Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-04-2021 t/m 31-03-2023

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, 8, eerste lid, 9 en 10, tweede lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • gasballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het inbrengen, in de ballon, van een gas dat lichter is dan lucht;

  • geregistreerde opleidingsinstelling: geregistreerde opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001;

  • hete luchtballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het verwarmen van de lucht in de ballon;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • SP-SE klassebevoegdverklaring: bevoegdverklaring voor de klasse luchtvaartuig, single pilot, eenmotorig (Single Pilot Single Engine class rating);

  • SP typebevoegdverklaring: bevoegdverklaring voor een type luchtvaartuig, single pilot (Single Pilot type rating).

 • 2 In deze regeling wordt met de volgende toevoegingen bedoeld:

  • a. A: de categorie vliegtuigen (Aircraft);

  • b. FB: de categorie vrije ballonnen (Free Balloons);

  • c. GC: de categorie gyrokopters (Gyrocopters);

  • d. H: de categorie helikopters (Helicopters).

Hoofdstuk 3. Bijzondere bevoegdverklaringen

Artikel 4. CPL(FB)

De bijzondere klassebevoegdverklaringen voor ballonvaarders en de bijzondere type- en klassebevoegdheidsverklaringen voor RPL zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 7

 • 1 De geldigheidsduur van bijzondere bevoegdverklaringen is voor:

  • a. SP typebevoegdverklaring: 12 maanden;

  • b. SP-SE klassebevoegdverklaring: 24 maanden;

  • c. de bevoegdverklaringen heteluchtballonnen en gasballonnen: 24 maanden;

  • d. de bevoegdverklaring gyrokopter: 24 maanden.

 • 2 De geldigheidsduur, bedoeld in de onderdelen a tot en met d van het eerste lid, wordt indien de bevoegdverklaring niet is afgegeven per de laatste dag van de maand van afgifte, berekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand van afgifte.

Hoofdstuk 4. Afgifte

§ 1. Bewijzen van bevoegdheid

Artikel 9. CPL(FB)

De eisen voor de afgifte van een CPL(FB) zijn:

 • a. kennis en bedrevenheid algemeen: met goed gevolg de theorie- en praktijkexamens voor een CPL(FB) hebben behaald, waarbij het gehele theorie-examen binnen 18 maanden is afgerond en het praktijkexamen is afgerond binnen 36 maanden vanaf de datum waarop de aanvrager is geslaagd voor het theorie-examen;

 • b. kennis: de theoretische vakken, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;

 • c. bedrevenheid: de kandidaat bezit voldoende bedrevenheid op de onderdelen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling, hetgeen wordt aangetoond tijdens een examen, dat mag worden afgenomen wanneer de kandidaat voldoet aan de desbetreffende eisen inzake kennis en ervaring;

 • d. ervaring: het hebben voldaan aan de eisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;

 • e. het hebben voldaan aan de eisen voor afgifte van een bijzondere klassebevoegdverklaring heteluchtballonnen of gasballonnen; en

 • f. het hebben voldaan aan de eisen voor afgifte van een bevoegdverklaring RT.

Artikel 11. RPL(A), RPL(H) en RPL(GC)

De eisen voor afgifte van een RPL(A), RPL(H), respectievelijk RPL(GC), zijn:

 • a. opleiding: met goed gevolg bij een geregistreerde opleidingsinstelling een RPL(A) vliegopleiding, een RPL(H) vliegopleiding respectievelijk een RPL(GC) vliegopleiding, hebben doorlopen, waarbij het gehele theorie-examen binnen 18 maanden is afgerond en het praktijkexamen is afgerond binnen 36 maanden vanaf de datum waarop de aanvrager is geslaagd voor het theoriegedeelte;

 • b. kennis: de eisen bedoeld in bijlage I (Deel FCL), subdeel B, sectie 2 onderscheidenlijk sectie 3, van verordening (EU) nr. 1178/2011 voor gyrokopters aangevuld met de eisen bedoeld in bijlage 8 bij deze regeling;

 • c. bedrevenheid: de eisen, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling, aangetoond in een luchtvaartuig van de gewenste klasse, respectievelijk het gewenste type;

 • d. ervaring: ten minste 30 vlieguren tijdens de opleiding, waarbij voor de houder van een bewijs van bevoegdheid de totale vliegtijd in de hoedanigheid van gezagvoerder van een willekeurig ander luchtvaartuig mag worden meegeteld, met uitzondering van de solouren in het opleidingsprogramma, en

 • e. het hebben voldaan aan de eisen voor afgifte van een type- of klassebevoegdverklaring, respectievelijk een typebevoegdverklaring.

Artikel 12

 • 1 Het bedienen van een luchtvaartuig als bedoeld in bijlage I behorende bij de basisverordening is toegestaan mits de bestuurder beschikt over een geldig bewijs van bevoegdheid afgegeven overeenkomstig verordening (EU) nr. 1178/2011 waaraan een klassebevoegdverklaring is verbonden die de bevoegdheid geeft het desbetreffende luchtvaartuig te bedienen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een luchtvaartuig als bedoeld in bijlage I bij de basisverordening waarvoor bij of krachtens de Wet luchtvaart nadere voorschriften ten aanzien van het bewijs van bevoegdheid zijn gesteld.

§ 2. Algemene bevoegdverklaringen

Artikel 16. LPE

Een LPE wordt afgegeven indien de aanvrager beschikt over een door een erkende taalbeoordelingsinstantie afgegeven bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de vereisten inzake taalvaardigheid, bedoeld in FCL.055 van verordening (EU) nr. 1178/2011.

Artikel 17. CSR

De eisen voor afgifte van een CSR(A), respectievelijk CSR(H), zijn:

 • a. kennis: de stabiliteit van het vliegtuig, respectievelijk de helikopter, het vliegen in turbulente lucht en in de nabijheid van de grond, de namen van de voornaamste in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen, de aan het werken met deze middelen verbonden gevaren en de voor de veiligheid van de bestuurder toe te passen maatregelen;

 • b. bedrevenheid: afhankelijk van de categorie vliegtuigen, respectievelijk helikopters, het besturen van een vliegtuig, respectievelijk helikopter, zowel met volle als met lege spuitstoftank, in de nabijheid van de grond tijdens één of meer vluchten volgens een door de examinator aangegeven grondtraject, en

 • c. ervaring: ten minste 300 vlieguren als eerste bestuurder van vliegtuigen, respectievelijk helikopters, met dien verstande dat, indien de aanvrager als houder van een PPL vluchten heeft uitgevoerd, de uren als enige bestuurder zijn gevlogen.

Artikel 18. RT

De eisen voor afgifte van een RT zijn:

Artikel 19. Instructeursbevoegdverklaringen (A)/(H)/(GC) opleidingseisen

 • 1 De aanvrager van een RFI(A), respectievelijk RFI(H), heeft voor toelating tot de opleiding voor RFI(A), respectievelijk RFI(H), aan de opleidingsinstelling aangetoond:

  • a. houder te zijn van een geldig vliegbewijs RPL(A), respectievelijk RPL(H), met RT;

  • b. te beschikken over kennis op CPL(A), respectievelijk CPL(H), niveau van de onderwerpen omschreven in bijlage 4a, respectievelijk bijlage 4b, bij deze regeling door met goed gevolg een theorie toelatingsexamen af te leggen;

  • c. te beschikken over praktische vaardigheden door met goed gevolg in de periode van zes maanden voorafgaand aan de start van de opleiding bij een RFI(A), respectievelijk RFI(H), een praktijk toelatingsexamen af te leggen, dat is gebaseerd op de eisen voor verlenging van een RPL(A), respectievelijk RPL(H), en

  • d. te beschikken over ten minste 150 uur ervaring als gezagvoerder van een luchtvaartuig, bestaande uit ten minste 30 uur als gezagvoerder op een luchtvaartuig van de klasse, respectievelijk het type, waarvoor de bevoegdverklaring wordt aangevraagd waarvan ten minste 5 uur in de zes maanden voorafgaand aan het praktijk toelatingsexamen en ten minste 20 uur als gezagvoerder tijdens overlandvluchten waarbij op ten minste vier verschillende luchtvaartterreinen is geland en gestart.

 • 2 De aanvrager van een RFI(GC) heeft voor toelating tot de opleiding voor RFI(GC) aan de opleidingsinstelling aangetoond:

  • a. houder te zijn van een geldig vliegbewijs RPL(GC), met RT;

  • b. te beschikken over kennis op CPL(A), dan wel CPL(H), niveau van de onderwerpen omschreven in bijlage 4a, respectievelijk bijlage 4b, bij deze regeling door met goed gevolg een theorie toelatingsexamen af te leggen;

  • c. te beschikken over praktische vaardigheden door met goed gevolg in de periode van zes maanden voorafgaand aan de start van de opleiding bij een RFI(GC) een praktijktoelatingsexamen af te leggen dat is gebaseerd op de eisen voor verlenging van een RPL(GC); en

  • d. te beschikken over ten minste 150 uur ervaring als gezagvoerder van een luchtvaartuig, bestaande uit ten minste 30 uur als gezagvoerder op een luchtvaartuig van de klasse gyrokopter, waarvan ten minste 5 uur in de zes maanden voorafgaand aan het praktijktoelatingsexamen en ten minste 20 uur als gezagvoerder tijdens overlandvluchten waarbij op ten minste vier verschillende luchtvaartterreinen is geland en gestart.

Artikel 20. Instructeursbevoegdheden

 • 1 De eisen voor afgifte van een RFI(A), RFI(H), respectievelijk RFI(GC), zijn:

  • a. algemeen: de aanvrager is houder van het bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring of kwalificatie waarvoor onderricht wordt gegeven, heeft als gezagvoerder van een vliegtuig, helikopter of gyrokopter van de betreffende klasse, respectievelijk helikopter of gyrokopter van het betreffende type, ten minste 50 uur ervaring en is bevoegd als gezagvoerder van het luchtvaartuig op te treden tijdens het onderricht;

  • b. kennis: een volledig afgeronde theorie-opleiding voor RFI voor de desbetreffende categorie bij een geregistreerde opleidingsinstelling RFI;

  • c. bedrevenheid: het praktijkexamen, dat voldoet aan de eisen gesteld in Deel FCL.935, komt bovenop het voorgeschreven minimum aantal opleidingsuren. Tijdens het praktijkexamen toont de aanvrager aan in staat te zijn een leerlingvlieger op te leiden voor een RPL, inclusief voor- en nabespreking van de vliegles en theorie, en

  • d. ervaring:

   • voor opheffing van de beperking om geen verantwoordelijkheid te mogen dragen voor eerste solovluchten of eerste solo navigatievluchten, voor RFI(A), RFI(H), respectievelijk RFI(GC): 100 uur vlieginstructie en ten minste 25 solovluchten beoordelen en een aanbeveling van de houder van een RFI(A), een RFI(H), respectievelijk een RFI(GC) die als mentor optreedt;

   • voor uitbreiding van de bevoegdheid van RFI(A), RFI(H), respectievelijk RFI(GC), naar een andere klasse, respectievelijk naar een ander type, binnen de categorie: 15 vlieguren op een vliegtuig, helikopter of gyrokopter van de betreffende klasse, respectievelijk 15 vlieguren op een helikopter of gyrokopter van het betreffende type, binnen 12 maanden voorafgaand aan de uitbreiding;

   • voor uitbreiding van de bevoegdheid van RFI(A), respectievelijk RFI(H), naar een RFI(GC): RPL(GC) aangevuld met 15 vlieguren op een gyrokopter en praktijkexamen RFI(GC), beide afgelegd binnen 12 maanden voorafgaand aan de uitbreiding.

 • 2 De houder van een instructeursbevoegdverklaring FI(A) of FI(H) afgegeven overeenkomstig verordening (EU) 1178/2011 wordt geacht te voldoen aan de eisen gesteld in het eerste lid, onderdelen b en c. De in het kader van FI(A) of FI(H) gegeven uren vlieginstructie, beoordeelde solovluchten en behaalde vlieguren gelden als ervaring bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.

Artikel 21. FI(FB)

 • 1 De eisen voor afgifte van de bevoegdverklaring FI(FB) zijn:

  • a. tenminste twee jaar houder zijn van een CPL(FB); indien voor 1 oktober 2004 de houder van een CPL(FB) aansluitend aan die CPL(FB) tevoren houder was van een RPL(FB), geldt de termijn van het houderschap van die RPL(FB) mee voor de termijn van twee jaar;

  • b. tenminste 100 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon waarbij de totale vluchttijd meer dan 100 uren bedraagt;

  • c. in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de bevoegdverklaring FI(FB) wordt aangevraagd een door de minister goedgekeurde cursus gericht op FI(FB) hebben gevolgd;

  • d. drie uren instructie hebben gegeven onder toezicht van een FI(FB).

 • 2 De FI(FB) is beperkt tot de klasse van vrije ballonnen voor welke aan de houder ervan een klassebevoegdverklaring is afgegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 28, tweede lid.

 • 3 De minister kan houders van een FI(FB), die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, aanwijzen die bevoegd zijn om klassebevoegdverklaringen van derden te verlengen dan wel te hernieuwen door daarvan namens de minister aantekening te maken op het document, waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven.

Artikel 22. Night rating

Voor de afgifte van een night rating voor CPL(FB) zijn ten minste twee vluchten van ten minste twee uur bij nacht uitgevoerd met een FI(FB).

§ 3. Bijzondere bevoegdverklaringen onder te verdelen naar type, klasse en werkzaamheden

Artikel 23. Bijzondere bevoegdverklaringen (A)/(H)/(E) toelatingseisen opleiding

[Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 24. Bijzondere bevoegdverklaringen (A)/(H)/(E) opleidingseisen

[Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 25. Bijzondere bevoegdverklaringen (A)/(H)/(E) overige eisen

[Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 26. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL(A)/(H)/GC)

De eisen voor afgifte van een klassebevoegdverklaring in een RPL(A), RPL(H) of RPL(GC), respectievelijk een typebevoegdverklaring in een RPL(H) of RPL(GC), zijn:

 • a. de opleiding voor de betreffende klasse, respectievelijk het betreffende type, met dien verstande dat degene die al in het bezit is van een klassebevoegdverklaring, respectievelijk type-bevoegdverklaring, ten minste de in het opleidingsprogramma beschreven solo-ervaring moet opdoen, en

 • b. bedrevenheidseisen voor SP(A) klassebevoegdverklaring, SP(H) klassebevoegdverklaring, of SP(GC) klassebevoegdverklaring, respectievelijk SP(H) typebevoegdverklaring, of SP(GC) typebevoegdverklaring bedoeld in Deel FCL.700 respectievelijk bijlage 2 bij deze regeling, waarbij het examen wordt afgelegd op een luchtvaartuig van de klasse, respectievelijk het type, waarvoor de bevoegdverklaring wordt aangevraagd.

Artikel 28. Klassebevoegdverklaring CPL(FB)

 • 1 De eisen voor een klassebevoegdverklaring in een CPL(FB) zijn:

  • a. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(A): tenminste 12 vluchten hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse A, met een FI(FB);

  • b. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(B):

   • 1°. meer dan 75 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon, waarbij de totale vluchttijd meer dan 75 uren bedraagt;

   • 2°. tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse B, met een FI(FB);

   • 3°. een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;

  • c. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(C):

   • 1°. meer dan 150 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder waarbij de totale vluchttijd meer dan 150 uren bedraagt;

   • 2°. tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse C, met een FI(FB);

   • 3°. een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoel in bijlage 7 bij deze regeling;

  • d. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(D):

   • 1°. meer dan 225 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder waarbij de totale vluchttijd meer dan 225 uren bedraagt;

   • 2°. tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse D, met een FI(FB);

   • 3°. een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;

  • e. voor de klassebevoegdverklaring gasballon: de eisen bedoeld onder a.

 • 2 De houder van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met d, is bevoegd om ook de bevoegdheden van een lagere klassebevoegdverklaring, genoemd in het eerste lid, in CPL(FB) uit te oefenen.

Hoofdstuk 5. Verlenging en hernieuwde afgifte na verlopen van bevoegdverklaringen

§ 1. Algemene bevoegdverklaringen

Artikel 31. CSR verlenging

De eisen voor verlenging van een CSR zijn:

 • a. ervaring: in de 24 maanden voorafgaande aan de verlenging gedurende ten minste 12 uren de bevoegdheden van CSR hebben uitgeoefend, en

 • b. bedrevenheid: hebben voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 17, onderdeel b.

Artikel 32. CSR hernieuwde afgifte

Een CSR wordt slechts hernieuwd afgegeven na verlopen indien de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 17, onderdeel a, alsmede artikel 31, onderdeel b.

Artikel 33. Instructeursbevoegdverklaringen verlenging

Voor verlenging van een RFI(A), RFI(H) en RFI(GC) voldoet de aanvrager aan ten minste twee van de volgende drie eisen:

 • 1. binnen drie jaar voorafgaande aan de verlenging heeft de houder ten minste 75 uur vlieginstructie gegeven op luchtvaartuigen in de betreffende categorie, waarvan ten minste 25 uur per type of klasse luchtvaartuig binnen de categorie en ten minste 25 uur in de 12 maanden voor afloop van de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring;

 • 2. deelname aan een opfriscursus voor RFI voor de betreffende categorie in de 36 maanden voor afloop van de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring;

 • 3. met goed resultaat een proeve van bekwaamheid afleggen op een luchtvaartuig van de betreffende klasse of type, afgenomen door een RFIE, in de 12 maanden voor afloop van de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring.

Artikel 34. Instructeursbevoegdverklaringen hernieuwde afgifte

Voor RFI(A), RFI(H) en RFI(GC) gelden voor hernieuwde afgifte de eisen, bedoeld in artikel 33, onderdeel f, onder 2 en 3, met dien verstande dat aan deze eisen is voldaan in de 12 maanden voorafgaand aan hernieuwde afgifte na verlopen van de bevoegdverklaring.

Artikel 35. FI(FB) verlenging

 • 1 De bevoegdverklaring FI(FB) kan worden verlengd indien wordt voldaan aan twee van de volgende eisen, met dien verstande dat bij opeenvolgende verlengingen niet tweemaal dezelfde combinatie eisen mag worden gebruikt:

  • a. gedurende de drie voorafgaande jaren 9 uren instructie hebben gegeven op grond van de bevoegdverklaring FI(FB);

  • b. een door de minister goedgekeurde cursus gericht op FI(FB) hebben gevolgd, of

  • c. een vlucht van tenminste één uur instructie hebben gegeven onder toezicht van een andere FI(FB).

 • 2 Aan de eisen genoemd in de onderdelen b en c van het eerste lid dient te worden voldaan in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring FI(FB)verstrijkt.

Artikel 36

Voor de hernieuwde afgifte van een verlopen bevoegdverklaring FI(FB), moet binnen de laatste 12 maanden voor de hernieuwde afgifte zijn voldaan aan de eisen, genoemd in artikel 35, onderdelen b en c.

§ 2. Bijzondere bevoegdverklaringen

Artikel 37. Bijzondere bevoegdverklaringen (A)/(H)/(E), verlenging en hernieuwde afgifte

[Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 38. Bijzondere bevoegdverklaringen (A)/(H)/(E) hernieuwde afgifte

[Vervallen per 05-03-2008]

Artikel 39. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL(A)/(H)/(GC) verlenging

De eisen voor verlenging van een klassebevoegdverklaring in een RPL(A), een RPL(H) of een RPL(GC), respectievelijk een typebevoegdverklaring in een RPL(H) of een RPL(GC) zijn:

 • a. binnen drie maanden voor afloop van de geldigheidsduur met goed resultaat een proeve van bekwaamheid afleggen op een luchtvaartuig van de betreffende klasse, respectievelijk van het betreffende type; of

 • b. binnen 12 maanden voor afloop van de geldigheidsduur van de bevoegdverklaring per klasse luchtvaartuig voltooien van ten minste 12 vlieguren, waaronder begrepen:

  • 1°. 6 uur als gezagvoerder,

  • 2°. ten minste 12 starts en 12 landingen, en

  • 3°. een trainingsvlucht van ten minste 1 uur met een bevoegde instructeur dan wel een proeve van bekwaamheid of een praktijkexamen voor een klasse-, respectievelijk typebevoegdverklaring.

Artikel 40. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL hernieuwde afgifte

 • 1 Voor de hernieuwde afgifte van de SP-SE in een RPL(MLA) en RPL(GC) moet de kandidaat een proeve van bekwaamheid in de betreffende klasse afleggen.

 • 2 Voor hernieuwde afgifte van een typebevoegdverklaring in een RPL moet de kandidaat een proeve van bekwaamheid afleggen en voldoen aan de volgende aanvullende eisen:

  • a. verlopen langer dan 3 maanden maar korter dan 1 jaar: minimaal twee trainingsessies;

  • b. verlopen langer dan 1 jaar: minimaal drie trainingsessies waarin het volledige pakket van de meest belangrijke storingen in de aanwezige systemen worden getraind.

Artikel 41. Klassebevoegdverklaring CPL(FB) verlenging

 • 1 De eisen voor verlenging van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdelen b tot en met d zijn:

  • a. gedurende de geldigheidsduur, bedoeld in artikel 7, onderdeel e, tenminste 12 vluchten als gezagvoerder hebben uitgevoerd waarbij de totale vluchttijd tenminste 12 uren bedraagt;

  • b. in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de geldigheidsduur van de klassebevoegdverklaring verstrijkt tenminste zes vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van zes uren hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse waarvoor de bevoegdverklaring is verleend, waarvan één vlucht van tenminste één uur met een FI(FB);

  • c. een verklaring van de instructeur, bedoeld onder b, dat voldaan wordt aan de bedrevenheidseisen, bedoel in bijlage 7 behorende bij deze regeling;

  • d. in de 24 maanden voorafgaande aan de dag waarop de verlenging wordt aangevraagd twee door de minister goedgekeurde cursussen hebben gevolgd die betrekking hebben op de volgende kenniseisen, bedoeld in bijlage 7 behorende bij deze regeling:

   • 1°. luchtvaartvoorschriften;

   • 2°. menselijke prestaties en beperkingen;

   • 3°. meteorologie;

   • 4°. navigatie;

   • 5°. communicatie;

   • 6°. ballonvaren en materialen,

  met dien verstande, dat telkens binnen een termijn van zes jaren een cursus met betrekking tot elk der kenniseisen moet zijn gevolgd.

 • 2 De eisen voor verlenging van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a en e, zijn gelijk aan die genoemd in het eerste lid, onder a, c en d, met dien verstande dat van de 12 vluchten, bedoeld in het eerste lid onder a, één vlucht van tenminste één uur moet zijn uitgevoerd onder toezicht van een FI(FB).

 • 3 Indien de houder van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder b tot en met d, gedurende de geldigheidsduur, bedoeld in artikel 7, onderdeel e, niet heeft voldaan aan de in het eerste lid, onder b, bedoelde eis kan aan hem een bevoegdverklaring voor een vrije ballon in een lagere klasse worden afgegeven.

Artikel 42. Klassebevoegdverklaring CPL(FB) verlenging

De eisen voor hernieuwde afgifte na het verlopen van een bijzondere klassebevoegdverklaring in een CPL(FB) zijn:

 • a. tot 12 maanden na de dag waarop de geldigheidsduur van de klassebevoegdverklaring is verstreken: de eisen, bedoeld in artikel 41, eerste en tweede lid, of

 • b. tot 36 maanden na de dag waarop de geldigheidsduur van de klassebevoegdverklaring is verstreken: de eis, bedoeld in artikel 9a, onder c.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage 1. behorende bij artikel 4 van de Regelingen bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart 2001

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 2. behorende bij artikel 11 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat te Hoofddorp.]

Bijlage 4a. behorende bij artikel 19 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 4b. behorende bij artikel 19 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 5. behorende bij de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

1. : Lijst van klassebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een RPL voor de categorie vliegtuigen

Klassebevoegdverklaringen

Micro Light Aeroplanes – Eénvlieger toegelaten

1

Fabrikant

2

Vliegtuigen

3

4

Bevoegdverklaring

Alle fabrikanten

Alle Micro Light Aeroplanes

 

MLA

Een scheidslijn in kolom 2 geeft een variant aan binnen de bevoegdverklaring, zoals weergegeven in kolom 3.

(V) geeft aan dat de bevoegdverklaring wordt afgegeven onder de beperking, dat de houder van de bevoegdverklaring die op een andere variant binnen die bevoegdverklaring, zoals aangegeven in kolom 2, gaat vliegen, voor zover vereist op grond van JAR-FCL 1.235(c) een familiarisatie- of verschillencursus doet, die voldoet aan de eisen, bedoeld in JAR-OPS 1.950 en 1.980(b) opgenomen in bijlage 1 die deel uitmaakt van deze regeling.

2. : Lijst van klassebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een RPL voor de categorie helikopters

Micro Light Helikopters – Eénvlieger toegelaten

1

Fabrikant

2

Helikopters

3

4

Bevoegdverklaring

Alle fabrikanten

Alle Micro Light Helikopters

 

MLH

3. : Lijst van typebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een RPL voor de categorie helikopters

1

Fabrikant

2

Helikopters

3

4

Bevoegdverklaring

Revolution

-SE Piston-

MINI 500

 

MINI 500

4. : Lijst van Lijst van klassebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een CPL voor de categorie Vrije Ballonnen

1

Fabrikant

2

Vrije Ballonnen

3

4

Bevoegdverklaring

Alle fabrikanten

Alle heteluchtballonnen

 

Heteluchtballonnen

Alle fabrikanten

Alle gasballonnen

 

Gasballonnen

5. : Lijst van klassebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een RPL voor de categorie gyrokopters (GC)

1

Fabrikant

2

Anderen

3

4

Bevoegdverklaring

Alle fabrikanten

Alle lichte gyrokopters

 

GC

6. : Lijst van typebevoegdverklaringen zoals toegestaan in een RPL voor de categorie gyrokopters (GC)

1

Fabrikant

2

Gyrokopters

3

4

Bevoegdverklaring

RAF

-Gyrokopter-

2000 GTX SE

Kitplane

RAF 2000 GTX SE

Bijlage 7. behorende bij artikel 9 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage 8. behorende bij artikel 11 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen 2001

VLUCHTBEGINSELEN GYROKOPTER RPL(GC)

 • 1 Krachten die op een gyrokopter werken

  • Gewicht, lift, stuwkracht, weerstand

  • Zwaartepunt

  • Massa, zwaartekracht, gewicht

  • Blad belasting, schijf (rotor) belasting

 • 2 Bladvormen/Rotorbladen

  • Aerofoil Lift, Bernoulii-principe, grenslaag, stroomlijn stroming

  • Turbulente stroming, scheidingspunt, bladvorm overtrek

  • Dynamische druk

  • De dichtheid van de lucht

  • Relatieve luchtstroom, Koorde

  • Aanvalshoek, totale krachten, lift, weerstand

  • Bladvormen

  • Drukpunt

  • Liftcoëfficiënt van aanvalshoek

 • 3 Weerstand

  • Rompweerstand – luchtweerstand

  • Geïnduceerde weerstand

  • Parasitaire weerstand, profiel weerstand, vorm weerstand, wrijvingsweerstand, interferentie

  • Spanwijdte, koorde, aspect ratio (verhouding spanwijdte-koorde)

  • Totale weerstand (grafiek)

  • Lift/Weerstand verhouding

 • 4 Propellers

  • Luchtstroom en de helix

  • Propellers met vaste spoed

  • Propellers met variabele spoed

  • Slipstream-effect op het staartgedeelte

  • Overwegingen roer positie en stand

 • 5 Motorkoppel

  • Rollend effect met vermogen

  • Stabiliteit in de lucht

  • Positieve dynamische stabiliteit, neutrale dynamische stabiliteit, dynamische stabiliteit

  • Stuwlijn

 • 6 Stabiliteit op de grond

  • Onderstel ontwerp

  • Hoog zwaartepunt

  • Krachten in een bocht

 • 7 Benodigd vermogen grafiek

  • Vermogen beschikbaar

  • Benodigd vermogen

  • Snelheid voor maximale vluchtduur

  • Snelheid voor maximaal bereik

 • 8 Rotor aerodynamica

  • Onderdelen van een rotor

  • Autorotatie krachten

  • Aangedreven, aandrijvende en overtrokken gebieden van een blad/rotor schijf

  • Buig hoek

  • Bladpatroon

  • Blad beweging

  • Blad balancering

  • Negatief gebalanceerde rotoren

  • Asymmetrie van lift

  • Buigen naar gelijkheid

  • Behoud van hoekmomentum en het effect op rotor-toerental

LUCHTVAARTUIGEN ALGEMENE KENNIS GYROKOPTER RPL(GC)

 • 1 Envelop, airframe en systemen, elektrische installatie, elektriciteits- en noodapparatuur

  • Hoofdcomponenten van een gyroplane

  • Romp, deuren, vloer, voorruit, ramen

  • Staart, Mast

  • Rotorkop-componenten en functionaliteit

  • Staart-componenten en functionaliteit

  • Trim systemen

  • Pre-rotatie systemen

  • Landingsgestel, wielen, remmen en banden

  • Zuigermotoren

  • Principe van 2-takt motor

  • Principe van 4-takt motor

  • Brandstof

  • Carburateur

  • Carburatie IJs

  • Brandstofinjectie

  • Luchtkoeling

  • Waterkoeling

  • Smeersystemen

  • Ontstekingscircuits

  • Elektriciteit systeem

  • Accu

  • Dynamo

  • Generator

  • AC / DC

  • Stroomonderbrekers

  • Propellers

  • Hydrauliek

  • Pneumatiek

 • 2 Instrumentatie

  • Statische druk

  • Dynamische druk

  • Hoogtemeter

  • Verticale snelheidsindicator

  • Luchtsnelheid Indicator

  • Magnetisch kompas

  • Temperatuursensoren

  • Rotor Toerental Mechanisme

  • Uitlaatgassensoren

  • GPS

Naar boven