Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 december 2005, KvI 2005214174, houdende aanwijzing van de uitvoeringsorganisatie voor de inventarisatie van broeikasgassen en aanwijzing protocollen inzake broeikasgassen (Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, derde lid en 3 van het Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv in verbinding met artikel 59, vierde lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als organisatie die het beheer van het nationaal inventarisatiesysteem voert en zorg draagt voor het jaarlijks opstellen, archiveren en openbaar maken van de nationale emissieinventaris is aangewezen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • 2 De jaarlijkse openbaarmaking van de emissie-inventaris geschiedt eerst na goedkeuring van die inventaris door onze Minister.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina