voor de terugbetaling van een lening, voor zover deze strekt tot financiering van werkkapitaal.

Artikel 2:83. Nadere voorschriften

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 3 De garantstelling, bedoeld in artikel 2:82, wordt uitsluitend verstrekt:

  • a. aan een landbouwonderneming die:

   • na 1 juli 2008 in liquiditeitsproblemen is gekomen, of

   • in zoverre in afwijking van artikel 2:1a, op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden verkeerde, doch vervolgens in moeilijkheden is gekomen als bedoeld in punt 2.2, onderdeel d, van de Tijdelijke communautaire kaderregeling 2011,

   en de betreffende landbouwonderneming daardoor op het tijdstip van de aanvraag de benodigde zekerheden ontbeert om volgens normaal bankgebruik financiering voor werkkapitaal te krijgen;

  • b. ten behoeve van een lening van ten hoogste € 850.000 die een looptijd heeft van maximaal drie jaar en uitsluitend bestemd is voor financiering van werkkapitaal dat de onderneming de eerstkomende 12 maanden na indiening van de aanvraag tot garantstelling nodig heeft;

  • c. indien aan de landbouwonderneming na 1 juli 2008 ten minste twee jaar uitstel van betaling is verleend op alle door de landbouwonderneming met banken afgesloten leningen.

 • 4 Artikel 2:2, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op de verstrekking van de garantstelling, bedoeld in artikel 2:82, voor zover het kosten voor dieren, planten en de aanplant van planten voor niet-permanente gewassen betreft.

 • 5 Per onderneming kan slechts één garantstelling worden verstrekt.

 • 6 Onder landbouwonderneming in moeilijkheden als bedoeld in het derde lid, wordt verstaan een landbouwonderneming in moeilijkheden zoals gedefinieerd in punt 2.1 van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU C 244).

Artikel 2:84. Indiening aanvraag garantstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvraag tot garantstelling wordt namens de natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:72 ingediend door de bank die de lening verstrekt.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:

  • a. een verklaring van de bank dat de landbouwonderneming voldoet aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden om de garantstelling te kunnen verstrekken en waarin de bank met name aangeeft dat inzichtelijk is dat de landbouwonderneming in liquiditeitsproblemen als bedoeld in artikel 2:83, derde lid, verkeert;

  • b. een door de landbouwonderneming opgemaakte verklaring, waarin opgave wordt gedaan van alle vanaf 1 januari 2008 verstrekte de-minimissteun, steun verstrekt op grond van punt 4.2.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling en steun verstrekt op grond van punt 2.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling 2011.

 • 3 De aanvrager of de bank verstrekt op verzoek van de Minister alle bescheiden en informatie die de Minister noodzakelijk acht, waaronder:

  • a. een overzicht van de liquiditeitsbehoefte van de landbouwonderneming;

  • b. een overzicht van de stand van de leningen en kredieten van de landbouwonderneming;

  • c. een specificatie van de zekerheden voor alle door de bank te verstrekken financieringen aan de landbouwonderneming, vergezeld van een taxatierapport ter zake van de executiewaarde van de roerende en onroerende zaken die tot zekerheid strekken, alsmede een specificatie van de totale financiering die onder de garantstelling zal vallen inclusief de daaraan door de bank verbonden voorwaarden;

  • d. een berekening van het eigen en aansprakelijk vermogen;

  • e. een door de bank getoetste, op de ondernemerscapaciteiten van de aanvrager afgestemde begroting, waaruit blijkt dat de landbouwonderneming een bruto-jaaromzet heeft die voor meer dan de helft wordt verkregen uit de primaire productie van landbouwproducten en voldoende liquiditeitstoename oplevert;

  • f. de boekhoudverslagen en aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de voorliggende drie boekjaren, indien beschikbaar;

  • g. een toelichting van de bank op de verstrekte gegevens;

  • h. voor zover van toepassing, maatschapovereenkomsten, overeenkomsten inzake vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen, of statuten van de landbouwonderneming indien de aanvraag betrekking heeft op een rechtspersoon;

  • i. een verklaring van de bank dat aan de landbouwonderneming na 1 juli 2008 voor ten minste twee jaar uitstel van betaling is verleend, of verleend zal worden, op alle door banken aan de onderneming verstrekte leningen.

 • 4 Ingeval de bank nakoming vordert van de garantstelling, wordt deze uitsluitend uitgekeerd indien op grond van de bescheiden en de informatie, bedoeld in het tweede lid en derde lid, wordt vastgesteld dat de landbouwonderneming ten tijde van de aanvraag voldeed aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden om voor garantstelling in aanmerking te komen.

Artikel 2:85. Hoogte en looptijd garantstelling

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De garantstelling bedraagt ten hoogste de helft van het bedrag van de lening die met de bank is aangegaanvoor de financiering van het werkkapitaal, met dien verstande dat de garantstelling ten minste € 25.000 en ten hoogste € 425.000 bedraagt.

 • 2 De hoogte van de garantstelling wordt verminderd naar rato van de extra aflossingen die worden gedaan op leningen waarvoor de garantstelling is verstrekt.

 • 3 Ingeval de bank nakoming vordert van de garantstelling, wordt ten hoogste de helft van de restantschuld van de lening waarop de garantstelling betrekking heeft uitbetaald.

Artikel 2:87. Beslistermijn subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister verleent de subsidie, bedoelt in artikel 2:82, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 2:84, indien aan de in dat artikel gestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 2:88. Provisie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger betaalt aan de bank eenmalig 4,5% provisie over het totale bedrag van de lening die onder garantstelling wordt verstrekt.

 • 2 De bank betaalt de provisie aan de Minister.

Artikel 2:89. Cumulatie

[Vervallen per 01-01-2016]

Gedurende de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011 bedraagt het totaal aan de-minimissteun, steun verstrekt op grond van punt 4.2.2 van de Tijdelijke kaderregeling en steun verstrekt op grond van punt 2.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling 2011, met in begrip van steun die in de vorm van een garantstelling aan een landbouwonderneming op grond van deze paragraaf is toegekend, niet meer dan het subsidie-equivalent van ten hoogste € 15.000.

Titel 13. Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 3. Natuur, landelijk erfgoed en recreatie

[Vervallen per 01-01-2016]

Titel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • beheer: al hetgeen in een terrein wordt verricht ten behoeve van instandhouding en ontwikkeling van de in dat terrein aanwezige waarden van natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuurhistorische betekenis of vanwege de bosbouwkundige waarden, alsmede de daarmee verbonden administratie;

 • bos: aaneengesloten terrein, waarop de meldings- en herplantplicht, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Boswet, van toepassing is;

 • bosgroep: coöperatieve vereniging van bos-, natuur en landgoedeigenaren die bos-, natuur en landgoedeigenaren ondersteunt bij het beheer van hun bos, natuur en landschap;

 • gescheperde schaapskudde: kudde die gedurende een periode van minimaal 150 dagen per jaar, en binnen die periode tenminste vijf dagen in de week, tenminste vijf uur per dag, rondtrekt, gehoed door een herder met een of meer honden;

 • inrichting: het geschikt maken van een terrein voor de instandhouding, het herstel of de ontwikkeling van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden of bosbouwkundige waarden en het daarmee samenhangende beheer;

 • landschapsontwikkelingsplan: plan voor het grondgebied van één of meer gemeenten ter verbetering van de landschapskwaliteit in het desbetreffende gebied;

 • Landschappen: Stichting Unie van provinciale landschappen, statutair gevestigd te de Bilt;

 • natuurgebied: natuurgebied dat als zodanig is begrensd in een natuurgebiedsplan:

 • natuurontwikkeling: het scheppen van de abiotische en biotische omstandigheden voor de ontwikkeling van natuurwaarden van nationale of internationale betekenis door middel van daarop toegesneden eenmalige maatregelen voor inrichting en beheer;

 • natuurterrein: terrein, met uitzondering van bos, dat:

  • a. bestaat uit hoogveen, zandverstuiving, droge heide of droog schraal grasland, natte heide of nat schraal grasland, vennen, plassen of andere wateren, en

  • b. aaneengesloten is dan wel over meer dan 100 meter niet is onderbroken door een spoordijk, kanaal, rivier, rijksweg of op andere wijze;

 • terreinen: gronden, daaronder begrepen natuurterreinen, wateren, landgoederen, bossen en andere houtopstanden, alsmede de op die gronden gelegen objecten, die van belang of van potentieel belang zijn om hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuur-historische betekenis of vanwege bosbouwkundige waarden;

 • Unie van Bosgroepen: Unie van Bosgroepen, u.a., statutair gevestigd te Ede;

 • Vereniging Natuurmonumenten: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, statutair gevestigd te ’s-Graveland;

 • Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties: Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties, statutair gevestigd te Wageningen;

 • verwerving: verwerving van het recht van eigendom of het recht van erfpacht;

 • zeldzaam schapenras: Drents heideschaap, Kempens heideschaap, Mergelandschaap, Schoonebeeker en Veluws heideschaap.

Artikel 3:2. Verplichtingen subsidieontvanger bij projecten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 Artikel 1:13, derde lid, is niet van toepassing op de ontvanger van een subsidie voor de uitvoering van een project op grond van Titel 2a van dit hoofdstuk.