Regeling tijdelijke maatregel PSTVd

[Regeling vervallen per 15-09-2007.]
Geldend van 16-02-2007 t/m 14-09-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 februari 2007, nr. TRCJZ/2007/535, houdende een tijdelijke maatregel voor planten die niet door de Plantenziektenkundige Dienst zijn onderzocht op de aanwezigheid van PSTVd

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 16, eerste lid van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169), artikel 2 en artikel 6a van de Plantenziektenwet en artikel 14 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

producent: natuurlijke persoon of rechtspersoon die planten teelt, dan wel plantaardige producten vervaardigt met het oogmerk deze in het verkeer te brengen;

handelaar: persoon of rechtspersoon die beroepshalve een partij planten of plantaardige producten splitst in meerdere partijen of partijen planten of plantaardige producten samenvoegt, dan wel op andere wijze handelingen verricht, waardoor het gezondheidsniveau van de planten of plantaardige producten kan wijzigen;

commercieel koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die planten of plantaardige producten verhandelt of levert aan de consument;

lidstaat: tot de Europese Unie behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen alsmede de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

PSTVd: Potato spindle tuber viroid;

plaats van aflevering: eerste plaats waar planten, plantaardige producten en andere materialen worden gehouden rechtstreeks nadat deze vanuit een andere lidstaat de Nederlandse grens zijn gepasseerd.

Artikel 2

[Vervallen per 15-09-2007]

Planten behorende tot de soorten Brugmansia spp. of Solanum jasminoides die afkomstig zijn uit een andere lidstaat en die niet vergezeld gaan van een door of namens de verantwoordelijke officiële instantie van de andere lidstaat afgegeven verklaring dat deze vrij zijn bevonden van PSTVd, worden door de handelaar of commercieel koper:

  • a. tenminste 24 uur – zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend – voorafgaand aan het in het verkeer brengen in Nederland aan het locatiekantoor van de Plantenziektenkundige Dienst dat het dichtst is gelegen bij de plaats van aflevering, gemeld, onder vermelding van de plaats van aflevering, en

  • b. op de plaats van aflevering bijeen en duidelijk afgescheiden van andere planten gehouden tot een verklaring door de Minister is afgegeven dat de partij vrij is bevonden van PSTVd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-09-2007]

  • 1 De handelaar of commercieel koper van planten behorende tot de soorten Brugmansia spp. of Solanum jasminoides vergewist zich er van dat deze planten afkomstig zijn van een partij waarvan door onderzoek van de Plantenziektenkundige Dienst of de verantwoordelijke officiële instantie van de andere lidstaat is aangetoond dat de partij vrij is van PSTVd.

  • 2 Planten behorende tot de soorten Brugmansia spp. of Solanum jasminoides en die niet afkomstig zijn uit partijen waarvan door onderzoek van de Plantenziektenkundige Dienst is aangetoond dat de planten vrij zijn van PSTVd worden door de handelaar of commercieel koper:

    • a. binnen 24 uur – zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend – na ontvangst van de planten aan het locatiekantoor van de Plantenziektenkundige Dienst dat het dichtst is gelegen bij de plaats van ontvangst, gemeld, onder vermelding van de plaats van ontvangst, en

    • b. op de plaats van ontvangst bijeen en duidelijk afgescheiden van andere planten gehouden tot een verklaring door de Minister is afgegeven dat de partij vrij is bevonden van PSTVd.

Artikel 4

[Vervallen per 15-09-2007]

De handelaar of commercieel koper draagt er zorg voor dat hij, ten aanzien van planten behorende tot de soorten Brugmansia spp. of Solanum jasminoides, kan aantonen dat deze planten afkomstig zijn van een partij waarvan uit onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst of de verantwoordelijke officiële instantie van de andere lidstaat is aangetoond dat deze partij vrij is van PSTVd.

Artikel 5

[Vervallen per 15-09-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst.]

Artikel 6

[Vervallen per 15-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke maatregel PSTVd.

Artikel 7

[Vervallen per 15-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina