Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en [...] 1985 (Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht))

Geldend van 21-02-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht))

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 oktober 2006, nr. arc-2006.03203/5);

Besluit:

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de academische ziekenhuizen van openbare universiteiten, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, kenmerk nr. MMA/Ar/ 1015 BAZ 831759 d.d. 16-01-1986 en AZ/RA/CAB 11.085 d.d. 16-01-1986 (gepubliceerd in Staatscourant 1986, 74), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, kenmerk nr. 94.252.EJK/EIB d.d. 09-03-1994 (gepubliceerd in Staatscourant 1994, 78)’ wordt ingetrokken, uitsluitend voor de periode vanaf 1985.

De ‘Selectielijst neerslag handelingen Academisch Ziekenhuis Utrecht op het beleidsterrein openbare en bijzondere academische ziekenhuizen over de periode 1985–2000’ kenmerk nr. C/S/03/2350 (gepubliceerd in Stcrt. 2003, 208 d.d. 29 oktober 2003) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina